Kuroniówka – komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych oraz ile wynosi?

Kuroniówka to inaczej zasiłek dla bezrobotnych, dla których mimo rejestracji w powiatowym urzędzie pracy nadal nie ma zatrudnienia. Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać oraz na jaką wysokość pomocy finansowej mogą liczyć bezrobotni?

kuroniówka-swiadczenie-dla-bezrobotnych

Bezpośrednie przejście z jednego zakładu pracy do drugiego nie zawsze bywa możliwe. Niekiedy bywają sytuacje, kiedy przez dłuższy czas poszukujemy zatrudnienia, przez co nasz budżet coraz bardziej się kurczy. Kuroniówka jest pomocą finansową dla bezrobotnych, którym powiatowy urząd pracy nie może zagwarantować nowego zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego. Prawo do zasiłku mają również osoby, które straciły pracę, ale mają udokumentowany czas pracy w ostatnich 18 miesiącach. Jakie jeszcze warunki trzeba spełniać, aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie pracy? Zapraszamy do lektury!

Komu przysługuje kuroniówka?

Aby mieć prawo do pobierania tego rodzaju zasiłku, należy spełnić kilka obowiązkowych warunków. Bez nich nie otrzymamy świadczenia, nawet jeśli jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni. Zatem komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

O kuroniówkę mogą ubiegać się te osoby, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, dzięki czemu posiadają status osoby bezrobotnej, a urząd pracy nie ma możliwości, by zapewnić pracę zarobkową lub staż odpowiadające wykształceniu i doświadczeniu bezrobotnego.

Zasiłek otrzymują również osoby, które po zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie przedstawią, że przepracowały przez ostatnie 18 miesięcy minimum 365 dni. Ponadto osoby te muszą:

 • udowodnić, że przez ostatnie 18 miesięcy stażu pracy otrzymywały najmniej minimalnego wynagrodzenia oraz że składki na Fundusz Pracy stanowiła kwota powyższa,
 • wykazać, że pracowały w zatrudnieniu o umowę o pracę lub na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia. Składki odprowadzane na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy powinny wynosić najmniej minimalne wynagrodzenie w skali miesiąca,
 • wykazać, że prowadziły działalność gospodarczą lub były osobami współpracującymi oraz że opłacali składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o łącznej kwocie wynoszącej najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W wyżej przedstawiony okres pracy (minimum 18 miesięcy) wlicza się również urlop wychowawczy, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy czy okres odbywania zasadniczej służby wojskowej. Do stażu pracy nie jest liczony z kolei bezpłatny urlop pracowniczy, który przekroczył 30 dni.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Jak widzimy, istnieje kilka warunków, które należy spełnić, jeśli zależy nam na otrzymaniu zasiłku dla bezrobotnych. Czasami jednak nawet po spełnieniu wyżej wymienionych, zdarza się, że tego rodzaju świadczenie przestaje nam być wypłacane. Kiedy możemy utracić prawo do kuroniówki? Co ważne, utracimy nie tylko comiesięczne świadczenia, ale też status osoby bezrobotnej w momencie, gdy powiatowy urząd pracy odezwie się do nas w sprawie oferty zarobku, a my jej nie przyjmiemy. Mowa tu o: propozycji odpowiedniej pracy lub pracy odpowiadającej kwalifikacjom zainteresowanego, wykonywaniu prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i wszelkich robót publicznych. Nie można również odmówić udziału w szkoleniu, stażu czy przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy. Po utracie statusu osoby bezrobotnej możemy ubiegać się o jego przywrócenie dopiero po minimum 120 dniach od momentu jego odebrania.

Kuroniówka – komu się nie należy?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba spełnić kilka warunków. Jakiej osobie nie należy się kuroniówka?

 1. Osobie, która po rejestracji w powiatowym urzędzie pracy otrzymała propozycję pracy, udziału w stażu lub szkoleniu czy możliwość przygotowania zawodowego dorosłych.
 2. Osobie, która odbywa płatne praktyki absolwenckie, za które wypłacane świadczenie finansowe przekracza połowę miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. Osobie, która otrzymała odszkodowanie od pracodawcy za skrócenie okresu wypowiedzenia.
 4. Osobie, z którą w okresie 6 miesięcy od rejestracji w urzędzie została rozwiązana umowa bez okresu wypowiedzenia – osoba ta została zwolniona dyscyplinarnie.
 5. Osobie, która w okresie 6 miesięcy od rejestracji w urzędzie rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia. Od tych zasad istnieje jednak kilka wyjątków. Bezrobotny może ubiegać się o świadczenie, jeśli z przyczyn dotyczących zakładu pracy jak upadłość, zmniejszenia zatrudnienia czy likwidacji pracodawcy nastąpiło rozwiązanie umowy. Zasiłek dla bezrobotnych otrzyma również osoba, która rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia z powodu zmiany miejsca zamieszkania albo rozwiązała umowę bez okresu wypowiedzenia w sytuacji, kiedy pracodawca w sposób rażący nie wykonał swoich obowiązków bądź je naruszył.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest na każdy dzień kalendarza przez okres 6 miesięcy. Czasami może się on wydłużyć do 12 miesięcy lub skrócić w momencie, gdy powiatowy urząd pracy zaproponuje zainteresowanemu zatrudnienie, staż lub udział w szkoleniu. Okres pobierania zasiłku zależny jest przede wszystkim od stopy bezrobocia w powiecie, który zamieszkujemy. Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2021 roku wynosi 1240,80 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące oraz 974,40 zł brutto przez wszystkie kolejne. Aby obliczyć, ile wyniesie przyznany zasiłek powinniśmy policzyć, jaki mamy udokumentowany staż pracy na podstawie chociażby świadectwa pracy, ponieważ wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od ilości przepracowanych lat.

 • W przypadku stażu pracy wynoszącym do 5 lat bezrobotny otrzyma 80% zasiłku podstawowego.
 • W przypadku stażu pracy wynoszącym od 5 do 20 lat bezrobotny otrzyma 100% zasiłku podstawowego.
 • W przypadku stażu pracy wynoszącym powyżej 20 lat bezrobotny otrzyma 120% zasiłku podstawowego.

Kuroniówka – jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie?

Aby świadczenie było wypłacane należy najpierw zarejestrować się w urzędzie i otrzymać status osoby bezrobotnej. Można to zrobić stacjonarnie w punkcie lub dokonać rejestracji bezrobotnego online. W tym celu należy przynieść dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Do wglądu trzeba przedstawić z kolei świadectwo szkoły, dyplomy ukończenia uczelni wyższej oraz wszystkie inne dokumenty, który potwierdzą uzyskane kwalifikacje oraz wykształcenie. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest świadectwo pracy, które nie tylko potwierdzi staż pracy, ale też pomoże w obliczeniu przez urzędnika należnego zasiłku.

Jeśli zaś ubiegamy się o świadczenie jako byli przedsiębiorcy, powinniśmy przygotować dodatkowo zaświadczenia z ZUS-u potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dokument potwierdzający zawieszenie bądź wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. Tylko komplet powyższych dokumentów pozwoli na rejestrację oraz na późniejsze przyznanie świadczenia.

Oceń artykuł
5/5 (1)