Reklama

Praca w ABW, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak się dostać? Jakie są ich obowiązki?

Praca w ABW wymaga wi elu poświęceń oraz wysokiej odporności psychicznej i fizycznej. Sprawdź, co należy do obowiązków funkcjonariusza ABW i jakie predyspozycje należy posiadać, aby móc nim zostać.

abw praca

Praca w tzw. budżetówce daje poczucie stabilizacji. Wiele osób myśli o tym, by zająć stanowisko w urzędach, służbach mundurowych i instytucjach państwowych. Jednak w wielu przypadkach mityczny ciepły stołek wiąże się z pracą pełną obowiązków, wyrzeczeń i stresu. Tak jest szczególnie w przypadku pracy w CBA, ABW i innych służbach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku państwa.

Praca w ABW – co to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) to służba specjalna, która broni porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zajmuje się głównie obroną porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podlega pod kontrolę cywilną. To znaczy, że jej działania nadzoruje Premier i kontroluje Sejm. Natomiast zakres ich obowiązków i uprawnień określa głównie Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Inne akty prawne, na podstawie których działa ABW to m.in. Ustawa z dn. 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Ustawa z dn. 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych oraz Ustawa z dn. 16 września 2011 roku o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ciekawostka! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego obchodzi swoje polskie święto w dniu 6 kwietnia każdego roku. Jest to czas upamiętniający ustanowienie tzw. pakietu ustaw policyjnych w 1990 roku, tj. Ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa (wobec której powołano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ustawą z dn. 24 maja 2002 r.), Ustawy o Policji i Ustawy o przywróceniu Święta Narodowego 3 Maja.

Praca w ABW – na czym polega?

Do zakresu obowiązków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy zapobieganie i zwalczanie zagrożeń niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo zarówno całe państwo, jak i jego obywateli. Oprócz tego zadania ABW to ochrona nas przed planowanymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych i narazić interesy kraju.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa poprzez między innymi uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach. Do zadania ABW to przede wszystkim rozpoznawanie i zapobieganie przestępstw w zakresie:

 • Terroryzmu i cyber terroryzmu z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Naruszenia tajemnicy państwowej
 • Szpiegostwa (kontrwywiad)
 • Zwalczania przestępczości zorganizowanej
 • Oszustw podatkowych
 • Korupcji osób pełniących funkcje publiczne
 • Nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu amunicją, bronią i materiałami wybuchowymi lub bronią masowej zagłady itp. w obrocie międzynarodowym
 • Produkcji i obrotu towarami lub usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa Polskiego

Praca w ABW – jak zostać funkcjonariuszem?

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrudnieni są zarówno funkcjonariusze ABW, jak i pracownicy cywilni. Jednakże każdy kandydat do pracy w ABW powinien spełniać wymagania formalne określone w Ustawie z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. poz. 27).

To znaczy, że w ABW pracować może osoba:

 • Posiadająca obywatelstwo polskie,
 • Korzystająca z pełni praw publicznych,
 • Wykazująca się nieskazitelną postawą moralną, obywatelską i patriotyczną,
 • Dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • Posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Ponadto praca w ABW wymaga maksymalnego zaangażowania, odporności psychicznej i fizycznej oraz gotowości do poświęceń, często kosztem swojego życia prywatnego. Każdy kandydat powinien również wykazywać się szacunkiem do państwa i systemu prawnego, interesować się sprawami bezpieczeństwa państwa, a także być w pełni dyspozycyjny (nie jest to praca od poniedziałku do piątku, osiem godzin dziennie).

Praca w ABW – pracownik cywilny

Jak już wyżej wspomnieliśmy, działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są bardzo szerokie. W związku z tym nie jest to tylko służba, którą pełnią funkcjonariusze ABW, ale również praca dla pracowników cywilnych działających w branży IT, historyków, matematyków, chemików, inżynierów, elektryków, prawników, lingwistów czy tłumaczy.

Praca w ABW – zarobki

Zarobki funkcjonariusza uzależnione są od jego grupy zaszeregowania oraz od zarobków na rynku pracy w sektorach prywatnych. Tabela stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęta w załączniku do Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 roku w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat prezentuje się poniżej. Ponadto ich pensje uzupełniane są również przez dodatki takie jak mieszkaniowe, osiedleniowe czy specjalne związane z miejscem pełnienia służby.

Grupa zaszeregowaniaStawka
010 500-13 500
019900-12 000
026650-10 000
035890-9000
044480-7800
054235-7500
064235-7000
074235-6800
083880-6100
093600-5900
103205-5300
112870-4900
122745-4700
132680-4300
142000-3900

ABW – rekrutacja

Rekrutacja w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest skierowana do absolwentów szkół średnich oraz szkół wyższych. Potrzebni są specjaliści z wielu dziedzin, dlatego cenne jest zarówno wykształcenie humanistyczne, jak i techniczne. Kandydat najpierw bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie badane są jego kompetencje zawodowe i możliwości ich wykorzystania w służbie. Następnym krokiem są badania psychologiczne, jakie oceniają predyspozycje kandydata do pracy w ABW.

Kandydat jest także sprawdzany pod względem danych, jakie podał w kwestionariuszu osobowym. Nie tylko weryfikacji poddawane są dane ewidencyjne, lecz Agencja może przeprowadzać rozmowy ze znajomymi kandydata. Opinie na temat kandydata może pozyskiwać ze środowiska pracy, czy w miejscu zamieszkania. Kandydat jest badany także pod względem sprawności fizycznej i psychicznej do pracy w ABW. Ponadto bierze on udział w egzaminach sprawności fizycznej, badaniach technicznych i psychofizjologicznych. Jeśli ma jakieś szczególne umiejętności, wówczas czeka na niego test wiedzy sprawdzający jego kompetencje w deklarowanym w zakresie.

Dla kogo służba w ABW?

Funkcjonariuszem ABW zajmującym się ochroną państwa, mogą zostać jednostki, które posiadają szereg cech i predyspozycji niezbędnych do wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Praca w służbach specjalnych to co innego, niż zwyczajna praca na etacie. W przypadku funkcjonariuszy mówimy bowiem o służbie, co niesie ze sobą szereg wartości, których trzeba przestrzegać. Jaki zatem powinien być dobry funkcjonariusz ABW? Kto może nadawać się na funkcjonariusza ABW?

Istnieje zarządzenie Nr 90 szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” w którym zostały określone cechy, jakie powinien wykazywać funkcjonariusz ABW. Są to przede wszystkim:

§  3. Funkcjonariusz ABW działając na podstawie i w granicach prawa powinien kierować się zasadami praworządności, legalizmu i pogłębiania zaufania obywatela do Państwa i jego organów.

§  4. Funkcjonariusz ABW powinien przedkładać dobro publiczne ponad własne interesy, a powierzone czynności służbowe wykonywać według najlepszej woli i wiedzy, z najwyższą starannością oraz rzetelnością, wykazując się profesjonalizmem, odwagą inicjatywą, odpowiedzialnością i ofiarnością.

§  5. Funkcjonariusza ABW powinna cechować godność osobista, patriotyzm, uczciwość, odpowiedzialność i solidarność zawodowa rozumiana, jako poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za realizację zdań ustawowych. Funkcjonariusz ABW powinien dbać o wizerunek i etos służby, z którą się utożsamia.

§  6. Funkcjonariusz ABW wykonując zadania służbowe powinien pamiętać o poszanowaniu godności osób trzecich i ich prawa do prywatności oraz postępować w sposób wykluczający uprzedzenia rasowe, narodowościowe, światopoglądowe i polityczne.

§  7. Funkcjonariusz ABW powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania oraz kultury osobistej, a także dbać o odpowiedni wygląd i ubiór.

§  8. Funkcjonariusz ABW w czasie służby i poza nią powinien postępować w sposób nie godzący w dobre imię ABW i jej funkcjonariuszy, prezentując w środowisku najwyższe wartości moralne.

Oprócz tego znajdują się tam, również zapisy mówiące o dążeniu do zwalczania korupcji i wystrzeganiu się wszelkich jej objawów, szacunku i współpracy z innymi funkcjonariuszami ABW i pracownikami ABW, a także o dążeniu do pogłębiania swoich kompetencji zawodowych.

Oceń artykuł
3/5 (45)