Podatek dochodowy: jak obliczyć, wysokość, zaliczki. Wszystko co musisz wiedzieć

Podatek dochodowy wciąż stanowi dla wielu prawdziwą zagadkę. Biorąc pod uwagę poziom skomplikowania polskiego prawa i stale zmieniające się kryteria, Polacy czują grozę, myśląc o błędach w obliczeniach. Nic dziwnego, bo grożą za to surowe kary. Weźmy zatem pod lupę podatek dochodowy, jego stawki i sposoby obliczania.

Podatek dochodowy - obliczanie

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem występującym w wielu krajach. Część z uzyskanych przez obywateli dochodów jest odprowadzana na rzecz państwa. PIT jest podatkiem bezpośrednim, więc w przeciwieństwie do podatków pośrednich np. podatku od towarów i usług obciąża podatnika, który musi odprowadzać kwotę do stosownego organu podatkowego. Często pośredniczy w tym płatnik np. w postaci pracodawcy.

Podatek dochodowy: od osoby fizycznej czy prawnej?

Istnienie tej formy świadczenia reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Obie osoby są podmiotami prawa cywilnego, jednak przysługują im inne uprawnienia. 

 • Osoba fizyczna 

To każdy człowiek, który od momentu urodzenia ma zdolność prawną. Niezależnie od wieku, płci czy zdrowia. Osoba fizyczna podlega zarówno prawom, jak i obowiązkom. Najprościej mówiąc, osobami fizycznymi są po prostu ludzie. 

 • Osoba prawna 

Za osobę prawną uważa się Skarb Państwa i wszelkie jednostki organizacyjne, które na mocy przepisów szczególnych posiadają osobowość prawną. Do osób prawnych można zaliczyć zatem spółki, banki, spółdzielnie czy fundacje, a nawet kościoły. 

Dowiedz się więcej z artykułu na naszym blogu -> Osoba fizyczna a osoba prawna: różnice

Co mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Każda osoba fizyczna osiągająca dochód zobowiązana jest do płacenia podatku. Podatek dochodowy odprowadzany jest wraz ze składaniem deklaracji podatkowej PIT. Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, czy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. O ile w przypadku pracowników etatowych, których zatrudnienie określa umowa o pracę, zlecenie czy umowa o dzieło, a zaliczki na podatek dochodowy odprowadza płatnik (pracodawca), o tyle przedsiębiorcy muszą podołać temu zadaniu sami. W przypadku emerytów i rencistów płatnikiem jest natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych: stawki 

Na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych wpływ ma w szczególności forma opodatkowania osoby fizycznej. Do tego należy doliczyć również kwoty, które zmniejszają podatek np. ulgi i odliczenia od podatku, czy składki społeczne i zdrowotne. Zatem ile procent wynosi podatek dochodowy dla poszczególnych form?

 • Skala podatkowa: jeśli podstawa obliczenia podatku nie przekracza 85 528 zł, wówczas stawka podatku dochodowego wynosi 17%. Powyżej tej kwoty podatek wzrasta do 32%.
 • Podatek liniowy: 19%.
 • Dochody od kapitałów pieniężnych czy zbycia nieruchomości: 19%. 
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 7 stawek w wysokości do 17%.
 • Podstawa podatku CIT: 19%, CIT preferencyjny: 9%.

Podatek dochodowy a stawka sankcyjna

Bardzo wysoka stawka sankcyjna budzi wiele kontrowersji. W jakich przypadkach można się jej obawiać? Zgodnie z art. 25e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierana jest ona od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Decyzję o stawce sankcyjnej podejmuje organ podatkowy obejmujący podatnika. Decyzja ta najczęściej poprzedzona jest postępowaniem podatkowym lub kontrolą celno-skarbową. To na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że przychody wykazane przez organ zostały opodatkowane zgodnie z prawem lub takiemu opodatkowaniu po prostu nie podlegają.

Ulga dla młodych – zerowy podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych został objęty zmianą na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. W wyniku wprowadzonych zmian niektóre grupy osób zostały zwolnione z konieczności odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym właśnie podatnicy do ukończenia 26. roku życia, których dochód w roku podatkowym nie przekracza 85 528 zł.  

Podatek dochodowy dla młodych określa się mianem “zerowego PITa”. Zmiana wprowadzona została już w 2019 roku na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394). Zatem podatek dochodowy do 26. roku życia, jest zerowy dla osób, które mieszczą się w limicie uzyskanych przychodów od 1 sierpnia 2019. Aby ulga dla młodych przysługiwała, należy spełnić kilka kryteriów:

 • wymagany wiek,
 • rodzaj przychodów i zasady opodatkowania,
 • nie przekroczyć limitu ulgi
 • ważny jest moment uzyskania przychodów.

Ulga dla młodych obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskany ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT) oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia (tj. umowa zlecenia wymieniona w art. 13 pkt.).

Podatek dochodowy a działalność gospodarcza

Obliczanie podatku dochodowego następuje w oparciu o formę opodatkowania działalności. 

Skala podatkowa a podatek dochodowy

W tej sytuacji przedsiębiorcy odprowadzają 17% podatku, jeśli ich dochód nie przekroczył 85 528 zł. Pozostali muszą się liczyć z aż 32% podatkiem. Jak obliczyć podatek dochodowy na tych zasadach? 

 • Od sumy przychodów uzyskanych od początku roku należy odjąć koszty ich uzyskania. Powstanie dochód.
 • Od uzyskanej kwoty należy odjąć stratę z lat ubiegłych i sumę składek na ubezpieczenie społeczne. 
 • Otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych.
 • Podstawę opodatkowania mnożymy przez stawkę podatku. Od otrzymanej kwoty odejmujemy składki zdrowotne 7,75% od podstawy. 
 • Na końcu odejmujemy wpłacone wcześniej zaliczki oraz kwotę zmniejszającą podatek.

Obliczanie podatku dochodowego – podatek liniowy

W przypadku opodatkowania formą podatku liniowego, obowiązuje stała stawka podatku dochodowego w wysokości 19%. Jest to korzystna opcja dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody, ponieważ nie zagraża im wówczas wyższa stawka 32% jak w przypadku skali podatkowej. Tutaj przedsiębiorca ma prawo odliczyć od podatku jedynie składki na ubezpieczenie społeczne od dochodu i zdrowotne od podatku.  

 • W celu otrzymania dochodu od kwoty przychodu odejmujemy koszty jego uzyskania od początku roku.
 • Od dochodu odejmujemy stratę z lat ubiegłych oraz składki na ubezpieczenie społeczne. 
 • Otrzymany dochód do opodatkowania mnożymy przez podstawę w wysokości stałej 19%.
 • Po otrzymaniu kwoty podatku w tej sytuacji także można odjąć sumę 7,75% składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Na końcu odejmuje się zaliczki opłacone w poprzednich miesiącach. 
 • Zaokrągloną kwotę należy uiścić w urzędzie skarbowym.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Podatek zryczałtowany jest znacznie prostszy w obliczeniu. W tej sytuacji podatnik prowadzi ewidencję przychodów bez konieczności prowadzenia rozbudowanej księgi przychodów i rozchodów. Zryczałtowany podatek dochodowy nie uwzględnia zatem kosztów uzyskania przychodów. Analizie podlega jedynie wysokość przychodów uzyskanych danego miesiąca. Pomniejszyć ją można jedynie o odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne. Uzyskany już po obliczeniach podatek dochodowy można dodatkowo obniżyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zryczałtowany podatek dochodowy: stawki

Wyróżnia się 5 podstawowych stawek: 17%,15%, 8,5%, 5,5% oraz 3%, oraz dwie stosowane rzadziej: 10% i 2%. 

 • 17%

Wybrana stawka podatku dochodowego dotyczy podatników wykonujących wolne zawody. Np. lekarzy, pielęgniarki, korepetytorów, weterynarzy.

 • 15%

Zarezerwowana dla podatników zajmujących się pośrednictwem, sprzedażą hurtową pojazdów mechanicznych, czy reprodukcją komputerowych nośników informacji, obsługą centrali radio-taxi. Także osoby świadczące usługi fotograficzne, parkingowe, czy pomocy społecznej z wyłączeniem zakwaterowania. 

 • 8,5% do 100.000 zł i 12,5% powyżej

Obejmuje działalność z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Dotyczy także nieodpłatnych świadczeń z tytułu najmu. Stawka obejmuje również usługi podnajmu, dzierżawy, zakwaterowania, usług z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych, czy usług społecznych z zakwaterowaniem. 

 • 8,5%

Ta stawka dotyczy usług gastronomicznych oferujących napoje alkoholowe, świadczeń edukacji niezaliczanych do zawodów wolnych, działalność bibliotek, archiwów, muzeów i innych działań na rzecz kultury oraz usług przeciwpożarowych.

 • 5,5%

Stawka 5,5% dotyczy robót budowlanych, działalności wytwórczej, czy prowizji ze sprzedaży biletów jednorazowych, znaczków pocztowych i kart magnetycznych, czy żetonów. 

 • 3%

Dotyczy działalności gastronomicznych z wyłączeniem lokali oferujących sprzedaż alkoholu do 1,5% zawartości, usług produkcji zwierzęcej, usług handlowych, działalności rybaków, czy zbycia składników przedsiębiorstwa uzyskanych w wyniku spadku. 

Jak obliczyć zryczałtowany podatek dochodowy? 

 • Przychody o wybranych stawkach ryczałtu dzieli się przez sumę przychodów uzyskanych w danym miesiącu.
 • Aby pomniejszyć podatek, należy obliczyć wysokość składek społecznych odprowadzonych w miesiącu, za który liczony jest podatek. Należy również zsumować niewykorzystane składki społeczne z poprzednich miesięcy.
 • Kwota przychodu uzyskana według danej stawki podatku dochodowego ulega pomniejszeniu o składkę społeczną pomnożoną przez proporcję sprzedaży określonej stawki. W ten sposób uzyskuje się podstawę opodatkowania stawki. 
 • Uzyskaną podstawę należy pomnożyć przez stawkę. W wyniku tego działania powstaje podatek. 
 • Od powstałej sumy podatku odejmuje się ostatecznie kwotę odprowadzonej w danym okresie rozliczeniowym składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak jedynie jej podstawę w wysokości 7,75%.
 • Ostatecznie kwotę podatku należy zaokrąglić.

      4. Karta podatkowa

Ciężko jest oszacować jedną stawkę karty podatkowej, ponieważ takowa nie istnieje. Na ostateczną wysokość podatku składa się wiele czynników, takich jak np. rodzaj działalności, czy liczba pracowników, a nawet mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Wysokość podatku dochodowego jest ustalana na początku nowego roku. Podatnik jest o tym informowany przez naczelnika urzędu skarbowego. Z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym mówiący np. o działalności rozrywkowej. 

Zaliczka na podatek dochodowy

Do płacenia w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy zobowiązani są podatnicy rozliczani w formie zasad ogólnych, takich jak skala podatkowa, czy podatek liniowy. Podatnicy mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie. Część podatników ma także możliwość wpłacania zaliczek uproszczonych.

Zaliczka na podatek dochodowy. Od kiedy można wpłacać? 

Miesięczne zaliczki należy opłacać do 20 dnia miesiąca następnego, czyli np. zaliczka za maj musi zostać opłacona do 20 czerwca. Zaliczki kwartalne należy opłacać również do 20 dnia miesiąca ale następującego po zakończeniu kwartału. Prawo podatkowe określa kwartały w sposób następujący: 

 • I kwartał – styczeń, luty, marzec 
 • II kwartał – kwiecień, maj, czerwiec 
 • III kwartał – lipiec, sierpień, wrzesień 
 • IV kwartał – październik, listopad, grudzień 

Podstawą do wyznaczenia wysokości zaliczek jest uzyskany dochód. Wysokość oblicza się narastająco każdego miesiąca. Niezależnie od wybranej formy opodatkowania zaliczka na podatek dochodowy jest wynikiem różnicy między podatkiem od dochodu uzyskanego od początku roku, a sumą zaliczek z poprzednich miesięcy. 

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

Tylko podmioty, które spełniają kryteria określające je jako małych podatników, mają prawo do rozliczania się z podatku dochodowego kwartalnie. Do takich należą podmioty, których wartość przychodu ze sprzedaży poprzedniego roku zsumowana z kwotą należnego VAT wyniosła do 2 000 000 euro oraz osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.

Zaliczka na podatek dochodowy – jak obliczyć? 

Podatek dochodowy należy odprowadzać w terminie, bowiem zwłoka kosztuje podatnika odsetki, a w najgorszym przypadku nawet odpowiedzialność karną. Do, kiedy ma być odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy? Termin odprowadzenia podatku zależy od rodzaju deklaracji podatnika. Z założenia za termin ostateczny uznaje się koniec kwietnia. 

Zaliczki opłaca się poprzez złożenie odpowiedniego formularza PIT. Obecnie proces ten jest zautomatyzowany i większość podatników nie musi obliczać kwoty podatku, a jedynie sprawdzić w Internecie poprawność danych i wysłać do urzędu online w określonym terminie. 

 • Należy wybrać odpowiedni formularz PIT. Dokonuje tego podatnik, jeśli rozlicza się samodzielnie lub robi to za niego płatnik, czyli np. zakład pracy. Istotny jest rodzaj przychodów obliczanych w deklaracji PIT. 
 • Wskazać należy przychody, koszty, dochody, kwotę wolną, ulgi i odliczenia, do których podatnik ma prawo w danym roku.
 • PIT należy podpisać, jeśli dokument dostarcza się samodzielnie lub listownie. W przypadku złożenia deklaracji przez Internet należy to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub poświadczyć profilem zaufanym. Deklaracji podatkowej nie trzeba składać osobiście. Jeśli podatnik na odpowiednim formularzu urzędowym wskaże pełnomocnika, wówczas może on dostarczyć dokument za podatnika.
 • Zalecane jest skorzystanie z rewolucyjnego programu Twój e-PIT. Logując się do systemu, podatnik zauważy swój PIT, który jedynie wymaga sprawdzenia poprawności danych. PIT na stronie można przekazać do urzędu jednym kliknięciem.

Zaliczki na podatek dochodowy. Czy można wprowadzić korekty?

W przypadku błędów, czy zmian istotny jest czas przedawnienia. Podatnik ma więc 5 lat od roku złożenia błędnej deklaracji podatkowej na dokonanie korekty. Lepiej jednak nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Szczególnie w sytuacji, gdy wysokość podatku dochodowego została zaniżona. Jeśli podmiot złoży korektę w ciągu 6 miesięcy od momentu złożenia deklaracji i opłaci zaległe zaliczki w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia korekty, wówczas będą go obowiązywać obniżone odsetki podatkowe. Pod warunkiem, że podatnik dokonał korekty sam, a nie w wyniku czynności sprawdzających, czy wykrycia błędu przez urząd. W przypadku gdy korekta zostanie dostarczona jeszcze zanim podatek zostanie zapłacony, to podatnik nie ponosi żadnych konsekwencji. 

Ile wynosi podatek dochodowy?

Osoby, które uzyskują dochód ze stosunku pracy, podlegają odliczeniu na zasadach ogólnych. To, ile wynosi podatek dochodowy, jest uzależnione od wysokości zarobków. W przypadku zwykłych pracowników, gdy roczne dochody nie przekraczają 85 528 zł, stawka wynosi 17%, a gdy podatnik przekroczy tę kwotę, stawka wzrasta do 32%. Istnieje również ryzyko naliczenia według stawki podatku dochodowego 3% lub 19%, jeśli majątek został wyprowadzony poza granicę kraju.  Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców, jednak oni mają do wyboru również inne formy rozliczenia. 

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych można rozliczyć na kilka sposobów. Można rozliczyć się samodzielnie, jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub zdecydować się na wspólne rozliczenie z małżonkiem. PIT może być:

 • odprowadzany już w trakcie trwania roku podatkowego przez płatnika jako zaliczki. Przykładowo ze stosunku pracy, czy podatku zryczałtowanego od udziału w zyskach osób prawnych,
 • tak samo odprowadzany w ciągu roku w formie zaliczek jednak bezpośrednio przez podatnika prowadzącego działalność pozarolniczą, 
 • opłacony w trakcie rozliczenia rocznego. 

Istnieje także system uproszczony, dzięki któremu można obliczyć zaliczki w wysokości uzależnionej od podatku wykazanego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. System ten obejmuje opłacanie zaliczek w okresie miesięcznym. Z tego sposobu mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o skalę podatkową, czy podatek liniowy. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy spółek akcyjnych, czy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Także spółek komandytowo-akcyjnych, banków, stowarzyszeń, fundacji, czy podatkowych grup kapitałowych. Jako podstawę opodatkowania w przypadku osób prawnych uznaje się dochód uzyskany w danym roku podatkowym. Zaliczki na podatek dochodowy muszą odprowadzić wszystkie osoby prawne z siedzibą na terenie Polski oraz spółki zagraniczne, które uzyskują dochód na terenie naszego kraju.

Podatek dochodowy od osób prawnych – stawki

Zasady, na jakich podatek od osób prawnych jest rozliczany, ustalono w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.). Treść dotyczy rachunkowości, która wpływa na wysokość podatku dochodowego. Dla księgowych w szczególności problematyczne stają się różnice między kosztem podatkowym i kosztem rachunkowym, które zmuszają do prowadzenia skomplikowanych ewidencji. Od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia podatek dochodowy 2021 roku według stawki CIT wynosi:

 • 19% dochodu osób prawnych,
 • 9%  dochody osób prawnych dotyczące małych podatników, czy osób rozpoczynających działalność, 
 • 19% przychody wynikające z udziału w zyskach osób prawnych z siedzibą lub zarządem na terenie Polski oraz dywidendy ,
 • 0,035% stanowi podstawę opodatkowania każdego miesiąca środka trwałego w formie budynku stanowiącego własność podatnika lub którego jest współwłaścicielem, lub jest użytkowany na mocy umowy najmu czy dzierżawy,
 • 5% stawka podatku dochodowego obejmuje dochody z praw własności intelektualnej. 

Praca w Lublinie czeka na Ciebie


Podatek dochodowy – jaki PIT? 

PIT (również: deklaracja PIT) – jest to dokument urzędowy przedstawiony jako wzór stanowiący podstawę wyznaczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacje, jakie znajdują się na picie, stanowią oficjalny wykaz kwot, przychodów, kosztów, zaliczek, ulg, odliczeń i metod oraz form opodatkowania. Przewidziano kilka wersji zeznań podatkowych, które są uzależnione od rodzaju osiąganych dochodów. 

 • Podatek dochodowy jako rozliczenie ryczałtu

Ryczałt z najmu czy działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym wpisuje się w zeznaniu PIT-28. Dokument ten należy złożyć wcześniej niż pozostałe PIT-y. Podatek dochodowy 2021 roku za rok 2020 można było rozliczyć do 1 marca 2021 roku.

 • PIT-36

Dotyczy podatników, którzy w roku 2020 musieli samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Głównie dotyczy działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. PIT-36 dotyczy również osób rozliczających dochody z najmu, czy dzierżawy, które osiągnęły dochody od zagranicznego płatnika, który nie musi rozliczać zaliczek w Polsce. PIT-36 obowiązuje również osoby prowadzące działalność niezarejestrowaną.

 • PIT-36L

Dotyczy przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o podatek liniowy. Na druku PIT-36L rozliczają się wówczas na podstawie stawki liniowej 19%.

 • PIT-37

Obowiązuje osoby pracujące na etacie, wykazujące dochody, które określa umowa o pracę, zlecenie czy dzieło. Zaliczki na podatek w ciągu roku w imieniu podatnika pobiera płatnik, czyli pracodawca.

 • PIT-38

Muszą go wypełnić podatnicy uzyskujący dochody, w wyniku zbycia papierów wartościowych. Mają oni udziały w spółkach posiadających osobowość prawną, czy operowali kryptowalutami. W tym przypadku za podstawę rozliczenia często uważa się PIT-8C, który wystawia biuro maklerskie.

 • PIT-39

Dotyczy osób osiągających przychód od zbycia nieruchomościami, ale tylko w przypadku nieruchomości wybudowanych lub nabytych powyżej roku 2015.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 wypełnia płatnik, czyli na przykład pracodawca. PIT-11 stanowi informację o dochodach i zaliczkach pobranych w danym roku na podatek dochodowy. Płatnik zobowiązany jest dostarczyć jeden egzemplarz do urzędu skarbowego, a jeden przekazać pracownikowi.

Jak obliczyć podatek dochodowy przez Internet?

Obecnie wszelkie formalności związane z podatkiem dochodowym są ułatwione. Ministerstwo Finansów uruchomiło program Twój e-PIT, poprzez który można swobodnie rozliczyć deklaracje: PIT-37, PIT-38, PIT-36 i PIT-28. Dokumenty są pobierane z informacji nadesłanych przez płatników, a następnie uzupełnione w deklaracji automatycznie. Podatnik musi zweryfikować dane, a następnie przesłać deklarację do urzędu skarbowego. Z tego narzędzia nie mogą obecnie skorzystać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Kim są zwolnieni z podatku dochodowego?

Niektóre przychody obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego. W takiej sytuacji podatnik nie musi składać PIT. Jakie to przychody? 

 • uzyskane w wyniku służby, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • uzyskane z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej określonej w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
 • zdobyte w trakcie stażu uczniowskiego.

Podatek dochodowy za granicą

Nawet pracując za granicą, polski podatnik musi mieć na uwadze konieczność kontaktu z polskim urzędem skarbowym. Pracodawca Polaka pracującego za granicą pobiera zaliczki na podatek dochodowy na rzecz własnego kraju. Podatek dochodowy za granicą Polski rozlicza z tamtejszym urzędem skarbowym. Dotyczy to jedynie dochodów uzyskanych właśnie za granicą. W zależności od kraju, polski urząd skarbowy należy jedynie o tych dochodach poinformować. Jeśli odprowadzane przez rok zaliczki były zbyt wysokie, to również z pracy za granicą należy się zwrot. Można się o niego ubiegać na zasadach opracowanych przez konkretny kraj. 

Praca za granicą na rzecz Polskiego pracodawcy

Jeśli Polak pracuje za granicą na rzecz polskiego pracodawcy, to będzie się z przychodów rozliczać z polskim urzędem skarbowym za pośrednictwem płatnika. Chyba że delegacja trwa powyżej 182 dni roku. W tym przypadku kraj, w którym pracownik wykonuje pracę, ma możliwość opodatkowania jej na rzecz własnego państwa. 

Zdalna praca na terytorium Polski

Jeśli pracownik pracuje zdalnie na terenie Polski, ale na rzecz zagranicznego pracodawcy, podatnik zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego w Polsce. Jednak obliczenie podatku dochodowego spoczywa na barkach pracownika. Sam musi się zająć obliczeniem zaliczek, bez pośrednictwa płatnika. 

Podatek dochodowy w Polsce

Jeśli pracownik rozlicza się z zagranicznym urzędem skarbowym, musi dokładnie sprawdzić prawo podatkowe danego kraju. Istnieje zasada zwolnienia z progresją, która obowiązuje, gdy podatnik mieszka w Polsce, jednak jego dochód podlega opodatkowaniu za granicą. W takiej sytuacji dochody z obu państw się sumuje i następnie odlicza od nich kwotę podatku. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody pochodzące z zagranicy) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej. Wszystko jednak ściśle zależy od zawartej między Polską a innym krajem umowy. 

Podatek dochodowy. Co gdy należy się zwrot?

W przypadku gdy pobrane zaliczki okażą się wyższe od sumy podatku, to urząd skarbowy oddaje zwrot z podatku, w czasie:

 • 3 miesięcy od dnia dostarczenia deklaracji PIT do urzędu, jeśli podatnik robi to osobiście lub listownie,
 • 45 dni od momentu przesłania PIT przez Internet.

Zwrot z podatku uzyskuje się na podane konto bankowe, choć wciąż istnieje możliwość odbioru w formie przekazu pocztowego, jednak w ten sposób czas uzyskania zwrotu znacznie się wydłuża, a sama kwota zwrotu jest pomniejszona o koszt przekazu. 

System podatkowy w Polsce może się wydawać niezwykle skomplikowany. W niniejszym artykule przedstawiono całokształt obliczania podatku dochodowego, jednak przed przystąpieniem do czynności warto poszukać spersonalizowanych informacji w aktach prawnych, a w razie wątpliwości skontaktować się z doradcą podatkowym czy urzędem skarbowym. Skutkiem błędów podatkowych mogą być nie tylko kary pieniężne, ale i konsekwencje prawne. 

Oceń artykuł
0/5 (0)