Zwrot podatku PIT – terminy. Do kiedy złożyć deklarację?

Zwrot podatku ma miejsce w momencie, gdy podatnik w ciągu roku odprowadził do urzędu skarbowego wyższe składki, niż powinien. Terminy złożenia deklaracji, jak i otrzymania zwrotu podatku są ścisłe, a ich przekroczenie niesie konsekwencje dla obu stron. Dowiedz się, jakie są terminy zwrotu podatku za 2021 w 2022 roku.

Zwrot podatku - banknoty

Podatnik w ciągu całego roku odprowadza składki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Osoby na etacie robią to za pośrednictwem pracodawcy, czyli płatnika często nie zdając sobie sprawy z tego, że ich pensja jest pomniejszana. Złożenie deklaracji PIT stanowi dla urzędu skarbowego informację o możliwych źródłach i wysokości przychodu. W sytuacji, gdy płatnik w danym roku odprowadzi zbyt dużą sumę z pensji pracownika, wówczas urząd skarbowy zwraca nadpłatę (podobnie działa zwrot podatku VAT). Złożenie deklaracji to obowiązek każdej osoby, która osiąga w Polsce dochody. Należy ściśle trzymać się terminów, ponieważ za ich nieprzestrzeganie są kary. Ponadto właściwe złożenie deklaracji sprawia, że zwrot z podatku pojawia się na koncie podatnika szybciej.

Zwrot podatku PIT – terminy

Pracodawca zobowiązany jest sporządzić deklarację PIT-11 zwykle w trzech egzemplarzach. Jedną zachowuje dla siebie, drugą przekazuje w formie elektronicznej do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia. Trzecią dostarcza pracownikowi do 28 lutego 2022 roku. Obowiązkiem pracownika jest następnie wypełnienie deklaracji podatkowej PIT (najczęściej PIT-37) na podstawie PIT-11. Informacje znajdujące się w otrzymanym od płatnika formularzu powinny wystarczyć do poprawnego wypełnienia deklaracji podatkowej, pod warunkiem, że podatnik nie korzysta z żadnych ulg (np. zwrot podatku na dziecko).

Ile czasu na zwrot podatku?

Urząd skarbowy zobowiązany jest do rozpatrzenia i weryfikacji deklaracji PIT w terminie maksymalnie do 3 miesięcy (90 dni). Jednak zwykle ma to miejsce znacznie wcześniej. Na ostateczny termin wpływ mogą mieć różne sytuacje. W określeniu terminu zwrotu nadpłaty najistotniejsza jest data złożenia deklaracji. Elektroniczne złożenie deklaracji znacznie przyspiesza zwrot podatku. Podatnik otrzymuje pieniądze w ciągu 45 dni od dnia złożenia deklaracji. Jeśli w 2022 roku deklaracja zostanie złożona przed 15 lutego, jej bieg zacznie się dopiero od tego dnia i od 15 lutego zacznie być naliczany termin 45 dni. Przykładowo, jeśli podatnik złoży deklarację roczną 15 marca 2022, wówczas zwrot nadpłaty otrzyma najdalej na początku maja w przypadku deklaracji złożonej elektronicznie, lub w połowie czerwca, jeśli złoży dokument w formie tradycyjnej.

Zwrot podatku 2021 – kiedy i komu przysługuje?

Zwrot podatku przysługuje wtedy, gdy zaliczki na podatek w ciągu roku były odprowadzane w sposób prawidłowy. Istnieją sytuacje, w których podatnik nie otrzyma zwrotu podatku. Zarówno nadpłata, jak i naliczane od niej procenty mogą zostać zaliczone na poczet zaległości podatnika w urzędzie skarbowym. Mowa o sytuacjach, w których podatnik został obciążony odsetkami za zwłokę w płatnościach zaliczek na podatek, czy kosztami upomnienia. Podatnik może także wnioskować o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ponadto wierzytelność z tytułu nadpłaty podlega postępowaniu egzekucyjnym, zatem wierzyciel może spodziewać się zajęcia zwrotu z podatku.

Kiedy zwrot podatku 2021?

Poniżej podano górne granice czasu oczekiwania na zwrot podatku w przypadku poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Ile czasu na zwrot podatku ma urząd skarbowy?

 1. W przypadku zwrotu z deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, formularze złożone:
 • między 1.01.2022 – 15.02.2022 gwarantują zwrot podatku maksymalnie do 1.04,
 • po 16.02 drogą elektroniczną, w ciągu 45 dni od dnia następującego po złożeniu dokumentu,
 • po 16.02 drogą tradycyjną w ciągu 3 miesięcy od dnia następującego po złożeniu deklaracji,
 • w przypadku deklaracji PIT-37 i PIT-38 udostępnionych online od 02.05 w ciągu maksymalnie 3 miesięcy do 3.08.2022,
 • 45 dni lub 3 miesiące od ostatecznego terminu złożenia PIT 28 (28.02) w zależności od formy złożenia.

Ile się czeka na zwrot podatku? Skrócenie i wydłużenie czasu oczekiwania

Wiemy już, że szybciej zwrot podatku otrzymają osoby, które złożą deklaracje przez Internet. Istnieją również inne sposoby na to by skrócić czas oczekiwania na zwrot podatku.

 • Zaznaczenie w zeznaniu, że jest się posiadaczem karty dużej rodziny, skraca termin zwrotu podatku do 30 dni.
 • Wniosek do urzędu sprawie szczególnej sytuacji podatnika.
 • Przeprowadzka do rejonu, w którym zwrot podatku jest średnio szybciej wypłacany.

Istnieją także sytuacje, które mają wpływ na dłuższe oczekiwanie na zwrot podatku. Do takich należy:

 • W przypadku dokonania korekty zwrot nadpłaconego podatku nastąpi po 2 miesiącach od jej dokonania.

Przykład: Podatnik 5 marca złożył zeznanie, na mocy którego należy mu się zwrot podatku. 22 czerwca dokonał korekty zeznania. Dwa miesiące zaczynają się naliczać od momentu dokonania korekty, czyli zwrot podatku musi nastąpić maksymalnie do 22 sierpnia.

 • Wykrycie nieprawidłowości w toku czynności sprawdzających.
 • Wezwanie do korekty PIT w wyniku kontroli.
 • Analogiczna zmiana miejsca zamieszkania na obszar, w którym na zwrot czeka się dłużej.

Zwrot podatku z odsetkami – kiedy się należy?

Terminy ostateczne obowiązują zarówno podatnika, jak i urząd skarbowy. Warto pamiętać, że jeśli organ skarbowy przekroczy termin maksymalny, to podatnik ma prawo domagać się odsetek za zwłokę z wypłatą. Kwota nadpłaty, która nie zostanie wypłacona w terminie, podlega oprocentowaniu w wysokości 8% w skali roku. Oprocentowaniu nie podlegają kwoty poniżej dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli 23,20 zł). Oprocentowaniem objęta jest kwota już od dnia powstania nadpłaty, a nie od momentu opóźnienia w jej zwrocie. Zatem podatnik otrzyma ostatecznie nadpłatę powiększoną o odsetki naliczone już od momentu złożenia deklaracji. Jeśli wystąpią przesłanki, które usprawiedliwiają opóźnienie wypłaty zwrotu podatku, czyli np. błędy w deklaracji, to odsetki nie przysługują podatnikowi.

Jak można otrzymać zwrot podatku?

 • na wskazany przez podatnika rachunek bankowy,
 • na obowiązkowy rachunek bankowy w przypadku przedsiębiorców,
 • przekazem pocztowym na adres wskazany w zeznaniu (należy pamiętać o potrąceniu w kwocie naliczonej opłaty pocztowej),
 • w kasie urzędu skarbowego, jeśli podatnik tak preferuje, lub gdy kwota zwrotu nie przekracza 23,20 zł.

Warto pamiętać, że dzień zwrotu podatku nie jest tożsamy z dniem otrzymania pieniędzy. Zwrot podatku następuje gdy:

 • następuje obciążenie rachunku bankowego urzędu skarbowego wskutek polecenia przelewu,
 • organ skarbowy nada przekaz pocztowy,
 • organ wyda bezpośrednio w kasie urzędu kwotę nadpłaty.

Termin złożenia deklaracji PIT za 2021 r. w 2022 r.

 • Do 31.01.2022 deklaracje muszą złożyć podatnicy rozliczający się na zasadach karty podatkowej (PIT 16A) i duchowni (PIT 19A).
 • Do 02.03.2022 PIT 40A w sprawie składek ZUS za świadczeniobiorcę.
 • Od 15.02.2022 do 28.02.2022 przypada termin złożenia deklaracji ryczałtowców (PIT 28).
 • Termin do 02.05.2022 dotyczy większości podatników, czyli: PIT 36, PIT 36S, PIT 36L, PIT 36LS, PIT 37, PIT 38, PIT 39.

Zwrot podatku: status

Osoby, które nie mogą się doczekać zwrotu z podatku i chcą na bieżąco znać postęp jego realizacji, mają do dyspozycji usługę „status zwrotu”. E-urząd skarbowy udostępnia opcję sprawdzenia danych na temat dokonanych zwrotów PIT i VAT. To miejsce na poznanie informacji o dacie dokonania zwrotu czy też przekazaniu nadpłaty na zobowiązania wobec organu. W usłudze można sprawdzić zarówno status zwrotu podatku PIT, jak i zwrot podatku VAT. Do serwisu można dostać się za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl. Logowanie następuje poprzez Profil Zaufany, e-Dowód z aplikacji mObywatel, bankowość elektroniczną lub dane podatkowe.

Zwrot podatku PIT – kary za niezłożenie deklaracji

Podatnik, który nie złoży deklaracji rocznej w terminie, złoży, ale nie zapłaci podatku lub nie dokona żadnej z wymaganych czynności łamie prawo. Co mu za to grozi?

 • kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych,
 • kara pozbawienia wolności,
 • kara łącząca w sobie obie powyższe.

Ostateczna wysokość kary jest uzależniona od należnego podatku dochodowego. W przypadku niskich kwot kara będzie niższa. Niższa będzie również wtedy, gdy podatek nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w momencie złożenia zeznania. Najczęściej kara grzywny nie przekracza kilkuset złotych. Jeśli podatnik zapomni lub zaniedba obowiązek, musi jak najszybciej powiadomić organ o swoim postępowaniu, złożyć zeznanie po terminie i uregulować podatek. Niestety złożenie zeznania po terminie i zgłoszenie tego faktu nie uchroni podatnika przed konsekwencjami. Może natomiast zmniejszyć ich wymiar.

W przypadku przekroczenia terminów podatnik ma prawo złożyć tzw. “czynny żal”. Jest to prośba o niepodleganie odpowiedzialności skarbowej. We wniosku należy opisać, w jaki sposób podatnik złamał prawo. Aby dokument został wzięty pod uwagę, trzeba go złożyć jak najszybciej, najlepiej w ciągu kilku dni po przekroczeniu terminu rozliczeń.

Kiedy należy się wyższy zwrot podatku?

Wyższy zwrot podatku otrzymają osoby, którym przysługują ulgi z różnego tytułu. Nadpłata zwiększa się, gdy kwota należnego podatku zostanie pomniejszona o:

 • ulgę prorodzinną w wysokości zależnej od liczby posiadanych dzieci,
 • ulgę zdrowotną, która wynika np. z zakupu leków, czy sprzętu do rehabilitacji. Wszelkie zakupy należy udokumentować,
 • ulgę dla honorowego krwiodawcy, w wysokości do 6% uzyskanego dochodu,
 • ulgę termomodernizacyjną, np. za wymianę starego pieca,
 • ulgę abolicyjną, dla osób pracujących za granicą.

Zwrot podatku VAT

W przypadku dokonywania transakcji objętych podatkiem VAT podatnik ma prawo odliczyć kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu sprzedaży. Na podstawie rejestru podatnik na koniec roku rozliczeniowego sporządza dokument JPK_V7. Rozróżnia w nim podatek należny i naliczony. Jeśli podatek należny przekroczy naliczony, podatnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenia. Zwrot podatku VAT należy się w przypadku, gdy podatek naliczony jest wyższy niż należny. Podobnie jak w przypadku zwrotu podatku PIT podatnik może przenieść nadwyżkę na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego lub zażądać jego zwrotu.

Zwrot podatku VAT – terminy

Zwrot podatku VAT może nastąpić w terminie:

 • 60 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7. Jest to termin podstawowy, który dotyczy większości podatników VAT. Bez znaczenia jest rodzaj transakcji i stawka podatkowa produktów. Termin obejmuje także osoby, które dokonują zagranicznych transakcji.
 • 180 dni od momentu złożenia pliku, jeśli podatnik w okresie rozliczeniowym nie sprzedaje, a jedynie kupuje towary. Jest to przedłużony termin zwrotu.
 • 25 dni po złożeniu deklaracji w systemie skróconym, gdy podatnik spełni przesłanki zawarte w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.
Oceń artykuł
5/5 (1)