Reklama

Wniosek o urlop ojcowski – wzór do pobrania w PDF i omówienie

Wniosek o urlop ojcowski to dokument, który pracownik składa pracodawcy. Powinien się nim zainteresować każdy ojciec dziecka, chcący wziąć dodatkowe 14 dni urlopu na jego wychowanie. Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski? Jak go wypełnić? Sprawdź!

tata składający wniosek o urlop ojcowski

Ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą złożyć wniosek o urlop ojcowski. Taki dokument uprawni ojca dziecka do wykorzystania maksymalnie 14 dni urlopu, który można wykorzystać na pomoc w opiece nad najmłodszym członkiem rodziny. Aby otrzymać urlop ojcowski, trzeba działać w ramach ustalonych prawnie terminów i złożyć wniosek zgodny z obowiązującymi zasadami. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak wypełnić wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego i kiedy należy to zrobić. Poruszymy też kwestię liczby dni i wymaganych dokumentów. Dowiedz się więcej!

Wniosek o urlop ojcowski – czy jest obowiązkowy?

Nie o wszystkie przywileje pracownicze trzeba się starać za pomocą formalnego podania. Wniosek o urlop ojcowski został opisany w Kodeksie pracy, a najważniejsze informacje zawiera artykuł 182. Na podstawie przepisów możemy określić, że wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego jest wymaganym dokumentem. Bez niego nie otrzymasz urlopu dla rodziców tego typu. Jak mówi art. 182:

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186;8a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego może złożyć ojciec biologiczny i adopcyjny. Warto wiedzieć, że złożenie wniosku o urlop ojcowski lub urlop tacierzyński jest możliwe tylko wtedy, gdy ojciec dziecka wykonuje obowiązki na podstawie stosunku pracy. Rodzic ma 2 lata na złożenie wniosku o przyznanie urlopu ojcowskiego. Jeżeli w tym czasie zatrudni się gdzieś na podstawie umowy o pracę – wciąż będzie mógł złożyć wniosek.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego może zostać odrzucony przez pracodawcę, jeśli ubiega się o to ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej. Wymogiem do otrzymania tego typu urlopu jest aktywny udział w wychowywaniu dziecka, sprawowanie nad nim opieki i utrzymywanie kontaktu.

Urlop ojcowski a urlop macierzyński

Narodziny dziecka to wyjątkowy okres w życiu rodziców. Zarówno ojciec, jak i matka dziecka, poświęcają każdą wolną chwilę na zajmowanie się noworodkiem. Urlop macierzyński i rodzicielski to razem aż 52 tygodnie czasu wolnego od pracy. Ojciec dziecka może przejąć od matki część tego okresu. Wtedy to matka dziecka po urlopie macierzyńskim wraca do pracy, a jego ojciec zajmuje się dzieckiem.

Czy urlop ojcowski także wpływa na wymiar urlopu rodzicielskiego matki? Nie. Te dodatkowe 14 dni dla ojca dziecka ustala się niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a ojciec na urlopie ojcowskim.

Jak wypełnić wniosek o urlop ojcowski?

Poprawne wypełnienie wniosku o urlop ojcowski, jest niemal tak samo ważne, jak zachowanie terminu jego złożenia. Każdy ojciec ubiegający się o 14 dni wolnego, powinien zamieścić w piśmie najważniejsze dane o sobie, dziecku i planowanym terminie urlopu. Jak wypełnić wniosek o urlop ojcowski, który nie zostanie odrzucony? Podaj przede wszystkim:

 1. Imię i nazwisko ojca dziecka/pracownika.
 2. Imię i nazwisko dziecka, na które bierzesz urlop ojcowski.
 3. Datę i miejsce sporządzenia pisma.
 4. Dokładny termin urlopu.
 5. Treść wniosku, zawierającą prośbę o przyznanie urlopu.
 6. Wyszczególniony wymiar urlopu ojcowskiego (7 lub 14 dni).
 7. Podpis pracownika i miejsce na podpis przełożonego.

Wniosek o urlop ojcowski – jakie dokumenty dołączyć?

Do samego wniosku o urlop ojcowski trzeba będzie dołączyć odpowiednie dokumenty. Część z nich pozwoli Ci udowodnić, że faktycznie urodziło Ci się dziecko i masz prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy. Pozostałe dokumenty mogą przydać się w ZUS i do ustalenia prawa do pełnego wymiaru urlopu. Co dołączyć do wniosku o urlop ojcowski?

 • Kopia lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub zagraniczny akt urodzenia dziecka).
 • Kopia postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (gdy można mówić o przysposobieniu dziecka i do niego doszło).
 • Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego (jeśli powstała decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego).
 • Oświadczenie pracownika o braku korzystania z urlopu ojcowskiego albo oświadczenie o wykorzystaniu jego części na wskazane we wniosku dziecko.
 • Informacja o tym, że zasiłek macierzyński nie jest pobierany z żadnego innego tytułu (zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy).

Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski – kiedy warto je dodać?

Na wstępie warto opisać, skąd w ogóle takie oświadczenie się wzięło. Akceptacja wniosku o urlop ojcowski z zasady przyznaje ojcu dziecka 14 dni urlopu do wykorzystania w całości. Taki urlop może zostać jednak wykorzystany w dwóch częściach po 7 dni. Ojciec wychowujący dziecko ma 24 miesiące od momentu jego urodzenia, aby wykorzystać całość przysługującego mu urlopu ojcowskiego (potem dodatkowe dni wolne przepadają).

Podział urlopu na dwie części może oznaczać, że ojciec wykorzysta 7 dni od razu po jego urodzeniu, a następne 7 nawet wiele miesięcy później (jeżeli wniosek dotyczy dziecka, które nie jest starsze niż 24 miesiące). Dodanie oświadczenia do wniosku o urlop ojcowski rozjaśni sprawę i poinformuje przełożonego, czy wykorzystywałeś go już wcześniej. Jak może brzmieć treść takiego oświadczenia?

Pragnę oświadczyć, że jako ojciec/prawny opiekun dziecka, nie korzystałem z urlopu ojcowskiego z tytułu opieki nad dzieckiem określonym we wniosku. Nie pobierałem też zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.

Jeżeli wykorzystałeś już część urlopu, możesz ująć to w następujący sposób:

Oświadczam, że wykorzystałem część urlopu ojcowskiego w wymiarze … dni, w terminie…… na dziecko, które opisałem we wniosku o udzielenie urlopu.

Wniosek o urlop ojcowski a ZUS – kiedy się przyda?

Aby otrzymać świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ojciec dziecka powinien dołączyć oświadczenie o niepobieraniu zasiłku z innego tytułu. Takie oświadczenie można zawrzeć w treści wyżej opisanego załącznika do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego.

Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski został opisany w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, ojciec dziecka musi złożyć wniosek najpóźniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem urlopu. Jeżeli zachowasz ten termin i udowodnisz, że masz prawo do urlopu ojcowskiego – pracodawca nie ma prawa Ci odmówić. Jeżeli nie uda Ci się złożyć wniosku w opisanym już terminie, możesz spotkać się z odmową, do której pracodawca będzie miał pełne prawo.

Oczywiście w tym przypadku jeszcze nic straconego. Wniosek o urlop można złożyć do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia. To znaczy, że wystarczy złożyć wniosek jeszcze raz, na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

W ramach przypomnienia dodajmy, że urlop ojcowski przysługuje na dziecko:

 • przed upływem 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka do lat 7, natomiast gdy odroczono wobec niego obowiązek szkolny – do lat 10;
 • przed ukończeniem 24. miesiąca życia.

Wniosek o urlop ojcowski – wzór do pobrania w formacie PDF

……………………………
(data i miejscowość)

……………………………
(imię i nazwisko pracownika)

……………………………
(dane pracodawcy)

 

 

 

WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI

 

 

Zgodnie z art. 182. Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego na dziecko ……………………………………….…..…… (dane dziecka) urodzone w dniu ……………….………….…. (data narodzin) w wymiarze ……………………., od dnia …………………… do dnia ………………………..

 

…………………………………
(podpis pracownika i data)

 

Pragnę oświadczyć, że jako ojciec/prawny opiekun dziecka, nie korzystałem z urlopu ojcowskiego z tytułu opieki nad dzieckiem określonym we wniosku. Nie pobierałem też zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.

 

 

………………………………….

 

(podpis pracownika i data)

Pobierz wzór wniosku o urlop ojcowski w formacie PDF

Oceń artykuł
5/5 (1)