Zasiłek stały: co to jest, komu się należy i jaka jest jego wysokość?

Zasiłek stały to pomoc z budżetu państwa dla osób, które nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od wykazywanego dochodu – innego dla osób samotnych i innego dla osób mieszkających z rodziną. Sprawdźmy, jakie są warunki otrzymania zasiłku stałego.

Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym na podstawie wywiadu środowiskowego, którego dokonuje pracownik opieki społecznej. Podobnie jak renta socjalna przyznawany jest osobom doświadczającym trudności w znalezieniu zatrudnienia. Zasiłek stały reguluje ustawa o pomocy społecznej, a konkretnie art. 37. Ta forma wsparcia finansowana jest z budżetu państwa, a jego wypłatą zajmuje się gmina. Komu przysługuje zasiłek stały? Należy się przede wszystkim osobom niepełnosprawnym. 

Zasiłek stały ze względu na umiarkowany stopień niepełnosprawności 

Zasiłek stały dla niepełnosprawnych należy się osobom, które ze względu na umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź znaczny nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. Zasiłek stały z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnej pod warunkiem, że jej dochód nie przekracza 701 zł lub 528 zł w przypadku osób mieszkających i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z rodziną.

Lekki stopień niepełnosprawności. Czy należy się zasiłek z MOPS?

Niestety zasiłek stały dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim nie istnieje. Lekki stopień niepełnosprawności nie kwalifikuje kandydata do uzyskania zasiłku z ośrodka pomocy społecznej. Ponadto osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim nie mają prawa do żadnych innych świadczeń pieniężnych.

Są to najczęściej osoby, które mogą bez większego problemu znaleźć pracę i utrzymać się samodzielnie. Istnieje wiele stanowisk pracy zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej. Za lekki stopień niepełnosprawności uznaje się stan obniżonej zdolności do wykonywania pracy, w którym osoba zmuszona jest do używania dodatkowych pomocy zdrowotnych w postaci np. wkładek ortopedycznych. 

Zasiłek stały z tytułu wieku

Zasiłek stały mogą uzyskać także osoby, które nie są zdolne do pracy ze względu na osiągnięty wiek. O zasiłek stały z tytułu wieku mogą się starać kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. 


Praca w Sosnowcu jest dostępna na GoWork.pl


Zasiłek stały a praca. Czy można to pogodzić? 

Zatem zasiłek stały z MOPS i praca nie idą ze sobą w parze, dlatego, iż należy się on osobom, które utraciły zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Oczywiście osoba pobierająca świadczenie może podjąć pracę zarobkową, jednak będzie to równoznaczne z odebraniem świadczenia. Osoby objęte zasiłkiem stałym muszą niezwłocznie powiadomić organ o zmianie ich sytuacji dochodowej po podjęciu pracy.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS?

Przyjmuje się, że wysokość zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie, ani wyższa niż 645 zł miesięcznie. To, ile wynosi zasiłek stały z MOPS, jest uzależnione od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy. Zatem jak obliczyć zasiłek stały? W sytuacji osób prowadzących gospodarstwo domowe pojedynczo, wysokość zasiłku stałego ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym, a jej dochodem. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku osoby mieszkającej z rodziną. Pod uwagę brana jest różnica między kryterium dochodowym a dochodem na osobę w kontekście całej rodziny.

Czy nabycie prawa do emerytury ma wpływ na zasiłek stały?

Osoba będąca na emeryturze ma prawo do otrzymania zasiłku stałego, jeśli jej sytuacja rzeczywiście ją do tego kwalifikuje. Jednak osoba, która otrzymuje emeryturę, wykazuje dochód, który prawdopodobnie wykluczy ją z możliwości uzyskania zasiłku stałego. Jedynie niska emerytura daje szansę na zasiłek stały. Emeryt ma prawo do zasiłku stałego pomniejszonego o stały dochód, który w jego sytuacji tworzy emerytura.

Zasiłek stały a renta socjalna 

Jeśli osobie została przyznana renta socjalna z MOPS, nie może ona liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Zasiłek stały z pomocy społecznej nie przysługuje osobom przyjmującym rentę socjalną. Zasiłku stałego nie otrzymają również osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czy dodatek do samotnego wychowywania dziecka i z utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

Zasiłek stały – zmiany w 2021?

Kryterium dochodowe do zasiłku stałego jest zmieniane co trzy lata. Ostatnia zmiana miała miejsce w roku 2018 i od tego momentu stawki nie uległy zmianie. Rok 2021 to czas weryfikacji kryteriów dochodowych dla zasiłku. Zapowiadana jest także zmiana maksymalnej kwoty zasiłku stałego. Zweryfikowane kwoty mają obowiązywać od 1 października, jednak  nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma wskazywać na przesunięcie terminu do 1 stycznia 2022 roku. 

Zasiłek stały może stanowić pomoc dla osób, które ze względu na swoją sytuację nie są w stanie zarobić pieniędzy na własne utrzymanie. Jednak przy maksymalnej wysokości ponad 600 zł zasiłku ciężko tutaj mówić o znaczącej pomocy. Najbardziej na nim skorzystają zatem osoby posiadające również innych dochód, który upoważnia je do uzyskania zasiłku w formie dodatku.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora