Odprawa emerytalna: kiedy przysługuje? Ile wynosi? Kompendium wiedzy

Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę. Sprawdź więc, co na ten temat mówią przepisy i czy wysokość odprawy emerytalnej zależy od stażu pracy.

Odprawa emerytalna - para emerytów na spacerze przy plaży

Odprawa emerytalna to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje wraz z zakończeniem współpracy z danym pracodawcą i przejściem na emeryturę lub rentę. Jej celem jest wsparcie finansowe na pierwszym etapie odejścia na emeryturę, kiedy to spadek wysokości dochodów bywa najbardziej odczuwalny. Odprawa emerytalna to wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast przedstawiciele różnych grup zawodowych np. urzędnicy czy nauczyciele, otrzymują większą kwotę na start. Sprawdź więc, na jakiej podstawie prawnej należy się takie wsparcie. Ile pieniędzy otrzymuje np. nauczyciel i kiedy może je wypłacić? Czy odprawa emerytalna w prywatnej firmie jest taka sama jak w budżetówce? Zapraszamy do lektury!

Odprawa emerytalna: Kodeks pracy

Zgodnie z art. 92 [1] Kodeksu pracy “zasady nabycia odprawy emerytalnej”:

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Na powyższej podstawie prawnej każdemu pracownikowi, niezależnie od umowy, etatu i stażu pracy, należy się odprawa emerytalna ostatniego dnia pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę. Przysługuje ona osobom zatrudnionym zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych. Kodeks pracy gwarantuje ją każdemu!

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna w budżetówce, jak i w prywatnej firmie to wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Wypłacana jest jednorazowo. Wyjątkiem są sytuacje, w których jesteś zatrudniony na umowę o pracę u kilku pracodawców.

Wysokość odprawy emerytalnej to kwota minimalna, a pracodawca może z własnej woli zdecydować o wypłacie wyższej kwoty i umieścić ten zapis w swoim regulaminie pracy. Co więcej, odprawy u niektórych grup zawodowych regulują odrębne przepisy, które uzależniają ich wysokość od stażu pracy. Jedną z takich grup są nauczyciele.

Jesteś już blisko wieku emerytalnego? Sprawdź nasz wzór podania o przejście na emeryturę!

Odprawa emerytalna nauczyciela: ile wynosi?

Odprawa emerytalna u niektórych grup zawodowych, takich jak nauczyciele, urzędnicy, żołnierze, policjanci czy górnicy zależy głównie od ich stażu pracy.

Ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela dyplomowanego?

  • Staż pracy do 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia
  • Staż pracy powyżej 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia

Jak wygląda odprawa emerytalna pracownika samorządowego?

  • Staż pracy powyżej 10 lat – wysokość odprawy emerytalnej to kwota 2-miesięcznego wynagrodzenia
  • Staż pracy powyżej 15 lat – przysługuje odprawa emerytalna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia
  • Staż pracy powyżej 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia

Odprawę mogą uzyskać również pracownicy służby cywilnej. Ile wynosi ich odprawa emerytalna? Jak obliczyć jej wysokość? Na mocy Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku:

  • Staż pracy poniżej 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia
  • Staż pracy powyżej 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia

Jak widać, to 20 lat stażu stanowi górny wyznacznik odprawy. Odprawa emerytalna po 40 latach pracy nie będzie więc wyższa niż w przypadku krótszego zatrudnienia. Zdarza się, że pracownicy mylą ją z nagrodą jubileuszową, która np. w przypadku pracowników policji wynosi 300% miesięcznego uposażenia zasadniczego.

Odprawa emerytalna: kiedy wypłacić?

Termin wypłaty odprawy emerytalnej nie jest ściśle określony w Kodeksie pracy. Natomiast z reguły przypada on na ostatni dzień pracy w danej firmie. Wtedy właśnie zostają spełnione wszystkie warunki uprawniające do nabycia wcześniej wspomnianego wsparcia finansowego dla emerytów czy rencistów.

Ważne! W świadectwie pracy, które powinieneś otrzymać w przeciągu siedmiu dni od zakończenia współpracy, musi zostać wpisane przyjęcie odprawy emerytalnej.

Odprawa emerytalna a ZUS

Kwota z tego tytułu nie jest oskładkowana. To znaczy, że pracownik dostanie więcej pieniędzy, niż normalnie wpływało mu co miesiąc na konto w czasie zatrudnienia. Dlaczego? W przypadku odprawy emerytalnej składki ZUS takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i społeczne, nie są odprowadzane.

Odprawa emerytalna a porozumienie stron

Jeśli pracownik spełnia warunki uzyskania odprawy emerytalnej (spełnienie kryteriów pozwalających na prawo do emerytury lub renty, stosunek pracy zakończony ze względu na przejście na emeryturę lub rentę), wówczas kwota mu się należy. Nie ma przy tym znaczenia tryb rozwiązania umowy. Po wypowiedzeniu umowy lub rozwiązaniu na mocy porozumienia stron odprawa i tak przysługuje. Należy się także, gdy umowa straciła ważność po upływie jej terminu.

Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej: wzór

Zdarza się, że pracodawca oczekuje od pracownika wniosku o udzielenie odprawy. Taki wniosek może być również konieczny, gdy pracownik, który przeszedł na emeryturę już dawno, chce odzyskać należną kwotę. Warto zaznaczyć, że ma na to 3 lata.

Pobierz: wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej (wzór)


………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………

(oznaczenie pracodawcy)

 

Wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej

Zwracam się z prośbą o wypłatę przynależnej mi odprawy emerytalnej. Rozwiązanie stosunku pracy z dnia ……… nastąpiło w wyniku przejścia na emeryturę. Oświadczam, że  nie otrzymałam/em odprawy emerytalnej od innego pracodawcy. 

W celu potwierdzenia przejścia na emeryturę załączam decyzję organu. 

 

……………………………………….

(podpis)


Odprawa emerytalna a podatek

Wielu pracowników zastanawia się, czy odprawa emerytalna jest opodatkowana. W końcu chcieliby zachować jej pełną kwotę. Jednak odprawa emerytalna i odprawa rentowa są objęte podatkiem. Dlatego, pracodawca musi odprowadzić od jej kwoty zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczeń dokonuje się tak samo, jak w przypadku zwykłego wynagrodzenia.

Kiedy nie przysługuje odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna nie zawsze przysługuje. Odprawy nie otrzyma pracownik zwolniony dyscyplinarnie. Zwolnienie w trybie natychmiastowym oznacza utratę prawa do otrzymania świadczenia, ponieważ nie spełnia podstawowego kryterium odprawy emerytalnej, czyli rozwiązania umowy o pracę ze względu na przejście na emeryturę. Odprawy nie uzyskają również osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne. Emerytura i świadczenie emerytalne to nie to samo.

Oceń artykuł
5/5 (3)