Reklama

PIT-2 – co to jest? Jak wypełnić formularz? Wzór do pobrania

PIT-2 jest formularzem, który pracownik może złożyć dobrowolnie, gdy chce, by zaliczki na podatek zostały pomniejszone już w ciągu roku. Dzięki temu każdego miesiąca może otrzymać wyższe wynagrodzenie. Dla kogo jest formularz PIT-2? Pobierz wzór i dowiedz się, jak wypełnić druk.

PIT 2 co to - grafika przedstawiająca polskie monety

Pracodawca jako płatnik zobowiązany jest do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy pracownika. Formularz PIT-2 zmienia sposób wyliczania ich wysokości. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób, które chcą otrzymywać co miesiąc nieco wyższą pensję, ze względu na dokładniejsze oszacowanie wysokości podatku.

Podatek dochodowy – zaliczka

Pracodawca, zatrudniając pracowników, musi się liczyć z wieloma formalnościami. Do jego obowiązków należy przede wszystkim uiszczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki pobierane są przede wszystkim ze stosunku pracy od pracowników zatrudnionych na etacie. Jaka jest wysokość podatku, który pracownik uiszcza za pośrednictwem płatnika?

 • 12% od dochodu z danego miesiąca, pod warunkiem, że pierwszy stopień podatkowy (120 tys. zł) nie został przekroczony na początku roku.
 • 32% od dochodu z miesiąca, jaki ma miejsce już po miesiącu przekroczenia granicy pierwszego progu.

Formularz PIT 2 – czym jest? Zmiany w 2023

Najczęściej podatnik ma do czynienia głównie z deklaracją PIT-37. Formularz PIT-2 to dodatkowy formularz, którego złożenie rzutuje na wysokość zaliczek pobieranych przez cały rok podatkowy. PIT-2 stanowi oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-2 jest drukiem, który pracownik ma prawo złożyć w celu uzyskania ulgi podatkowej. Pracodawca jako płatnik zmniejsza wówczas zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek – 1/12 kwoty zmniejszającej podatek miesięcznie.

Do końca 2022 roku pracownik, składając formularz, jednocześnie zapewniał, że nie osiąga dochodów z innych źródeł. W przypadku kilku etatów pracownik mógł upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględnienia kwoty wolnej. Inne kryteria, jakie trzeba było spełnić, by mieć prawo do ulgi podatkowej to:

 • brak otrzymywania świadczeń z FP lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • brak dochodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy;
 • nieotrzymywanie emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
 • otrzymywanie emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika przy jednoczesnej rezygnacji ze stosowania kwoty zmniejszającej podatek od wypłaconego świadczenia.

Czy PIT-2 jest obowiązkowy?

PIT-2 jest dobrowolnym pismem. Oświadczenie wystarczy złożyć raz. Możliwość skorzystania z PIT-2 jest prawem pracownika, nie obowiązkiem. Wielu pracowników nie decyduje się składać oświadczenia. Wówczas zaliczki są pobierane w oparciu o ogólne zasady. Możliwe jest złożenie tylko części dostępnych oświadczeń.

PIT-2. Dla kogo przeznaczony jest formularz? 

PIT-2 w 2023 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskują przychody z:

 • wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
 • stosunku służbowego;
 • pracy nakładczej;
 • spółdzielczego stosunku pracy;
 • umowy zlecenie;
 • umowy o dzieło;
 • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • kontraktów menedżerskich;
 • praw majątkowych;
 • emerytury i renty z zagranicy;
 • praktyk absolwenckich;
 • stażu uczniowskiego.

PIT-2 – jak wypełnić?

Do 2022 roku PIT 2 stanowił jeden prosty dokument. Obecnie druk nosi nazwę mnogą Oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik może wypełnić tylko te części, które wpływają na sposób obliczenia zaliczki. Nowy druk PIT-2 składa się z 11 modułów. Na samym szczycie dokumentu należy wpisać identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL podatnika. Następnie należy przejść do wypełnienia dalszych modułów.

 • A. Dane identyfikacyjne podatnika – w tym miejscu podatnik wpisuje swoje nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia w formule: dzień- miesiąc – rok.
 • B. Dane płatnika, któremu składane jest oświadczenie/wniosek– w tym miejscu należy wpisać pełną nazwę płatnika, czyli pracodawcy.
 • C. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek – w tym miejscu pracownik zaznacza o jaką kwotę miesięczna zaliczka na podatek ma być pomniejszana.
 • D. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi, o którym mowa w art.42 e ustawy, w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek – ten blok wypełniają podatnicy z przyznanym prawem do emerytury lub renty.
 • E. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko) – w tym miejscu podatnik zgłasza, że planuje opodatkować dochody w sposób właściwy dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci.
 • F. Oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – to oświadczenie dotyczy osób, które nie otrzymują dodatku za rozłąkę w sytuacji, gdy mieszkają poza miejscowością zakładu pracy.
 • G. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art.21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4 plus, ulga dla pracujących seniorów).
 • H. Wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – podatnik może zawnioskować o obliczanie zaliczek bez stosowania ulgi dla młodych, czy Pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
 • I. Wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 • J. Wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.
 • K. Podpis. W tym miejscu podatnik powinien się podpisać i wskazać datę wypełnienia wniosku.

Wzór PIT-2 stanowi jedynie przykładowy formularz, lecz podatnik może złożyć oświadczenia w innej formie. Ważne, aby zgodnie z zasadami stosowanymi w konkretnej firmie. Mówi nam o tym art.31a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art.  31a. [Oświadczenia i wnioski składane płatnikowi przez podatnika]

1. Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

Pobierz: wzór PIT-2

Kiedy należy złożyć oświadczenie PIT-2?

Do końca 2022 roku pracownik, który chciał, aby jego zaliczki na podatek dochodowy były pomniejszane, powinien złożyć PIT jeszcze zanim otrzymał pierwszą wypłatę po podjęciu pracy u nowego pracodawcy, lub przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w nowym roku podatkowym u danego pracodawcy. W przeciwnym razie pomniejszenie zaliczki nie było możliwe przez cały rok.

Dzięki nowelizacji przepisów w ramach Polskiego Ładu PIT-2 można składać także w trakcie roku. Następnie płatnik składek powinien uwzględnić dokument maksymalnie w ciągu miesiąca następującego po miesiącu złożenia formularza. W przypadku organów rentowych termin na uwzględnienie wniosku wynosi 2 miesiące.

Jak długo obowiązuje PIT-2?

Formularz PIT-2 utrzymuje oświadczenie do odwołania. Pracownik nie musi składać go ponownie, wystarczy raz. Co roku trzeba jednak składać oświadczenie sprawie niepobierania zaliczek na podatek w danym roku. W przypadku innych oświadczeń można dokonać jedynie ich zmiany. Dokument będzie obowiązywać do czasu rozwiązania umowy o pracę. W momencie, gdy pracownik utraci prawo do pomniejszenia zaliczek, koniecznie musi poinformować o tym pracodawcę. W tym momencie pracodawca przestaje naliczać ulgę. Pracownik może także sam wycofać zgłoszenie.

PIT-2 a rozwiązanie umowy o pracę

Jeśli u podatnika, który złożył oświadczenie, dojdzie do rozwiązania umowy o pracę, płatnik składek podczas wyliczania jego wynagrodzenia po zakończeniu zatrudnienia nie będzie stosować wcześniej składanych wniosków i oświadczeń. Weźmie jednak pod uwagę obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku (czyli ulga dla młodych), pracownicze koszty uzyskania przychodów oraz rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

PIT-2 a działalność gospodarcza. Czy przy założeniu firmy trzeba wycofać druk?

Jak już wyżej wspomniano, raz złożony formularz PIT-2 obowiązuje również w kolejnych latach, aż do momentu rozwiązania umowy lub odwołania oświadczenia. Pracownik, który otworzy własną działalność gospodarczą, traci prawo do pomniejszania zaliczek w ramach stosunku pracy. Zatem gdy tylko otworzy działalność gospodarczą, powinien poinformować o tym pracodawcę i wycofać dokument.

Pracownik musi poinformować pracodawcę o samodzielnym rozliczeniu kwoty wolnej. O tym obowiązku muszą pamiętać jedynie przedsiębiorcy rozliczający biznes na zasadach ogólnych (skali podatkowej).

Jednak od 2023 roku pracownik nie musi poświadczać, że nie osiąga przychodów z tytułu działalności gospodarczej. Osoba pracująca na etacie, która jest przedsiębiorcą, może złożyć PIT-2 także u pracodawcy. Takie rozwiązanie jednak poskutkuje niedopłatą w zeznaniu rocznym.

PIT-2 a rozliczenie roczne. Co zmienia druk? 

Składając PIT-2, pracownik zobowiązuje płatnika do odprowadzania pomniejszonych zaliczek na podatek dochodowy. W związku z tym zatrudniony będzie każdego miesiąca otrzymywał nieco wyższą pensję. Osoby, które nie złożą PIT-2, nie tracą kwoty zmniejszającej podatek. Choć w ciągu roku otrzymają nieco niższe wynagrodzenie od osób, które druk PIT-2 złożyły, to w rozliczeniu rocznym ich podatek zostanie pomniejszony przez płatnika.

PIT-2. Umowa zlecenie też się kwalifikuje?

Jeszcze do końca 2022 roku formularza PIT-2 nie miały prawa złożyć osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne. To oznaczało, że osoby pracujące na umowie zlecenie lub w umowie o dzieło nie mogły wnioskować o zmniejszenie zaliczek w trakcie roku. Po wprowadzeniu zmian w przepisach od stycznia 2023 roku PIT-2 mogą składać również osoby na umowach cywilnoprawnych.

PIT-2 dla osób do 26 roku życia

Osoby, które korzystają z ulgi dla młodych, także mają prawo złożyć formularz PIT-2. Aczkolwiek wniosek nie będzie miał zastosowania do chwili, aż podatnik przekroczy próg przychodów w wysokości 85 528 zł, albo ukończy 26 rok życia.

Czy warto złożyć PIT-2? Ile wynosi kwota zmniejszająca zaliczki?

Złożenie formularza jest korzystne dla pracownika, ponieważ ulga podatkowa sprawia, że jego wynagrodzenie miesięczne „na rękę” jest wyższe. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek jest uzależniona od kwoty wolnej od podatku. Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30000 zł. Zatem kwota zmniejszająca podatek wynosi 30 000 zł razy 12%, co równa się 3600 zł. Ta kwota dzielona przez 12 miesięcy daje 300 zł miesięcznie. Zatem płatnik składek może pomniejszyć kwotę podatku o 300 zł.

U ilu pracodawców można złożyć PIT-2?

Od 2023 roku nastąpiła duża zmiana. Kwotę zmniejszającą podatek można dzielić i wykorzystywać u maksymalnie trzech płatników.

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek u jednego płatnika wynosi 300 zł;
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek u dwóch płatników rozkłada się po 150 zł na każdego;
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek u trzech płatników rozkłada się po 100 zł na każdego.

Płatnik składek przechowuje formularz PIT-2 w dokumentacji płacowej.

Wycofanie PIT-2. Czy jest możliwe?

Formularz PIT-2 można zarówno złożyć, jak i wycofać w dowolnym momencie w trakcie roku. Wówczas podatnik powinien złożyć wniosek o wycofanie oświadczenia PIT-2 wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska, numeru PESEL lub NIP, jednostki organizacyjnej. Na wniosku należy także wskazać datę i dzień wnioskowania. Dokument należy podpisać.

Oceń artykuł
3.7/5 (6)