Reklama

Ulga na dziecko – komu przysługuje zwrot podatku? Jakie są limity zarobkowe?

Jak co roku, ulga na dziecko będzie jednym z najczęściej przyznawanych zwrotów podatku. Aby skorzystać z ulgi na dziecko, musisz spełnić kilka kryteriów. Jak rozliczyć PIT, żeby dostać ulgę na dziecko? Jakie są ograniczenia zarobkowe? Co z rodzicami, którzy płacą alimenty? Sprawdź!

ulga na dziecko wypełniana przez matkę

Początek każdego roku oznacza konieczność rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga na dziecko jest jednym z możliwych do otrzymania zwrotów, który może oznaczać nawet kilka tysięcy złotych ulgi dla podatników. Dzięki uldze podatkowej oraz zwróceniu uwagi na inne świadczenia na dzieci jesteś w stanie sprawić, że utrzymanie potomka stanie się mniej obciążające finansowo. Czy każdemu opiekunowi przysługuje ulga podatkowa na dziecko? Jakie warunki trzeba spełnić?

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje każdemu, kto rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych. To znaczy, że możesz ubiegać się o zwrot, jeśli podlegasz skali podatkowej 12% lub 32%. Osoby, które rozliczają się na zasadach uproszczonych, nie mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku z tytułu wychowywania dziecka. Czym są owe zasady uproszczone? Ulga podatkowa na dziecko nie jest dostępna dla osób korzystających z karty podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego.

Jeśli chodzi o ulgę z tytułu wychowywania dziecka, należy pamiętać o kryteriach wiekowych i zarobkowych latorośli. Z ulgi na dziecko może bezwarunkowo skorzystać podatnik, którego pociecha nie skończyła jeszcze 18 roku życia. To dotyczy też dzieci niepełnosprawnych, pobierających dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Co z dorosłymi potomkami? W tym przypadku przepisy są bardziej restrykcyjne. Ulgę podatkową na dziecko może odliczyć opiekun dziecka do 25. roku życia, które nadal się uczy, a jego roczne przychody nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego (w 2023 r. 19 061,28 zł).

Przy czym do dochodów dziecka wlicza się:

 • dochody z wyjątkiem renty rodzinnej podlegającej opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych;
 • przychody zwolnione z podatku z tytułów umów o pracę, zlecenie lub działalności osób do 26 r.ż.;
 • przychody zwolnione z podatku z tytułu przeniesienia miejsca rezydencji podatkowej na terytorium RP.

 

Ulga na dziecko 2023 – limit dochodu

Istnieją pewne limity zarobkowe, które decydują o możliwości przyznania ulgi na dziecko. O jakich limitach mowa?

 • Rodzic, który ma jedno dziecko i wychowuje je samotnie, nie może zarobić w ciągu roku więcej niż 112 000 złotych.
 • Opiekun posiadający więcej niż jedno dziecko otrzyma ulgę bez względu na to, ile zarobił w poprzednim roku podatkowym.
 • Osoby, które są małżeństwem przez cały rok i mają jedno dziecko, nie mogą zarobić więcej niż 112 000 złotych (mowa o łącznych zarobkach małżonków).
 • Osoba opiekująca się dzieckiem, która nie jest w związku małżeńskim z drugim rodzicem – nie może zarobić więcej niż 56 000 zł.

Jak odliczyć ulgę na dzieci?

Odliczenie ulgi na dzieci jest możliwe podczas rozliczania się z podatku dochodowego w podsumowaniu rocznym. Aby tego dokonać, podatnik musi zawrzeć w rozliczeniu załącznik PIT/O, w którym poda najważniejsze informacje. W treści owego załącznika należy podać dane identyfikacyjne podatnika i dane identyfikacyjne dzieci, na które możesz otrzymać ulgę prorodzinną. W tym miejscu trzeba też podać kwotę przysługującego zwrotu, którą ustalisz na podstawie dalszej części tego artykułu.

Potwierdzenie danych dzieci będzie wymagało od podatnika podania najważniejszych informacji na ich temat. W części E załącznika należy uzupełnić numery PESEL albo imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci. Jeżeli starasz się o ulgę na dziecko urodzone w trakcie roku, musisz podać, w jakich miesiącach zeszłego roku dziecko było już na świecie.

Jeżeli ujmujesz ulgę w formularzu PIT-36 lub PIT-37, nie musisz dołączać dokumentacji potwierdzającej posiadania lub opieki nad dzieckiem. Warto jednak wiedzieć, że na wyraźne żądanie urzędu podatkowego należy przygotować zestaw dokumentów, które pomogą ustalić Twoje prawo do odliczenia ulgi. O jakich dokumentach mowa?

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi prorodzinnej

Przypomnijmy, że podatnik nie ma obowiązku składania dokumentów potwierdzających posiadanie dzieci, jednak zgodnie z przepisami może zostać o to poproszony. Mówi o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak podaje artykuł 27f ustęp 5. ustawy:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia […]

O jakich dowodach mowa? Na szczęście artykuł przedstawia spis dokumentów, które należy przygotować w przypadku kontroli organu podatkowego. W tym przypadku będą to:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);
 • umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Władza rodzicielska uprawniająca do ulgi na dziecko

W przepisach ustawy o podatku dochodowym znajdziemy warunek, który należy spełnić, aby mieć szansę na otrzymanie ulgi na dziecko. Mowa tutaj o władzy rodzicielskiej, wymienionej w artykule 27f ustawy o podatku dochodowym:

[…] podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 1) wykonywał władzę rodzicielską; 2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W pierwszym podpunkcie cytowanego przepisu czytamy o konieczności wykonywania władzy rodzicielskiej. Taka władza to po prostu zbiór wszystkich uprawnień i obowiązków rodziców wobec dziecka. Potomek pozostaje pod takim oficjalnym nadzorem aż do ukończenia 18. roku życia. Władza rodzicielska przysługuje zarówno ojcu, jak i matce (nawet jeśli nie są w związku małżeńskim).

Warto wiedzieć, że taka władza może zostać nadana i odebrana przez sąd. Utrata władzy rodzicielskiej będzie równoznaczna z utratą prawa do otrzymania ulgi prorodzinnej. W jaki sposób można ją stracić?

Kiedy ustaje władza rodzicielska uprawniająca do ulgi?

Władzę rodzicielską można stracić na kilka sposobów. Ustaje ona np. wtedy, gdy sąd pozbawił jej rodzica dziecka. Orzeczenie sądu może być trwałe albo tymczasowe (zawieszenie). Dochodzi do niego zazwyczaj, gdy rodzic nie może sprawować władzy rodzicielskiej lub nie wywiązywał się z wynikających z niej obowiązków.

Ulga na dzieci nie przysługuje też w sytuacji oddania dziecka pod całodobową opiekę instytucji, rodziny zastępczej lub placówki wychowawczej. Warto wiedzieć, że jeśli sąd zaledwie ograniczył władzę rodzicielską, to w zasadzie wciąż ona występuje. Takie orzeczenie nie pozbawia praw do otrzymania ulgi na dzieci.

Prawa tego rodzaju mogą natomiast ustać w związku z pewnymi wydarzeniami. Władza rodzicielska ustaje też z powodu śmierci dziecka, osiągnięcia 18. roku życia lub wzięcia ślubu.

Opieka uprawniająca do ulgi

W drugim podpunkcie artykułu 27f ustawy o podatku dochodowym występuje następne kryterium, uprawniające do otrzymania ulgi na dzieci. Jest to sprawowanie opieki prawnej, ustanowionej orzeczeniem sądu opiekuńczego. Obowiązki opiekuna dziecka przyznaje się wtedy, gdy z jakiegoś powodu rodzice biologiczni nie sprawują nad nim władzy rodzicielskiej.

O powierzeniu opieki nad dzieckiem decydują przede wszystkim rodzice, jednak nie zawsze jest to możliwe. Opiekę prawną można ustanowić sądownie, jeśli:

 • rodzice dziecka są martwi lub nieznani;
 • doszło do pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 • rodzice zostali ubezwłasnowolnieni i nie posiadają zdolności do czynności prawnych.

Co z ulgą na dziecko dla opiekunów prawnych dziecka? W przeciwieństwie do osoby sprawującej władzę rodzicielską opiekun prawny musi mieszkać z małoletnim pod jednym dachem.

Ulga na dziecko 2023 – ile wynosi?

Jak już wspomnieliśmy, ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, których dochody nie przekroczyły 112 000 złotych lub 56 000 złotych w ciągu całego roku podatkowego. Kwota ulgi na pierwsze dziecko w takim przypadku to 92,67 złotych miesięcznie, czyli 1112 złotych i 4 grosze rocznie. Warto przypomnieć, że każde kolejne dziecko usuwa powyższe limity dochodowe. Rodzice czwórki dzieci nie muszą się martwić o przekroczenie dochodów.

Jakie dochody wliczają się do powyższych limitów? To przede wszystkim dochody opodatkowane według zasad ogólnych (skali podatkowej 12% i 32%), dochody rozliczane podatkiem liniowym 19% (na PIT-36), a także dochody z tytułu zbycia udziałów lub akcji. Jeżeli rodzice posiadają dochody z kilku źródeł jednocześnie, należy je zsumować i porównać do kwoty 112 000 złotych limitu.

Każde kolejne dziecko zwiększa kwotę ulgi na dzieci, którą należy sumować w zależności od liczby dzieci. Dokładne kwoty sprawdzisz w poniższej tabeli.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2023 roku (za 2022 rok)? Tabela

Liczba dzieciKtóre dziecko?MiesięcznieRocznie
1Pierwsze92,67 zł1112,04 zł
2Pierwsze92,67 zł1112,04 zł
2Drugie92,67 zł1112,04 zł
3Pierwsze92,67 zł1112,04 zł
3Drugie92,67 zł1112,04 zł
3Trzecie dziecko166,67 zł2000,04 zł
4Pierwsze92,67 zł1112,04 zł
4Drugie dziecko92,67 zł1112,04 zł
4Trzecie166,67 zł2000,04 zł
4Czwarte dziecko225 zł2700 zł
4+Czwarte i każde kolejne225 zł2700 zł

Ulga dla młodych do 26 r. życia a limity w uldze prorodzinnej

Ulga na dzieci przysługuje tym rodzicom, którzy sprawują opieką lub mają władzę rodzicielską nad dziećmi do 18. roku życia. W tym przypadku istnieją dwa wyjątki, dzięki którym z ulgi można korzystać nawet później. O jakich wyjątkach mówimy?

 • Jeżeli dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, rodzice mogą odliczać ulgę na dziecko bez względu na jego wiek.
 • Gdy dziecko wciąż się uczy, rodzice mogą pobierać ulgę, aż nie ukończy 25. roku życia. Sytuacja zmienia się nieco, gdy uczące się dziecko zarabia pieniądze. Ulga przestanie przysługiwać rodzicom, jeżeli dziecko uzyskało dochód większy niż dwudziestokrotność kwoty renty socjalnej (16 061,28 zł).

W kontekście podejmowania nauki przez dziecko do 25. roku życia, jakie szkoły się kwalifikują?

 • Szkoły ponadgimnazjalne;
 • kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych;
 • uczelnie publiczne i prywatne;
 • wyższa szkoła oficerska.

Jak powszechnie wiadomo, osoby pracujące do 26. roku życia zostały objęte ulgą dla młodych. Zasadniczo takie osoby są zwolnione z podatku, jednak również takie zarobki mają wpływ na przyznawaną ulgę na dzieci.

Ulga na dziecko pełnoletnie

Jak już wspomnieliśmy, ulga na dziecko pełnoletnie przysługuje w zaledwie dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest podejmowanie nauki do 25. roku życia, drugim pobieranie renty socjalnej lub zasiłku pielęgnacyjnego. Jeżeli uczące się, pełnoletnie dziecko nie przekroczyło dochodów w wyznaczonym limicie rocznym, to jego rodzice mają prawo do ulgi na dziecko. Co, jeśli potomstwo rozpoczęło pracę, mając 17 lat i w danym roku kalendarzowym osiąga pełnoletność? Jak rozliczać jego zarobki w kontekście ulgi na dzieci?

Przypuśćmy, że dziecko pani Moniki zaczęło pracę w danym roku kalendarzowym, mając 17 lat. Wykonywało dorywczą pracę zarobkową, pozostając uczniem liceum ogólnokształcącego. Od początku roku aż do skończenia 18. roku życia, dziecko osiągnęło dochody w wysokości 6000 złotych. Po osiągnięciu pełnoletności córka pani Moniki kontynuowała pracę i do końca roku zarobiła jeszcze 2000 złotych. To znaczy, że córka przez cały rok osiągnęła dochody w wysokości 8000 złotych. Czy ulga przysługuje pani Monice?

Tak. Zarobki jej córki mogą świadczyć o tym, że przekroczyła limit 3089 złotych. W praktyce jednak jej zarobki po osiągnięciu pełnoletności to zaledwie 2000 złotych. Dochody zyskane przez pełnoletnie dziecko nie przekroczyły limitu 16 061,28 zł brutto, zatem pani Monika może skorzystać z ulgi.

Ulga na dziecko 2023 urodzone w trakcie roku

Rozliczanie ulgi prorodzinnej na dziecko urodzone np. w połowie roku podatkowego, wygląda nieco inaczej. Taka ulga podatkowa przysługuje bowiem tylko za te miesiące, podczas których dziecko było już na świecie.

Aby obliczyć wysokość ulgi w ciągu roku, należy pomnożyć 92,67 zł przez liczbę miesięcy w ciągu danego roku, podczas których rodzice sprawowali opiekę nad urodzonym dzieckiem. Za dziecko urodzone w połowie roku, przysługuje połowa rocznego odliczenia. Warto dodać, że nawet jeśli dziecko urodziło się pod koniec danego miesiąca, rodzice zaliczają cały ten miesiąc do rocznej ulgi prorodzinnej.

Oczywiście ulga na dzieci przysługuje w nieco innej kwocie, jeżeli mówimy o obniżce podatkowej na drugie dziecko (92,67 zł), trzecie dziecko (166,67 zł), a także na czwarte dziecko i każde dziecko następne (225 zł).

Ulga na dziecko po rozwodzie

Ulga na dziecko a rozwód to temat, sprawiający wiele kłopotów podatnikom. Ustalenie ulgi na dzieci jest o tyle problematyczne, że wymaga pewnych uzgodnień między skłóconymi ze sobą osobami. Rodzice, którzy wychowują dziecko po rozwodzie, mogą uzgodnić, w jaki sposób będą rozliczać ulgę prorodzinną.

Ulga podatkowa może przysługiwać tylko jednemu rodzicowi, lub dwóm osobom zgodnie z ustalonym wcześniej podziałem. To może być pół na pół lub inna dowolna część ustalona przez byłych małżonków. W tym przypadku bardzo ważną kwestią jest sprawowanie faktycznej opieki nad dzieckiem i udział w jego wychowywaniu. Jeżeli drugi rodzic zajmuje się jedynie wpłacaniem alimentów, taka ulga nie będzie mu przysługiwała.

Jeżeli rodzice dziecka nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia podziału ulgi prorodzinnej, sąd wyznaczy ten podział samodzielnie. W tym przypadku zawsze jest to forma pół na pół, nawet jeśli jeden rodzic zajmuje się dzieckiem częściej niż drugi.

Ulga na dziecko – co z alimentami?

Co z biologicznymi rodzicami, którzy nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem i np. muszą płacić alimenty? Czy w tym przypadku ulga na dziecko im przysługuje? To zależy. Warto nadmienić, że ulga podatkowa na dziecko przysługuje rodzicom, którzy faktycznie sprawują władzę rodzicielską i biorą aktywny udział w wychowywaniu potomka. Jeśli ktoś utrzymuje tylko sporadyczny kontakt i nie ma większego wpływu na opiekę nad dzieckiem – nie otrzyma zwolnienia z podatku.

Bezrobotny a ulga na dziecko – czy przysługuje?

Osoby zarejestrowanie w urzędzie pracy mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Taki człowiek zasadniczo nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, jednak zgodnie z przepisami, zasiłek traktuje się jako dochód z tytułu pracy. To upoważnia bezrobotnego do starania o wszelkie ulgi podatkowe (także ulgę na dzieci).

Osoba o statusie bezrobotnego musi oczywiście spełnić wymagania do otrzymania ulgi. Mowa tutaj o odpowiedniej wysokości dochodu i wieku dziecka.

Kara za odliczenie ulgi na dziecko – kiedy i jaka?

W niektórych przypadkach ulga na dzieci jest rozliczana w sposób nieprawidłowy. Najczęściej jest to wynik pomyłki rodziców, którzy nie zdawali sobie sprawy z braku spełniania podstawowych wymogów, które opisywaliśmy we wcześniejszej części artykułu.

Takie niedopatrzenie może skutkować mandatem karnym i grzywną. Bezprawnie pozyskaną ulgę będzie trzeba też zwrócić fiskusowi wraz z odsetkami. Organ podatkowy ma 5 lat na to, aby upomnieć się o nienależnie przyznaną ulgę. Zwrot z 2021 roku może nastąpić zatem do roku 2026. Aby tego uniknąć, należy złożyć korektę zeznania podatkowego, korzystając z rządowej usługi Twój e-PIT.

Ulga na dziecko – podatek liniowy upoważnia?

We wcześniejszym fragmencie artykułu wspomnieliśmy, że ulga na dziecko nie przysługuje osobom rozliczającym swoje przychody na zasadach podatku liniowego (19%). Mimo to, dochody rozliczane w ten sposób mają wpływ na limity zarobkowe do ewentualnej ulgi. Dlaczego tak jest?

Część osób pracujących na etacie lub zakładających działalność gospodarczą osiąga dochody z różnych źródeł, które rozlicza na różnych zasadach. Jak już napisaliśmy, jeżeli rodzice rozliczają się wyłącznie metodą liniową, ulga na dziecko nie będzie im przysługiwała.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli rodzic dziecka osiągnął zarówno dochody opodatkowane liniowo, jak i metodą skali podatkowej (12%i 32%). Jeżeli taka osoba składa PIT-36 lub PIT-37, może odliczyć ulgę podatkową w tym formularzu.

Uwaga! Dochody opodatkowane metodą liniową należy dodać do tych, które uzyskujesz w sposób ogólny. To znaczy, że będą się one zaliczały do maksymalnego limitu 112 000 złotych uprawniających do otrzymania ulgi na dziecko.

Ulgi na dziecko niepełnosprawne

Ulga na dzieci niepełnosprawne rządzi się nieco innymi prawami. Rodzice mają prawo do takiej obniżki podatkowej bez względu na wiek dziecka. To znaczy, że w tym przypadku nie obowiązuje zasada 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę.

Ulga na dziecko w 2023 roku nie jest pomniejszana o świadczenia pomocy socjalnej od państwa i samorządów. Takiego wsparcia nie trzeba ujmować w deklaracji podatkowej, a to znaczy, że nie ma wpływu na limity dochodów (56 tys. zł i 112 tys. zł).

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko

Jeżeli w danym roku podatkowym, rodzic dziecka osiągnął zbyt niskie dochody, aby móc skorzystać z całej kwoty ulgi, może się ubiegać o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko. Czym są zbyt niskie dochody, o których mowa?

Ulgę na dziecko odlicza się od podatku do zapłaty za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli podatek do zapłaty z tytułu osiągniętych zarobków jest niższy niż ulga, która teoretycznie przysługuje rodzicom – to niewykorzystana nadwyżka może zostać zwrócona na wniosek ojca lub matki dziecka. Jak duży zwrot można otrzymać?

Zwrot ulgi na dziecko jest limitowany wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne, które podatnik opłacił w konkretnym roku podatkowym. To znaczy, że jeżeli rodzic nie zapłacił żadnej składki do ZUS, zwrot nie będzie mu przysługiwał. Co ważne, nie można kumulować sobie zwrotu i upomnieć się o zaległe pieniądze z kilku ostatnich lat w jednej deklaracji podatkowej. O zwrot należy wnioskować osobno, korygując każdą z deklaracji oddzielnie.

Zwrot ulgi na dziecko za 2023 rok – jak złożyć?

Aby zawnioskować o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko w danym roku kalendarzowym, należy wypełnić część „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” w PIT-37 albo PIT-36. W treści formularza trzeba dodać:

 • wykaz zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, aby można było ustalić limit zwrotu;
 • porównanie przyznanej ulgi ograniczonej limitem, a pełnej ulgi na dziecko, która powinna przysługiwać rodzicom.

Na podstawie dwóch pierwszych punktów, należy obliczyć, jaką kwotę fiskus powinien zwrócić rodzicom. Warto wiedzieć, że kwotę zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko trzeba będzie zsumować z ewentualnym zwrotem podatku.

Warunki skorzystania z ulgi na dzieci 2023 (za 2022 rok) w pigułce

 1. Ulga na dziecko przysługuje osobom mającym władzę rodzicielską, będących opiekunami prawnymi lub rodziną zastępczą.
 2. Podatnik samotnie wychowujący dziecko może skorzystać z ulgi, jeśli jego dochody nie przekroczyły 112 000 zł w ciągu roku.
 3. Podatnik, który nie pozostaje w związku małżeńskim, jednak nie wychowuje dziecka samotnie, nie może przekroczyć dochodów w kwocie 56 000 złotych rocznie.
 4. Małżeństwo starające się o ulgę na dziecko nie osiągnęło dochodów wyższych niż 112 000 złotych w roku podatkowym.
 5. Urodzenie dwójki, trójki, czwórki lub większej liczby dzieci, kasuje powyższe limity.
 6. Podatnikowi za pierwsze i drugie dziecko przysługuje 92,67 zł na miesiąc (1112,04 zł rocznie). Za trzecie dziecko jest to kwota 166,67 zł miesięcznie, czyli 2000,04 zł rocznie. Za czwarte i każde kolejne dziecko 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie). Powyższe kwoty należy sumować.
 7. Ulga na dziecko dotyczy małoletnich (przed 18. rokiem życia), pełnoletnich (jeżeli dziecko kontynuuje naukę do 25. roku życia), a także niepełnosprawnych (bez limitu wiekowego).
 8. Z ulgi na dzieci mogą korzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (PIT-37 i PIT-36). To znaczy, że nie przysługuje on osobom rozliczającym się na podatku liniowym (PIT-36L), ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) i karty podatkowej.
 9. Do limitów zarobkowych rodziców wliczają się dochody opodatkowane na zasadzie liniowej, jeśli rodzic jednocześnie wypełnia PIT-36 lub PIT-37.
 10. Ulga na dziecko nie przysługuje, jeżeli dorosły potomek zarobił w roku podatkowym więcej niż 16 061,28 zł brutto. Mimo korzystania z ulgi dla młodych do 26. roku życia.
 11. Podatnik o zbyt niskim podatku do zapłacenia może wnioskować o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko.
 12. Rozliczenia tego typu dokonuje podatnik, a nie płatnik jego składek. Uzyskanie ulgi na dzieci wymaga od rodzica samodzielnych działań.
 13. Fiskus może poprosić podatnika o udowodnienie prawa do otrzymania ulgi.
 14. Urodzenie dziecka w trakcie roku wymaga na rodzicach obliczenia ulgi proporcjonalnie do liczby miesięcy w danym roku podatkowym, podczas których zajmowali się dzieckiem.
Oceń artykuł
3.3/5 (8)