Ulga dla rodzin 4 plus a Polski Ład – co to?

Ulga dla rodzin 4 plus to ogromne odliczenie podatkowe, które sprawi, że większość wielodzietnych rodzin nie będzie musiała w ogóle odprowadzać podatku. Dla kogo jest ulga dla rodzin wielodzietnych? Ile można oszczędzić na uldze 4+ w Polskim Ładzie?

rodzina otrzymująca ulgę dla rodzin 4+

Jedną z ważnych zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład, jest ulga dla rodzin 4 plus. To jeden z szerzej komentowanych dodatków dla określonych grup społecznych. O uldze dla rodzin wielodzietnych jest głośno głównie za sprawą ogromnej kwoty zwolnionej z podatku dochodowego. Rodzice czwórki potomków, wychowujący dzieci razem, mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości nawet 231 tysięcy złotych rocznie. Dla kogo jest ulga dla rodzin 4+? Warunki do spełnienia i najważniejsze informacje.

Ulga dla rodzin 4 plus – co to? Ile?

Ulga dla rodzin z czwórką dzieci to zmiana podatkowa, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Polski Ład wprowadził ułatwienie dla rodziców wychowujących co najmniej 4 czworo dzieci, którzy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. Limitem przychodu w tym przypadku jest aż 85 528 złotych rocznie. To jeszcze nie koniec!

Każdy z rodziców ma prawo do skorzystania z takiej ulgi w sposób rozdzielny. To znaczy, że małżeństwo wychowujące czwórkę dzieci może liczyć na 171 056 złotych rocznie bez podatku. Jeżeli rodzice dzieci rozliczają się w ramach skali podatkowej, to przysługuje im jeszcze wyższa kwota wolna od podatku w Polskim Ładzie.

To znaczy, że do kwoty 171 056 złotych można dodać kolejne 60 tysięcy związane z kwotą wolną (2x 30 tys. za każdego rodzica). To daje łączną kwotę aż 231 056 złotych rocznie, od których taka rodzina nie odprowadzi podatku w ogóle.

Ulga dla rodzin 4 plus (Polski Ład) – od kiedy?

Jak już zdążyliśmy wspomnieć, ulga dla rodzin wielodzietnych obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Rodzice będą mogli skorzystać z niej np. podczas rozliczania się z podatku dochodowego za obecny rok, a zatem z kwoty wolnej skorzystają na początku 2023 roku.

Warto dodać, że zwolnienie z podatku należy się za cały rok podatkowy, bez względu na datę narodzin czwartego dziecka. Nawet jeśli czwarte dziecko urodzi się w ostatnim miesiącu roku podatkowego, rodzice będą mieli prawo do otrzymania pełnej ulgi za cały rok podatkowy.

Dla kogo ulga dla rodzin 4+? Warunki

Zanim zaczniemy opisywać szczególne przepisy dotyczące ulgi dla rodzin 4+, warto zaznaczyć, kto w ogóle ma do niej prawo. Tak duże zwolnienie z podatku mogą otrzymać osoby, których dzieci spełniają ustawowe wymagania (o tym opowiemy w następnym akapicie).

Drugim warunkiem jest osiąganie przychodów z następujących źródeł:

 • zarobki ze stosunku pracy (umowa o pracę), pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego;
 • przychody z tytułu realizowania zadań na umowie zlecenie, jednak tylko dla osób, które zlecenia wykonują prywatnie, a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • wynagrodzenia z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podatnik rozlicza podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych ( skala podatkowa 17% i 32%), IP-BOX, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga dla rodzin wielodzietnych przysługuje tym osobom, które wykonują władzę rodzicielską, pełnią funkcję opiekuna prawnego lub sprawują funkcję rodziny zastępczej w stosunku do co najmniej czwórki dzieci. Aby otrzymać ulgę na dziecko, trzeba też zgłosić się do pracodawcy z odpowiednim oświadczeniem (jeżeli ulga ma być ujmowana w ciągu roku). Dokładny opis i jego wzór znajdziesz w dalszej części artykułu.

Z szacunków ustawodawców wynika, że z tej ulgi skorzysta około 110 tysięcy podatników. Ministerstwo Finansów obliczyło, że jeżeli dwójka małżonków pracuje i ma czwórkę dzieci, a ich miesięczne zarobki to około 5500 złotych brutto, to w ciągu roku na zmianach zyskają około 8500 złotych.

Ulga dla rodzin wielodzietnych 2022 – na jakie dzieci?

Wymagania do pobierania ulgi podatkowej dla rodzin 4 plus w Polskim Ładzie muszą spełniać nie tylko rodzice. Aby skorzystać z zerowego PIT-u, trzeba opiekować się dziećmi, które spełniają prawne kryteria zawarte w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisami ulga dla rodzin 4+ przysługuje na dzieci:

 • małoletnie;
 • pełnoletnie, które pobierały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Dodatek przyznaje się też w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci do ukończenia 25. roku życia, które uczęszczają do szkół uregulowanych krajowymi lub zagranicznymi przepisami o systemie oświaty. Jeżeli te dzieci:

 • nie zarobiły więcej niż 3089 złotych w ciągu roku (z wyłączeniem renty rodzinnej). Mowa tu o dochodach rozliczanych metodą: skali podatkowej, podatkiem od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, a także przychodów, o których mowa w przepisach o upadłości konsumenckiej i uldze na powrót.
 • nie były opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
 • nie stosowały przepisów o podatku liniowym, zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem najmu), w zakresie przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodu, a także zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Polski Ład a PIT-0 dla rodzin – utrata i nabycie prawa w ciągu roku

Jak już wspomnieliśmy, aby otrzymać ulgę dla rodzin 4 plus, należy sprawować opiekę nad czwórką dzieci w danym roku podatkowym. Ta ulga nie wymaga od nas sprawowania opieki nad dzieckiem spełniającym warunki przez cały rok.

Nawet jeśli podatnik zostanie rodzicem czwórki dzieci pod koniec roku, ma prawo do otrzymania pełnej ulgi, ponieważ liczy się nawet jeden dzień opieki nad czwórką dzieci spełniających kryteria. Co w przypadku, gdy jedno z dzieci straci ulgę na początku roku, a pod koniec urodzi się następne?

Przykład 1. W 2022 roku rodzice sprawują opiekę nad czwórką dzieci. Najstarsze z nich przekroczyło 25. rok życia w lutym tego samego roku, zatem nie spełnia już ustawowych wymagań do przyznania ulgi. Rodzice wciąż będą mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego, ponieważ jeszcze w styczniu opiekowali się czwórką dzieci uprawniających do ulgi.

Przykład 2. Przez prawie cały 2022 rok rodzice opiekowali się trójką dzieci w wieku 4, 8 i 12 lat. Na początku roku małżonka zaszła w ciążę, a w październiku tego samego roku urodziła czwarte dziecko. Mimo że przez większość roku rodzice opiekowali się trójką dzieci, wciąż mają prawo do otrzymania ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Przykład 3. Na początku 2022 roku, jedno z trójki dzieci skończyło 25. lat, zatem przestało spełniać ustawowe wymagania do otrzymania ulgi. W grudniu tego samego roku ich matka urodziła czwarte dziecko. Rodzice wciąż mogą otrzymać ulgę, ponieważ starsze dziecko spełniało ustawowe wymagania przez kilka pierwszych dni w roku, a najmłodsze dziecko spełniało je przez kilka ostatnich dni roku. Ulga zostanie przyznana, ponieważ warunku czwórki dzieci nie trzeba spełniać łącznie. W ciągu 2022 roku, każde z czwórki dzieci, chociaż przez chwilę spełniało ustawowe warunki.

Ulga podatkowa dla rodzin 4+ a skala podatkowa

Z ulgi podatkowej dla rodzin 4+ mogą skorzystać osoby pobierające wypłatę ze stosunku służbowego, umów zlecenia, a także działalności gospodarczej. Źródło przychodów nie ogranicza ich zatem, jeżeli chodzi o limit w wysokości 85 528 złotych rocznie.

Na nieco lepsze warunki będą mogli liczyć rodzice dzieci rozliczający się na skali podatkowej (17% i 32%). Te osoby skorzystają dodatkowo z podwyżki kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 złotych. Zatem każdy z nich, będzie mógł liczyć na kwotę zwalniającą w wysokości 85 528 + 30 000 złotych. Jednemu rodzicowi czwórki dzieci przysługuje więc 115 528 złotych. We wspólnym rozliczeniu małżonków kwota wzrośnie do 231 056 złotych.

Czy ulga dla rodziny z 4 dzieci kumuluje się z innymi ulgami?

Nowe zmiany to nie tylko ulga dla rodzin 4 plus. Polski Ład wprowadził też kilka innych mechanizmów podatkowych, takich jak ulga dla klasy średniej, ulga dla samotnych rodziców, ulga na powrót, czy ulga dla seniorów kontynuujących pracę. W tym przypadku warto zwracać uwagę na sumę przyznanych ulg.

Suma przychodów zwolnionych z podatku nie może przekroczyć 85 528 złotych w ciągu roku. Jeżeli podatnik korzysta jednocześnie z ulgi dla rodzin 4 plus, a także ulgi na powrót, to suma przychodów w ramach tych ulg także nie może przekroczyć 85 528 złotych. Zatem gdy podatnik korzysta z kilku zwolnień podatkowych jednocześnie, powinien pilnować kwoty 85 528 zł.

PIT-0 dla rodzin w Polskim Ładzie a ulga prorodzinna

Ulga dla rodzin 4 plus nie wyklucza jednoczesnego przyjmowania tzw. ulgi prorodzinnej (ulga na dziecko). Podatnicy z rodzin wielodzietnych będący zwolnieni z podatku wciąż mogą pobierać ulgę na dziecko w wysokości nawet kilku tysięcy złotych:

 • 1112,04 zł na pierwsze dziecko;
 • 2000,04 zł na trzecie dziecko;
 • 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Nawet jeśli rodzice nie wykorzystają ulgi prorodzinnej ze względu na zbyt niskie zarobki, nadal mogą ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. W tym przypadku zwolnienie podatkowe dla rodzin wielodzietnych w Polskim Ładzie nie ogranicza prawa do zwrotu ulgi na dziecko.

Ulga dla rodzin z 4 dzieci oświadczenie dla pracodawcy

Ulgę od podatku dla rodzin wielodzietnych można otrzymać w dwojaki sposób. Podatnik może wystąpić o zwrot podatku obejmujący ulgę podczas rozliczenia podatkowego PIT pod koniec roku, lub uwzględniać zwolnienie w każdej wypłacie. Aby dokonać tego drugiego, należy złożyć oświadczenie o prawie do otrzymywania ulgi dla rodzin 4 plus swojemu pracodawcy.

Nie ma konkretnego wzoru takiego oświadczenia, dlatego pracownik może z powodzeniem formułować je samodzielnie. W tym przypadku warto pamiętać o zamieszczeniu niezbędnych danych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma;
 • dane pracownika i pracodawcy;
 • podstawę prawną i treść wniosku;
 • informacja o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia;
 • podpis pracownika i pracodawcy.

Gdy takie oświadczenie zostanie zaakceptowane, pracodawca powinien zastosować zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał pismo.

Jeżeli pracownik straci prawo do otrzymania ulgi dla rodzin 4+ musi powiadomić o tym pracodawcę lub zleceniodawcę. W tym przypadku płatnik składek przestanie naliczać ulgę najpóźniej od następnego miesiąca, po otrzymaniu powiadomienia.

Ulga dla rodzin z 4 dzieci wzór oświadczenia w PDF

 

…………………………………………………

(miejscowość i data)

……………………………………………

(imię i nazwisko podatnika)

……………………………………………

(PESEL)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. „ulga dla rodzin 4+”)

Niniejszym informuję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwa zakładu pracy) że spełniam warunki do korzystania ze zwolnienia z podatku z tytułu ulgi dla rodzin 4+. W związku z tym wnioskuję o uwzględnianie przy poborze zaliczek podatkowych zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym:

 • zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia wskazanego wyżej płatnika o każdej zmianie stanu faktycznego wynikającego z ww. oświadczenia;
 • jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 • mam świadomość, iż powyższa klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

……………………………………………….

(podpis podatnika)

Data wpływu oświadczenia: …………………………….

……………………………………………………………………..

(podpis pracodawcy)

 

Ulga dla rodzin 4 plus – wzór do pobrania w formacie PDF

Uzupełniający wniosek do ulgi dla rodzin 4 plus

W niektórych przypadkach podatnicy mogą zostać poproszeni o przekazanie dodatkowych informacji, potwierdzających prawo do otrzymywania ulgi z tytułu opieki nad czwórką dzieci. Podatnik może zostać o to poproszony przez organ podatkowy, który będzie wymagał przedstawienia m.in.:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej (jeśli podatnik sprawował funkcję rodziny zastępczej);
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły;
 • zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;
 • kopię umowy zawartej między starostą a rodziną zastępczą.

Dodatkowo podatnicy mogą zostać zobowiązani do złożenia osobnego formularza PIT, w którym przedstawią informacje o liczbie dzieci, ich numerach PESEL, a także imionach, nazwiskach i dacie urodzenia.

Oceń artykuł
5/5 (1)