Przedsiębiorstwo – co to właściwie jest?

Przedsiębiorstwo małe, duże, jednoosobowe – bardzo często słyszymy tę nazwę kojarząc ją z prowadzeniem firmy. Co dokładnie oznacza? Kiedy możemy mówić o małym, a kiedy o dużym przedsiębiorstwie?

dym unoszący się z kominów w fabryce

Co to jest przedsiębiorstwo?

Przedsiębiorstwo to jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Jej głównym celem jest sprzedaż produktów lub usług i osiąganie zysków. Aby dotrzeć do najbardziej szczegółowej definicji, należy zajrzeć do art. 55. kodeksu cywilnego:

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;}-tajemnice przedsiębiorstwa;
  księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Klasyfikacja przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo to pojęcie bardzo szerokie, reprezentowane przez najróżniejsze podmioty działające na rodzimym rynku. Aby uporządkować nazewnictwo, utworzono klasyfikację przedsiębiorstw, która dzieli podmioty ze względu na wielkość, rodzaj działalności, własności przedsiębiorstwa i stronę prawną.

Podział ze względu na wielkość:

 • mikro – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro netto
 • małe – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników o dochodzie nieprzekraczającym 10 milionów euro
 • średnie – w którym pracuje mniej niż 250 osób, dodatkowo nie może przekraczać rocznego dochodu netto w wysokości 50 milionów euro
 • duże – to przedsiębiorstwo bez górnych limitów liczby zatrudnionych osób, czy dochodu. To po prostu podmiot większy niż wszystkie pozostałe

Podział ze względu na rodzaj działalności:

 • produkcyjne – to podmioty wytwarzające dobra materialne, zajmujące się przemysłem przetwórczym i wydobywczym, rolnym, a także budowlanym
 • usługowe – świadczą usługi finansowe, transportowe, gastronomiczne, oświatowe, turystyczne, zdrowotne, komunalne lub kulturalne. To podmioty, które oferują możliwość wykonywania czynności, a nie produkty materialne
 • handlowe – oferują handel hurtowy i detaliczny

Podział ze względu na własność:

 • prywatne – czyli takie, które prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne albo spółdzielnie
 • publiczne – to przedsiębiorstwa zarządzane przez Skarb Państwa i różnego rodzaju samorządy

Podział określany przez prawo gospodarcze:

 • ujęcie podmiotowe – to zbiór praw i obowiązków wynikających z prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej na własne ryzyko, rachunek i odpowiedzialność
 • przedmiotowejest rodzajem działalności gospodarczej, w skład podziału przedmiotowego wchodzą składniki majątkowe o charakterze materialnym i niematerialnym, pozwalające na prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej czy usługowej
 • funkcjonalne – określające główny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest osiąganie zysków

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Cechy przedsiębiorstwa

Istnieją trzy podstawowe cechy przedsiębiorstw:

Pierwszą cechą jest wyodrębnienie ekonomiczne. Przedsiębiorstwo zarządza własnymi środkami, przeznaczonymi na osiąganie zysku. Dodatkowo jest podmiotem, który ponosi odpowiedzialność za swoje działania oraz działa na zasadzie samofinansowania.

Druga cecha to wyodrębnienie prawne. Podmiot gospodarczy tego typu jest osobą prawną, która może korzystać z czynności prawnych. To oznacza zdolność do zaciągania zobowiązań, swobodę wyboru formy prawnej, czy zawierania umów.

Trzecią i ostatnią cechą jest wyodrębnienie techniczno-organizacyjne. Określa przedsiębiorstwo, jako podmiot tworzący swoją strukturę organizacyjną zaprojektowaną w zależności od potrzeb.

Oceń artykuł
5/5 (2)