Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Sprawdź wysokość świadczenia na 2021 rok!

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, należy spełniać kilka bardzo ważnych warunków. Komu więc się należy? Jak je otrzymać? Sprawdź kwotę świadczenia pielęgnacyjnego 2021!

świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad członkiem rodziny, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki. Dlatego od opiekuna wymaga się zrezygnowania z samodzielnej egzystencji i konieczności pozostania przy osobie niepełnosprawnej przez cały okres leczenia, rehabilitacji i edukacji. Sprawdź więc, jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą lub inną osobę wymagającą opieki? Ile wynosić będzie świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku? Zapraszamy do lektury!

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: przepisy prawa

Według art. 17 ustawy 1b z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki szkolnej, albo w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Sprawdź -> Świadczenia na dzieci

Natomiast w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że powyższy przepis jest niezgodny z art. 32 ustawy 1 Konstytucji (Wyrok TK z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt. K 38/13). Dlaczego? Ponieważ przepis ten w zakresie, w jakim różnicuje on prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z konstytucją. Wyrok ten do dnia dzisiejszego nie został jednak wykonany i przepis wciąż istnieje w postaci sprzecznej z ustawą.

Sprawdź również -> Opieka nad osobami starszymi: świadczenia

Świadczenie pielęgnacyjne: kto może je otrzymać?

Jak czytamy na stronie Gov.pl, świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą lub innego członka rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, kiedy chory pobiera na przykład rentę socjalną, przysługuje:

 • matce lub ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnionego
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Ponadto inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, muszą spełniać dodatkowe warunki, jeżeli nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki. Warunki otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego są następujące:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma osób, o których mowa w 1 i 2 punkcie, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pielęgnacyjne: kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie przysługuje wtedy, gdy osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna

Ponadto świadczenie pielęgnacyjne na dziecko z autyzmem lub inną osobę wymagającą opieki nie należy się wtedy, gdy niepełnosprawny:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • został umieszczony w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje również wtedy, gdy na osobę wymagającą opieki:

 • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
 • jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
 • inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Świadczenie pielęgnacyjne a praca: co z innymi uprawnieniami?

Jeśli pracownik zamierza skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego, ale przysługują mu również inne uprawnienia, takie jak: świadczenie rodzicielskie, zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego czy zasiłek dla opiekuna, to przysługuje mu jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Ważne! Na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego na rodzica lub dziecko niepełnosprawne nie ma wpływu posiadanie statusu bezrobotnego oraz zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia.

Świadczenie pielęgnacyjne 2021: ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne jest waloryzowane corocznie 1 stycznia, a jego wysokość uzależniona jest od płacy minimalnej. Wskaźnikiem waloryzacji jest więc procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do kwoty z ubiegłego roku.

W związku z tym, ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne? Świadczenie pielęgnacyjne 2021 od 1 stycznia wynosić będzie 1971 zł miesięcznie. Natomiast obecna kwota to 1830 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne: wniosek

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą lub innego niepełnosprawnego członka rodziny składa się do urzędu gminy (lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) wraz z potrzebnymi dokumentami.

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjny?

Świadczenie pielęgnacyjne jest ustalane na czas nieokreślony. Chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wówczas przysługuje ono do ostatniego dnia określonego, w którym upływa ważność orzeczenia.

Szukasz pracy? Sprawdź nasze oferty na stronie GoWork.pl! Jeśli mieszkasz w województwie lubuskim, koniecznie zajrzyj do -> Praca Zielona Góra

Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora