Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony – ile wynosi?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony jest formą zabezpieczenia pracodawcy przed stratą pracownika. Chroni również zatrudnionego przed nagłą utratą źródła dochodu. Ile wynosi i jak obliczyć okres wypowiedzenia współpracy terminowej?

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony - osoba notująca w kalendarzu

Aby zaistniał stosunek pracy, obie strony, czyli pracodawca i pracownik muszą zawrzeć umowę o pracę. W przeciwieństwie do umowy zlecenie nadaje ona zatrudnionemu prawa pracownicze, ale jednocześnie narzuca na niego konieczność wykonywania swoich obowiązków. Roszczeń z tytułu umowy o pracę mogą dochodzić obie strony. Zatem jest to umowa wymagająca dużej dyscypliny. Ze względu na złożoność tej umowy także jej rozwiązanie jest sformalizowane i musi przebiegać zgodnie z zasadami. Wypowiedzenie umowy zlecenie nie jest tak sformalizowane. Podczas gdy umowa cywilnoprawna może zostać rozwiązana w każdym momencie, tak umowa o pracę narzuca okres wypowiedzenia. Możemy wyróżnić kilka umów o pracę. Istnieje:

Potocznie nazywana również umową “na stałe”. Charakteryzuje się brakiem terminowości. Pracownicy zatrudnieni na jej podstawie mogą cieszyć się stabilnością pracy. Gdyż nie towarzyszy im wizja konieczności jej przedłużania.

 • Umowa o pracę na czas określony.

W tym przypadku umowa jest zawarta na konkretny odcinek czasu. Następnie jest przedłużana. Umowa o pracę na czas określony nie daje stabilności zatrudnienia, bo pracodawca może jej po prostu nie przedłużyć.  Zgodnie z prawem nie można całe życie pracować u jednego pracodawcy na umowie na czas określony. Zatrudniony może otrzymać maksymalnie trzy takie umowy, których łączny okres zatrudnienia nie przekracza 33 miesięcy.

 • Umowa o pracę na okres próbny.

Poprzedza zawarcie umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony. Maksymalny czas jej obowiązywania wynosi 3 miesiące. Jednak może ulec skróceniu. Umowa na okres próbny również jest objęta okresem wypowiedzenia.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

W przypadku gdy umowa o pracę ulega rozwiązaniu, pracownik nie przestaje przychodzić z dnia na dzień do pracy. Gdy zatrudniony lub pracodawca składa wypowiedzenie umowy o pracę, rozpoczyna się okres wypowiedzenia. Co to jest? Termin określa czas pomiędzy złożeniem dokumentu a faktycznym końcem współpracy. W zależności od tego ile wynosi okres rozwiązania umowy, pracownik musi jeszcze przychodzić do pracy i wykonywać swoje obowiązki. Chyba że przedsiębiorca go z nich zwolni. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i określony uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy i  wynosi:

 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu do 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc przy zatrudnieniu dłuższym niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli zatrudnienie wynosi minimum 3 lata.

W przypadku, gdy zmiana pracodawcy miała miejsce w wyniku przejścia zakładu na innego pracodawcę, to pracownikowi okres zatrudnienia liczy się również od okresu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Taka sama zależność zachodzi, gdy nowy pracodawca zastępuje pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

W kategoriach współpracy terminowej można także postrzegać umowę na okres próbny. W tym przypadku okres wypowiedzenia jest znacznie krótszy i wynosi:

 • 3 dni robocze przy okresie próbnym do dwóch tygodni,
 • 1 tydzień przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Kiedy obowiązuje okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

Pracodawcy o wiele chętniej przedstawiają swoim pracownikom umowy na czas określony. Dzieje się tak, ponieważ jest ją znacznie łatwiej rozwiązać niż umowę na czas nieokreślony. Umowę terminową można rozwiązać na trzy sposoby:

Ma miejsce, gdy pracownik i pracodawca zgodzą się na wspólny termin zakończenia współpracy.

 • Jednostronnie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W tym przypadku umowa zostaje rozwiązana zgodnie z jej postanowieniami. Pracownik kończy pracę wraz z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

 • Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.

Jest to nagłe zerwanie stosunku pracy. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, choć kojarzy się głównie ze zwolnieniem dyscyplinarnym, tak naprawdę może zostać złożone przez każdą ze stron. Pracownik także ma do tego prawo w określonych wypadkach.

Łatwość rozwiązania umowy o pracę na czas określony polega na tym, że pracodawca nie musi podawać przyczyny zwolnienia. W przypadku umowy na czas nieokreślony jest do tego zobowiązany.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?

Bieg okresu wypowiedzenia umowy na czas określony nie zaczyna się od razu po złożeniu dokumentu. Niestety wielu pracowników błędnie myśli, że jeśli złożą wypowiedzenie 10 grudnia, to współpraca zakończy się 9 stycznia. To rodzi z kolei problemy w sytuacji, gdy pracownik już umówił się z inną firmą na rozpoczęcie współpracy. W rzeczywistości okres rozwiązania terminowej umowy o pracę jest liczony inaczej w zależności od jego długości.

 • Gdy okres umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie, to jego naliczanie rozpoczyna się od niedzieli następującej po złożeniu dokumentu.
 • Gdy okres wynosi miesiąc, czy trzy miesiące (w przypadku zatrudnionych powyżej lat 3) to okres rozpoczyna swój bieg dopiero od nowego miesiąca.

Jak to rozumieć w praktyce? Jeśli pracownik ma dwa tygodnie wypowiedzenia i złoży dokument w środę 8 grudnia, to dwa tygodnie zaczynamy liczyć dopiero od niedzieli 12 grudnia. To oznacza, że stosunek pracy zostanie rozwiązany w sobotę 25 grudnia, a ostatnim dniem pracy pracownika będzie piątek 24 grudnia. Natomiast jeśli pracownik złoży wypowiedzenie w dowolnym dniu grudnia, to miesiąc okresu wypowiedzenia zacznie być liczony dopiero od początku stycznia. Od 1 lutego pracownik będzie już niezwiązany z firmą.

Kiedy jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę na czas określony?

Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Jednak istnieją przypadki, gdy umowa może zostać rozwiązana wcześniej. Pracodawca może skrócić najdłuższy, czyli trzymiesięczny okres wypowiedzenia pracownika do jednego miesiąca, jeśli ogłosi upadłość, lub gdy zakład pracy jest w likwidacji. Jednak w takiej sytuacji musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie za miesiące, które uległy skróceniu. Na podstawie przepisów art. 55 Kodeksu pracy, pracownik także nie musi odczekiwać okresu wypowiedzenia, jeśli:

 • lekarz orzeknie, że praca zatrudnionego wpływa szkodliwie na jego zdrowie,
 • pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika.

Strony w celu wcześniejszego rozwiązania umowy mogą ustalić inny termin końca współpracy i nie zmieni to trybu jego rozwiązania z za wypowiedzeniem na bez wypowiedzenia.

Aneks do umowy o pracę na czas określony

Zdarza się, że pracodawca, zamiast podpisać nową umowę na czas nieokreślony, okazuje pracownikowi jedynie aneks przedłużający jej obowiązywanie. Warto pamiętać, że w rzeczywistości jest to nowa umowa, a nie przedłużenie poprzedniej. Wówczas jako dzień rozpoczęcia nowej umowy przyjmuje się koniec poprzedniej umowy. W tym przypadku okres rozwiązania umowy dotyczy całego stażu współpracy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony a dni na poszukiwanie pracy

Jeśli okres rozwiązania umowy na czas określony pracownika wynosi przynajmniej 2 tygodnie, to ma możliwość zwolnienia na poszukiwanie pracy. Dzięki temu może szybciej znaleźć zatrudnienie i oszczędzić sobie luki w CV. Jest to możliwe, tylko jeśli to pracodawca jest stroną wypowiadającą umowę. Zwolnienie wynosi 2 dni robocze w przypadku dwutygodniowego lub miesięcznego wypowiedzenia i 3 dni robocze, jeśli wypowiedzenie wynosi 3 miesiące (nawet w razie jego skrócenia). W okresie wypowiedzenia pracodawca może również zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy np. jeśli ma już nową osobę na jego stanowisko. Jednak i tak musi mu wypłacić za ten czas pełne wynagrodzenie.

Wadliwe rozwiązanie umowy na czas określony

Wyżej wspomnieliśmy, że pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia. Ponadto warto zaznaczyć, że po dokonaniu wypowiedzenia umowy pracownik nie ma prawa do roszczenia o przywrócenie do pracy, jeśli nastąpi jej wadliwe wypowiedzenie. Może dochodzić jedynie odszkodowania o wartości maksymalnie do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Przywrócenia do pracy może oczekiwać pracownica w ciąży, osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, czy korzystająca z ochrony stosunku pracy.

Oceń artykuł
0/5 (0)