Wypowiedzenie umowy zlecenia – darmowy wzór

Wypowiedzenie umowy zlecenia to pismo, które składa się w momencie chęci zakończenia współpracy ze swoim zleceniodawcą. Sprawdź, jak wygląda wzór wypowiedzenia umowy zlecenia i dowiedz się, jak go poprawnie napisać.

wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenie to jedna z umów cywilnoprawnych, regulowana przez zasady Kodeksu cywilnego (w przeciwieństwie do umowy o pracę, której zasady zawarte są w Kodeksie pracy). Umowa zlecenie to jedna z częściej wybieranych form nawiązania współpracy. Pracodawca ponosi wówczas mniejszy koszty współpracy i ma możliwość swobodniejszego wypowiedzenia umowy. Umowa zlecenie jest elastyczna dla obu stron. Przykładowo nie ma konieczności zawarcia w umowie zlecenia informacji o miejscu i czasie wykonywania pracy. Umowa zlecenie zwalnia także zleceniodawcę z dokonywania wpłat składek ZUS w przypadku studentów do 26 roku życia. O tym, czym dokładnie jest umowa zlecenia, mówi nam artykuł 734 Kodeksu cywilnego §1:

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Umowa zlecenie: wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy zlecenia można złożyć w dowolnym czasie. Taka informacja znajduje się w art. 746 Kodeksu cywilnego, który reguluje tę umowę cywilnoprawną. Zapisane są w niej prawa i obowiązki zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. W przypadku, gdy pracownik złoży wypowiedzenie umowy zlecenia bez ważnego powodu, to gdy jego zlecenie jest odpłatne, może on ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę swojemu zleceniodawcy. Natomiast, gdy zleceniodawca dokona rozwiązania umowy zlecenie z dnia na dzień, musi zwrócić wydatki, jakie do tej pory poniósł zleceniobiorca, czyli wypłacić mu wynagrodzenie za dni spędzone w pracy. Wypowiedzenie umowy zlecenia – wzór. Sprawdź, jak napisać wniosek, aby ten nieprzyjemny proces składania pisma przebieg sprawnie i szybko.

Wypowiedzenie umowy zlecenia a kodeks cywilny. Kiedy można je złożyć?

Zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego, wypowiedzenie umowy zlecenia (na czas określony i nieokreślony) może nastąpić w dowolnym czasie, bez konieczności podania przyczyny i z efektem natychmiastowym. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii:

§ 1 Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże, gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Jak widać, nie jest możliwe zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia z ważnych powodów. Jeśli w umowie pojawi się taki zapis, będzie on niezgodny z prawem. 

Przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenia

Kodeks cywilny nie przedstawia katalogu ważnych przyczyn wypowiedzenia umowy zlecenia. To do sądu należy wydanie w tej sprawie decyzji (jeśli sprawa tam trafi). Ważne przyczyny zwalniają z odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku rozwiązania umowy zlecenia. Wypowiedzenie może jedynie uwzględniać kilka okoliczności, które mogą zwiększyć szansę na zaakceptowanie ich przez zleceniodawcę. Są to:

  • Poważna choroba
  • Zmiana miejsca zamieszkania utrudniająca wykonanie zlecenia
  • Możliwa do udowodnienia utrata zaufania wobec zleceniodawcy
  • Zleceniodawca nie płaci na czas lub wcale

Jak rozwiązać umowę zlecenie?

Poprawnie sformułowane wypowiedzenie umowy zlecenia powinno spełniać kilka określonych wymogów formalnych. Są to:

  • Miejsce i data złożenia wypowiedzenia
  • Dane pracownika i jego adres zamieszkania
  • Dane pracodawcy i adres firmy
  • Dane umowy zlecenia (data i miejsce jej zawarcia, strony umowy)
  • Podpis wypowiadającego umowę.

W treści wniosku możesz również zawrzeć informacje o swoim okresie wypowiedzenia lub podać przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenia.

Wypowiedzenie umowy zlecenia musi być zgodne z zasadą artykułu 60 Kodeksu cywilnego. Zatem złożenie dokumentu nie może pozostawiać żadnych wątpliwości drugiej stronie.

Oświadczenie woli
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Umowa zlecenie: okres wypowiedzenia

Umowa zlecenie traci swoją ważność, gdy przedmiot umowy zostanie wykonany. W takiej sytuacji jej strony nie muszą składać wypowiedzenia. Co, gdy chcą rozwiązać umowę wcześniej? Rozwiązanie umowy zlecenia może nastąpić w każdym czasie (art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego), czyli nie ma obowiązku stosowania okresu wypowiedzenia umowy zlecenia. Wypowiedzenie umowy zlecenia następuje bez podania przyczyny. Nie występują również  żadne okresy ochronne, w trakcie których z prawa do wypowiedzenia w ogóle nie można skorzystać. Dotyczy to także umowy zlecenia zawartej na czas określony.

Istnieje możliwość ustanowienia okresu wypowiedzenia umowy zlecenia w liczbie dni, miesięcy, czy lat. Istotna jest jednak kwestia zachowania adekwatności okresu wypowiedzenia do trwania umowy. Oczywiście umowa zawarta na kilka miesięcy nie może mieć zapisu o okresie wypowiedzenia liczonym w latach. Wypowiedzenie umowy zlecenia, w której widniał zapis o okresie wypowiedzenia, powinno zawierać informacje o tym, czy okres zostaje zachowany, czy nie.

Okres wypowiedzenie umowy zlecenia – jak liczyć?

Prawnie nie istnieje możliwość, która wykluczałaby rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Prawo do wypowiedzenia umowy przez obie jej strony funkcjonuje niezależnie od ujętych w nich w niej przepisów. Jeśli strony nie zawarły w umowie informacji na temat okresu wypowiedzenia, wówczas można wprowadzić zmiany, tworząc aneks do umowy.

Tak jak w przypadku umów, drugiej stronie należy wręczyć wypowiedzenie, w taki sposób, by miała możliwość zapoznania się z jego treścią. Druga strona nie może odmówić przyjęcia wypowiedzenia. Dla celów dowodowych dobrze jest przesłać dokument kurierem za potwierdzeniem odbioru, a najlepiej przekazać dokumenty osobiście. Liczenie dni okresu wypowiedzenia zaczyna swój bieg od następnego dnia po jego złożeniu.

Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron

Porozumienie stron to pojęcie, z którym często spotykamy się podczas rozwiązywania umowy o pracę. Jest to sposób na rozwiązanie stosunku pracy przed okresem wypowiedzenia, który może trwać nawet trzy miesiące. W przypadku umowy zlecenia nie ma konieczności wprowadzania porozumienia stron, ponieważ umowa z zasady jest oparta na zaufaniu i jest to wypowiedzenie umowy zlecenia bez zachowania okresu wypowiedzenia. Umowę można rozwiązać w każdym czasie bez zastosowania przepisów okresu wypowiedzenia. Jeśli strony jednak umówiły się na zachowanie pewnego okresu wypowiedzenia, wówczas mogą między sobą ustalić, czy go zachowują, czy przerywają.

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno przyjąć taką formę, w jakiej zawarto umowę. Jeśli umowa została zawarta ustnie, wówczas wypowiedzenie również może mieć formę ustną. Zwykle jednak stosuje się pisemne wypowiedzenie umowy, ponieważ tak też są zawierane porozumienia.

Wypowiedzenie umowy zlecenia – wzór

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie przykład wypowiedzenia umowy zlecenia. Wzór możesz wykorzystać w tej formie lub dokonać zmian. Zapoznaj się z nim i sprawdź, jak poprawnie należy napisać tego typu pismo.


…………………………………………..
Miejscowość, data

Dane pracownika

Dane pracodawcy

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA 

Niniejszym wypowiadam umowę zlecenia zawartą w dniu ………………………… (data podpisania umowy) w …………………………. (miejscowość), pomiędzy …………………………… (zleceniodawca) a ………………………………….. (zleceniobiorca), z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego ………………………….. (długość okresu wypowiedzenia).

Przyczyna wypowiedzenia umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z poważaniem,
……………………………………………….
(imię i nazwisko zleceniobiorcy)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia:

………………………………………………………………….
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)


Pobierz wypowiedzenie umowy zlecenie w formacie PDF.

Wypowiedzenia umowy zlecenia – wzór do pobrania za darmo

Pamiętaj! Wypowiedzenie umowy zlecenia przygotuj w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla ciebie, a drugi na twojego zleceniodawcy. Koniecznie poproś o jego podpis na obydwóch dokumentach.

Wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym

Co do zasady wypowiedzenia umowy zlecenia w trybie natychmiastowym ma miejsce po złożeniu zwykłego wypowiedzenia. Strony mogą jednak ograniczyć tę możliwość poprzez ustalenie okresu wypowiedzenia w umowie. Zgodnie z zasadą swobody zawierania umów, strony umowy zlecenia mogą regulować stosunek prawny, który zawierają. Efektem tego jest choćby ustalenie właśnie terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie może złożyć zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca. Przy czym znaczenia nie ma tutaj czas, na jaki umowa zlecenia została zawarta. Umowę można rozwiązać w dowolnym momencie. Zatem rozwiązanie umowy zlecenia ma charakter natychmiastowy. Wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym jest wynikiem zasady wzajemnego zaufania stron, w zgodzie z którą zawarta zostaje umowa zlecenia.

Umowa zlecenia a wypowiedzenie – następstwa

Wypowiedzenie umowy zlecenie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego powoduje pewne następstwa. Osoba zlecająca zwraca zleceniobiorcy wydatki poczynione na rzecz wykonania zlecenia. Jeśli do czasu wypowiedzenia przez zlecającego zdążył wykonać część warunków umowy, wówczas należy mu się odpowiednia część wynagrodzenia. Jeśli w wyniku wypowiedzenia niepoprzedzonego ważnymi przyczynami doszło do powstania szkody na rzecz zleceniobiorcy, to zleceniodawca powinien taką szkodę naprawić. Również osoba przyjmująca zlecenie jest odpowiedzialna za szkodę, jeśli nastąpiła ona wyniku wypowiedzenia złożonego bez ważnego powodu.

Oceń artykuł
4/5 (4)