Wprowadzenie:
Informacja o rozdzielności administratorów:

GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o., ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, podmiot który jest zarządcą treści strony internetowej i jest administratorem wybranych danych osobowych wyodrębnionych na zasadzie jednolitej zgody na przetwarzanie danych tylko dla tego podmiotu.

GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. prowadzi działalność która dotyczy działań w zakresie Opinii o pracodawcach, ogłoszeń o pracę, Employer Brandingu, forum i blog.
GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. jest odpowiedzialny jest za przetwarzanie części danych osobowych ( np. zapisywanie, kopiowanie, modyfikowanie, usuwanie treści) na witrynie internetowej www.gowork.pl z uwzględnieniem zakresu działalności.

Składanie reklamacji dotyczące opublikowanych treści (np. opinii o pracodawcach) zawarte na stronie internetowej inne niż ochrona danych osobowych powinna być składana na adres mailowy admin@gowork.pl

GOWORK.PL Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 172, 08 – 110 Siedlce - odpowiada za dane których wyodrębnione zgody dotyczą działalności firmy GoWork.pl Andrzej Kosieradzki w tym : Szkoła Policealna, Oświata, Rekrutacja opiekunek do osób starszych, kursy i szkolenia.

Kontakt odnośnie danych osobowych -Dane przetwarzane przez GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. ul Żurawia 47, 00-630 Warszawa lub GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 172, 08-110 Siedlce w zależności od działania które zostało przeprowadzone. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych niezależnie od podmiotu administratora, powinny być skierowane na adres e-mail: iod@gowork.pl

§1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.

 2. Serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://www.gowork.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego, którego rozdzielność administratorów posiadających dane została określona we wprowadzeniu

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

 4. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem./p>

 5. Administrator udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

 

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Administrator - GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 172, 08 – 110 Siedlce lub GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o., ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, które odpowiadają za treści wskazane we wprowadzeniu. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym regulaminie. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail: iod@gowork.pl

Serwis lub GoWork.pl - platforma internetowa udostępniona na rzecz przedsiębiorstw i użytkowników serwisu znajdujący się pod adresem https://www.gowork.pl .

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Specyfikacja usługi - charakterystyka i warunki oferowanej usługi płatnej, określone indywidualnie dla Użytkownika.

Moderator - zadanie moderatora to poznanie firm i aktywne pozostawianie informacji na wątkach w zakładce "opinie o pracodawcach".

Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.

Gość - osoba odwiedzająca stronę Serwisu, uprawniona do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

Konto - panel zarządzania Usługami Serwisu, który zostaje przypisany do konkretnego Użytkownika po rejestracji w systemie, dostępny każdorazowo po zalogowaniu do systemu. Na mocy umowy powierzenia danych i w zakresie umożliwienia Użytkownikowi najszerszy zakres usług konto powiązane jest z dwoma administratorami.

Konto pracodawcy - zarejestrowane konto pracodawcy które korzystało z darmowych usług wycofanych przez administratora.

Regulamin - niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.gowork.pl.

Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie rejestracji lub udostępniania w Serwisie informacji umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Login - unikalny adres poczty elektronicznej Użytkownika, który służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta.

Hasło - unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

Blog - dziennik internetowy dostępny pod adresem https://www.gowork.pl/blog/ .

Forum - forum internetowe dostępne pod adresami https://www.gowork.pl/forum oraz https://gowork.pl/opinie .

Newsletter - informacja zgodna z zapisem i z założeniem Użytkownika na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości uregulowanej w § 7 niniejszego regulaminu.

Powiadomienia - informacja zgodna z zapisem i z założeniem Użytkownika na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną w konkretnym temacie.

Ciasteczka - krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP - indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.

Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Złoty profil - usługa komercyjna uregulowana w załączniku nr 1 do regulaminu

Ogłoszenia o pracę - usługa komercyjna uregulowana w załączniku nr 1 do regulaminu

Klient GoWork.pl - Przedsiębiorca lub firma korzystająca z komercyjnych rozwiązań proponowanych przez Administratora.

Specyfikacja usługi - informacja handlowa wraz z głównymi założeniami i funkcjonalnościami która została przedstawiona potencjalnemu klientowi celu nawiązania współpracy.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Piotr Matuszewski. Dostępny pod adresem mailowym iod@gowork.pl

 

§3. Postanowienia ogólne

 1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu, w celu wzajemnej wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, otrzymywania i aplikowania na oferty pracy zamieszczone przez pracodawców partnerów Administratora oraz publikowania i udostępniania w Serwisie innym zarejestrowanym Użytkownikom własnych materiałów i informacji.

 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Administratora.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 6. Administrator strony zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu. Specyfikacja plików ,,cookies” widnieje na końcu niniejszego dokumentu.

 7. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 8. Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).

 

§4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Administratora.

 2. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu i stosuje się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych osób,

  2. przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,

  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

  4. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.

 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie, przekazywanie za jego pośrednictwem w tym także w ramach Forum oraz Bloga, treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.

 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).

 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 6. Użytkownik zamieszcza treści na Forum na własną odpowiedzialność. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do Użytkowników notorycznie naruszających postanowienia ust. 3,4, 5, 6.

 

§5. Zasady Rejestracji

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy.

 2. Dane są zarejestrowane u obu Administratorów danych i są przekazywane na podstawie umowy do powierzenia danych. Dokonując rejestracji Użytkownik:

  1. winien podać następujące dane: imię, nazwisko, aktualny i czynny adres poczty elektronicznej oraz wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

  2. oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, przy czym jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

  3. powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu odznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,

  4. powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

  5. Użytkownik podczas rejestracji, korzysta ze wszystkich funkcjonalności serwisu. W przypadku ukończenia rejestracji powinien wyrazić zgodę również na przetwarzanie danych osobowych w zakresie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne. Przy czym Administrator zobowiązuje się do niewykorzystywania możliwości nieograniczonego kontaktu, a jedynie w sprawach na które użytkownik sam wyraził dobrowolną zgodę.

  6. odznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej informacji związanych z ofertą Usługodawcy i obsługą techniczną Konta Użytkownika.

 3. Użytkownik może w każdej chwili przerwać rejestrację, wówczas wszelkie dotychczasowe czynności zmierzające do utworzenia Konta Użytkownika zostaną anulowane.

 4. Administrator, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisów unikalne Konto Użytkownika.

 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 6. Użytkownik może w każdym czasie dokonywać zmiany danych konta podanych w trakcie rejestracji. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis Usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie, traci on możliwość korzystania z Serwisu.

 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć samodzielnie Konto lub przez wysłanie na adres internetowy admin@gowork.pl lub iod@gowork.pl prośby o usunięcie konta. Po otrzymaniu takiej prośby, administrator Serwisu usunie wskazane Konto w terminie do 21 dni od otrzymania prośby.

 8. Firma która utworzyła Konto Pracodawcy, może żądać usunięcia danych powziętych podczas rejestracji. Usunięcie konta pracodawcy nie jest tożsame z usunięciem wątku opiniowego na temat firmy na stronie www.gowork.pl/opinie.

 9. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionej wiadomości, że działania Użytkownika są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, po dokonaniu jednorazowego ostrzeżenia i braku zaniechania przez Użytkownika działań może zablokować Konto. Jeżeli działania Użytkownika mają charakter trwały, Usługodawca może zablokować adres IP Użytkownika.


 

§6. Zakres usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi, lub na podstawie indywidualnej oferty cenowej. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu oraz Konta Użytkownika jest nieodpłatne. Usługi odpłatne wykonywane są przez Usługodawcę na zamówienie Użytkownika.

 2. Dostęp do usług płatnych i bezpłatnych uzyskiwany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu po dokonaniu rejestracji lub bez konieczności dokonania rejestracji, w postaci:

  1. umieszczenia własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu,

  2. nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi Użytkownikami,

  3. korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych Użytkowników,

  4. polecania innym Użytkownikom wybranych przez siebie serwisów oraz stron www,

  5. umieszczania w Serwisie ogłoszeń,

  6. umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracę celem naboru na stanowiska inne niż "opieka nad osobami starszymi",

  7. odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,

  8. zamieszczania treści na stronie internetowej Serwisu, w tym komentarzy na Blogu i Forum,

  9. aplikowanie bądź akceptowanie wybranego ogłoszenia o pracę, rozumiane jako przesłanie swoich danych zamieszczonych w Koncie Użytkownika do pracodawcy,

  10. przeglądanie ofert pracy, w tym także ofert pracy z Niemiec,

  11. odpowiadanie na ogłoszenia o pracę (w tym także z Niemiec),

  12. powiadamianie o nowych ogłoszeniach,

  13. dodanie dokumentów rekrutacyjnych do bazy Serwisu w celu łatwego aplikowania,

  14. dodanie opinii o pracodawcy oraz założenie nowego, bezpłatnego profilu pracodawcy przez dodanie opinii pracodawcy jeszcze nie będącego w bazie (w takim wypadku zakładający nie ma kontroli nad profilem),

  15. powiadamianie o nowych opiniach o pracodawcy.

 3. Korzystanie z usługi opisanej w ust. 2 lit. m) możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Serwisie i utworzeniu Konta..

 4. Korzystanie z usług opisanych w ust.2 lit. l) i o), możliwe jest po podaniu Usługodawcy adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

 5. Korzystanie z usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zawarciu umowy o świadczenie danej usługi oraz dokonaniu zapłaty wymaganej należności za świadczenie danej usługi płatnej.

 6. Szczegółowe warunki, w tym rodzaj, zakres, cenę usługi płatnej, Usługodawca określa w Specyfikacji usługi.

 7. W ramach usług płatnych oferowane są rozwiązania polepszające wizerunek pracodawcy proponowany przez GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. dostępne pod adresem https://www.gowork.pl/pracodawca-oferta oraz kursy i szkolenia dostępne na stronie https://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia oraz szkoła policealna dostępna pod adresem http://policealna.gowork.pl oferowane przez GoWork.pl Andrzej Kosieradzki.

 8. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ofert pracy przez pracodawcę zarejestrowanego Serwisie oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń w sprawie pracy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.

 9. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Administratorowi potencjalnym pracodawcom związanych z odpowiedzią na ogłoszenia o pracę, administratorem danych osobowych przekazującego staje się równocześnie pracodawca, na którym ciąży odpowiedzialność zabezpieczenia danych osobowych kandydatów, którzy udostępnili jemu swoje CV zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 10. Współadministratorem danych które Użytkownik udostępnia za pomocą formularzy rekrutacyjnych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żurawia 47, 00-630 Warszawa który działa na mocy umów zawartych z klientem publikującym ogłoszenie, chyba że klient w pełni korzysta ze swojego rozwiązania obsługującego rekrutację. Wszelkie dane osobowe wraz z dokumentacją udostępnioną na stronach GoWork.pl usuwane są trwale do 60 dni od ustania umowy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Dane osobowe zostają przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

§7. Newsletter i powiadomienia ze strony GoWork.pl

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Serwis informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Administratora, aktualnych promocjach oraz oraz oferowanych przez nią produktów, w tym materiały prasowe.

 3. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

 4. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika.

 5. Serwis przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz zgodnym z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego tj. RODO.

 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 7. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link z możliwością wypisania się umieszczony w stopce każdej wiadomości mailowej typu Newsletter.

 9. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 

§8. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez samodzielne usunięcie swojego Konta. Jeżeli korzystanie z usług nie wymaga utworzenia Konta, rozwiązanie umowy dokonywane jest przez zaprzestanie korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 3. Zasady rozwiązywania umowy o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług każdorazowo Usługodawca określa w Specyfikacji usługi.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Usługodawca poinformuje o rozwiązaniu umowy w terminie 3 dni od rozwiązania.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

§9. Odpowiedzialność Administratora

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

 2. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

 3. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,

 4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

 5. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,

 6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

 7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

 8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

   

§10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zdefiniowanej w regulaminie, w tym rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

 2. Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Użytkownik ma prawo wynikające z wyżej wymienionej ustawy wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont.

 4. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników.

 5. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usługi nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO.

 6. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z usługi jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi.

 

§11. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać listownie na adres GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. treści ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@gowork.pl . Zgłoszenie dokonywane jest przez dostępny na stronie Serwisu formularz zgłoszeniowy.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.

 4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

 5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.

 6. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego..

 

§12. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:

  1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

  2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

  3. zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,

  4. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

  5. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

  6. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,

  7. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

  8. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę,

  9. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.

  10. wprowadzone zmiany w regulaminie oraz załącznikach nie zmieniają istoty regulacji, nie wpływają na prawa i obowiązki osób trzecich, a są traktowane tylko w sposób uzupełniający.

 

§13. Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Administratora określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://gowork.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Serwisem.

 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 17.05.2018 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Ochrona danych osobowych

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Administratora.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie gowork.pl/regulamin, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2018, poz. 1000).

 3. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

 4. Administrator odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.

 5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkownika potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 6. Administrator może wykorzystywać dane Użytkowników do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Użytkownika oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Użytkownika.

 

Cookies w Serwisie

Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Administratora w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. W danych cookies mogą znaleźć się również dane identyfikacyjne urządzeń końcowych, które będą służyły jedynie do celów statystycznych oraz bezpieczeństwa. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

Nazwa ciastkaRodzaj ciastkaCzas wygaśnięciaOpis ciastka
PHPSESSIDSesyjne~Przechowuje identyfikator sesji. Umożliwia pracę z aplikacją. Jest niezbędne do: sprawdzenia czy odwiedzający nie jest automatycznym skryptem; komunikacji z serwerem; przechowuje informacje o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.
_gaStałe24 miesiąceCiasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
_gatStałe10 minutCiasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
_gidStałe24 godzinyCiasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
G_AUTHUSER_HSesyjne~Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
G_ENABLED_IDPSStałe~Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkownikach Serwisu
__cfduidStałe60 minutCiasteczko wykorzystywane przez serwis cloudflare.
hasConsentStałe12 miesięcyPozwala na przechowywanie lub cofnięcie zgód u partnerów serwisu
notification-reviewsTymczasowe7 dniPrzechowuje informacje o zapisaniu się na powiadomienie o nowych opiniach w serwisie. Jest tworzone tylko jeśli użytkownik wypełni i wyśle formularz zapisu na powiadomienie o nowych opiniach.
notification-job-searchsTymczasowe7 dniPrzechowuje informacje o zapisaniu się na powiadomienie o nowych ofertach pracy w serwisie. Jest tworzone tylko jeśli użytkownik wypełni i wyśle formularz zapisu na powiadomienie o nowych ofertach pracy.
__gfp_64bStałe~Ciasteczko wykorzystywane przez serwis cloudflare.
cookies_acceptedStałe13 miesięcyPrzechowuje informację o akceptacji ciasteczek. Jest tworzone tylko jeśli użytkownik akceptuje ciasteczka.
politykaCookieStałe13 miesięcyPrzechowuje informację o akceptacji ciasteczek. Jest tworzone tylko jeśli użytkownik akceptuje ciasteczka.
_smvsStałe24 godzinyCiasteczko wykorzystywane przez serwis salesmanago.
smvrStałe10 latCiasteczko wykorzystywane przez serwis salesmanago.
smuuidStałe10 latCiasteczko wykorzystywane przez serwis salesmanago.
smclientStałe10 latCiasteczko wykorzystywane przez serwis salesmanago.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Niektóre pliki cookies są generowane na podstawie czynności wykonywanych przez użytkownika w celu przekazania informacji o fakcie wykonania tej czynności do aplikacji.
Nasi partnerzy mogą zamieszczać w naszej domenie pliki cookies w celach gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o użytkowniku serwisu.
Zastrzegamy prawo do udostępnienia ciasteczek generowanych cyklicznie dla partnerów biznesowych zbierających informację odnośnie ruchu na stronie i w celu pobierania statystyk odwiedzin różnych podstron gowork.pl takich jak np. opinie o pracodawcach, oferty pracy, szkoła policealna i szkolenia.

Załącznik nr 1 do regulaminu GoWork.pl