Zasiłek dla bezrobotnych – ile wynosi i komu przysługuje?

Czasami sytuacja życiowa nie pozwala na natychmiastowe podjęcie pracy po utracie poprzedniej. Zasiłek dla bezrobotnych to mechanizm państwowy pozwalający przetrwać najgorsze.

osoba udająca się do urzędu po zasiłek dla bezrobotnych

Każdy bezrobotny może dostać zasiłek?

Rozdział 15. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku określa, komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Według wspomnianego aktu prawnego świadczenie przysługuje każdemu, kto zarejestrował się w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy, jeśli:

 • nie ma dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu, szkoleń bądź robót publicznych
 • w ciągu ostatnich 18 miesięcy do dnia poprzedzającego zarejestrowanie w urzędzie był zatrudniony przynajmniej przez 365 dni i otrzymywał przynajmniej wynagrodzenie minimalne
 • był zatrudniony za granicą i wrócił do kraju jako repatriant
 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104 b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług

Zobacz: Rodzaje bezrobocia. Sprawdź jego skutki i przyczyny powstania

Ile trzeba przepracować, żeby dostać zasiłek?

Bezrobotny musi wykazać, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracował przez przynajmniej 365 dni. Dodatkowo jego pensja nie mogła być niższa od najniższej krajowej – co dla okresu w 2020 roku oznacza 2600 brutto miesięcznie.

Warto wiedzieć, że do przepisowych 365 dni zalicza się odbywanie służby wojskowej i pobyt na urlopie wychowawczym.

Najniższa krajowa w 2020 roku – brutto i netto

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2020?

Artykuł 72. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku określa rodzaje zasiłku w zależności od stażu pracy:

 • obniżony (80%) – dla pracownika, który przepracował w życiu mniej niż 5 lat
 • podstawowy (100%) – dla osoby, która przepracowała od 5 do 20 lat:
 • podwyższony (120%) – zatrudnieni dłużej niż 20 lat:

W 2020 roku zasiłek podstawowy wynosi 741,87 złote przez pierwsze 3 miesiące, a potem spada do 592,52 złotych.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom, które według wyżej wymienionej ustawy:

 • otrzymały skierowanie na szkolenia, staż lub zaproszenie do pracy i z nich nie skorzystała
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia
 • otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej
 • otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy

Sprawdź też: Bezrobocie w Polsce w 2020 roku – ile wynosi i jakie są jego skutki?

Oceń artykuł
5/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora