Reklama

Jak odejść z pracy z dnia na dzień?

Czy odejście z pracy bez okresu wypowiedzenia jest możliwe? Co trzeba zrobić, aby szybko odejść z pracy, przestrzegając prawa pracy? Na te i inne ważne pytania odpowiadamy poniżej!

Odejście z pracy bez okresu wypowiedzenia - zmartwiony pracownik siedzący przy komputerze

Prawo do rozwiązania umowy o pracę ma zarówno pracodawca, jak i pracownik. Każdy z nich może zrobić to w dowolnie wybranym momencie, niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy obecnie ich obowiązuje. Wypowiedzenie może nastąpić w drodze porozumienia stron lub przez oświadczenie złożone przez pracownika czy pracodawcę. Jednak za każdym razem zatrudnionego obowiązuje okres wypowiedzenia.

Sprawdźmy więc, czy można się zwolnić bez okresu wypowiedzenia? Jak odejść z pracy z dnia na dzień?

Jak odejść z pracy z dnia na dzień?

Chęć odejścia z pracy bez wypowiedzenia jest najczęściej spowodowane różnymi konfliktami z pracodawcą lub nieodpowiednimi warunkami pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia na czas, nakłada za dużo obowiązków wykraczających poza nasze kompetencje zawodowe lub naraża nas na niebezpieczeństwo.

W takich momentach pojawia się chęć jak najszybszego zakończenia współpracy. Aby to zrobić, warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi sposobów rozwiązania umów o pracę. Kiedy mamy prawo natychmiast wypowiedzieć umowę o pracę?

Jak można rozwiązać umowę o pracę?

Według art. 30 Kodeksu pracy, istnieją cztery następujące sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • na mocy porozumienia stron;
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 • z upływem czasu, na który była zawarta.

Pracownik, rozwiązując umowę w standardowym trybie za wypowiedzeniem, nie musi podawać powodu swojej decyzji niezależnie od tego, czy to umowa o pracę zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Może złożyć dokument w każdym momencie trwania umowy o pracę. Wypowiedzenie należy sformułować na piśmie i przekazać pracodawcy.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Dlaczego? Ponieważ oby dwie strony mogą dogadać się co do terminu jej zakończenia. Jest to więc dobre rozwiązanie dla osób, które chcą szybko zakończyć swój stosunek pracy, ponieważ np. znalazły inne zatrudnienie. Jednak odejście z pracy z dnia na dzień jest tutaj raczej niemożliwe.

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, obowiązują sztywniejsze terminy jej zakończenia. Zależą one od rodzaju umowy, która obecnie obowiązuje.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas próbny jest następujący:

 • 3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony:

 • 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Jeśli twój okres wypowiedzenia wynosi miesiąc lub trzy miesiące, to rozpoczyna się on pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożyłeś wypowiedzenie.


Przykład: Barbara pracuje w firmie ponad 6 miesięcy i złożyła wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 14 stycznia 2021 roku. Jej okres wypowiedzenia liczy się więc od 1 lutego 2021 r. i trwa do 28 lutego 2021 roku.


Jeśli jednak okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, to rozpoczyna się on w pierwszą niedzielę następującą po dniu złożenia wypowiedzenia i kończy po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych od złożenia wypowiedzenia.


Przykład: Tomek pracuje w firmie krócej niż 6 miesięcy i złożył wypowiedzenie umowy o pracę w czwartek 7 stycznia 2021 roku. Jego okres wypowiedzenia liczy się więc od 10 stycznia 2021 roku i trwa do 23 stycznia 2021 roku.


Jak odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia?

Sprawdźmy teraz, jak szybko można się zwolnić z pracy. Według art. 55 § 1 do 3 Kodeksu pracy pracownik ma prawo odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia jeśli:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (w tym przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia!).

W tym przypadku w oświadczeniu pracownik musi wskazać przyczynę rozwiązania umowy. Nie wystarczy jednak napisać o naruszeniu obowiązków, lecz wskazać dokładne działania, które o tym naruszeniu świadczy. Co dokładnie oznacza naruszenie ciężkich obowiązków wobec pracownika? Przykład takich naruszeń stanowi mobbing, brak opłacania składek ZUS, brak wynagrodzenia, czy notoryczne spóźnianie się z jego wypłatą. Pracownik odchodzi z pracy z momentem złożenia oświadczenia, w trybie natychmiastowym.

Pracownik, który ma orzeczenie lekarskie, musi najpierw odczekać wskazany w nim okres czasu, zanim złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

Kodeks pracy zakłada jeszcze dwie możliwości szybszego odejścia z pracy.

Art. 48 § 2.
Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Art. 23(1) § 4.
W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Odejście z pracy bez okresu wypowiedzenia a porzucenie – konsekwencje

Odejście z pracy bez wypowiedzenia następuje na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Niestosowanie się do powyższych przepisów traktowane jest jako porzucenie pracy, za które pracownikowi nie należy się żadne odszkodowanie. W takiej sytuacji pracodawca ma również prawo zwolnić go dyscyplinarnie.

Porzucenie pracy to zachowanie, jakie można uznać za niemoralne. Niestety różne są przyczyny takiego posunięcia, często między pracownikiem i pracodawcą zachodzą różne spięcia, które sprawiają, że jeden drugiemu chce zrobić „na złość” lub też zwyczajnie odciąć się w szybki sposób. Trzeba jednak zawsze mieć na uwadze obecnie obowiązujące prawo i starać się panować nad emocjami. Jeśli pracownik porzuca pracę z dnia na dzień, może zostać zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Niestety informacja na ten temat widnieje w świadectwie pracy, co może w przyszłości utrudnić pracownikowi poszukiwanie nowej pracy. Nowy pracodawca może się obawiać, że zostanie potraktowany tak samo nieuczciwie, jak poprzedni. W niektórych przypadkach pracodawca może także żądać odszkodowania, jeśli w wyniku nagłego odejścia pracownika poniesie szkodę. Pracownik, który odchodzi z pracy bez wypowiedzenia, odbiera sobie również możliwość starań o zasiłek dla bezrobotnych.


Szukasz pracy w Łodzi? Aplikuj na nasze oferty -> Praca Łódź 

Oceń artykuł
3/5 (2)