Aneks do umowy – czym jest? Sprawdź, kiedy można aneksować umowę

Aneks do umowy to dokument, który wprowadza pewne zmiany do już zawartej umowy. Można się z nim spotkać np. przy zmianie obowiązków na stanowisku, czy przedłużeniu umowy. Dowiedz się, kiedy jeszcze można spisać aneks do umowy i pobierz darmowy wzór aneksu.

Aneks do umowy - osoba składająca podpis na dokumencie

Istnieją różne rodzaje umów zawieranych w odmiennych okolicznościach. Warunki, na które godzą się obie strony umowy, nie są jednak całkowicie sztywne. Do umowy o pracę, umowy najmu mieszkania, czy umowy zlecenie i innych umów można wprowadzać poprawki – zwykle z koniecznością zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Taką formę pisemną może stanowić właśnie aneks do umowy.

Aneks do umowy – co to jest?

Niektóre umowy potrafią trwać bardzo długo, mimo że okoliczności współpracy się zmieniają. Aneks do umowy to dokument, który pozwala zmienić treść umowy w sposób prawnie obowiązujący. Aneksowanie przebiega w sposób określony w umowie. Jeśli forma zawarcia umowy pierwotnej została podpisana notarialnie (stanowiła akt notarialny), również aneks do umowy musi być w formie aktu notarialnego. Warto zaznaczyć, że warunki umowy, które ulegają zmianie, muszą być zatwierdzone przez obie strony porozumienia. Zatem aneks nie rozwiązuje niezgodności pomiędzy stronami i jego sporządzenie, np. przez pracodawcę bez zgody pracownika nie wprowadza do umowy zmian.

Aneks do umowy – zasady

Nie ma limitu aneksów co do jednej umowy. Zmian w umowie można zatem dokonać wielokrotnie. Warto pamiętać, że regulacje wprowadzone do umowy przez aneks są zawierane na czas nieokreślony. Zatem zmiana nowych warunków umowy, wprowadzonych przez aneks może zostać dokonana kolejnym aneksem. Jako że to umowa stanowi dokument, do którego wprowadza się zmiany, to nie można aneksować aneksu. Przy czym, jeśli do umowy odnosi się wiele aneksów, to tak jak w przypadku testamentu – ważność zachowuje najaktualniejsza wersja.

Aneks do umowy – wzór

Tak naprawdę wygląd aneksu do umowy jest uzależniony od tego, jakie zmiany dokument ma wprowadzić. Aneks ma uregulować te warunki, które strony umowy konkretnie chcą zmienić. W aneksie oprócz nowego ustalenia powinny się również znaleźć:

  • oznaczenie umowy, której dotyczy sporządzony aneks (oznaczenie dokumentu przez wskazanie numeru, daty i miejsca zawarcia),
  • określenie stron umowy i stron aneksu do umowy,
  • oznaczenie przedmiotu umowy,
  • informacja o tym, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie (wystarczy na końcu aneksu dodać adnotację),
  • podpisy obu stron umowy,
  • data obowiązywania zmian wprowadzonych w aneksie (jeśli jest inna, niż data podpisania aneksu należy wskazać, od kiedy aneks wchodzi w życie).

Jak napisać aneks do umowy? pierwszej kolejności dokonuje się określenia umowy. Następnie należy oznaczyć strony umowy, np. Pracownik i Pracodawca oraz podać ich dane. Kolejno dokonuje się zmian w umowie, jednak nie należy przepisywać wszystkich jej warunków, a jedynie przytoczyć punkt umowy, w którym dokonuje się zmian. Najlepiej posiłkować się adnotacją do konkretnych paragrafów. Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron umowy. Dokument należy trzymać w jednym miejscu razem z umową, do której nawiązuje. Przykład:

Strony zgodnie ustalają, że w łączącej Pracodawcę i Pracownika umowie o pracę nr………………zawartej w dniu …………………….., wprowadza się zmianę w sprawie wysokości wynagrodzenia, ustanawiając jego kwotę na………………………….

Darmowy wzór – aneks do umowy w formacie pdf i docx

Poniżej znajduje się treść przykładowego aneksu do umowy. Tekst można skopiować i uzupełnić własnymi informacjami. Można również pobrać wzór w formacie PDF lub DOCX.

  1. Pobierz: wzór aneksu do umowy (PDF).
  2. Pobierz: wzór aneksu do umowy (DOCX).

……………………, dnia…….r.

ANEKS DO UMOWY …………………………

Aneks nr ………………………… do umowy nr…………………………

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści wskazanej umowy………………………………

zawartej w dniu ………………………. w ………………………………..

między………………………………………………………………………………………………….…………………….….

zwanym dalej ………………………, a

………………………………………………………………………………………………………………………………….….

zwanym dalej ……………………… .

Przedmiotem umowy jest ………………………….……………………….………………….…………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….…………………….….

Aneks wprowadza do umowy następujące zmiany:

1. Określoną w § …… pkt. …… treść: …………………………………………….………………….…………………

……………………………………………………………………………………………zastępuje się treścią/uchyla się…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Do umowy dodaje się nowe postanowienie § …… o treści: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

4. Aneks sporządzono w ………………. jednobrzmiących egzemplarzach po ……………… dla każdej ze stron.

………………………..

(podpis)

………………………..

(podpis)


Aneks do umowy – co nim zmieniamy?

Umowy zwykle zawierane są w zgodzie z zasadą swobody zawierania umów. Istotna jest jedynie ich zgodność z prawem. Aneks wprowadza takie zmiany w umowie, na jakie godzą się jej obie strony. Zatem do treści dokumentu można wprowadzić dowolne zmiany dotyczące już istniejących postanowień umowy, dodawać nowe postanowienia, czy uchylać obowiązujące. Przykładowo można zmienić wynagrodzenie pracownika w umowie o pracę, przedłużyć czas trwania umowy najmu, czy zmienić warunki spłaty kredytu. Sam aneks służy nie tylko wprowadzeniu zmian w umowie, lecz również do korekcji błędów powstałych przy jej sporządzeniu. Jednym z popularniejszych aneksów jest aneks do umowy o pracę. W dokumencie zwykle wskazuje się nową wysokość wynagrodzenia, zmienia stanowisko pracy, lub wymiar etatu. Częstym przypadkiem aneksowania umowy jest zmiana wynagrodzenia spowodowana wzrostem najniższej krajowej.

Czego nie można zmienić aneksem?

Przede wszystkim do aneksu nie można wprowadzać zmian, które są sprzeczne z prawem. W przypadku umowy o prace natomiast częstym błędem jest przedłużanie trwania umowy na czas określony. Takiej umowy nie można przedłużyć aneksem. Dopuszczalne jest natomiast przedłużenie umowy na okres próbny, jednak do maksymalnego czasu jej trwania, czyli 3 miesięcy. Aneksem nie można także dodać kolejnych obowiązków pracy, czy skrócić okresu wypowiedzenia.

Sporządzenie aneksu do umowy ma wiele zalet, przede wszystkim oszczędza czas. Wypełnienie formularza nowej umowy trwa dłużej i zwykle wymaga poddaniu analizie wszystkich jej elementów. Aneks można sporządzić szybko, wyszczególniając w nim jedynie najważniejsze dane i zmiany, jakie mają objąć współpracę stron.

Oceń artykuł
5/5 (1)