Reklama

Wypowiedzenie umowy o pracę – jak powinno wyglądać? Omówienie i wzór dokumentu

Wypowiedzenie umowy o pracę jest pismem mającym zakończyć współpracę pracownika z daną firmą. Wypowiedzenia umowy o pracę mogą składać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę i jaki okres wypowiedzenia należy się pracownikowi? Sprawdź i pobierz wzór w formacie PDF!

Wypowiedzenie umowy o pracę to jasny znak, że strony przebywające w stosunku pracy nie chcą kontynuować dalszej współpracy. Do wypowiedzenia umowy ma prawo zarówno pracownik, jak i pracodawca. Istnieje kilka podstawowych form rozstania się z firmą. Może to być wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem wypowiedzenia, bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sama umowa może zakończyć się też bez udziału zaangażowanych stron, gdy czas, na jaki została podpisana, po prostu minął. Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę? Jak napisać wniosek i czym jest wypowiedzenie?

Dowiedz się wszystkiego o wypowiedzeniu umowy i sprawdź darmowy wzór w formacie PDF do pobrania.

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest pismem składanym przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika), które skutkuje zakończeniem umowy. Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy każdą tego typu umowę można rozwiązać w ramach:

 • Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (inaczej: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony następuje również wtedy, gdy jej okres, na który była zawarta u danego pracodawcy, uległ przedawnieniu. Inaczej mówiąc: umowa wygasła i nie została przedłużona. W związku z tym dokument jest już nieważny i nie obowiązuje żadnej ze stron. W przypadku zakończenia współpracy może nastąpić również wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony bądź nieokreślony przez pracodawcę. Jak wyżej wspomnieliśmy, dane pismo może złożyć jedna, jak i druga strona.

Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy o pracę znajdziesz na samym końcu artykułu! Pamiętaj, aby gotowy dokument sporządzić w dwóch egzemplarzach wraz z podpisem zarówno twoim, jak i pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – co to?

Wypowiedzenia umowy na czas nieokreslony lub określony dokonywane w normalnym trybie wiążą się z przejściem w tak zwany okres wypowiedzenia. Ten mechanizm to tak naprawdę poduszka powietrzna dla pracownika, zabezpieczająca go przed nagłą utratą pracy i odcięciem od podstawowego źródła utrzymania. Podczas okresu wypowiedzenia umowy o pracę można oddać się poszukiwaniu nowego zatrudnienia, a także postarać się odłożyć jakiekolwiek pieniądze, pozwalające przetrwać przerwę od pracy.

Mechanizm okresu wypowiedzenia (zagwarantowany w artykule 30. Kodeksu pracy) to także zabezpieczenie dla pracodawcy. Jeżeli to pracownik złożył wypowiedzenie, jego szef ma czas na znalezienie kogoś na jego miejsce i tymczasowe rozdysponowanie pracy w kurczącym się zespole (w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy zlecenie). Często osoby będące na wypowiedzeniu umowy na mocy porozumienia stron same wprowadzają nową osobę na swoje stanowisko.

Okres wypowiedzenia (jesli ten chce rozwiązać umowę) to dla pracodawcy szansa na rozliczenie się z urlopem wypoczynkowym pracownika i uniknięcie wypłaty ekwiwalentu za urlop przez wypowiedzenie pracownikowi umowy. Zgodnie z prawem, podczas tego okresu może go nawet wysłać na urlop ustalony odgórnie. Jak wyglądają okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy o pracę?

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę według Kodeksu pracy zależy od rodzaju umowy i czasu, na jaki została zawarta, czyli od okresu zatrudnienia. Wyróżniamy trzy rodzaje umowy o pracę, są to: umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Jeśli jesteż zatrudniony krócej – krótszy będzie także Twój okres wypowiedzenia umowy.

Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny wygląda następująco:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Według art. 36 Kodeksu pracy okres rozwiązania umowy o pracę przez pracownika na czas określony i nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli jesteś zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeśli pracujesz co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeśli pracujesz co najmniej 3 lata.

Warto zaznaczyć, że staż pracy to także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, wtedy gdy zakład lub jego część ma aktualnie innego pracodawcę lub gdy nowy pracodawca jest prawnym następcą poprzedniego pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Najczęściej stosowaną formą rozstania się z pracodawcą, jest rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. To znaczy, że po złożeniu podania o zwolnienie z pracy, osoba zatrudniona pozostaje pracownikiem przez pozostałą część okresu wypowiedzenia. W tym czasie zatrudniony może wykonywać zwykłe obowiązki, za które należy mu się dotychczasowe wynagrodzenie. W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wypłaty niezależnie od przyczyny wypowiedzenia o ile powód nie kwalifikuje się do zwolnienia bez okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie z zachowaniem czasu wypowiedzenia można skrócić. W tym przypadku wiele zależy od ustaleń pracownika i jego szefa. W trakcie wypowiedzenia przysługują nam też tzw. dni na poszukiwanie pracy. Jeżeli sprawa dotyczy co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy, możemy wykorzystać 2 albo 3 dni na poszukiwanie pracy, które nie ograniczają w żaden sposób puli urlopu wypoczynkowego. Kiedy 2, a kiedy 3 dni?

 • 2 dni – okres wypowiedzenia do 1 miesiąca;
 • 3 dni – okres wypowiedzenia 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony lub okreslony bez zachowania czasu wypowiedzenia to wydarzenie będące najczęściej następstwem błędów pracownika, które jednak może nastąpić także z przyczyn niedotyczących pracowników (z winy pracodawcy). Tak nagłe wypowiedzenie może zostać zastosowane tylko wtedy, gdy są ku temu istotne powody opisane w artykułach Kodeksu pracy. W następnych akapitach rozbijemy pojęcie, opisując sytuacje związane z wypowiedzeniem umowy bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika i pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę (bez okresu wypowiedzenia)

Wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia może zastosować pracodawca. Do takiej sytuacji dochodzi z winy pracownika lub innych wyjątkowych sytuacji związanych z jego nieobecnością w pracy. Wypowiedzenie w celu wcześniejszego rozwiązania umowy z winy pracownika zachodzi zazwyczaj w kontekście tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Kiedy może dojśc do takiego rozwiazania umowy?

 • Gdy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
 • Kiedy zatrudniony w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo, które nie pozwala mu na dalszy wykonywanie pracy zarobkowej.
 • Gdy pracownik ze swojej winy został pozbawiony uprawnień niezbędnych do wykonywania konkretnej pracy.

Pracodawcy mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia i zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy także w kilku innych przypadkach. To może być niezdolność do pracy spowodowana np. chorobą, która trwa:

 • dłużej niż 3 miesiące (jeżeli pracownik pracował w danej firmie krócej niż 6 miesięcy);
 • dłużej niż faktyczny okres pobierania wynagrodzenia za pracę u danego pracodawcy, jeżeli pracownik jest u niego zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy (lub 6 miesięcy).

Ostatecznie pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z innych przyczyn, jeżeli pracownik jest nieobecny (w sposób usprawiedliwiony) dłużej niż miesiąc. Warto wspomnieć, że pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, za ten czas jednak wciąż otrzymuje wynagrodzenie.

Warto także zaznaczyć, że jeśli pracodawca jest zmuszony rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony lub czas określony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy bądź z innych przyczyn niedotyczących pracownika, pracodawca może w celu wczesniejszego rozwiązania umowy, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy do 1 miesiąca. W takim wypadku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pozostałą część wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia pracownika za ten okres.

W przypadku, gdy przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony lub określony bez okresu wypowiedzenia nie dla dla pracownika akceptowalne i uważa one, że został potraktowany niezgodnie z prawem może on udać się do sądu pracy. Poinformowanie o takiej możliwości należy do pracodawcy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy z lub bez okresu wypowiedzenia powinno zostać zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika (bez okresu wypowiedzenia)

Według art. 55 kp każdy pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym (nie zalezy to od okresu zatrudnienia), jeśli tylko:

 • Zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • Gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika (np. nie wypłaca należnego wynagrodzenia za pracę w terminie określonym w umowie, nie zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnym z przepisami BHP)

Ważne! Zakończenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być sporządzone na piśmie z obowiązkiem podania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie danej umowy. Jest ono oświadczeniem jednostronnym, które nie wymaga akceptacji drugiej strony.

Nalezy także pamietać, że wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia pracownik może złożyć w terminie 31 dni od pozyskania informacji uzasadniających jego zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Jednak pamiętaj, że w każdym przypadku warto posiadać potwierdzenie (podpis) twojego pracodawcy, który jest niezaprzeczalnym uwierzytelnieniem twojego natychmiastowego zwolnienia. Masz wtedy pewność, że uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas okreslony lub nieokreślony zostało zaakceptowane przez twojego pracodawcę. Zapoznaj się z poniższym wzorem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

……..…………………….

(miejscowość, data)

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

(dane pracownika)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

 

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia ………………….….

pomiędzy …………………………. a …………………………. bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przyczyną rozwiązania umowy jest:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

 

Z poważaniem

………….……………….

(podpis pracownika)

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia – wzór w PDF

Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Ustalenie okresu wypowiedzenia podczas rozwiązywania umowy o pracę jest bardzo ważne. To wtedy pracownik dowiaduje się, kiedy najlepiej złożyć stosowny wniosek. Sam okres wypowiadający rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu wypowiedzenia. Jeżeli taki okres trwa np. kilka miesięcy, to z zasady kończy się on w sobotę lub w ostatnim dniu danego miesiąca po dniu złożenia wypowiedzenia.

Pamiętaj! Okres wypowiedzenia trwający 2 tygodnie liczony jest od niedzieli następnego tygodnia. Nie następuje on po dniu od złożenia wypowiedzenia. Jeśli twój okres wypowiedzenia trwa jeden miesiąc lub więcej, to liczy się on dopiero od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Kiedy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę? Przykłady

Przykład 1: Jan wręczył rozwiązanie umowy o pracę 14.10.2020 roku swojemu pracodawcy. W związku z tym, że posiada on umowę o pracę na czas określony i pracuje w firmie dłużej niż sześć miesięcy, jego okres wypowiedzenia trwa miesiąc. Dlatego rozpoczyna się on od 01.11.2020 rok i trwa aż do ostatniego dnia miesiąca.

Przykład 2: Beata wręczyła rozwiązanie umowy od dnia 07.10.2020 r. swojemu pracodawcy. W związku z tym, że posiada ona umowę o pracę na czas próbny na trzy miesiące, jej okres wypowiedzenia trwa dwa tygodnie. Dlatego rozpoczyna się on od 12.10.2020 roku i trwa do 23.10.2020 roku.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Do rozwiązania umowy o pracę może dojść także za sprawą porozumienia stron. Aby do niego doszło, wymaga się zgody zainteresowanych. Zatem na takie rozwiązanie umowy i stosunku pracy musi się zgodzić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Warto dodać, że porozumienie stron może być inicjatywą każdej ze stron.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą odmówić, udzielając informacji ustnej lub na piśmie. Jeżeli szef i jego podkomendny dojdą do porozumienia, umowę na czas nieokreślony i określony można rozwiązać po umówionym okresie wypowiedzenia lub z dnia na dzień. W tym przypadku wszystko zależy od dobrej woli rozmówcy i ustaleń między stronami.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Znamy już najważniejsze rodzaje form rozwiązywania umów o pracę. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, które będzie najbezpieczniejsze? Podanie o rozwiązanie umowy zawsze składaj na piśmie, w dwóch egzemplarzach i z podpisem twojego pracodawcy. Dzięki temu masz dowód, że twoja rezygnacja została przyjęta. Możesz również złożyć rozwiązanie stosunku pracy w formie umowy ustnej, jednak nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Dlaczego?

Ponieważ w razie problemów, np. z wypłatą wynagrodzenia, nie masz potwierdzenia o zakończeniu współpracy z daną firmą i w ten sposób nie możesz odwołać się do sądu pracy.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy? O czym warto pamiętać?

W rozwiązaniu stosunku pracy muszą znaleźć się informacje takie jak:

 • Miejscowość i data stworzenia dokumentu.
 • Dane pracownika.
 • Dane pracodawcy.
 • Nagłówek pt. “Wypowiedzenie umowy o pracę”.
 • Krótka informacja o tym, jaką umowę wypowiadasz i jaki przysługuje ci okres wypowiedzenia (zgodnie z Kodeksem pracy).
 • Zwrot grzecznościowy i twój podpis.
 • Miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia i podpis twojego pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór PDF uniwersalny

…………………….

(miejscowość, data)

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

(dane pracownika)

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ………………….. pomiędzy

………………… a ……………………. z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego  …………………. .

 

 

 

Z poważaniem

……………….

(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

…………………………………

(podpis pracodawcy)

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór do pobrania w PDF

Oceń artykuł
4.2/5 (13)