Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Omówienie i wzór dokumentu

Według Kodeksu pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Jest to najkorzystniejsza forma zakończenia współpracy. Sprawdź, jak napisać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wzór pomoże Ci w przygotowaniu wniosku.

Uścisk dłoni, wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron - wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to jedna z możliwości rozwiązania umowy. Jest to korzystny sposób dla pracowników, którzy znajdą nowe zatrudnienie jeszcze przed pojawieniem się myśli o rozwiązaniu umowy z danym pracodawcą. Jednak nie tylko pracownik czerpie korzyści z porozumienia. Choć pracodawca nie zawsze chce się na nie zgodzić ze względu na braki kadrowe, to również on może skorzystać na tej formie wypowiedzenia. Jak? O tym w dalszej części artykułu.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron – rozwiązanie umowy a okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia to czas, który pracownik musi jeszcze przepracować u danego pracodawcy przy rozwiązaniu umowy, zanim nastąpi ustanie stosunku pracy. Czas ten obowiązuje zarówno, gdy wypowiedzenie złoży pracodawca, jak i pracownik. Dla obu stron stanowi zabezpieczenie. Zwolniony pracownik ma sposobność do poszukiwania nowej pracy, a pracodawca może w tym czasie obsadzić stanowisko nowym pracownikiem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynoszą tyle samo. Różnica polega na tym, że przy wypowiedzeniu umowy na terminowej pracodawca musi podać przyczynę zwolnienia. Pracownik zatrudniony krócej musi przepracować mniej czasu. Ile dokładnie wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

  • Dwa tygodnie wypowiedzenia, jeśli okres zatrudnienia wynosił mniej niż 6 miesięcy.
  • Jeden miesiąc, jeśli okres zatrudnienia przekroczył 6 miesięcy.
  • Trzy miesiące w przypadku, gdy zatrudniony pracował 3 lata.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron okres wypowiedzenia nie obowiązuje. Dlatego jest to tak pożądana forma zakończenia stosunku pracy przez pracowników już z nową ofertą pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron a inne sposoby rozwiązania umowy o pracę

Istnieją wiele sposobów rozwiązania umowy o pracę. Współpraca naturalnie wygasa po terminie wskazanym, na jaki została zawarta umowa lub z dniem ukończenia pracy stanowiącej podstawę umowy, czyli wraz z upływem czasu. W przeciwnym wypadku umowę o pracę rozwiązuje pracodawca lub pracownik. Jak?

  • Za wypowiedzeniem

To sposób na rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym wypadku nie następuje od razu. W zależności od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy pracownika obowiązuje inny, wyżej przytoczony okres wypowiedzenia. Zatrudniony przed rozwiązaniem umowy musi jeszcze przepracować czas wskazany w umowie (warunki rozwiązania umowy muszą być zgodne z Kodeksem pracy), natomiast pracodawca ma obowiązek podania zasadnej przyczyny wypowiedzenia umowy pracownika zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony. Istnieje możliwość zawarcia porozumienia również w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika. Tryb rozwiązania umowy o pracę się wówczas nie zmienia. Wraz z upływem czasu na nowo wyznaczonego wypowiedzenia stosunek pracy ustaje.

  • Bez zachowania okresu wypowiedzenia

Nazywane również wypowiedzeniem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązania umowy tego typu można dokonać na każdej umowie o pracę. Choć kojarzone jest głównie ze zwolnieniem dyscyplinarnym z winy zatrudnionego, to może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika. Przykładowo, jeśli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia praw pracownika lub gdy w orzeczeniu lekarskim znajdzie się informacja o szkodliwości pracy na zdrowie zatrudnionego. Pracodawca może natomiast zwolnić bez wypowiedzenia ( w trybie zwolnienia dyscyplinarnego) osobę , w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych lub gdy popełni przestępstwo uniemożliwiające mu dalszą pracę w zawodzie. Można również wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika między innymi w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika dłuższej niż miesiąc lub w skutek choroby, która trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy).

  • Na mocy porozumienia stron

Wypowiedzenie umowy o pracę w przypadku porozumienia uznawane jest za najłagodniejszą formę rozwiązania umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zastanawiasz się jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Zarówno jedna, jak i druga strona ustala datę, w której nastąpi definitywne zakończenie współpracy (porozumienie stron). Pamiętaj jednak, że jeśli Ty lub Twój pracodawca nie zgodzi się na taką formę wypowiedzenia, zostaje ono automatycznie unieważnione. W dodatku nie jest wymagane podanie przyczyny rezygnacji z dalszej współpracy i jej uzasadnienie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy może zostać zapoczątkowane przez obie strony – pracownika i zatrudniającego. Pracodawca może złożyć pracownikowi ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, a ten może ją przyjąć. Pracodawca i zatrudniony mogą także podpisać wspólny dokument stanowiący porozumienie. Jednak pracownik sam ma prawo wystąpić o ustanie stosunku pracy w tej formie. Musi wówczas złożyć propozycję rozwiązania i jeśli pracodawca ją przyjmie, to następuje porozumienie. Jeśli pracownik złoży wypowiedzenie w formie ustnej i nie uzyska odpowiedzi od pracodawcy, to jest to traktowane jako odmowa. Jeśli chcemy zachować formę pisemną, aby wyrazić swoją wolę, pracodawca powinien napisać pod dokumentem “wyrażam zgodę”, lub “nie wyrażam zgody” i opatrzyć swoją decyzję datą i podpisem. Podpis pracownika także powinien się znaleźć na dokumencie.

 

trzy-sposoby-rozwiazania-umowy-za-porozumieniem-infografika

Obraz 1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – sposoby

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron a brak zgody pracodawcy

Porozumienie odbywa się za zgodą obu stron. Może się zdarzyć, że pracodawca zgody na porozumienie nie wyrazi. Wówczas pracownik w dalszym ciągu jest zatrudniony i wypowiedzenie nie nastąpiło. Aby się przed tym uchronić, warto w wypowiedzeniu zawrzeć klauzulę o tym, że w razie odmowy dokument zmienia się w wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przeciwnym razie pracownik powinien złożyć osobne wypowiedzenie i znów przekazać je szefowi. Dopiero po tym bieg okresu wypowiedzenia się rozpocznie.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron? Wzór

Pracownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, także w czasie urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego, czy innej nieobecności pracownika. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron nie przewiduje potwierdzenia na piśmie, równie dobrze może to nastąpić w formie słownego oświadczenia. Warto jednak posiadać dokument do celów dowodowych, bo choć nie jest wymagana forma pisemna, to na dokument można się później powoływać w celu potwierdzenia porozumienia stron.

Wzór takiego wniosku powinien zawierać dane pracodawcy i pracownika: osobowe, kontaktowe i dane firmy, w której nastąpiło zatrudnienie. Ważne jest umieszczenie daty i miejsca sporządzenia wniosku w prawym górnym rogu. W treści dokumentu należy zawrzeć termin zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, który powinien być uzgodniony przez obie strony umowy, a także zaznaczyć, że zależy nam na wypowiedzeniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Dokument powinien również zawierać nazwę, która od razu sygnalizuje jakiego rodzaju jest to rozwiązanie umowy o pracę. Wzór przygotowanego dokumentu znajdziesz poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia – wzór

Przygotowaliśmy wzór wypowiedzenia umowy o pracę na mocy porozumienia stron, który pomoże w przygotowaniu wniosku. Gotowy dokument ułatwi dopełnienie wszelkich formalności, związanych z zakończeniem współpracy i przyspieszy proces wypowiedzenia umowy, abyś mógł zacząć przeglądać nowe oferty pracy. Pamiętaj! Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron nie posiada żadnych odgórnie ustalonych ograniczeń w formie czasu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę i zakończenie stosunku pracy następuje po obopólnym ustaleniu daty rozwiązania umowy o pracę. Może to nastąpić za tydzień, miesiąc, rok lub w nawet trybie natychmiastowym, czyli w dniu zawarcia porozumienia. Wypowiedzenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – DARMOWY WZÓR DO POBRANIA

…………………………….
(data, miejscowość)

…………………………….
…………………………….
…………………………….
(dane pracownika)

…………………………….
…………………………….
…………………………….
(dane pracodawcy)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ……………………………. pomiędzy …………………………….

a ……………………………. na mocy porozumienia stron. Jako datę zakończenia stosunku pracy proponuję ……………………………. .

Z poważaniem
…………………………….

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron dotyczy każdej formy współpracy?

Za porozumieniem stron może zostać rozwiązana każda umowa o pracę. Każdy rodzaj umowy – zawarta na okres próbny, jak i na czas określony lub nieokreślony. Szukając informacji o tym, jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, warto skorzystać w pewnych źródeł. Regulacje prawne opisuje Kodeks pracy, a te dotyczące rozwiązania umowy za porozumieniem stron – art.30 tego dokumentu. Oprócz tego pracownik chroniony, czyli taki, który jest w ciąży lub został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, też się do tego zalicza. W przypadku umowy cywilnoprawnej jaką jest umowa zlecenie, podlega ona regulacjom zawartym w Kodeksie cywilnym i nie obejmuje ich rozporządzenie opublikowane w Kodeksie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron

Wielu pracodawców oferuje umowę o pracę na czas określony, ponieważ jest ona bezpieczniejsza dla nich. Jeśli pracodawca chce wypowiedzieć pracownikowi umowę zawartą terminowo, to musi podać przyczynę wypowiedzenia. Przyczyna podana na wypowiedzeniu musi być konkretna i rzeczywista, ponieważ pracownik może dochodzić na jej podstawie roszczeń w sądzie pracy. Na wypowiedzeniu powinno się znaleźć pouczenie potwierdzające prawo pracownika do wniesienia odwołania do sądu pracy. Sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia i w rezultacie:

  • przywrócić pracownika do pracy,
  • nakazać wypłatę odszkodowania w wysokości maksymalnej do trzykrotności pensji zatrudnionego.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za porozumieniem stron zwalnia z konieczności podania przyczyny zwolnienia. Zatem jest to wyjątkowe skuteczne rozwiązanie umowy dla pracodawcy, ponieważ pracownik nie ma prawa dochodzić później swoich roszczeń w sądzie pracy.

Wady rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Wielu pracowników, którzy już mają zapewnione miejsce w innej pracy myśli, że rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest korzystne. Niestety nie zawsze tak jest. Pracownik, wybierając porozumienie, pozbawia się wielu przywilejów związanych z przerwaniem stosunku pracy. Jeśli do nowego zatrudnienia nie dojdzie, to pracownik nie będzie miał przez pierwsze 90 dni prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Mówi o tym art. 75 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

“w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”

Jeśli to pracodawca wypowiedział umowę o pracę, to zatrudniony otrzymałby prawo do zasiłku dla bezrobotnych z urzędu pracy w ciągu 7 dni od rejestracji w UP. Jak już wspomniano wyżej, pracownik, który zgodzi się na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia, nie będzie także mógł dochodzić swoich roszczeń w sądzie pracy. Ponadto pracownikowi nie przysługują w tym wypadku dni wolne na poszukiwanie pracy

Oceń artykuł
4.3/5 (3)