Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy: czego dotyczy? Pobierz darmowy wzór!

Pracodawca chce podpisać z tobą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy? Sprawdź najpierw, czy możesz się na to nie zgodzić i czego dokładnie dotyczy porozumienie zmieniające!

porozumienie zmieniające

Do porozumienia zmieniającego dochodzi najczęściej wtedy, gdy pracodawca, w wyniku pewnych wydarzeń, musi wprowadzić zmiany organizacyjne w zasadach pracy lub płacy swojego pracownika i zaadoptować je do obecnej sytuacji. Wtedy, za zgodą obu stron, dochodzi do podpisania porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy. Inaczej jest w przypadku wypowiedzenia zmieniającego. Dochodzi do niego wtedy, gdy jedna strona nie wyraża zgody na żadną zmianę w warunkach swojej pracy bądź wynagrodzenia. W tym artykule zajmiemy się jednak samym porozumieniem. Sprawdź więc, co to jest porozumienie zmieniające umowę o pracę, czego dokładnie może dotyczyć i jaka jest różnica między aneksem do umowy a porozumieniem zmieniającym.

Poniżej znajduje się również darmowy wzór porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy do pobrania. Tymczasem, zapraszamy do lektury!

Porozumienie zmieniające warunki pracy: czego dotyczy?

Za pomocą porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy można dokonać następujących czynności:

 • Zmienić wynagrodzenie pracownika
 • Zmienić wymiar etatu pracy lub stanowisko pracy
 • Zmienić umowę o pracę (np. termin rozpoczęcia pracy lub stanowisko pracy)

Natomiast czego NIE można wprowadzić w porozumieniu zmieniającym?

 • Daty zawarcia umowy (np. okresu jej obowiązywania)
 • Typu umowy (np. zmiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę na czas określony)
 • Stron umowy (np. pracodawcy lub pracownika)

Pamiętaj! Porozumienie zmieniające umowę o pracę wymaga akceptacji obydwu stron. Jest ważne dopiero wtedy, gdy zarówno pracodawca, jak i pracownik zgodzą się na nowe warunki i podpiszą odpowiednio stworzone pismo. Co ważne, porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy nie musi być zawierane na piśmie. Jednak wiele osób taką formę stosuje, głównie w celach dowodowych.

Porozumienie zmieniające warunki pracy: przykłady

Aby lepiej zrozumieć zasady działania porozumienia zmieniającego zakres obowiązków, można posłużyć się poniższymi przykładami:

 1. Pani Joanna otrzymała awans zawodowy w pracy, z którym zwiększy się jej wynagrodzenie, ale i zakres obowiązków służbowych. W związku z tym, że będzie musiała zająć się nowymi i bardziej odpowiedzialnymi zadaniami, nie musi przyjmować propozycji szefa, tylko pozostać przy obecnym stanowisku. Jednak wyższe wynagrodzenie brzmi obiecująco. Wtedy pracodawca może zaproponować jej porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę. Wówczas Pani Joanna, jeżeli będzie zainteresowana awansem, może wyrazić na niego zgodę.
 2. Pan Stanisław dorabia do swojej emerytury. Obowiązują go jednak pewne limity dorabiania do emerytury, które z każdym rokiem ulegają zmianie. W związku z tym, Pan Stanisław może zanieść do kadr wniosek o obniżenie jego wynagrodzenia o np. 300 zł. Jeśli pracodawca zgodzi się na taką zmianę, wtedy obydwie strony podpisują porozumienie zmieniające warunki płacy.
 3. Pani Kasia pracuje w kwiaciarni na pełnym etacie. W związku z jej obecną sytuacją w domu, w której musi zajmować się schorowaną mamą, jest zmuszona przejść na ½ etatu. Z racji tego, może ona zanieść do kadr wniosek o obniżenie jej etatu pracy. Jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, wtedy obydwie strony podpisują porozumienie zmieniające wymiar czasu pracy.
 4. Pan Grzegorz jest mechanikiem samochodowym. Niestety, jego pracodawca zdecydował się zamknąć warsztat z powodu niskich dochodów. Zaproponował więc Panu Grzegorzowi pracę w innej placówce, która przynosi większe zyski. Pan Grzegorz może więc zgodzić się na taką zmianę, podpisując ze swoim obecnym szefem porozumienie zmieniające warunki pracy.

Kiedy aneks, a kiedy porozumienie zmieniające?

Aneks do umowy o pracę jest tym samym co porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy. Aneks jest również potoczną nazwą porozumienia zmieniającego. Dlatego sporo osób może omylnie przypisywać tym dwóm nazwom zupełnie różne definicje.

Pamiętaj! Zawsze kiedy podpisujemy porozumienie zmieniające umowę o pracę, podpisujemy aneks do umowy. Pytanie: “Kiedy porozumienie zmieniające, a kiedy aneks?” nie ma tutaj większego sensu.

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy: wzór

Jak napisać porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy? Wzór znajduje się poniżej! Przygotowaliśmy dla ciebie świetny przykład na to, jak powinno wyglądać bezbłędne pismo. Zwróć jednak uwagę na kilka następujących informacji, które powinno zawierać takie porozumienie:

 • Data zawarcia porozumienia
 • Oznaczenie pracodawcy i jego numer REGON
 • Tytuł pisma “Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy
 • Strony porozumienia (dane pracodawcy i pracownika)
 • Informacja, kiedy została zawarta umowa o pracę
 • Opis warunków pracy i/lub płacy, które zostają zmienione
 • Data obowiązywania nowych warunków pracy
 • Informacja o tym, że dotychczasowe warunki pracy nie zostały zmienione
 • Podpisy pracodawcy i pracownika

………….……………………
Miejscowość, data

………………………………
Oznaczenie pracodawcy

………………………………
Numer REGON

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY I PŁACY

Zawarte w dniu …………………… między:

…………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a

…………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

1. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia ……………………… zmianie ulegną następujące warunki umowy o pracę, która została zawarta w dniu ………………………..:

 • ……………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………

2. Pozostałe warunki umowy o pracę zawartej w dniu ……………………. zostają bez zmian.

3. Niniejszym porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

……………………………………………………..
Data i podpis pracownika lub osoby reprezentującej pracodawcę

……………………………………………………..
Data i podpis pracodawcy

DARMOWY WZÓR POROZUMIENIA ZMIENIAJĄCEGO WARUNKI PRACY I PŁACY DO POBRANIA

Oceń artykuł
5/5 (4)