Staż – dowiedz się, ile trwa i z czym się wiąże. Pobierz podanie o staż w PDF

Staż to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby, które odbyły staż i dopiero wchodzą na rynek pracy, mają większą szansę na zdobycie zatrudnienia. Dowiedz się, jak wygląda staż i jakie są prawa stażysty.

Staż - pracownik tłumaczący coś stażyście

Staż to nie tylko dodatkowy wpis do CV. Uczy nowych umiejętności, daje doświadczenie radzenia sobie w różnych środowiskach pracy, buduje kontakty i pewność siebie. O możliwość podjęcia stażu mogą starać się studenci, czy osoby, które mają status bezrobotnego. Oferty stażu można znaleźć samodzielnie za pomocą np. portali z ofertami pracy i staży lub za pomocą urzędu pracy za inicjatywą pracodawcy.

Staż a praktyka – czy to to samo?

Staż i praktyka to terminy często stosowane na przemian. W rzeczywistości jednak oznaczają zupełnie co innego. Praktykę zawodową odbywają głównie osoby młode, począwszy od szkoły średniej do studentów. Praktykę realizuje się jeszcze w trakcie nauki, niekiedy zaraz po jej zakończeniu. Często jest jednym z punktów zaliczenia szkół zawodowych i techników. Stanowi ona element edukacji.

Natomiast staż jest już bardziej utożsamiany z pracą. To jedno z pierwszych doświadczeń zawodowych, w którym stażysta jest niemal pełnoprawnym pracownikiem. Ponadto staż z urzędu pracy dotyczy osób bezrobotnych, które zarejestrowane są w UP. Choć zarówno praktyka, jak i staż mają ten sam cel, czyli przygotowanie do wykonywania danego zawodu, to odbywają się w innych okolicznościach i rządzą się innymi prawami. Praktyka zwykle jest bezpłatna i trwa maksymalnie 3 miesiące. A jak jest ze stażem?

Staż z urzędu pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staż z urzędu pracy pomaga walczyć z bezrobociem w kraju. Pozwala zdobyć doświadczenie i praktyczne umiejętności, omijając konieczność zawarcia z pracodawcą umowy o pracę. Finansowany jest z funduszy unijnych i Funduszy Pracy. Często stanowi element Indywidualnego Planu Działania. Czym jest taki plan?

To określone wobec bezrobotnego cele, które mają pomóc mu w aktywizacji zawodowej. W tym celu najpierw musi przeprowadzić rozmowę ze swoim opiekunem i w oparciu o nią złożyć wniosek o staż. Gdy otrzyma skierowanie, następuje podpisanie umowy ze starostą. Często staż z urzędu pracy to także szansa na znalezienie pracy. Warunki umowy mogą zakładać, że staż ma się zakończyć stałym zatrudnieniem.

Kto może zostać stażystą?

Staż dotyczy osób, które zostaną wybrane w drodze rekrutacji lub spełnią określone przesłanki do stażu z urzędu pracy. Staż mogą podjąć:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
 • osoby przed 30 rokiem życia, w przypadku gdy od dnia ukończenia nauki w szkole wyższej nie minął rok,
 • kobiety nieaktywne zawodowo po urodzeniu dziecka,
 • osoby po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i średniego wykształcenia,
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do lat 18,
 • bezrobotni niepełnosprawni,
 • osoby bezrobotne, które odbywały karę pozbawienia wolności i nie podjęły zatrudnienia.

Jak się dostać na staż?

Istnieje kilka sposobów na podjęcie stażu. Wybór konkretnego zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się kandydat.

 • Samodzielne podjęcie stażu – ta forma polega na poszukiwaniu firmy, która taki staż oferuje. Wówczas trzeba zmierzyć się z innymi kandydatami i wziąć udział w rekrutacji na staż. W tym przypadku nie ma ograniczenia wiekowego, jednak pracodawcy mogą oczekiwać świeżych na rynku pracy pracowników, którzy zostaną z nimi na dłużej.
 • Staż z urzędu pracy – po spełnieniu warunków organ wydaje kandydatowi skierowanie na staż u konkretnego pracodawcy.
 • Współpraca z pracodawcą – o staż z urzędu pracy może także wystąpić pracodawca. Jeśli kandydat chce podjąć staż u konkretnego, może się do niego zgłosić z propozycją. Wówczas pracodawca musi zgłosić w urzędzie pracy, w jakim zarejestrowany jest kandydat, że chce zorganizować w swoim zakładzie staż. We wniosku należy wskazać konkretnego kandydata, który następnie otrzyma skierowanie do tego pracodawcy.
 • Staż studencki – studenci mogą zdobyć staż z ramienia uczelnianego biura karier. Wówczas student trafia do pracodawcy, który ma podpisaną umowę z uczelnią.

Staż z UP – zgłoszenie pracodawcy

Jeśli pracodawca chce podjąć współpracę z urzędem pracy w celu zorganizowania stażu, powinien:

 • Złożyć wniosek o zorganizowanie stażu.
 • W przypadku pełnomocnictwa złożyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
 • Poczekać na weryfikację dokumentów. Tym zajmuje się dyrektor powiatowego urzędu pracy w imieniu starosty.
 • Podpisać umowę o organizację stażu dla bezrobotnych.

Prawa stażysty

Poszukując stażów na własną rękę widać, że nie każdy pracodawca oferuje wynagrodzenie. Inaczej sprawa wygląda w przypadku stażu z urzędu pracy. Tutaj stażysta ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto:

 • sam staż jest wliczany do stażu pracy i brany pod uwagę w ustalaniu uprawnień do urlopu i emerytury,
 • stażysta podlega pod ubezpieczenie rentowe i wypadkowe,
 • po zakończeniu stażu przysługuje sprawozdanie opisujące jego przebieg,
 • warunek odbycia stażu upoważnia do zatrudnienia na stałe, jeśli warunki umowy tak zakładały.

Ile trwa staż?

Jeden staż trwa z reguły 6 miesięcy. W sumie łączny czas odbywania stażu u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 12 miesięcy. To oznacza, że w jednym zakładzie można odbyć staż dwa razy. Pod warunkiem, że pomiędzy zdarzeniami nastąpi minimum roczna przerwa.

Jeśli pracodawca pragnie związać się z pracownikiem na dłużej niż rok, musi go zatrudnić na zwykłych zasadach. Maksymalny czas odbywania wszystkich stażów może wynieść dwa lata. Jeśli pracownik dostanie się na staż, ale w trakcie jego trwania dojdzie do wniosku, że nie nie chce w nim dłużej uczestniczyć, ma prawo do rezygnacji. Wówczas jednak musi liczyć się z potencjalną koniecznością zwrotu poniesionych przez UP kosztów.

Jak wygląda staż?

Wiele osób nie podejmuje aktywności zawodowej, ponieważ ma obawy przed odnalezieniem się w środowisku pracy. Narażone na to są osoby nieśmiałe lub takie, które miały w swoim życiu długą przerwę od pracy. Staż pozwala oswoić się z pracą w stopniowy sposób. W czasie odbywania stażu podopieczny ma przydzielonego opiekuna. Mentor wdraża stażystę w jego rolę w zakładzie pracy, przydziela obowiązki na danym stanowisku i dba o przestrzeganie jego praw. Jak wygląda sam staż od strony formalnej?

 • Stażyście przysługują dwa dni wolne na każde 30 dni stażu.
 • Osoba, która dojeżdża na staż z daleka, może uzyskać zwrot kosztów dojazdu do miejsca wykonywania pracy.
 • System czasu pracy stażysty trwa maksymalnie 8 godzin (40 h w tygodniu).
 • Staż ma miejsce w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Nie może się odbywać w niedziele i święta.
 • Stażysta nie może pracować w godzinach nocnych i w systemie zmianowym.
 • Przed rozpoczęciem stażu należy przeszkolić stażystę z zasad BHP.
 • Fundusz Pracy pokrywa koszty badań lekarskich stażysty.
 • W interesie pracodawcy leży zapewnienie stażyście odzieży i obuwia ochronnego.
 • Stażysta nie może robić nadgodzin.
 • Stażysta z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może pracować maksymalnie do 7 godzin dziennie.
 • Jeśli stażysta nie wykonuje rzetelnie swoich obowiązków, to istnieje ryzyko rozwiązania z nim umowy.

Jakie dokumenty dostarcza stażysta?

Aby dostać się na staż, należy przygotować następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,
 • oświadczenie w sprawie adresu zameldowania,
 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • dyplomy,
 • świadectwa pracy w przypadku osób już posiadających jakieś doświadczenie zawodowe.

Jeśli osoba dostanie się na staż, to musi pamiętać o dwóch dokumentach:

 • Lista obecności

Dokument ten służy potwierdzeniu, że stażysta zjawia się na miejscu pracy w obowiązujących go godzinach. W ciągu dwóch dni od ostatecznego dnia miesiąca pracodawca musi zatwierdzić listę obecności. Jeśli pracownik nie wstawi się w miejscu odbywania stażu i ta sytuacja będzie się powtarzać, to pracodawca jest zobowiązany do poinformowania urzędu pracy o tym fakcie w ciągu 7 dni o nieobecnościach i przerwaniu stażu. W interesie stażysty jest dostarczenie listy obecności do urzędu pracy każdego miesiąca w z góry określonym terminie.

 • Sprawozdanie ze stażu

Sprawozdanie z przebiegu stażu jest sporządzane już po odbyciu stażu.  W dokumencie znajduje się opis czynności i zadań, z jakimi mierzył się stażysta w zakładzie pracy. Sprawozdanie to informacja o tym, że obie strony umowy – stażysta i opiekun wywiązali się z umowy.

Staż a wynagrodzenie

Kandydat, który samodzielnie poszukuje stażu i bierze aktywny udział w rekrutacjach, może sam wybrać czy chce podjąć bezpłatny staż, czy jednak wynagrodzenie ma dla niego znaczenie. W przypadku stażu z urzędu pracy, w oparciu o art. 53., ust.6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Warto zaznaczyć, że osoba odbywająca staż nie traci statusu osoby bezrobotnej, jednak nie otrzymuje w tym czasie zasiłku dla bezrobotnych.

Ostateczna kwota wynagrodzenia za staż z UP jest uzależniona od stawki zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w danym roku. Warto o tym pamiętać, ponieważ jest to duży plus dla kandydatów. Nawiązując współpracę bezpośrednio z firmą, stażysta otrzymuje wynagrodzenie symboliczne lub w ogóle nie może na nie liczyć. Dla wielu jednak nie stanowi to znaczenia, gdyż staż i zdobyte na nim doświadczenie stanowi wartość samą w sobie. CV, w którym widnieje informacja o stażu, znacznie podnosi atrakcyjność kandydata na rynku pracy.

Podanie o staż

Podanie o staż to dokument, który składa się w przypadku chęci podjęcia stażu u pracodawcy, który go akurat nie oferuje w danym momencie. W dokumencie kandydat powinien się wykazać silną motywacją, uzasadnić, dlaczego chce podjąć staż i dlaczego wybrał akurat tego pracodawcę. Powinien przybliżyć swoją osobę, napisać, jakie ma atuty, w jaki sposób może przysłużyć się pracodawcy swoimi umiejętnościami. Kandydat na staż zwykle nie ma doświadczenia, zatem powinien skupić się na opisaniu wiedzy, którą uzyskał w szkole i swoich cechach charakteru. Podanie należy zwieńczyć prośbą o pozytywne rozpatrzenie kandydatury i podpisem. Przykładowy wzór podania o staż znajdziesz poniżej.


…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………….

………………………………….

………………………………….

(dane kandydata)

………………………………….

………………………………….

………………………………….

(dane firmy)

Podanie o przyjęcie na staż

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na staż w firmie…………………….. Jestem studentem/absolwentem uczelni…………………………….…………………………. o profilu/na kierunku………………………………….…Do tej pory zdobyłem/łam doświadczenie w zakresie………………………….  i wiedzę na temat…………………………………………… Uważam, że powyższą wiedzę zdobytą w wyniku lat nauki mogę z powodzeniem wykorzystać na stażu w Państwa firmie. Jestem osobą punktualną, komunikatywną i nie boję się pracy pod presją czasu. Wszystkie powierzone mi zadania wykonuję z najwyższym zaangażowaniem. Pragnę zdobyć pierwsze doświadczenie w Państwa firmie, ponieważ jest ona znana i ceniona zarówno na rynku pracy, jak i wśród klientów. Panuje opinia, że oferują państwo wysokiej jakości produkty/usługi wykonane z należytą starannością. Chciałabym/chciałabym nauczyć się tego samego w Państwa firmie i być może po ukończeniu nauki wykorzystać te umiejętności w tym samym miejscu.

Mając na uwadze powyższe, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury.

Z poważaniem

…………………………………..

(podpis)


Umowa o staż

W przypadku stażu z urzędu pracy to zwykle organ udostępnia formularz umowy. Jej stronami jest urząd pracy i organizator stażu lub urząd i stażysta. Umowa o staż jest umową cywilnoprawną. Nie ma nic wspólnego ze stosunkiem pracy, więc osoba odbywająca staż nie jest pracownikiem i nie ma praw pracowniczych, np. do urlopu wypoczynkowego. W umowie o staż bezpośrednio u firmy muszą zawierać się informacje o warunkach jego podjęcia. Zarówno rodzaj obowiązków, jak i czas stażu, czy wysokość wynagrodzenia. Najlepiej by umowa o staż została sporządzona w formie pisemnej. Stronami w umowie jest stażysta i zatrudniający. Główne dane, jakie powinny się w niej znaleźć to:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane obu stron umowy, zarówno stażysty, jak i podmiotu, który organizuje staż,
 • numer dowodu osobistego i legitymacji w przypadku studentów,
 • czas i miejsce odbywania stażu,
 • informacja o wysokości wynagrodzenia lub jego braku,
 • podpisy.

Staż dla studentów i bezrobotnych – korzyści

Staże dla studentów to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia jeszcze przed wstąpieniem na rynek pracy. Dzięki temu już po zakończeniu studiów zdecydowanie łatwiej jest uzyskać zatrudnienie u wielu renomowanych pracodawców. Student, który ma za sobą staż, jest o krok przed swoimi rówieśnikami. Szczególnie w okresie wakacyjnym firmy organizują 3-miesięczne staże dla studentów. Zatem czas wolnego można wykorzystać na zdobycie doświadczenia.

Osoby bezrobotne dzięki stażowi z UP mogą odnaleźć nową drogę życiową. Wielu bezrobotnych boryka się z problemem braku kwalifikacji i z tego powodu nie mogą znaleźć pracy. Staż zawodowy pomaga je zdobyć. Często sam staż to dopiero początek współpracy z pracodawcą, która zmierza do nawiązania stosunku pracy.

Wszystkie zalety stażu sprawiają, że jest to rozwiązanie idealne dla każdego. Zarówno jako forma aktywizacji zawodowej z urzędu pracy, jak i staż bezpośrednio u pracodawcy są w przyszłości dobrze postrzegane przez pracodawców i burzą bariery związane z odnalezieniem się na rynku pracy.

Oceń artykuł
0/5 (0)