PIT-11, czyli coroczny obowiązek pracodawcy. Do kiedy?

PIT-11 jest formularzem, który zawiera informacje o przychodach, kosztach, zaliczkach i dochodach. Taką informację powinien dostarczyć płatnik składek, czyli np. pracodawca lub zleceniodawca. Do kiedy trzeba wysłać PIT-11? Co, jeśli pracodawca go nie wysłał?

PIT-11 na biurku

Formularz PIT-11 to informacja o uzyskanych dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Przede wszystkim stanowi potwierdzenie, które możemy wykorzystać do sporządzenia zeznań rocznych. Obowiązkiem pracodawcy jest dopilnowanie ustawowego obowiązku i wysłanie pracownikowi formularza PIT-11 za poprzedni rok podatkowy w ściśle określonym terminie oraz formie. Do kiedy PIT-11? Czym jest? Jak wypełnić i rozliczyć się z urzędem skarbowym?

PIT-11 czym jest?

PIT-11 to podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do pozyskania informacji o dochodach, zaliczkach i składkach. Na podstawie takiego formularza można zweryfikować PIT przygotowany przez urząd skarbowy, a także poznać wysokość potrąconych w ciągu roku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Druki PIT-11 zawierają informację o przychodach, dochodach uzyskanych i zaliczkach pobranych od danego podatnika z tytułu:

 • zarobków na umowie zlecenie;
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
 • świadczeń z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • umów o dzieło;
 • działalności wykonywanej osobiście;
 • umów aktywizacyjnych;
 • należności ze stosunku pracy, spółdzielczego i pracy nakładczej, które wypłaca pracodawca;
 • odpłatnego zbycia praw autorskich, praw pokrewnych, znaków towarowych itd.

PIT-11 wysyłają przede wszystkim płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Oprócz nich ten formularz mogą złożyć także osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

PIT-11 a PIT-11A – jakie różnice?

Rozliczenie PIT-11 jest podstawą do wyliczenia kwot w zeznaniu rocznym podatnika. Formularzem o bardzo podobnej nazwie jest PIT-11A, którego jednak przeznaczenie jest zupełnie inne. Zarówno dane z PIT-11, jak i PIT-11A powinny zostać zawarte w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Czym różnią się od siebie obydwa formularze?

 • PIT-11: jest informacją o rocznym wynagrodzeniu, poniesionych kosztach jego uzyskania, opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne, a także składkach na poczet ubezpieczenia zdrowotnego. Ten formularz otrzymujemy od swojego pracodawcy, który jest też nazywany płatnikiem składek.
 • PIT-11A: także jest informacją o rocznych dochodach, jednak z tytułu emerytur i rent. W tym formularzu znajdują się również informacje o potrąconych zaliczkach i składkach zdrowotnych płaconych przez organ rentowy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten formularz otrzymujemy od KRUS-u lub ZUS-u.

PIT-11 – do kiedy należy go wysłać?

Warto pamiętać, że formularz PIT-11 nie jest drukiem, który wysyłamy do urzędu skarbowego (ma on charakter informacyjny). W tym formularzu wykazuje się dochody z różnych źródeł i wysokość składek. To pracodawca lub zleceniodawca musi zadbać o przesłanie formularza podatnikom (czyli nam), a także urzędom skarbowym. W jakich terminach?

Do kiedy PIT-11 do urzędu skarbowego?

PIT-11 do US wysyła się w 2022 roku wyłącznie elektronicznie. E-PIT-11 w 2022 roku należy przesłać urzędowi do 31 stycznia. Warto wspomnieć, że właściwym organem podatkowym w tym przypadku będzie urząd skarbowy właściwy miejscu zamieszkania podatnika, czyli zatrudnionego.

Do kiedy pracodawca musi dać PIT pracownikowi?

Jeżeli chodzi o formularz PIT dla pracownika, to pracodawca powinien wysłać go nam najpóźniej do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. To znaczy, że PIT-11 od pracodawcy za 2021 rok, powinien zostać nam przekazany najpóźniej do 28 lutego 2022 roku. W tym przypadku nie istnieje wymóg przekazywania druku w formie elektronicznej.

Forma przekazania nam formularza jest całkowicie dowolna. Pracodawca może dostarczyć PIT w formie listu, drogą elektroniczną, a nawet wręczyć osobiście. Sam formularz jest najczęściej wykonywany w trzech kopiach:

 • dla pracownika;
 • urzędu skarbowego odpowiedniego miejscu zamieszkania pracownika;
 • jako uzupełnienie zbioru danych kadrowych.

Jak rozliczyć PIT-11?

Podstawową informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach traktujemy jako podstawę do rozliczenia formularzy PIT-36 i PIT-37. Te zaś powinny zostać sprawdzone i rozliczone przez pracownika do 30 kwietnia. Warto pamiętać, że dzięki usłudze Twój e-PIT możemy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić?

Wystarczy zalogować się do platformy z pomocą Profilu Zaufanego, sprawdzić dane z otrzymanym PIT-11, zaznaczyć ulgi oraz określić, na co przekazujemy 1% swojego podatku. Zaakceptowany formularz w wersji elektronicznej zostanie natychmiast wysłany do urzędu skarbowego.

Jeżeli nie chcemy nic zmieniać w rozliczeniu podatkowym albo zapomnimy się tym zająć – po 30 kwietnia formularz zostanie zaakceptowany automatycznie. Jednak warto wiedzieć, że szybciej zaakceptowane rozliczenie oznacza szybszy zwrot podatku!

Wersje formularzy – którą wybrać?

Poniższe deklaracje powinny stanowić załącznik do sporządzanego formularza PIT-11. Niektóre druki składa się zarówno w urzędzie skarbowym, jak i u podatnika. Rodzaj formularza zależy przede wszystkim od źródła przychodów. Jakie podstawowe rodzaje możemy wymienić?

PIT-R dla pełniących obowiązki społeczne

PIT-R to formularz, który należy złożyć w formie elektronicznej. W tym przypadku bezpieczny podpis elektroniczny nie będzie wymagany. Wystarczy zwykłe podpisanie deklaracji i potwierdzenie danymi płatnika. Te dane to:

 • PESEL lub NIP;
 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu za dwa poprzednie lata.

Druk PIT-R służy do wykazywania przychodów z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich. W tym formularzu uwzględnia się także kwoty zwolnione z podatku. Jeżeli płatnik składek wykazał należności z powyższego tytułu, a te zarobki nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym, to może złożyć jedynie PIT-R (bez konieczności sporządzania PIT-11). W takim przypadku dane należy wysłać urzędowi skarbowemu, a także podatnikowi.

PIT-4R dla zatrudniających pracowników i zleceniodawców

Deklarację PIT-4R składa się do urzędów skarbowych w celu przekazania organom informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Ta informacja nie musi być przekazywana podatnikowi.

Deklaracja dotyczy zaliczek na podatek dochodowy, które zostały pobrane od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także zleceniobiorców wykonujących obowiązki na umowach cywilnoprawnych. Płatnik składek powinien złożyć PIT-4R do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania płatnika.

PIT-8AR dla pobierających zryczałtowany podatek od wypłat

PIT-8AR jest deklaracją roczną, którą płatnik musi przekazać do określonego urzędu skarbowego. Sama deklaracja dotyczy płatników, którzy musieli pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od określonych wypłat.

Zeznanie PIT-8AR wysyła się do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania płatnika składek. Jeżeli płatnik nie ma statusu osoby fizycznej, to w tym przypadku właściwość urzędu skarbowego określa się na podstawie lokalizacji siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności.

Do kiedy przesłać formularze?

Każdy z powyższych formularzy należy składać w określonych terminach.

 • PIT-11: jak już wspomnieliśmy, ten formularz należy wysłać do określonego urzędu do końca stycznia, czyli 31 stycznia 2022 roku. Pracownikowi wysyła się go do końca lutego, czyli 28 lutego 2022 roku.
 • PIT-R: ten formularz za 2021 rok należy wysłać do końca stycznia 2022 roku urzędowi skarbowemu, do końca lutego 2022 roku (podatnikowi) lub do dnia zaprzestania działalności, jeżeli płatnik zamknął interes przed końcem lutego lub końcem stycznia 2022 roku.
 • PIT-4R: wysyła się do urzędu skarbowego do końca stycznia 2022 roku (lub do dnia zaprzestania działalności).
 • PIT-8AR: przesyła się urzędom skarbowym do końca stycznia 2022 roku (lub do dnia zaprzestania działalności gospodarczej).

Jak wysłać formularze PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR?

Aby wysłać urzędowi powyższe formularze, można skorzystać z kilku podstawowych narzędzi. Jednym z łatwiejszych rozwiązań jest skorzystanie ze strony internetowej e-Deklaracje, która jest jedną z sekcji internetowego portalu uruchomionego przez Ministerstwo Finansów. Po przejściu na stronę wystarczy pobrać i wypełnić formularz, a następnie wysłać go podpisując podpisem kwalifikowanym lub autoryzującymi danymi.

Drugim sposobem jest skorzystanie z Uniwersalnej Bramki Dokumentów, która umożliwia wysłanie do 20 tysięcy deklaracji jednocześnie.

Do wysłania formularzy PIT można przystąpić osobiście lub skorzystać ze wsparcia pełnomocnika. Jeżeli płatnik chce, aby to pełnomocnik przekazał za niego druki podatkowe, musi nadać mu pełnomocnictwo formularzem UPL-1 i dostarczyć je do urzędu skarbowego.

Pracodawca nie przekazał PIT-11 – co wtedy?

W większości przypadków pracodawca ma obowiązek dostarczyć Ci PIT-11 do końca lutego drogą elektroniczną, pocztową bądź osobiście. Jeśli tego nie zrobił, warto skontaktować się z biurem księgowym firmy, w której pracujesz i poprosić o natychmiastowe dostarczenie dokumentów. Warto pamiętać, że nawet oczywisty błąd pracodawcy nie zwalnia Cię z rozliczenia podatku. Jeśli pracodawca nie dostarczył formularza na czas, można rozliczyć PIT na podstawie pasków wynagrodzeń lub wyciągów z konta bankowego.

Jeżeli masz podejrzenie, że działanie pracodawcy było umyślne – możesz zgłosić naruszenie obowiązku ustawowego do najbliższego urzędu skarbowego.

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach oczekiwanie na PIT-11 od pracodawcy jest zbędne. Jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę z osobą niebędącą pracownikiem na kwotę niższą niż 200 złotych brutto, może odprowadzić stosowny podatek (17%) i zapłacić go urzędowi skarbowemu za zleceniobiorcę. Wtedy nie ma obowiązku przesyłania rozliczenia PIT-11, a takiego dochodu nie trzeba ujmować w naszym rozliczeniu rocznym.

Oceń artykuł
5/5 (2)