Komu przysługuje renta socjalna? Ile wynosi?

Osoba z niepełnosprawnością, która jest całkowicie niezdolna do pracy, nabywa prawo do renty socjalnej. Kwota świadczenia jest corocznie waloryzowana i może również jednocześnie łączyć się z rentą rodzinną. Sprawdź wysokość renty socjalnej w 2021 roku i warunki, które trzeba spełnić, aby ją otrzymać.

kobieta dostaje rentę socjalną

Wiele osób z niepełnosprawnością nie jest w stanie podjąć pracy lub wykonywać jej na pełen etat. Renta socjalna od państwa jest dla nich najlepszym rozwiązaniem. Renta może mieć charakter stały lub okresowy. Wysokość kwoty takiego świadczenia zależy od najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wyjaśniamy, co to jest renta socjalna. Dla kogo się należy? Ile wynosi renta socjalna 2021? Ile można dorobić na rencie socjalnej? Zapraszamy do lektury.

Renta socjalna: dla kogo?

O świadczenie pieniężne z racji całkowitej niezdolności do pracy mogą starać się osoby dorosłe, u których niepełnosprawność powstała:

  • przed ukończeniem 18. roku życia;
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Aby otrzymać rentę socjalną, trzeba być całkowicie niezdolnym do pracy. Nie ma jednak znaczenia, kiedy dokładnie dana niepełnosprawność powstała, a jedynie to, że narusza ona sprawność organizmu we wspomnianym wcześniej okresie. Co więcej, ustalenie całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu trwania wykonuje lekarz orzecznik.

Ważne! Za osobę dorosłą, w kontekście przyznania renty socjalnej, uznaje się również kobietę, która zawarła związek małżeński po 16. roku życia.


Zobacz też: Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?


Komu przysługuje prawo do renty socjalnej?

Prawo do świadczenia pieniężnego z racji całkowitej niezdolności do pracy należy się osobie, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada polskie obywatelstwo. To jednak nie wszystko. Renta socjalna przysługuje również obcokrajowcom przebywającym na terenie Polski, jeśli tylko posiadają następujące dokumenty:

  • zezwolenie na pobyt stały;
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z zamierzonym wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuowaniem studiów, szkolenia zawodowego lub innymi okolicznościami uzasadniającymi ich zamieszkanie w Polsce;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy w Polsce lub ochrony uzupełniającej.

Renta socjalna należy się również cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy” oraz tym, którzy mieszkają w Polsce i są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o wyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy mają prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce.

Renta socjalna a renta rodzinna

Osoba, która ma prawo do renty socjalnej może równocześnie pobierać rentę rodzinną, natomiast suma tych dwóch kwot nie może przekraczać 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli kwota zostanie przekroczona, to świadczeniobiorca otrzyma jedynie rentę socjalną.

Renta socjalna ZUS

Świadczenie pieniężne dla osób z niepełnosprawnością wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznawane jest dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Może również przybierać charakter stały lub okresowy. Renta socjalna na stałe przeznaczona jest dla osób trwale niezdolnych do pracy, natomiast okresowa – tylko na pewien czas, w którym osoba nie jest w stanie przychodzić do pracy i wykonywać obowiązków służbowych.

Renta socjalna 2021: ile wynosi?

Wysokość renty socjalnej od 1 marca 2021 roku wynosi 1250,88 zł.

Zgodnie z informacją na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 czerwca 2018 roku renta socjalna wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji.

Przeczytaj także: Renta socjalna z MOPS: komu przysługuje, ile wynosi?

Renta socjalna a praca

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do renty socjalnej zostaje zawieszone, jeśli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Do wspomnianych wyżej przychodów, które mogą wpłynąć na zawieszenie renty socjalnej, zaliczane jest nie tylko wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, umowy nakładczej, prowadzenia działalności gospodarczej, działalności artystycznej lub twórczej czy pobierania stypendium sportowego, ale również:

  • otrzymywane kwoty z zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego;
  • przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Co więcej, wpływ na rentę socjalną ma również otrzymywanie przychodów osiąganych za granicą z wymienionych powyżej tytułów.


Szukasz pracy w Poznaniu? Aplikuj na nasze oferty praca Poznań

Oceń artykuł
5/5 (2)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora