Ulga na powrót – co to? Ile wynosi?

Ulga na powrót w 2022 roku to nowy pomysł rządzących. Polski Ład zaprezentował specjalną ulgę podatkową dla osób powracających z emigracji. Ma to być pewnego rodzaju zachęta do rozpoczęcia pracy w Polsce. Ile wynosi ulga na powrót? Co to jest? Kogo dotyczy? Sprawdź!

ulga na powrót w 2022 roku

Ulga na powrót w 2022 roku to efekt zmian podatkowych wprowadzonych przez wielki zbiór ustaw. Polski Ład ma wpłynąć nie tylko na zarobki Polaków, ale też zachęcić ich do dalszej pracy w wieku emerytalnym, a także nakłonić do powrotu z emigracji. Ulga na powrót w Polskim Ładzie będzie przyznawana tym pracownikom, którzy zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej po dłuższej nieobecności w kraju. Komu przysługuje ulga podatkowa na powrót do kraju? Ile wynosi? Kiedy można z niej skorzystać?

Ulga na powrót – podstawa prawna

Powyższa ulga została wprowadzona wraz ze zmianami podatkowymi w Polskim Ładzie. Warto pamiętać, że to tylko nazwa projektu, a samych zmian warto szukać w różnych ustawach dotyczących opisywanego zagadnienia. Podstawa prawna ulgi na powrót z emigracji w 2022 roku zawarta jest w katalogu zwolnień opisanych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mowa tu konkretnie o art. 21 ust.1 (pkt 152) tej ustawy:

Art.  21.  [Zwolnienia przedmiotowe] 1. Wolne od podatku dochodowego są […] przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł […] w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44.

Ulga na powrót od kiedy?

Ulga podatkowa na powrót dla emigrantów powracających do Polski zaczęła funkcjonować już od 1 stycznia 2022 roku. Osoby, które zmieniły rezydencję podatkową, mogą więc zostać objęte specjalnym zwolnieniem z podatku już w tym roku kalendarzowym. To znaczy, że zasadniczo z ulgi będzie można skorzystać na początku 2023 roku, podczas składania rocznego rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnik powracający do Polski ma prawo do wyboru. Może zacząć stosować zwolnienie już od roku, w którym powrócił do kraju, lub zdecydować o naliczaniu ulgi od roku następnego. Dlaczego to ma znaczenie? Z ulgi na powrót można korzystać tylko przez cztery następujące po sobie lata.

Kogo dotyczy ulga na powrót w Polskim Ładzie?

Jak już wspomnieliśmy, aby skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku w Polskim Ładzie, należy powrócić do wykonywania pracy w kraju. Nie mówimy tutaj o tymczasowej zmianie miejsca zamieszkania, a trwałym przeniesieniu rezydencji podatkowej i podleganiu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Osoba korzystająca z ulgi na powrót musi stworzyć nowy ośrodek interesów życiowych w naszym kraju.

Ponadto podatnik powinien wykazać, że nie zamieszkiwał terytorium RP w okresie:

 • trzech lat kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających rok, w którym doszło do zmiany rezydencji podatkowej (powrotu do Polski);
 • w okresie od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na Polskę, aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym doszło do tej zmiany.

Podatnik może korzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli zmienili rezydencję podatkową (wyemigrował) co najmniej 3 lata przed powrotem do Polski. Nie wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego także ze względu na źródło generowanych przychodów. Ulga dla emigrantów w Polskim Ładzie przysługuje od kwot uzyskanych:

 • ze stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego i spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umowy zlecenia;
 • z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej metodą liniową, według skali podatkowej, w ramach IP BOX, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na powrót – dodatkowe wymagania

To jeszcze nie koniec wymagań, które należy spełnić, aby kwalifikować się do skorzystania z ulgi podatkowej dla emigrantów. Podatnik ubiegający się o ulgę powinien posiadać obywatelstwo Polskie, obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej lub Kartę Polaka. Oprócz tego musi mieszkać:

 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez przynajmniej 5 lat poprzedzających okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium RP, do dnia, który poprzedza dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na Polskę;
 • nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa wyżej, w państwie członkowskim UE, państwie należącym do EOG, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, USA, Republice Korei.

Ostatecznie, podatnik nie powinien wcześniej korzystać w całości lub w części z tego zwolnienia. Jeżeli zatem podatnik ponownie wróci do kraju, nie będzie mógł drugi raz skorzystać z pełnej ulgi na powrót. Warto też dodać, że podatnik ubiegający się o ulgę powinien posiadać certyfikat rezydencji podatkowej albo inny dokument potwierdzający status rezydencji w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do ulgi.

Ile wynosi ulga na powrót?

Ulga na powrót to tak naprawdę znacznie wyższa kwota wolna od podatku, która wynosi aż 85 528 złotych. To tyle, ile do tej pory wynosił próg podatkowy dla osób rozliczających się metodą skali podatkowej (obecnie 120 tysięcy złotych rocznie).

Całkowita kwota zwolnienia z podatku to zatem czterokrotność powyższej kwoty, ponieważ z ulgi na powrót można korzystać przez cztery następujące po sobie lata.

Ulga PIT na powrót z emigracji a inne ulgi podatkowe

Polski Ład to nie tylko ulga na powrót. Rządowy projekt wprowadził wiele zmian podatkowych, które obejmą niemal każdą grupę społeczną w kraju. Oprócz opisywanej w tym artykule ulgi, nowy ład wprowadził też ulgę dla klasy średniej lub np. ulgę dla emerytów kontynuujących pracę. Ze zwolnienia podatkowego skorzystają także rodziny z dziećmi, a to za sprawą ulgi dla rodzin 4+.

Zwolnienia podatkowe dla osób do 26. roku życia, ulga dla rodzin 4+, ulga na powrót – to świadczenia, które można jak najbardziej łączyć. Warto mieć na uwadze, że suma przychodów zwolnionych z podatku nie może w roku przekroczyć kwoty 85 528 złotych.

Ulga na powrót 2022 a ZUS

Podatkowa ulga dla powracających z emigracji może zostać rozszerzona o kolejne przywileje. Jeszcze przed wejściem w życie Polskiego Ładu rząd planował zwolnić takie osoby także z opłacania składek ZUS. Ustawodawcy wciąż nie wycofali się z tych zapewnień, dlatego można przypuszczać, że za jakiś czas przepisy o uldze na powrót zostaną zaktualizowane.

Ulga na powrót w Polskim Ładzie – oświadczenie

Wcześniej wspomnieliśmy, że ulga na powrót z zasady zacznie być wykorzystywana od początku 2023 roku. W praktyce ulga może być naliczana jeszcze w 2022 roku, za sprawą oświadczenia o potrącaniu ulgi z comiesięcznego wynagrodzenia. W treści oświadczenia podatnik informuje płatnika składek, że spełnia warunki do zastosowania ulgi na powrót. Aby dokument był kompletny, należy w nim zawrzeć dokładną datę rozpoczęcia stosowania ulgi. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, pracodawca zacznie naliczać zwolnienie z podatku najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał pismo.

Podatnik, czy też pracownik, jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o ewentualnej zmianie stanu faktycznego, która mogłaby wpłynąć na prawo do otrzymywania ulgi. Jeżeli tak się stanie, powinien złożyć nowe oświadczenie o nieuwzględnianiu zwolnienia w zaliczkach na podatek. Pracodawca nie będzie uwzględniał tego zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał daną informację.

Jakie dokumenty? Wzór oświadczenia o prawie do ulgi na powrót w PDF

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko podatnika)

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. „ulga na powrót”)

 

Niniejszym informuję płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa zakładu pracy) o tym, że spełniam warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w podtytule oświadczenia. Wnioskuję zatem o uwzględnienie ulgi przy poborze zaliczek podatkowych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Informuję także, że:

 • rok rozpoczęcia korzystania przeze mnie z ww. zwolnienia z podatku to: ………… r.;
 • rok zakończenia korzystania przeze mnie z ww. zwolnienia z podatku to: ………… r.

Jednocześnie:

 • zobowiązuję  się do powiadomienia wskazanego wyżej płatnika o każdej zmianie stanu faktycznego wynikającego z ww. oświadczenia;
 • jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 • mam świadomość, iż powyższa klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna:

– art. 21 ust. 1 pkt 152, art. 32 ust. 1g – 1h ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis wnioskodawcy)

Data wpływu niniejszego oświadczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczenie o prawie do ulgi na powrót w formacie PDF

Oceń artykuł
4.5/5 (2)