Fundusz pracy – czym jest? Ile wynosi składka? Kto ją opłaca? Najważniejsze informacje

Składki na Fundusz Pracy to jedne z kilku składek odprowadzanych od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Sprawdź, na co przeznaczone są pieniądze z FP, kto opłaca składki, a kto jest z nich zwolniony?

fundusz pracy

Fundusz Pracy – czym jest?

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy działający od 1 stycznia 1990 roku. Jego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który między innymi decyduje o podziale środków na poszczególne województwa. Zasady opłacania składek Funduszu Pracy ujęte są w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji na rynku pracy.

Pieniądze z Funduszu Pracy przeznaczone są głównie na:

 • Zasiłki dla bezrobotnych
 • Szkolenia i przekwalifikowanie bezrobotnych
 • Stypendia naukowe
 • Dodatki Aktywizacyjne
 • Świadczenia integracyjne
 • Programy przeciwdziałania bezrobociu
 • Promocję i pomoc prawną zatrudnionym za granicą
 • Koszt działań klubów pracy
 • Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
 • Koszt przygotowania zawodowego dorosłych (m.in. na specjalizację i realizację staży podyplomowych dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, położnych i innych)
 • Prace interwencyjne
 • Rozwój systemów informatycznych
 • Badania rynku pracy

Fundusz Pracy – za kogo jest opłacany?

Każda osoba zatrudniona na umowę zlecenie, umowę o pracę lub na jedną i drugą jednocześnie (przy co najmniej minimalnym wynagrodzeniu ustawowym, który w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto), objęta jest obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym z jego wynagrodzenia pobierana jest składka na Fundusz Pracy. Dotyczy to również osób prowadzących własną działalność gospodarczą, opłacających preferencyjne składki ZUS.

Sprawdź: Minimalna krajowa w 2020 roku – ile wynosi i jak się ją ustala?

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy? Kto ją opłaca?

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek. Odprowadzana jest wyłącznie przez pracodawcę/zleceniodawcę. To znaczy, że pracownik jest całkowicie zwolniony z jej opłacania.

Kto jest zwolniony z odprowadzania składek na Fundusz Pracy?

Osoby, których miesięczne wynagrodzenie na umowie zlecenie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie w bieżącym roku, zwolnione są z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Ponadto, według ustawy istnieje jeszcze kilka przypadków, u których obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy. Są to:

 • Zatrudnione kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyźni powyżej 60 roku życia – niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy współpracują czy prowadzą własną działalność gospodarczą
 • Pracownicy powyżej 50. roku życia, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przypadku, gdy przed tym zatrudnieniem widnieli w ewidencji osób bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni – okres zwolnienia wynosi 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę
 • Pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach macierzyńskich, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po powrocie do z powyżej wymienionych urlopów – dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę
 • Pracownicy poniżej 30. roku życia skierowani z urzędu pracy – okres zwolnienia wynosi 12 miesięcy
  Zleceniobiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie zatrudniają żadnego pracownika w ramach stosunku pracy

Przeczytaj również: Umowa zlecenie 2020 – jakie składki są odprowadzane? Co z urlopem?

Oceń artykuł
5/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora