Reklama

Podanie o przejście na emeryturę – wzór pisma do pracodawcy

Wzór podania o przejście na emeryturę jest dokumentem, z którym warto się zapoznać, osiągając wiek emerytalny. Osoba, która chce zakończyć stosunek pracy, powinna złożyć stosowne wypowiedzenie, a następnie wypełnić i wysłać wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak to zrobić.

Podanie o przejście na emeryturę - emeryt siedzący na ławce

Przejście na emeryturę to oczekiwany przez pracowników czas. Nabycie prawa do emerytury możliwe jest dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą starać się o wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn po uzyskaniu odpowiednio długiego stażu pracy.

Jak przejść na emeryturę?

Aby oddać się spokojnemu życiu seniora, osiągnięcie wieku emerytalnego nie wystarczy. Każdy, kto podejmuje taką decyzję, powinien wiedzieć, że musi poinformować o przejściu na emeryturę – zarówno obecnego pracodawcę, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Jak to zrobić? Wystarczy dostarczyć swojemu przełożonemu wypełniony wzór pisma o przejście na emeryturę, a następnie złożyć podanie (wniosek EMP), który rozpocznie całą procedurę przeprowadzaną przez ZUS. Jeśli podejmujesz decyzję o zakończeniu kariery zawodowej, sprawdź, jaka jest najniższa emerytura netto i poproś urzędników o wyliczenie wysokości Twojego świadczenia.

Nie wybierasz się jeszcze na emeryturę? Sprawdź oferty pracy na GoWork.pl

Podanie o przejście na emeryturę – kiedy je napisać?

Osoby, które starają się o przejście na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, mogą złożyć wniosek w momencie, w którym uznają, że mają prawo do świadczenia. ZUS i tak będzie indywidualnie rozpatrywać prawo do emerytury. Z kolei Zakład nie powinien wydać decyzji odmownej w przypadku osób, które w momencie składania wniosku jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, lecz w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku osiągną ten wiek. Wniosek o emeryturę można złożyć w każdym miesiącu. Na wysokość emerytury wpływ ma kwota zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowany kapitał początkowy, środki zapisane na subkoncie i średnie dalsze trwanie życia. Według nowych zasad staż pracy nie ma wpływu na samo uzyskanie prawa do emerytury, lecz wpływa na jej wysokość.

Wzór pisma o przejście na emeryturę będziesz wypełniać na dwa sposoby. Jeśli jesteś osobą pracującą, która pragnie zakończyć stosunek pracy z obecną firmą i przejść na emeryturę – musisz zadbać o złożenie wypowiedzenia. Do rozwiązania umowy o pracę może dojść na kilka sposobów. Możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Najkorzystniejszym dla Ciebie i pracodawcy będzie zakończenie stosunku pracy za porozumieniem stron. Zwolnienie się w ten sposób pozwala wspólnie ustalić termin zakończenia umowy, który najbardziej odpowiada zarówno Tobie, jak i pracodawcy. O konieczności rozwiązania stosunku pracy mówi nam art. 103a Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art.  103a.  [Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia]

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Wniosek do ZUS o przejście na emeryturę

Drugim wnioskiem, jest podanie o przyznanie emerytury, które należy skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po rozwiązaniu stosunku pracy. Ten dokument można złożyć na trzy sposoby:

  • korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS);
  • wysyłając wniosek do urzędu ZUS odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania;
  • zanosząc dokumenty osobiście;

Warto wiedzieć, że podanie o przejście pracownika na emeryturę do ZUS należy składać już po ustaniu stosunku pracy, ponieważ jednym z dokumentów, które trzeba przekazać, jest świadectwo pracy.

Wniosek EMP wzór pisma o przejście na emeryturę do ZUS

Wniosek EMP to dokument, który składa się z 6 stron, które należy wypełnić oraz z dodatkowych 6 stron z dokładnym wyjaśnieniem. Wniosek EMP wymaga podania podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, PESEL, czy nazwisko rodowe. Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentu warto zatem przygotować dokumenty osobiste. Formularz należy wypełniać wielkimi literami kolorem czarnym lub niebieskim. Nie wolno używać ołówka. Oprócz informacji podstawowych kandydat proszony jest także o wskazanie sposobu naliczania emerytury według nowych lub starych zasad. Wnioskodawca musi również wskazać świadczenia, jakie pobiera lub oczekuje ich przyznania. Musi także zdefiniować swoje plany wobec osiągania przychodów po przyznaniu emerytury. Jeśli pozostaje w stosunku pracy, także musi to określić. W dokumencie należy także wskazać rachunek bankowy, na który będzie przyznawana emerytura.

Jak złożyć wniosek o emeryturę do ZUS?

Druk można złożyć w każdej placówce ZUS, jednak jego rozpatrzeniem zajmuje się placówka właściwa ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy. Osoby, które wolą złożyć wniosek przez Internet, muszą mieć założone konto na PUE ZUS i profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy, nie muszą składać do wniosku dodatkowych dokumentów. Jeśli jednak nie mają ustalonego, konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, jak i zaświadczenia o zarobkach.

Emerytura a wynagrodzenie

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury wolno pracować. Aby przejść na emeryturę, należy najpierw rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Emeryt, który to zrobi i uzyska prawo do świadczeń emerytalnych, może znów postarać się o zatrudnienie u tego samego, lub innego pracodawcy. Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń, pozostali muszą uważać, by nie przekroczyć kwoty, po której świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone lub wstrzymane. Osiągnięcie zarobków w wysokości powyżej 130% wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przeciętnego za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS skutkuje wstrzymaniem świadczenia. W przypadku zarobków wyższych niż 70% wynagrodzenia świadczenie zostaje pomniejszone.

Jak napisać podanie o przejście na emeryturę?

Wiele zakładów pracy posiada swój wzór pisma o przejście na emeryturę. W innym przypadku rozwiązanie umowy o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego nie musi różnić się od zwykłego rozwiązania umowy z pracodawcą. Według zapisów Kodeksu pracy, wypowiedzenie składane przez pracownika powinno zawierać konkretne elementy:

  • miejscowość i datę;
  • dane pracownika i pracodawcy (nazwa firmy, adres, NIP lub REGON)
  • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy;
  • dokładny termin okresu wypowiedzenia i datę, dzień, w jakim stosunek pracy ustał;
  • podpis pracownika i pracodawcy;
  • (opcjonalnie) informacja o osiągnięciu wieku emerytalnego.

Darmowy wzór pisma o przejście na emeryturę 

Jeśli nie wiesz, jak powinno wyglądać podanie o przejście na emeryturę – sprawdź poniższy przykład, który możesz skopiować i wypełnić danymi pracodawcy. Podanie można pobrać poniżej w formacie PDF.

……………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)

 

PODANIE O ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ………………………… (data podpisania umowy o pracę) w …………………………………………. (miejsce zawarcia umowy), między …………………………………….. (dane firmy, z którą zawarto umowę) a ………………………………….. (dane pracownika zawierającego umowę). Formą wypowiedzenia, jest rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, o które wnoszę w związku z  przejściem na emeryturę. Proponowaną datą rozwiązania stosunku pracy jest ……………………..

 

Z wyrazami szacunku
……………………………………

Wyrażam zgodę
……………………………………

 

Wzór podania o przejście na emeryturę w formacie PDF

Oceń artykuł
4.2/5 (70)