Umowa zlecenie: co ją wyróżnia? Wzór umowy zlecenia w PDF

Umowa zlecenie różni się od umowy o pracę. Przede wszystkim jej warunków nie określa Kodeks pracy, ale Kodeks cywilny. Umowa zlecenie jest nieco bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorcy, ponieważ wiąże się z mniejszymi kosztami zatrudnienia. Sprawdź, co jeszcze ją wyróżnia i pobierz wzór umowy zlecenia w PDF.

kobieta na ławce w parku czyta o umowie zlecenie

Umowa zlecenie jest porozumieniem między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Osoba podejmująca się odpowiednich działań, otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie określonej czynności prawnej. Przy czym trzeba pamiętać o obowiązku wykonania zlecenia. Czynność powinna być wykonywana w sposób sumienny i zgodny z oczekiwaniami zleceniodawcy. Sprawdź, jakie są zasady zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia.

NA DOLE TEKSTU ZNAJDZIESZ PRZYKŁADOWY WZÓR UMOWY ZLECENIA PDF!

Ze względu na to, że umowa zlecenie nie podlega pod Kodeks Pracy, zasady jej formułowania są bardziej elastyczne. Mimo że zleceniobiorca nie ma zapewnionych dni urlopowych do wykorzystania, może to wynegocjować na początku i umieścić taki zapis w umowie. Na zasadzie negocjacji można uzyskać wiele przywilejów, które umowa o pracę gwarantuje. Czym zasady umowy zlecenia różnią się od tych obowiązujących w przypadku umowy o dzieło? W pierwszej otrzymujemy wynagrodzenie za staranne działania prowadzące do celu, w drugiej to nie działania, a efekty pracy są nagradzane.

Umowa zlecenie: zasady. Co musi zawierać?

Mimo że umowa zlecenie jest bardziej elastyczna od umowy o pracę, sam dokument musi zawierać odpowiednie elementy:

  • określenie stron umowy;
  • opis zlecenia;
  • określenie czasu i zasad współpracy;
  • forma i czas wynagrodzenia;
  • konsekwencje w przypadku braku wywiązania się z warunków umowy zlecenia.

W każdej umowie zlecenia można dodawać wynegocjowane wcześniej warunki, jednak nie musi być ona zapisana na papierze.

Umowa zlecenie – prawa zleceniobiorcy

Umowa zlecenia nie jest umową, która chroni zleceniobiorcę. Nie przysługują mu również uprawnienia pracownicze do na przykład płatnego urlopu wypoczynkowego. Ponadto według zasad umowy zlecenie opisanych w Kodeksie cywilnym zleceniobiorcy nie należą się również świadczenia, wynagrodzenia chorobowe czy dodatki do pracę w godzinach nadliczbowych. Umowa zlecenie a ciąża również jest tutaj bardzo wątpliwym tematem. Kobieta w ciąży jest bardziej chroniona na umowie o pracę, zgodnie z przepisami z Kodeksu pracy.

Co ważne, umowa zlecenia nie liczy się do stażu pracy. To znaczy, że w przypadku późniejszego przejścia na umowę o pracę, okres zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej potrzebny do obliczenia praw do urlopu wypoczynkowego się nie liczy.

Zgodnie z przepisami umowa zlecenie nie daje żadnej gwarancji ciągłości zatrudnienia. Zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca może złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia z dnia na dzień, bez okresu wypowiedzenia. Jeśli oczywiście nie został wcześniej wspomniany w umowie zleceniu, która została podpisana przez obydwie strony.

Umowa zlecenie a stosunek pracy zleceniobiorcy

Zleceniobiorca przed zawarciem umowy zlecenia musi dokładnie ją przeczytać. Jeśli zauważy on pewne kwestie, które wychodzą poza obowiązujące przepisy dotyczące tworzenia takiego dokumentu zgodnie z Kodeksem cywilnym, powinien jak najszybciej zwrócić na to uwagę swojemu zleceniodawcy i prosić o poprawkę. Chodzi tutaj o to, że umowa zlecenie nie powinna spełniać kryteriów stosunku pracy. W dokumencie nie mogą znajdować się informacje takie jak:

  • stałe miejsce pracy;
  • stałe godziny pracy;
  • wykonywanie obowiązków zawodowych w podporządkowaniu służbowym i organizacyjnym;
  • wymóg osobistego świadczenia stosunku pracy.

Umowa zlecenie: co trzeba wiedzieć?

Zleceniobiorca nie musi wykonywać zadań w określonym miejscu i czasie, a zleceniodawca nie wykonuje ciągłego nadzoru nad pracami. Osoba zlecająca zadania nie jest przełożonym, więc nie może wymagać tych, które nie są ściśle związane z przedmiotem umowy.

Stawka godzinowa na umowie zlecenie

Każda godzina pracy na umowie zlecenia powinna być weryfikowalna, zatem pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Najniższa krajowa na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę każdego roku się zmienia, a to właśnie od jej wysokości uzależniona jest stawka godzinowa na umowie zlecenie. Biorąc pod uwagę dane z 2022 roku, stawka minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy na zleceniu powinna wynosić przynajmniej 19,70 zł brutto. Ile to netto? 14,47 zł z uwzględnieniem składki chorobowej i 14,91 zł bez składki.

Umowa zlecenie a podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy obowiązuje także na umowie zleceniu. Ponadto płatnik tak samo, jak w przypadku umowy o pracę musi przekazać zleceniobiorcy PIT-11. Do wyznaczenia podatku bierze się pod uwagę przychód minus koszty jego uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni płatnik zobowiązany jest opłacić do 20 dnia miesiąca.

Cechy umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest bardzo elastyczna w zawieraniu i rozwiązywaniu umowy. Co oznacza, że po wypowiedzeniu umowa zlecenie wygasa natychmiast. Dodatkowo w sytuacji szkody na rzecz dającego zlecenie, zleceniobiorca odpowiada całym majątkiem i może spodziewać się nagłego zwolnienia.

Zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca odprowadzają mniejsze składki. W tym przypadku większa część wynagrodzenia trafi do portfela wykonującego zlecenie.

Kiedy można zawrzeć umowę zlecenie?

Zawarcie umowy cywilnoprawnej oznacza fakt dokonania określonej czynności prawnej, a nie tak jak w umowie o dzieło – efekt końcowy czynności. Dlatego umowa zlecenie może być zawierana przy pracach takich jak: roznoszenie ulotek, usługi ochroniarskie, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą starszą lub osobą z niepełnosprawnościami, usługi prawne lub księgowe, usługi sprzątające, catering.

Umowa zlecenie: składki

Do ZUS nie trzeba zgłaszać studenta, który nie ukończył 26 roku życia. W przeciwnym wypadku na umowie zlecenie wymagane są składki w celu pokrycia obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Czas na zgłoszenie wynosi 7 dni od momentu rozpoczęcia umowy. Obowiązuje formularz ZUS ZUA. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zleceniobiorca ma inne tytuły do ubezpieczenia. Pod warunkiem, że uzyskuje z nich kwotę wyższą niż najniższa krajowa. Wówczas nie trzeba również pokrywać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wciąż jednak należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne! Jeśli zleceniobiorca zatrudniony jest na podstawie kilku umów zlecenia, to obowiązują go składki tylko pierwszej umowy z wszystkich wcześniej podpisach, szczególnie w przypadku pobierania płacy minimalnej w ramach umowy o pracę.

Obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy

Przedsiębiorca, który zatrudnia na umowie zlecenie musi pamiętać o naliczaniu i odprowadzaniu składek na ubezpieczenie do ZUS. Ubezpieczenie chorobowe na umowie zlecenie jest dobrowolne, dlatego zleceniodawca nie musi zgłaszać swojego zleceniobiorcy do tej składki.

Jeśli zleceniodawca zatrudni zleceniobiorcę na umowie zlecenie, podczas gdy w tym samym czasie zatrudniony jest u niego również na umowie o pracę, to traktowany jest on jako pracownik i podlega wszystkim obowiązującym według Kodeksu pracy ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Ponadto warto zaznaczyć, że zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia wydatków związanych z wykonaniem zlecenia przez zleceniobiorcę. Także zwolnienie go ze zobowiązań, jakie musiał w tym celu ponieść.

Umowa zlecenie a umowa o pracę: różnice

Jaka jest podstawowa różnica między umową zlecenia a umową o pracę? Mniejsza ilość składek opłacanych przez zleceniobiorcę oraz brak automatycznych uprawnień do większości świadczeń, np. płatny urlop wypoczynkowy, tak jak jest to w przypadku pracy na etacie.

Czym jeszcze różni się umowa zlecenie od umowy o pracę? Na zleceniu nie ma obowiązku wykonywania zadań w ściśle określonym miejscu i czasie. Zlecenie może być wykonywane przez osobę trzecią, a wynagrodzenie nie musi być wypłacane co miesiąc, a na przykład co tydzień.

Wzór umowy zlecenie

Zatrudniasz pracownika na umowę zlecenia? A może jesteś pracownikiem, który właśnie został przyjęty i ma wykonywać obowiązki służbowe na podstawie takiego rodzaju kontraktu? Chcesz przed przyjściem do biura zobaczyć, jak wygląda dokument, który dostaniesz do podpisu? Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy zlecenie w formacie pdf.  Kliknij poniższy link, który przeniesie cię do wzoru umowy zlecenie: jest to jeden z możliwych sposobów stworzenia takiego rodzaju umowy.

Wzór umowy zlecenie – PDF

UMOWA ZLECENIE

Zawarta w dniu …………………………………………… w …………………………………………… pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zleceniodawcą, a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałym w ……………………………………………… przy ulicy ……………………………………………
legitymującym się dowodem osobistym seria i nr ………………………………………………………………
zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do
wykonania następujących czynności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej zleceniem.
2. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

§ 2

1. Za wykonanie prac określonych w §1 Zleceniobiorca otrzyma po ich wykonaniu
wynagrodzenie w wysokości ……………………………… zł brutto (słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku przedstawionego przez Zleceniobiorcę.

 

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody
Zleceniodawcy.

§ 4

Umowa została zawarta na czas od …………………………………… do …………………………………… .

…………………………………………………
(Zleceniodawca)

…………………………………………………
(Zleceniobiorca)

§ 5

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego
zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania przez Zleceniobiorcę zlecenia.
2. Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o
planowanej ilości godzin niezbędnej do wykonania zlecenia.

§ 6

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez podania powodu, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, który wynosi ……………………………………………………… .
2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu ponosi odpowiedzialność za
wynikłą stąd szkodę.

§ 7

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy zawarte powinny być w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Oceń artykuł
4.4/5 (7)