Reklama

Jak napisać upoważnienie? Omówienie i wzór pisma

Upoważnienie to pismo, które dopuszcza osobę trzecią do odebrania ważnych dokumentów w naszym imieniu z urzędu, sądu lub z miejsca pracy. Sprawdź, komu możesz go udzielić i jak napisać upoważnienie. W artykule znajdziesz także gotowy wzór upoważnienia do pobrania.

Jak napsiac upoważnienie - mężczyzna składający podpis na dokumencie

Dorosłe życie wiąże się z wieloma formalnościami, począwszy od kwestii zatrudnienia, przez tematy kredytów, czy zakupu nieruchomości, zakończywszy na sprawach podatkowych. Nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie dokonać formalności. Niektórzy pracują za granicą, inni mają inne zobowiązania lub zwyczajnie nie mają czasu. Na szczęście w niektórych przypadkach możemy poprosić kogoś o pomoc. W jakich sprawach pomocne może się okazać upoważnienie?

Definicja – upoważnienie. Co to jest?

Upoważnienie to dokument, który oficjalnie zezwala innej osobie do wykonywania określonej czynności w imieniu osoby upoważniającej, takiej jak np. odbiór dowodu rejestracyjnego pojazdu czy listu poleconego na poczcie.

Upoważnienie do odbioru powinno zostać złożone na piśmie, w którym zawarte będą wszystkie najistotniejsze informacje na potrzebę odebrania ważnego dokumentu. Upoważnienie musi wskazywać wyraźnie na to, kto jest osobą upoważnioną, a kto upoważniającą. Konieczne jest określenie celu dokumentu.

Dokument ten przydaje się w sytuacjach, gdy konieczne jest dopełnienie spraw urzędowych, sądowych, czy innych, jak np. odbiór dziecka z przedszkola, upoważnienie do korzystania z pojazdu, czy upoważnienie do odbioru korespondencji, czy wyników badań w placówce służby zdrowia.

Upoważnienie a pełnomocnictwo – czy to jest to samo?

Upoważnienie nie jest tym samym co pełnomocnictwo. Jak już wyżej wspomnieliśmy, upoważnienie do odbioru pozwala na wykonywanie pewnych czynności w imieniu upoważniającego, a pełnomocnictwo jest zaś wyrażeniem woli, np. w przypadku zawierania umowy, gdy udzielamy komuś pełnomocnictwa do podpisania jej w naszym imieniu.

Upoważnienie i pełnomocnictwo to bardzo zbliżone dokumenty. W kontekście prawnym na próżno szukać ich rozróżnienia. Upoważnienie ma formę zbliżoną do pełnomocnictwa szczególnego. Zarówno w jednym, jak i drugim należy wskazać, wykonanie, jakiej konkretnie czynności powierzamy drugiej osobie.

Podczas gdy upoważnienie zezwala na wykonanie jakiejś czynności, w przypadku pełnomocnictwa daje się zgodę na wyrażenie woli. Przykładowo osoba, której udzielono pełnomocnictwa, może złożyć podpis na umowie. Z kolei do odbioru dokumentów może wystarczyć już upoważnienie.

Jakich czynności w naszym imieniu może wykonać osoba upoważniona?

W polskim prawie nie znajdziemy jednak katalogu usług, do jakich można wykorzystać upoważnienie. Upoważnienie nie daje osobie upoważnionej możliwości podejmowania decyzji w sprawie osoby upoważniającej.

Przed powierzeniem komuś zadań w ramach upoważnienia, warto najpierw skontaktować się z daną placówką i sprecyzować, czy możliwe jest załatwianie sprawy w ramach upoważnienia, czy instytucja wymaga pełnomocnictwa. Niekiedy wymagane jest szczególne pełnomocnictwo, na przykład pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, czy pełnomocnictwo pocztowe.

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia u pracodawcy

Obecnie większość firm przelewa pieniądze za wykonaną pracę na konto bankowe pracownika. Jednak zdarza się, że wynagrodzenie przekazywane jest w gotówce. Co więc zrobić, kiedy nie jesteśmy w stanie samodzielnie stawić się u pracodawcy i odebrać u niego naszej pensji?

Powinniśmy upoważnić do odbioru kogoś, kto zrobi to w naszym imieniu. Wystarczy do tego odpowiednio sporządzone pismo, w którym zamieścimy nasze dane i osoby upoważnionej.

Komu możemy udzielić upoważnienia?

Upoważnienia można udzielić każdemu, np. członkowi naszej rodziny lub innej, bliskiej nam osobie, wobec której mamy pełne zaufanie. To mogą być osoby trzecie, ktoś znajomy, czy pracownik. Nie istnieją ku temu żadne prawne ograniczenia.

Musimy jednak pamiętać, że ewentualne konsekwencje spadają na osobę upoważniającą. Skutki ewentualnej pomyłki czy zaniedbania zawsze ponosimy my sami, a nie osoba upoważniona. Nawet jeśli to z jej winy wniknęły jakiekolwiek komplikacje.

W upoważnieniu należy w jasny sposób wskazać osobę, której udzielamy zgody do dokonywania czynności. Ważne jest także szczegółowe określenie jej uprawnień. Osoba upoważniona dokonując czynności, powinna mieć przy sobie dokument, który potwierdzi jej tożsamość, na przykład przyjść z dowodem tożsamości o konkretnym numerze, wydanym przez prezydenta miasta. Dopuszczalne jest również użycie paszportu. Ważne, by w upoważnieniu wskazane zostało, jakim dokumentem legitymuje się osoba upoważniona.

Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie musi jasno wskazywać, kto jest osobą upoważniającą i osobą upoważnioną do odbioru ważnych dokumentów. W piśmie powinno również znajdować się konkretne wyjaśnienie, jakich czynności dotyczy.

W przypadku, gdy przekazujesz zbyt duże uprawnienia, musisz liczyć się z możliwością przekroczenia przez upoważnionego zakresu jego czynności. Dlatego wcześniej zastanów się, do jakich konkretnie działań chcesz upoważnić daną osobę i jakie informacje zawrzesz w treści pisma.

Ważne! Każda treść upoważnienia powinna rozpoczynać się podaniem dokładnych danych osoby upoważniającej, czyli imię i nazwisko, numer PESEL osoby upoważniającej i numer dowodu osobistego. Następnie przechodzi się do określenia osoby upoważnionej.

Jak się pisze upoważnienie? Elementy

Prawidłowy schemat upoważnienia składa się na następujące elementy:

  • Data i miejscowość sporządzenia dokumentu
  • Adres korespondencyjny osoby, która udziela upoważnienia i jej dane
  • Tytuł pisma “UPOWAŻNIENIE”
  • Dane osoby upoważniającej (imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego). Jeśli jest to firma, należy podać jej nazwę, dane i NIP
  • Dane osoby upoważnionej (imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego)
  • Oświadczenie woli i określenie czynności, do której dana osoba zostaje upoważniona
  • CZYTELNY podpis osoby upoważniającej (w przypadku firmy, oprócz podpisu musi również znaleźć się pieczątka zakładu) – bez twojego podpisu, upoważnienie nie będzie ważne

Ważne! Osoba upoważniona do odbioru ważnych dokumentów musi wylegitymować się ważnym dowodem osobistym, aby potwierdzić swoją tożsamość. Nie zapomnij jej/mu o tym przypomnieć!

Upoważnienie – wzór dokumentu

Poniżej przygotowaliśmy dla ciebie wzór upoważnienia, który ma posłużyć ci jako przykład do stworzenia własnego pisma.


………………….……………..
Miejscowość, data

………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………….
Adres zamieszkania
………………………………….
Numer dokumentu tożsamości
…………………………………
Numer PESEL

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisana/y ………………………… legitymujący się dowodem osobistym o numerze …………….. wydanym przez ………………………… dnia ……………….. upoważniam Panią/Pana …………………………………. zamieszkałą/ego w ……………………. legitymującą/ego się dowodem osobistym (lub innym dokumentem tożsamości) o numerze ………….. wydanym przez ………………………………………….. dnia ……….…….. i nr PESEL ………………………… do ……………………………………………………………….. .

 

…………………………………………..
Czytelny podpis


Wzór upoważnienia do pobrania <- Kliknij tutaj!

Powyższy wzór możesz pobrać i wydrukować, a następnie wypełnić lub też skopiować jego treść do edytora tekstu i tam wpisać własne dane elektronicznie. Pamiętaj jednak, by złożyć ręczny podpis.

Upoważnienie stałe a jednorazowe

Upoważnienie może także być dokumentem stały albo mieć charakter jednorazowy. O upoważnieniu stałym mówimy wówczas, gdy upoważniający nadaje osobie upoważnienie do ciągłego wykonywania jakieś czynności, na przykład do odbioru dziecka z przedszkola. Natomiast upoważnienie jednorazowe, jak sama nazwa wskazuje, upoważnia osobę do wykonania danej czynności tylko jeden raz. Na przykład:

Upoważniam mojego brata Piotra Kowalskiego do odbioru mojego syna Adama Nowaka ze szkoły w dniu 04.04.2023.

Upoważnienie: podsumowanie

Upoważnienie to bardzo pomocny dokument. Może się przydać w wielu sytuacjach życiowych. Często wykorzystywany jest przez członków rodziny w sytuacji, gdy osoba upoważniająca pracuje za granicą i rzadko zjawia się w kraju. Upoważnienie to także duża pomoc dla seniorów, którzy mają utrudnioną możliwość przemieszczania się, są chorzy, lub napotykają inne trudności w związku z załatwianiem spraw urzędowych.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą także może zastanowić się nad skorzystaniem z upoważnienia, jeśli natłok spraw uniemożliwia mu organizację wszystkiego w pojedynkę. Jednak w wielu przypadkach warto zastanowić się, czy aby odpowiedniejszym dokumentem nie będzie pełnomocnictwo. Prowadzenie spraw firmy w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG wiąże się z powołaniem pełnomocnika lub prokurenta.

Oceń artykuł
4.5/5 (42)