Reklama

Czego dotyczy aneks do umowy? Pobierz darmowy wzór!

Aneks do umowy to najszybsza forma aktualizacji obecnego pisma w przypadku zmiany warunków współpracy. Sprawdź, od kiedy obowiązują zmiany w aneksie do umowy o pracę? Czy masz prawo odmówić podpisania dokumentu? 

Aneks do umowy - pracownik podpisuje z pracodawcą aneks do umowy o pracę

Aneks do umowy: co to jest?

Aneks do umowy to inaczej zmiana warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Jest to najbardziej powszechna forma, w której pracownik i pracodawca decydują się na zaktualizowanie zawartych tam postanowień. Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy, aneks do umowy musi być sporządzony na piśmie, ponieważ zgodnie z art. 29 ust.4 Kodeksu pracy zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej (tak samo jak porozumienie zmieniające).

Korekta warunków zatrudnienia dotyczy najczęściej:

 • Aneksu do umowy w sprawie zmiany wynagrodzenia
 • Aneksu do umowy w sprawie zmiany stanowiska
 • Aneksu do umowy w sprawie zmiany etatu
 • Aneksu do umowy w sprawie wprowadzenia nowych obowiązków zawodowych

Aneks traktuje się jako zgodne oświadczenie woli, ponieważ obie strony muszą złożyć na dokumencie własnoręczny podpis. W ten sposób nowe warunki umowy o pracę odpowiadające rodzajowi pracy nie wymagają podpisania nowej umowy, a aneks staje się integralną częścią umowy poprzedniej.

Taki aneks do umowy nazywany jest również porozumieniem zmieniającym, ponieważ przy obopólnym porozumieniu zmienia warunki zatrudnienia oraz wprowadza nowe warunki umowy takie jak np. inne wynagrodzenie pracownika. Warto zauważyć, że nie jest to samo co wypowiedzenie zmieniające. Takie wypowiedzenie zmieniające wiąże się często ze zmianą stanowiska, lub innymi poważnymi zmianami dotyczącymi m.in. degradacji pracownika, których nieprzyjęcie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Aneks do umowy o pracę: kiedy się go sporządza?

Kiedy aneks do umowy? Aby móc go sporządzić, obie strony muszą dojść do porozumienia. To znaczy, że wszystkie przedstawione warunki współpracy przez pracodawcę lub pracownika powinny zostać zaakceptowane. Dotyczy to również aneksu do umowy zlecenie. Następnie uzgadnia się termin początku obowiązywania danej umowy.

Czy w związku z tym aneks do umowy jest nową umową? Aneks do umowy o pracę ma charakter dobrowolny, żadna ze stron nie może zostać zmuszona lub zmuszać do podpisania pisma.

Najczęściej to pracodawca lub jego przedstawiciel sporządza aneks w firmie pisemnej. Podpisują go dwie strony umowy jednak w większości przypadków, szczególnie tych w sprawie nowych warunków zatrudnienia, to pracodawca jest stroną wręczającą np. porozumienie zmieniające.

Anek do umowy o pracę sporządza się wtedy, gdy dochodzi do zmian umowy zawartej wcześniej. Aby uniknąć konieczności podpisania umowy nowej, można zmiany wprowadzić przy pomocy aneksu.

Aneks do umowy o pracę w przypadku pracownicy w ciąży lub na L4

Pracownicy, którzy są w tak zwanym okresie chronionym, czyli podlegają szczególnej ochronie np. w trakcie zwolnienia lekarskiego (przebywają na zwolnieniu lekarskim z równych przyczyn), w wieku przedemerytalnym lub pracownice w ciąży, mogą swobodnie podpisać aneks do umowy. Na mocy przepisów prawa pracy nie istnieją żadne niezgodności w tym zakresie.

Aneks do umowy o pracę, a zmiana wynagrodzenia

Częstym powodem wprowadzania zmian przy pomocy aneksu umowy o pracę jest sytuacja, gdy mówimy o zmianie wysokości wynagrodzenia. Zazwyczaj chodzi o podwyżkę związaną z nowymi obowiązkami lub awansem. Natomiast jeśli pracownik zarabia najniższą krajową, a w danym roku dochodzi do podwyżki, to nie zawsze należy sporządzić aneks. Gdy w umowie o pracę (na czas określony bądź czas nieokreślony) widnieje zwrot określający wysokość wynagrodzenia ” wynagrodzenie minimalne” może obejść się bez konieczności sporządzania aneksu. Natomiast jeśli podana jest dokładna kwota brutto, wtedy zgodnie z przepisami trzeba sporządzić aneks do umowy o pracę, ponieważ w życie wchodzą przepisy zmieniające poprzednie postanowienia umowy.

Aneks do umowy o pracę: od kiedy obowiązuje?

Termin obowiązywania aneksu do umowy zależy od ustaleń pracodawcy i pracownika. To właśnie oni decydują o kwestii wejścia w życie zmian wprowadzonych do dokumentu.

Co ważne, pracodawca nie musi czekać na upływ okresu wypowiedzenia lub okresu ważności obecnie obowiązującej umowy o pracę. Dlatego aneks do umowy może spisać w wybranym przez siebie i pracownika momencie.

Do kiedy obowiązuje aneks do umowy?

Aneks do umowy o pracę może być bezterminowy lub posiadać określony czas obowiązywania. Warunek jest jednak taki, aby zarówno data początkowa, jak i końcowa była uzgodniona między pracownikiem a pracodawcą i została wpisana do aneksu.

Czy pracownik może odmówić podpisanie aneksu do umowy?

Pracownik ma prawo nie zgodzić się na wprowadzane zmian do postanowień umowy o pracę. Bez względu na to czy nowe warunki pracy są dla niego korzystne, czy też nie. W takiej sytuacji aneks do umowy o pracę zostaje wycofany, a pracownik, tak jak wcześniej, podlega umowie na jej wcześniejszych warunkach. Chyba że obydwie strony lub jedna ze stron zdecyduje się zakończyć współpracę i złoży wypowiedzenie umowy o pracę, lub strony umowy dojdą do porozumienia przy ustaleniu warunków pracy oraz okresu ich obowiązywania.

W przypadku gdy zmiany postanowień umowy o pracę działają na niekorzyść pracownika, pracodawca powinien rozważyć wręczenie wypowiedzenia zmieniającego, ponieważ istnieje znikoma szansa, że pracownik zgodzi się na nowe elementy umowy, które np. dotyczą zwiększenia zakresu obowiązków bez zwiększenia pensji.

Jak napisać aneks do umowy?

Aneks do umowy powinien zawierać następujące elementy:

 • Data, miejsce zawarcia umowy
 • Oznaczenie dokumentu o tytule “Aneks do umowy o pracę”
 • Wskazanie stron umowy
 • Wskazanie umowy, której dotyczy aneks
 • Podanie daty obowiązywania aneksu
 • Opis zmienianych elementów i wprowadzanych na ich miejsce
 • Zastrzeżenie, że pozostałe warunki umowy nie ulegają żadnej zmianie
 • Pieczątki i podpisy stron

Ważne! Aneks do umowy o pracę obowiązuje tylko wtedy, gdy obie strony go podpiszą.

W tym miejscu warto też przypomnieć, co powinna zawierać umowa o pracę:

 • rodzaj pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy

W aneksie muszą zatem znaleźć się informacje, które warunki pracy się zmieniają. W przypadku zmiany umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony również konieczny jest aneks do umowy o pracę.

Aneks do umowy o pracę wzór

Przygotowaliśmy dla ciebie wzór aneksu do umowy o pracę, który może posłużyć ci jako przykład do stworzenia własnego pisma. Wzór aneksu do umowy zlecenie wygląda bardzo podobnie. Jedyną różnicą jest tytuł dokumentu.

Data, miejscowość
………………………………………………

Dane Pracownika

Dane Pracodawcy

 

Aneks nr ………………..
do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę zawartej w dniu ……………………… r. pomiędzy Pracownikiem ……………………. a Pracodawcą ………………………………………… na czas ……………………………….. zwanej dalej umową o pracę.

Strony zgodnie ustalą, że od dnia ……………………r. będą obowiązywały następujące warunki umowy o pracę:

1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………..

Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.

………………………….……………….…
Podpis Pracodawcy

………………..…..……………………
Podpis Pracownika

DARMOWY WZÓR ANEKSU DO UMOWY O PRACĘ DO POBRANIA

Oceń artykuł
4/5 (2)