Okres wypowiedzenia umowy o pracę a Kodeks Pracy

Zasady zrezygnowania ze stanowiska opisuje Kodeks pracy. Okres wypowiedzenia umowy zależy od jej rodzaju, stażu pracy i czasu, na jaki została zawarta. Każdą umowę rozwiązuje się za pomocą oświadczenia składanego zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. 

okres wypowiedzenia umowy o pracę, a kodeks pracy

Kodeks pracy – okres wypowiedzenia

Termin złożenia wypowiedzenia jest zależny od rodzaju umowy, jaką podpisaliśmy przy zatrudnieniu. Najczęściej zawierana jest umowa o pracę, której regulacje opisuje kodeks pracy. Wypowiedzenie umowy musi uwzględniać okres przedstawiony zgodnie z Art. 30 Kodeksu pracy, który brzmi następująco:

“§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1.  na mocy porozumienia stron;
  2.  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  3.  przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  4.  z upływem czasu, na który była zawarta.
  5.  (uchylony)

§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.
§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy”.

Jeżeli więc zamierzasz zakończyć współpracę z obecnym przełożonym i zacząć przeglądać nowe oferty pracy, to podczas załatwiania formalności powołaj się na Kodeks pracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę może być liczony w dniach, tygodniach lub miesiącach. Wszystko zależy od okresu zatrudnienia, opisanego w umowie. 

Rozwiązanie umowy o pracę – Kodeks pracy

To bardzo ważne, aby odpowiednio przygotować się na zakończenie współpracy i wiedzieć ile wynosi okres wypowiedzenia. Kodeks pracy uwzględnia wszystkie formalności prawne, a powołując się na niego, unikniesz wszelkich niedopowiedzeń z pracodawcą. Dopilnowanie wszystkich formalności i terminów jest niezbędne przed zakończeniem współpracy w firmie. Jeżeli dokładnie przeczytasz Kodeks pracy, rozwiązanie umowy o pracę będzie dużo łatwiejsze.

Sprawdź również: Wypowiedzenie umowy o pracę – jak powinno wyglądać?

Czas na wypowiedzenie umowy o pracę – kodeks pracy

Czas na złożenie rezygnacji reguluje Kodeks pracy. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony ma inny okres niż przy rezygnacji z umowy o pracę na czas określony. Art. 36 Kodeksu Pracy wyjaśnia, jak określa się jego datę początkową:

“Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

§ 11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23 1 , a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.
§ 2. (uchylony)
§ 3. (uchylony)
§ 4. (uchylony)
§ 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 – 3 miesiące.
§ 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Art. 361. § 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.
§ 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia”.

Regulacje dotyczące terminu złożenia wypowiedzenia znajdziesz w Kodeksie pracy. Wypowiedzenie umowy na czas określony także zawiera okres, w którym należy dopełnić wszelkich formalności.

Kodeks pracy- rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Najłagodniejszą formą zakończenia umowy między pracownikiem a pracodawcą jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Obie strony mogą ustalić wtedy datę zakończenia współpracy i rozstać się w przyjaznych okolicznościach. Ten rodzaj rozwiązania umowy jest wymieniony w Kodeksie pracy. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie musi zostać sporządzone w formie pisemnej i nie ma wybranego terminu złożenia wniosku ustalonego przez Kodeks pracy. Wypowiedzenie umowy przez pracownika często występuje za porozumieniem stron.

Kodeks pracy- umowa zlecenie: wypowiedzenie 

Podczas nawiązania współpracy, strony często podpisują umowę zlecenie. Tego rodzaju umowy nie reguluje Kodeks pracy. Umowa zlecenie jest cywilnoprawna i podlega Kodeksowi cywilnemu. Wszelkie informacje dotyczące tego rodzaju kontraktu oraz wskazówki, jakie składki są odprowadzane na umowie zlecenie, nie są opublikowane w Kodeksie pracy. Okres wypowiedzenia umowy zlecenia nie jest objęty w ramy czasowe i rozwiązanie tego rodzaju umowy może nastąpić w każdym czasie. Pracownik nie jest chroniony okresem wypowiedzenia i może zostać poinformowany o utracie posady z dnia na dzień.

Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora