Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Komu się należy? Sprawdź warunki!

Renta rodzinna należy się uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika. Jest to forma wsparcia finansowego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Sprawdź, na jakich zasadach jest przyznawana renta rodzinna i ile wynosi!

renta rodzinna

Renta rodzinna ma formę tak zwanego finansowego wsparcia po śmierci bliskiej osoby. Należy się uprawnionym członkom rodziny zmarłego, który z racji stosunku pracy i w chwili śmierci miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub był ubezpieczony i spełniał warunki do przyznania tych świadczeń, ponieważ pracował on np. na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku przyjmuje się, że zmarły był całkowicie niezdatny do wykonywania obowiązków zawodowych. Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości emerytury lub renty, która przysługiwała temu pracownikowi. Poniżej przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji dotyczących tej formy wsparcia. Dowiedz się również, ile wynosi renta rodzinna.

Renta rodzinna: komu przysługuje?

Renta rodzinna należy się następującym grupom osób:

  • Renta rodzinna dla dzieci zmarłego pracownika (biologiczne lub adoptowane) do ukończenia 16. lub 25. roku życia – jeśli wciąż się uczą. Bez względu na wiek prawo do renty rodzinnej mają dzieci, które przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki szkolnej do 25. roku stały się całkowicie niezdolne do pracy. Sprawdź -> Renta rodzinna dla studenta
  • Renta rodzinna dla wnuków, rodzeństwa osoby zmarłej i innych dzieci przyjętych przez niego na wychowanie. Warunkiem jest jednak to, aby spełniały one wspomniane w pierwszym punkcie kryteria (z wyjątkiem dzieci adoptowanych). Bardzo ważny jest tutaj moment przyjęcia na wychowanie. Otóż dzieci, którymi zmarły zajął się co najmniej rok przed swoją śmiercią, mają prawo do renty. Natomiast w przypadku, gdy dzieci te mają uprawnienia do renty po zmarłych rodzicach, to renta po ich opiekunie się im nie należy. Inaczej jest w sytuacji, kiedy rodzice żyją. Musi być jednak dowiedzione, że nie są oni w stanie zapewnić swoim dzieciom odpowiedniego utrzymania. Nie ma potrzeby dowodzenia w sytuacji, kiedy zmarły pracownik był opiekunem tych dzieci ustanowionym przez sąd
  • Renta rodzinna dla wdowy lub wdowca, którzy w chwili śmierci bliskiego, mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy. Renta w ich przypadku przysługuje również wtedy, gdy wychowują oni co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa (które nie ukończyły 16. roku życia, a jeśli się uczą – 18. roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy) uprawnionych do pobierania renty rodzinnej po jej zmarłym małżonku.

Renta rodzinna po mężu należy się również wtedy, gdy małżonek lub małżonka nie ukończyli wymaganego 50. roku życia. Warunkiem jest niezdolność do pracy w ciągu nie dłużej niż pięciu lat od śmierci bliskiego albo od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków, rodzeństwa lub innych dzieci uprawnionych do tego świadczenia.

Rentę rodzinną można pobierać równocześnie z rentą socjalną. Jednak wysokość przychodu nie może przekraczać 200 procent najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Przeczytaj więcej na naszym Poradniku!

Jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie? Czy renta rodzinna dla wdowy jest dożywotnia?

Wdowa lub wdowiec, którzy nie spełniają żadnych z powyżej wymienionych warunków do otrzymania renty rodzinnej po mężu lub małżonce, mają prawo do otrzymania okresowej renty przez jeden rok od dnia śmierci bliskiego. Mogą oni również otrzymać świadczenie na okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Natomiast rentę rodzinną przyznaną na udział w szkoleniach nie można pobierać dłużej niż przez okres 2 lat od śmierci męża/żony.

Renta rodzinna a praca

Co w przypadku renty rodzinnej po ojcu, który nie pracował? Jeśli nie był on zatrudniony oraz ubezpieczony przez kilka ostatnich lat, a świadczenia alimentacyjne płaciło państwo, to dziecko nie ma prawa do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Dzieje się tak dlatego, że ojciec nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz nie spełniał warunków wymaganych do uzyskania jednego z tych świadczeń. Dziecko przestanie również otrzymywać alimenty z funduszu alimentacyjnego.

Co  w przypadku renty rodzinnej i pracy? Student, który pobiera rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub opiekunie, lub osoba starsza uprawniona do tego świadczenia, muszą liczyć się z ewentualnym zawieszeniem prawa do renty lub zmniejszeniem jej wysokości.

Zobacz też -> Renta z tytułu niezdolności do pracy

Natomiast jak uzyskać rentę rodzinną od ZUS? Wyjaśniamy poniżej!

Renta rodzinna: ZUS

W celu uzyskania renty rodzinnej po mężu lub innym członku rodzinny, bliscy zmarłego muszą włożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS Rp-2.

Co w przypadku śmierci rolnika? Bliscy zmarłego uprawnieni do renty rodzinnej wzywani są przez KRUS (Kasa Rolnicza Ubezpieczenia Społecznego) w terminie co najmniej trzech miesięcy przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego, do złożenia oświadczenia o rencie.

Ile wynosi renta rodzinna?

Wysokość renty rodzinnej po mężu lub innym członku rodziny wynosi:

  • Dla jednej osoby uprawnionej – 85% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu;
  • Dla dwóch osób uprawnionych – 90% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu;
  • Dla trzech i więcej osób uprawnionych – 95% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu;
  • Wszystkim członkom rodziny, którzy mają prawo do renty po zmarłym, przysługuje jedna łączna renta rodzinna, w razie konieczności jest dzielona w równych częściach pomiędzy uprawnionych.
Oceń artykuł
4.5/5 (2)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora