Ulga dla klasy średniej – na czym polega i jak ją obliczyć? Sprawdź, czy Tobie też przysługuje!

Ulga dla klasy średniej przysługuje tylko tym, którzy pracują w oparciu o umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie w przedziale 5701 zł brutto – 11 141 zł brutto. Według zapowiedzi będzie obowiązywać od stycznia 2022 roku. Na czym dokładniej polega oraz jak ją obliczyć?

ulga-dla-klasy-sredniej

Ulga dla klasy średniej została stworzona w ramach Polskiego Ładu, by dzięki temu wspomóc odbudowę gospodarki kraju. Skorzystać z niej może tylko klasa średnia, czyli osoby, które pozostają w stosunku pracy oraz mają podpisaną umowę o pracę, a ich dochód miesięczny mieści się w przedziale 5701 zł brutto – 11 141 zł brutto. Jak prawidłowo obliczyć, ile wyniesie ulga? Co w sytuacji, kiedy pracownik otrzymuje kilka wypłat w miesiącu lub zdecydował się na rozliczenie roczne? Sprawdź!

Ulga dla klasy średniej – dla kogo?

Początkowo ulga miała być skierowana tylko do osób fizycznych, które posiadają status pracowników, czyli wykonują pracę ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Obecnie możemy jednak zauważyć, że ulga będzie przysługiwać również podatnikom, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ważne w tym miejscu jest to, że aby uzyskać niższe opodatkowanie, osoba fizyczna powinna podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy. Mowa tu o opodatkowaniu na zasadach ogólnych skali podatkowej. Jeśli zatem przedsiębiorca wybrał inny rodzaj opodatkowania, np. podatek liniowy czy ryczałt ewidencjonowany, to podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi dla klasy średniej.

Istnieje również kolejny, niezbędny warunek, którego spełnienie umożliwi dostęp do ulgi dla klasy średniej. Jak mówi art. 26 ust. 4b ustawy PIT, tylko ci podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi, których suma uzyskanych przychodów w roku podatkowym wyniosła co najmniej 68 412 zł i nie przekroczyła 133 692 zł. Co ważne, mowa tutaj o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają:

  • pracujący emeryci, którzy uzyskują świadczenia emerytalne,
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Jak obliczyć kwotę ulgi?

Ulga dla klasy średniej przysługuje tylko tym podatnikom, których wynagrodzenie miesięczne mieści się w przedziale 5701 zł brutto – 11 141 zł brutto. Zatem ulgę wyliczamy na podstawie przychodów w kwocie brutto. Do wyliczenia kwoty ulgi niezbędny jest wzór, którego główne wartości różnią się w zależności od przedziału uzyskanych przychodów:

  1. (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17 – wzór dla przychodów mieszczących się w przedziale 5701 zł a 8549 zł,
  2. (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17 – wzór dla przychodów mieszczących się w przedziale 8549 zł, a 11 141 zł.

Gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, a także mowa to o przychodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Ulga dla klasy średniej na przykładach

Pomysł ulgi dla klasy średniej wydaje się korzystny dla pracowników, jednak aby móc z niej skorzystać należy mieścić się w wyżej opisanym przedziale. Jeśli zatem Twój przychód miesięczny wynosi 7650 zł brutto, to korzystasz z pierwszego wzoru. Jeśli przychód wynosi 9460 zł brutto – wzór drugi. Jeśli z kolei Twój przychód wynosi 5700 zł brutto lub 11 142 zł, to ulga dla klasy średniej Ci nie przysługuje. Poniżej znajduje się tabelka, która pokazuje, ile możesz otrzymać, jeśli zostanie przyznana Ci ulga.

ile-wynosi-ulga-dla-klasy-sredniej

Ulga dla klasy średniej w przypadku umowy o pracę i działalności gospodarczej

Wyliczenie ulgi dla klasy średniej dla pracowników, którzy pracują jednocześnie w oparciu o umowę o pracę i prowadzą własną działalność gospodarczą może odbywać się w dwojaki sposób.

  1. Jeśli jako pracownik pozostajesz w stosunku pracy, a dodatkowo prowadzisz własną działalność gospodarczą to musisz wiedzieć, że jeśli łączna kwota z rocznych przychodów mieści się w przedziale 68 412 a 133,692,01 zł brutto, to jak najbardziej przysługuje Ci ulga dla klasy średniej. W tym przypadku powinieneś skorzystać z rozliczenia rocznego, bo tylko w taki sposób będziesz w stanie wykazać, że przysługuje Ci ulga.
  2. Jeśli jako pracownik pozostajesz w stosunku pracy, a dodatkowo prowadzisz własną działalność gospodarczą i z każdego tytułu osiągasz przychody w przedziale 5701 zł brutto – 11 141 zł brutto, to w tej sytuacji ulga dla klasy średniej będzie wyliczana na zasadzie odrębnych źródeł. Oznacza to tyle, że jeśli w rozliczeniu rocznym Twoje przychody z tytułu stosunku pracy oraz działalności gospodarczej przekroczą dopuszczalną wartość ulgi, to będziesz miał obowiązek uregulować brakującą wartość podatku.

Ulga dla klasy średniej a kilka wypłat w miesiącu

Jeśli pracownik otrzymuje kilka wypłat w miesiącu, ponieważ zgodnie z umową rozliczenie odbywa się np. co tydzień, a dodatkowo wypłacane są mu premie, to obliczenie ulgi staje się problematyczne. W takiej sytuacji należy wyliczyć ulgę z każdej kwoty, którą otrzymał pracownik. Ważne jest tutaj jednak zachowanie narastającej kolejności względem dat.

Ulga w przypadku przekroczenia limitu

Jak tylko pojawiły się pogłoski o uldze dla klasy średniej, można było usłyszeć sprzeczne sygnały ze strony społeczeństwa. Wynikają one z wielu trudności, które niesie za sobą nowe prawo, jak chociażby trudności w wyliczeniu ulgi czy możliwość jej uzyskania. Zgodnie z prawem ulga wchodzi w życie wraz z nastaniem 2022 roku i będzie dotyczyć każdego, komu się ona należy. W związku z tym, jeśli pracownik nie złoży u pracodawcy odpowiedniego wniosku, a zgodnie z powyższymi kwotami brutto zostanie przyznana mu ulga, to obowiązkiem pracodawcy jest odliczanie ulgi co miesiąc.

Jeśli pracujesz u jednego pracodawcy, a Twoje wynagrodzenie jest stałe, to wyliczenie ulgi dla klasy średniej jest proste. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy pracownik otrzymuje premie, pracuje jednocześnie u więcej niż jednego pracodawcy lub planuje zmienić pracę. Jak zostało już wspomniane, jeśli pracownik nie złoży odpowiedniego wniosku, to obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnianie ulgi co miesiąc.

Może się zatem zdarzyć, że pracownik tym samym przekroczy wartość limitu ulgi, która wynosi 133 692 zł brutto i spotka się z niedopłatą podatku. Zgodnie z prawem – to pracownik, a nie pracodawca będzie zmuszony do zwrócenia błędnie obliczonego podatku, a w skali rocznej może to być nawet kilka tysięcy złotych.

Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym czy miesięcznym?

Zgodnie z prawem dotyczącym ulgi dla klasy średniej, pracodawca ma obowiązek odliczać ulgę co miesiąc, jeśli przychód brutto mieści się w odpowiednim przedziale. Pracownik ma jednak prawo wyboru w tej kwestii – czy woli, aby ulga dla klasy średniej została naliczona w rozliczeniu rocznym czy aby była naliczana co miesiąc. Jeśli preferuje rozliczenie comiesięczne, to nie musi nic robić. Jeśli zaś woli zwrot podatku dopiero po roku, to powinien złożyć do pracodawcy wniosek z prośbą o nienaliczanie ulgi. W rozliczeniu rocznym ulga przysługuje każdemu pracownikowi, ale dopiero w momencie, kiedy przedstawi on wniosek przełożonemu.

………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

…………………………………………………

(PESEL)

…………………………………………………

…………………………………………………

(adres zamieszkania)

………………………………………………..

(nazwa zakładu pracy)

 

WNIOSEK

o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Ja, niżej podpisany, zwracam się z uprzejmą prośbą do płatnika …………………………..………

 (nazwa zakładu pracy)

o niepomniejszanie dochodu dla pracowników w roku 2022 o kwotę ulgi dla tzw. „klasy średniej”. Swoją prośbę argumentuję na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

…………………….………………………

(czytelny podpis pracownika)

 

 

 

Wzór wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej do pobrania w formacie PDF

Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu miesięcznym – kiedy z niej skorzystać?

Kiedy jako podatnik wiesz, że należysz do klasy średniej, czyli tym samym mieścisz się w przedziale 5701 zł brutto – 11 141 zł brutto, możesz zadecydować w jakim rozliczeniu chcesz skorzystać z ulgi. Jeśli jesteś pewny, że uzyskasz łączną wartość przychodów w roku podatkowym, które nie przekroczą 133 692 zł brutto, to możesz bez obaw skorzystać z rozliczenia miesięcznego. W tym celu nie musisz składać swojemu pracodawcy żadnego wniosku, gdyż ulgę uwzględni automatycznie.

Kiedy skorzystać z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym?

Kiedy roczne przychody przekroczą kwotę 133 692 zł brutto, a pracodawca naliczał przez cały ten okres ulgę dla klasy średniej, to okaże się, że pracownik ma niedopłatę podatku dochodowego. Jak już wiemy, to pracownik jest zobowiązany dopłacić ewentualny podatek, a nie jego pracodawca. Aby uniknąć oddawania wysokich w końcu kwot, warto skorzystać z rozliczenia rocznego. Będzie ono wyjątkowo korzystne w sytuacjach, kiedy pracownik:

  • otrzymuje nieregularne wypłaty, przez co niemożliwym jest ustalenie rocznego przychodu,
  • otrzymuje premie sporadycznie, przez co ich wysokość oraz częstotliwość ich otrzymywania jest niemożliwa do zsumowania,
  • pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy i jego przychody mogą przekroczyć próg,
  • planuje w trakcie trwania roku podatkowego zmienić zakład pracy, przez co nie jest w stanie przewidzieć, ile wyniesie jego nowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto.

W każdej z powyższych sytuacji będzie najbezpieczniej skorzystać z rozliczenia rocznego. W tym celu należy złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek. Przyjemniejszym zaskoczeniem jest otrzymanie zwrotu podatku niż informacja, że ma się do zapłaty całkiem pokaźną kwotę.

Obowiązki płatnika przy wyliczaniu wynagrodzenia

Obowiązkiem każdego płatnika jest wyliczanie miesięcznej ulgi dla klasy średniej wszystkim tym pracownikom, którym ona przysługuje. Ma to miejsce tylko w przychodach rozliczanych i wypłacanych przez tego konkretnego płatnika. Jeśli pracownik zatrudniony jest u więcej niż jednego pracodawcy, to każdy z nich będzie naliczał stosowną ulgę. Po zakończeniu roku podatkowego może się okazać, że w rozliczeniu rocznym podatnik będzie miał niedopłatę, a taki podatek będzie musiał niezwłocznie uregulować.

Ulga dla klasy średniej może być zarówno dużym udogodnieniem, jak również całkiem sporym utrudnieniem. Dzięki niej podatnicy mogą zyskać lub stracić, jeśli niepoprawnie obliczyli swoje przychody roczne lub zdarzyły się sytuacje finansowe, których nie sposób było przewidzieć. Sprawdź, czy należy Ci się ulga dla klasy średniej i podejmij właściwą decyzję odnośnie sposobu jej rozliczania.

Oceń artykuł
4.1/5 (26)