Jak napisać upoważnienie? Omówienie i wzór pisma

Upoważnienie to pismo, które dopuszcza osobę trzecią do odebrania ważnych dokumentów w naszym imieniu z urzędu, sądu lub z miejsca pracy. Sprawdź, komu możesz go udzielić i jak napisać upoważnienie.

jak napisać upoważnienie

Upoważnienie – co to jest?

Upoważnienie to dokument, który oficjalnie zezwala innej osobie do wykonywania czynności w naszym imieniu, takich jak np. odbiór dowodu rejestracyjnego pojazdu czy listu poleconego na poczcie.

Upoważnienie do odbioru powinno zostać złożone na piśmie, w którym zawarte będą wszystkie najistotniejsze informacje na potrzebę odebrania ważnego dokumentu.

Upoważnienie a pełnomocnictwo – czy to jest to samo?

Upoważnienie nie jest tym samym co pełnomocnictwo. Jak już wyżej wspomnieliśmy, upoważnienie do odbioru pozwala na wykonywanie pewnych czynności w naszym imieniu, a pełnomocnictwo jest zaś wyrażeniem woli, np. w przypadku zawierania umowy, gdy udzielamy komuś pełnomocnictwa do podpisania jej w naszym imieniu.

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia u pracodawcy

Obecnie większość firm przelewa pieniądze za wykonaną pracę na konto bankowe pracownika. Jednak zdarza się, że wynagrodzenie przekazywane jest w gotówce. Co więc zrobić, kiedy nie jesteśmy w stanie samodzielnie stawić się u pracodawcy i odebrać u niego naszej pensji? Powinniśmy upoważnić do odbioru kogoś, kto zrobi to w naszym imieniu. Wystarczy do tego odpowiednio sporządzone pismo, w którym zamieścimy nasze dane i osoby upoważnionej.

Komu możemy udzielić upoważnienia?

Upoważnienie można udzielić każdemu, np. członkowi naszej rodziny lub innej, bliskiej nam osobie, wobec której mamy pełne zaufanie. Nie istnieją ku temu żadne prawne ograniczenia. Musimy jednak pamiętać o konsekwencjach, które mogą wyniknąć w przypadku odbioru ważnych dokumentów. Skutki ewentualnej pomyłki czy zaniedbania zawsze ponosimy my sami, a nie osoba upoważniona. Nawet jeśli to z jej winy wniknęły jakiekolwiek komplikacje.

Jak napisać upoważnienie? Wzór

Upoważnienie musi jasno wskazywać, kto jest osobą upoważniającą i osobą upoważnioną do odbioru ważnych dokumentów. W piśmie powinno również znajdować się konkretne wyjaśnienie, jakich czynności dotyczy.

W przypadku, gdy przekazujesz zbyt duże uprawnienia, musisz liczyć się z możliwością przekroczenia przez upoważnionego zakresu jego czynności. Dlatego wcześniej zastanów się, do jakich konkretnie działań chcesz upoważnić daną osobę i jakie informacje zawrzesz w treści pisma.

Ważne! Każda treść upoważnienia powinna rozpoczynać się podaniem dokładnych danych osoby upoważniającej, czyli imię i nazwisko, numer PESEL i numer dowodu osobistego. Następnie przechodzi się do określenia osoby upoważnionej.

Prawidłowy schemat upoważnienia powinien wyglądać w następujący sposób:

  • Data i miejscowość sporządzenia dokumentu
  • Adres korespondencyjny osoby, która udziela upoważnienia i jej dane
  • Tytuł dokumentu “UPOWAŻNIENIE”
  • Dane osoby upoważniającej (imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego). Jeśli jest to firma, należy podać jej nazwę, dane i NIP
  • Dane osoby upoważnionej (imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego)
  • Oświadczenie woli i określenie czynności, do której dana osoba zostaje upoważniona
  • CZYTELNY podpis osoby upoważniającej (w przypadku firmy, oprócz podpisu musi również znaleźć się pieczątka zakładu) – bez twojego podpisu, upoważnienie nie będzie ważne

Ważne! Osoba upoważniona do odbioru ważnych dokumentów musi wylegitymować się ważnym dowodem osobistym, aby potwierdzić swoją tożsamość. Nie zapomnij jej/mu o tym przypomnieć!

Poniżej przygotowaliśmy dla ciebie wzór upoważnienia, który ma posłużyć ci jako przykład do stworzenia własnego pisma.

………………….……………..
Miejscowość, data

………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………….
Adres zamieszkania
………………………………….
Numer dokumentu tożsamości
…………………………………
Numer PESEL

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisana/y ………………………… legitymujący się dowodem osobistym o numerze …………….. wydanym przez ………………………… dnia ……………….. upoważniam Panią/Pana …………………………………. zamieszkałą/ego w ……………………. legitymującą/ego się dowodem osobistym (lub innym dokumentem tożsamości) o numerze ………….. wydanym przez ………………………………………….. dnia ……….…….. i nr PESEL ………………………… do ……………………………………………………………….. .

…………………………………………..
Czytelny podpis

Wzór upoważnienia do pobrania <- Kliknij tutaj!

 

Oceń artykuł
4.3/5 (15)