Wypowiedzenie umowy o pracę – jak powinno wyglądać? Omówienie i wzór dokumentu

Wypowiedzenie umowy o pracę to pismo, które ma na celu zakończyć twój stosunek pracy z daną firmą. Sprawdź więc, jak poprawnie napisać rozwiązanie umowy o pracę, kiedy masz prawo wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym oraz jaki należy ci się okres wypowiedzenia.

wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę: co to za dokument?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest pismem składanym przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika), które skutkuje zakończeniem umowy. Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy każdą tego typu umowę można rozwiązać poprzez trzy poniższe przykłady:

 • Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (inaczej: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 • Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę następuje również wtedy, gdy jej okres, na który była zawarta, uległ przedawnieniu. Inaczej mówiąc: umowa wygasła i nie została przedłużona. W związku z tym dokument jest już nieważny i nie obowiązuje żadną ze stron. Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy o pracę znajdziesz na samym końcu artykułu! Pamiętaj, aby gotowy dokument sporządzić w dwóch egzemplarzach wraz z podpisem zarówno twoim, jak i pracodawcy. W przypadku zakończenia współpracy, może nastąpić również wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Jak wyżej wspomnieliśmy, dane pismo może złożyć jedna, jak i druga strona.

Rozwiązanie umowy o pracę: okres wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę według Kodeksu pracy zależy od rodzaju umowy i czasu, na który została zawarta. Wyróżniamy trzy rodzaje umowy o pracę, są to: umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wygląda następująco:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

Według art. 36 Kodeksu pracy okres rozwiązania umowy o pracę przez pracownika na czas określony i nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli twój staż pracy jest krótszy niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc, jeśli pracujesz co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące, jeśli pracujesz co najmniej 3 lata

Pamiętaj! Okres wypowiedzenia trwający 2 tygodnie liczony jest od niedzieli następnego tygodnia! Nie następuje on po dniu od złożenia wypowiedzenia. Jeśli twój okres wypowiedzenia trwa jeden miesiąc lub więcej, to liczy się on dopiero od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Przykład 1: Jan wręczył rozwiązanie umowy o pracę 14.10.2020 roku swojemu pracodawcy. W związku z tym, że posiada on umowę o pracę na czas określony i pracuje w firmie dłużej niż sześć miesięcy, jego okres wypowiedzenia trwa miesiąc. Dlatego rozpoczyna się on od 01.11.2020 rok i trwa aż do ostatniego dnia miesiąca.

Przykład 2: Beata wręczyła rozwiązanie umowy o pracę dnia 07.10.2020 r. swojemu pracodawcy. W związku z tym, że posiada ona umowę o pracę na czas próbny na trzy miesiące, jej okres wypowiedzenia trwa dwa tygodnie. Dlatego rozpoczyna się on od 12.10.2020 roku i trwa do 23.10.2020 roku.

Rozwiązanie umowy o pracę: staż pracy

Okres rozwiązania umowy o pracę wlicza się do stażu pracy. Chyba że umowa o pracę została wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia. Wtedy naturalnie kończysz zatrudnienie zgodnie z terminem ustalonym na dokumencie podpisanym przez obydwie strony.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę zawsze składaj na piśmie, w dwóch egzemplarzach i z podpisem twojego pracodawcy. Dzięki temu masz dowód, że twoja rezygnacja została przyjęta. Możesz również złożyć rozwiązanie umowy o pracę w formie ustnej, jednak nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ w razie problemów, np. z wypłatą wynagrodzenia, nie masz potwierdzenia o zakończeniu współpracy z daną firmą i w ten sposób nie możesz odwołać się do sądu pracy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

W rozwiązaniu umowy o pracę muszą znaleźć się informacje takie jak:

 • Miejscowość i data stworzenia dokumentu
 • Dane pracownika
 • Dane pracodawcy
 • Nagłówek pt. “Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Krótka informacja o tym, jaką umowę wypowiadasz i jaki przysługuje ci okres wypowiedzenia (zgodnie z Kodeksem pracy)
 • Zwrot grzecznościowy i twój podpis
 • Miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia i podpis twojego pracodawcy , aby dowiedzieć się, jak wypełnić wypowiedzenie umowy o pracę

Chcesz odejść z pracy? Zapoznaj się ze wzorem wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron 

Jak wypełnić wypowiedzenie umowy o pracę?

Poniżej przedstawiamy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika:

…………………….
(miejscowość, data)

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
(dane pracownika)

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ………………….. pomiędzy
………………… a ……………………. z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego  …………………. .

Z poważaniem
……………….
(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia
…………………………………
(podpis pracodawcy)

DARMOWY WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ DO POBRANIA


Jesteś ciekaw także, jak wygląda wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub czym charakteryzuje się wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony? Sprawdź to w naszym Poradniku!


Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Według art. 55 kp każdy pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym, jeśli tylko:

 • Zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • Gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika (np. nie wypłaca należnego wynagrodzenia za pracę w terminie określonym w umowie, nie zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnym z przepisami BHP)

Ważne! Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być sporządzone na piśmie z obowiązkiem podania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie danej umowy. Jest ono oświadczeniem jednostronnym, które nie wymaga akceptacji drugiej strony. Jednak pamiętaj, że w każdym przypadku warto posiadać potwierdzenie (podpis) twojego pracodawcy, który jest niezaprzeczalnym uwierzytelnieniem twojego natychmiastowego zwolnienia. Zapoznaj się z poniższym wzorem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia:

……..…………………….
(miejscowość, data)

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
(dane pracownika)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia ………………….….
pomiędzy …………………………. a …………………………. bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Przyczyną rozwiązania umowy jest:

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Z poważaniem
………….……………….
(podpis pracownika)

DARMOWY WZÓR ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA DO POBRANIA


Wypowiedziałeś umowę o pracę i szukasz dla siebie nowego zatrudnienia? Sprawdź nasze oferty na stronie GoWork.pl!

Oceń artykuł
4.4/5 (8)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora