Wniosek o urlop wychowawczy – wzór do pobrania w PDF

Wniosek o urlop wychowawczy to niezbędny dokument, który należy przedstawić swojemu pracodawcy. Taki wniosek trzeba złożyć z zachowaniem odpowiedniego terminu i formy. Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Jak wypełnić i o czym trzeba pamiętać? Sprawdź!

ojciec składający wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy uprawnia rodziców do wykorzystania aż 36 miesięcy na opiekę nad dzieckiem. Ten dodatkowy przywilej przysługuje już po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Rodzice mogą składać wniosek wielokrotnie, ponieważ cały wymiar takiego urlopu można podzielić aż na 5 części. Przepisy stanowią, że jednemu rodzicowi przysługuje tylko 35 miesięcy zwolnienia z pracy. Pozostały miesiąc przeznaczono dla drugiego rodzica. Każdy pracownik powinien też pamiętać o ograniczeniach wiekowych dziecka.

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy? Kiedy złożyć wniosek i na jakie dziecko przysługuje zwolnienie z pracy?

Wniosek o urlop wychowawczy – dla kogo?

Złożenie wniosku o urlop wychowawczy przysługuje pracującym rodzicom dziecka. Taki wniosek można złożyć w dowolnym momencie, jednak trzeba mieć na uwadze pewne ograniczenia wiekowe dziecka. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego można złożyć do 6. roku życia dziecka. Przy czym warto pamiętać, że jeżeli złożysz wniosek, gdy Twoje dziecko skończy 5. rok życia, wymiar urlopu na opiekę nad dzieckiem zostanie proporcjonalnie skrócony do 12 miesięcy.

W tym przypadku wyjątkiem jest wychowywanie niepełnosprawnego dziecka. Podanie o urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko można złożyć aż do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Oprócz tego pracownik musi posiadać odpowiedni staż pracy:

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy?

Poprawne wypełnienie wniosku o przyznanie urlopu wychowawczego to przede wszystkim zawarcie w nim wszelkich najważniejszych informacji. Pracownik nie może zapominać o podaniu swoich danych osobowych i wyznaczeniu konkretnego terminu urlopu. Ważne jest też oświadczenie drugiego rodzica o ewentualnej rezygnacji z urlopu wychowawczego w tym samym terminie. Jakie podstawowe dane trzeba dodać do wniosku?

 1. Imię i nazwisko pracownika (opiekuna dziecka).
 2. Dane pracodawcy, czyli adresata podania.
 3. Datę i miejsce sporządzenia wniosku.
 4. Imię i nazwisko dziecka, na które pracownik chce wziąć urlop.
 5. Oświadczenie o poprzednim korzystaniu z urlopu (jeśli był już udzielony urlop wychowawczy).
 6. Oświadczenie o wcześniejszym wykorzystaniu części urlopu przez drugiego rodzica lub jego braku.
 7. Rezygnacja drugiego rodzica z wykorzystywania urlopu w tym samym terminie.
 8. Podpis pracownika i miejsce na podpis pracodawcy.

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Podanie o urlop wychowawczy należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Pracodawca musi mieć szansę na zapoznanie się z jego treścią i dostosowanie pracy swojego zespołu do długotrwałej nieobecności jednego z pracowników. Wymiar urlopu wychowawczego po urlopie rodzicielskim wynosi aż 36 miesięcy (z uwzględnieniem urlopu dla drugiego opiekuna dziecka). Z tego powodu należy złożyć wniosek przynajmniej na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Mówi o tym Kodeks pracy (art. 186.):

[…] jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Jeżeli nie złożysz wniosku na czas, pracodawca może udzielić Ci zwolnienia dopiero po 21 dniach od daty otrzymania wniosku.

Wniosek o urlop wychowawczy z oświadczeniem – dlaczego?

Potwierdzenie okresu urlopu wychowawczego wykorzystywanego w przeszłości lub obecnie przez drugiego rodzica jest bardzo ważne. Rodzice mogą przebywać na takim urlopie w tym samym momencie, jednak suma dni urlopowych nie może przekroczyć pełnego wymiaru 36 miesięcy. Aby wykazać, że do sumowania się dni urlopowych nie dochodzi, drugi rodzic powinien złożyć odpowiedni wniosek o braku zamiaru korzystania z urlopu w tym samym momencie.

Równie ważne jest wykazanie, czy któryś z rodziców nie wykorzystał już części urlopu wychowawczego w przeszłości. Jeżeli tak było, drugi rodzic może wziąć urlop proporcjonalnie pomniejszony o wcześniej wzięty urlop wychowawczy.

Wniosek o urlop wychowawczy – dokumentacja do przygotowania

Do podania dla pracodawcy trzeba czasami dołączyć odpowiednią dokumentację. Jeżeli chcesz wykorzystać samodzielnie pełny urlop w wymiarze 36. miesięcy, dołącz do wniosku np.:

 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z opiekunów dziecka;
 • akt ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z opiekunów, potwierdzonego orzeczeniem;
 • skrócony odpis aktu zgonu rodzica dziecka.

Jeśli chcesz ubiegać się o wydłużenie czasu obowiązywania urlopu do 18. roku życia dziecka:

 • kopia prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Jeżeli rodzice wspólnie chcą złożyć podanie o urlop tego typu:

 • oświadczenie drugiego rodzica o korzystaniu z części urlopu w tym samym terminie na dane dziecko.

Wzór wniosku o urlop wychowawczy w formacie PDF

………………………………
(miejscowość i data)

………………………………
(imię i nazwisko pracownika)

………………………………
(adres)

………………………………
(imię i nazwisko pracodawcy)

 

WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY

 

Na podstawie art. 186 Kodeksu pracy, wnoszę o przyznanie mi urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem ……………………………… (imię i nazwisko dziecka) urodzonym w dniu ……………… (data urodzenia) w wymiarze ……………… tygodni w okresie od dnia ……………… do ………………

Dotychczas na wskazane wyżej dziecko został wykorzystany urlop wychowawczy w łącznym wymiarze ……………… tygodni w okresach:

Jednocześnie oświadczam, że z okresu wychowawczego nie będzie korzystał drugi rodzic dziecka ……………………………… (imię i nazwisko rodzica). Do wniosku dołączam stosowne oświadczenie.

 

Z wyrazami szacunku

.…………………………

(imię i nazwisko)

 

Pobierz darmowy wzór w formacie PDF

Oceń artykuł
5/5 (1)