Status bezrobotnego – co trzeba zrobić? Jakie warunki należy spełnić i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać status bezrobotnego, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy. Posiadanie statusu upoważnia do korzystania z refundowanej opieki zdrowotnej i może zapewnić bezrobotnemu podstawowy zasiłek. Jak uzyskać status bezrobotnego i co on daje? Po jakim czasie od rejestracji można go uzyskać? Sprawdź!

bezrobotni ubiegający się o status bezrobotnego

Nie wszystkie osoby bez pracy starają się o status bezrobotnego. Czasami ze względu na błyskawiczną zmianę zatrudnienia, a czasami ze względu na zwykłą niechęć do rejestracji w urzędzie. Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach rejestracja ułatwia poszukiwanie nowego zatrudnienia, gwarantuje dodatkowe świadczenia i ułatwia zdobycie nowych kompetencji. Dlaczego warto ubiegać się o status bezrobotnego? Po jakim czasie od rejestracji możesz go otrzymać? Czy rejestracja bezrobotnego online jest możliwa?  Tego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Szukasz pracy? Praca w Gdańsku czeka aż ją odkryjesz!

Jak uzyskać status bezrobotnego?

Aby dostać status bezrobotnego, trzeba udać się do urzędu pracy w celu rejestracji, wysłać wniosek listem lub wykorzystać drogę online. W trzecim przypadku wystarczy skorzystać ze strony internetowej praca.gov.pl i wypełnić wniosek, który można podpisać Profilem Zaufanym. Dzięki zarejestrowaniu się w urzędzie można:

  • nabyć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ,
  • zyskać dostęp do usług pośrednictwa pracy,
  • dostęp do szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy,
  • ubiegać się o wysokie dotacje dla osób otwierających działalność gospodarczą,
  • otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Warto mieć na uwadze, że nie wszyscy mogą się ubiegać o status bezrobotnego. Wniosek zostanie odrzucony, jeśli bezrobotny ma status studenta dziennego, osiągnął wiek emerytalny, pobiera zasiłek stały z pomocy społecznej lub jest osobą zatrudnioną.

Status bezrobotnego – po jakim czasie od rejestracji?

Od kiedy można być pewnym, że wnioskujący otrzymał status bezrobotnego? Po jakim czasie od rejestracji jest się zarejestrowanym bezrobotnym? W tym przypadku warto wiedzieć, że otrzymanie decyzji o przyznaniu statusu nie jest równoznaczne z terminem rozpoczęcia oficjalnego bezrobocia. Z zasady urzędy pracy mają do 30 dni na przesłanie oficjalnej decyzji o przyznaniu statusu bezrobotnego.

Jeśli złożony wniosek spotka się z akceptacją, to terminem uważanym za rozpoczęcie bezrobocia, jest data rejestracji. To znaczy, że niezależnie od tego, kiedy osoba wnioskująca dostała decyzję – prawo do opieki zdrowotnej i status bezrobotnego przysługują od daty zarejestrowania.

Status bezrobotnego a umowa zlecenie i umowa o dzieło

Status bezrobotnego a umowa zlecenie – czy będąc bezrobotnym można dorabiać na umowie innej, niż umowa o pracę? Osoba bezrobotna, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy, musi przestrzegać przepisów. Zarejestrowany bezrobotny musi poinformować urząd o podjętym zatrudnieniu. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy podstawą świadczenia pracy jest umowa o pracę, czy umowa zlecenie. Wynika to z artykułu 74 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej […]

W czasie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło, osoba bezrobotna zostaje wyrejestrowana z urzędu. Po ustaniu zatrudnienia można ponownie ubiegać się o przyznanie statusu bezrobotnego. Warto dbać o poinformowanie urzędu w ciągu 7 dni, ponieważ złamanie przepisów może wiązać się z karą grzywny wynoszącą minimum 500 złotych. Jak uzyskać status bezrobotnego ponownie? Należy przejść całą drogę urzędową, łącznie ze złożeniem wniosku i przedstawieniem wymaganych dokumentów. 

Czy status bezrobotnego wlicza się do emerytury?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy status bezrobotnego wlicza się do emerytury. Z zasady tak, jednak pod jednym warunkiem. Aby okres rejestrowanego bezrobocia wliczał się do emerytury, trzeba pobierać zasiłek dla bezrobotnych. To dlatego, że okres pobierania zasiłku jest wliczany do stażu pracy wymaganego do zachowania i nabycia uprawnień pracowniczych, a także okresów składkowych. Okresy, o których mowa są brane pod uwagę podczas ustalania prawa do emerytury. 

W takim razie, co daje status bezrobotnego bez prawa do zasiłku? W tym przypadku osobie bezrobotnej wciąż przysługuje darmowa opieka zdrowotna, konsultacja z pośrednictwem pracy, uczestnictwo w programach aktywizacyjnych i wiele więcej.

Oceń artykuł
5/5 (1)