Jak napisać dobry biznesplan? Elementy, wzór biznesplanu z instrukcją

Biznesplan to dokument planistyczny związany działalnością przedsiębiorstwa, którego celem jest określenie m.in. szans, celów firmy i narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak stworzyć biznesplan, co zawiera każda z jego części, a także pobierz wzór biznesplanu w PDF.

biznesplan

Biznesplan – co to jest?

Wiele osób zastanawia się, czym jest biznesplan. Definicja mówi, że jest to dokument spisywany przez przedsiębiorcę, który szczegółowo analizuje firmę pod kątem jej mocnych stron, zasobów, zagrożeń, wydatków, celów oraz planów. Tworzenie biznesplanu ma na celu ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia, przewidzenie możliwych czarnych scenariuszy i opracowanie planów awaryjnych. Jest on w pewnym sensie mapą, która ułatwia przedsiębiorcy poruszanie się i obieranie takich dróg prowadzących do celu. Biznesplan pozwala samodzielnie zweryfikować, czy planowane przedsięwzięcie ma potencjał i przyniesie zysk.

Wielu młodych, niedoświadczonych przedsiębiorców wychodzi z założenia, że pisanie biznesplanu na własny użytek jest stratą czasu. Tymczasem wielu ekspertów podkreśla, że stworzenie planu biznesowego może być pomocne dla każdego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim umożliwia ono zweryfikowanie wiedzy na temat rynku, podstawowych pojęć branżowych i biznesowych, a także procesów zachodzących w ekonomii. Biznesplan pozwala również spojrzeć z dystansem na planowane przedsięwzięcie i przeanalizować je pod każdym względem.

Plan biznesowy tworzy się nie tylko na potrzeby założenia działalności gospodarczej. Istnieje wiele możliwości otrzymania dotacji na jego rozwój. Co prawda, nie jest dokumentem wymaganym formalnie. Jednak bank albo urząd na pewno docenią osobę, która wie, czego chce. Doskonale zaprojektowana analiza świadczy o poważnym podejściu przedsiębiorcy i sugeruje mniejsze ryzyko niepowodzenia.

Funkcje biznesplanu

Przyjmuje się istnieją dwie najważniejsze funkcje biznesplanu: wewnętrzna i zewnętrzna. Pierwsza wykorzystuje go jako dokument planistyczny wewnątrz przedsiębiorstwa, który jest niezbędny do prawidłowego zarządzania nim. Druga ma z kolei na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów oraz pozyskanie środków niezbędnych do podejmowania nowych przedsięwzięć. Prawidłowo skonstruowany biznesplan powinien spełniać jednocześnie obie te funkcje.

Profesjonalny biznesplan – czego dotyczy?

Dobry biznesplan powinien skupiać się na jak najlepszej analizie rynku, na który chce wkroczyć przedsiębiorca. Oprócz tego trzeba przemyśleć realizację celów długodystansowych i małych kroków do wykonania w ciągu najbliższych miesięcy. Plan powinien określać, co chcemy osiągnąć, jak to zrobimy, w jakim czasie i jakim kosztem. Szczegółowa analiza musi odpowiedzieć na fundamentalne pytania, jakie zadaje sobie każdy przedsiębiorca:

 • Ile pieniędzy jestem w stanie przeznaczyć na rozwój?
 • Jaka jest moja wiedza na temat produktu?
 • Czy rynek nie jest przepełniony?
 • Jak wypada mój produkt na tle innych firm?
 • W zależności od jakości – jaką cenę mogę zaproponować?
 • Jakie cele poboczne prowadzą do głównego?
 • Jaki jest mój główny cel?
 • Ilu pracowników potrzebuję i jak dużo mogę im zapłacić?
 • Jak ugryźć stronę marketingową przedsięwzięcia?
 • Na jaki zysk mogę liczyć krótko i długofalowo?

Warto pamiętać, że treść biznesplanu musi być wyczerpująca i dostosowana do rodzaju produktów. Inaczej będzie wyglądać biznesplan własnej kawiarni, inaczej ten przygotowany dla wytwórni płytek ceramicznych.

Biznesplan – jak napisać? 

Zaprojektowanie planu biznesowego wypada zacząć od skonstruowania schematu, który pomoże zachować porządek. Będzie przypominał o wszystkich kwestiach wartych poruszenia, a także ułatwi nawigację po dokumencie. Jeśli zastanawiasz się, jak napisać biznesplan, zapoznaj się z jego najważniejszymi elementami.

Biznesplan – elementy i budowa

Konstrukcja planu pomagającego wystartować z biznesem może się różnić od dokumentu przedstawionego organom odpowiedzialnym za dotacje. Nie istnieje jeden, idealny wzór biznesplanu, ale zapoznanie się z wieloma ogólnodostępnymi schematami na pewno ułatwi stworzenie swojego dokumentu, dostosowanego do potrzeb właściciela firmy. Oto najważniejsze elementy biznesplanu:

 1. Opis przedsięwzięcia (streszczenie)
 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
 3. Opis produktu lub usługi
 4. Rynek i konkurencja
 5. Strategia marketingowa
 6. Analiza finansowa
 7. Plany i harmonogram realizacji
 8. Podsumowanie
 9. Załączniki

Opis przedsięwzięcia (streszczenie)

Streszczenie jest skróconym opisem wszystkich najważniejszych informacji oraz wizytówką biznesplanu, która ma zachęcić potencjalnego inwestora do zainteresowania się naszym przedsięwzięciem. To od niego zależy, czy adresat przejdzie do pozostałych części dokumentu. Z tego powodu powinno być ono przygotowane w sposób precyzyjny i staranny. W opisie powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • cel biznesplanu
 • nazwa przedsiębiorstwa i nazwiska właścicieli,
 • kwalifikacje i doświadczenia kierownictwa firmy,
 • cele, wizja i misja firmy,
 • koncepcja na rozwój przedsiębiorstwa,
 • opis usług, produktów i rynków zbytu,
 • grupa docelowa, do której kierowane są usługi lub produkty,
 • przewidywane zyski i koszty oraz prognozy sprzedażowe.

Streszczenie biznesplanu należy napisać dopiero na samym końcu, kiedy pozostałe części są już gotowe. Jego objętość to przynajmniej jedna, a maksymalnie cztery strony A4 – opis powinien być zwięzły, aby nie znudzić czytelnika, a zarazem konkretny. Jego treść powinna być zrozumiała dla każdej osoby, która nie ma eksperckiej wiedzy  na temat branży, w jakiej będzie działał biznes.


Sprawdź także: Jednoosobowa działalność gospodarcza: jak założyć? Wady i zalety


Charakterystyka przedsiębiorstwa

W tej części biznesplanu należy zawrzeć najważniejsze informacje na temat firmy takie jak jej nazwa, lokalizacja, forma prawna, dane kontaktowe, dane właścicieli, przedmiot działalności i cele do osiągnięcia w przyszłości. Wartościowe może być przedstawienie historii przedsiębiorstwa, posiadanych przez niego certyfikatów i otrzymanych nagród, posiadanych zasobów, kwalifikacji kadry zarządzającej (wykształcenia, doświadczenia). Opis historii dotyczy firm już istniejących na rynku. W przypadku nowych przedsiębiorstw warto skupić się na tym, co do tej pory udało się osiągnąć w związku z podjęciem działalności. Chodzi na przykład o posiadany lokal czy uzyskane pozwolenia.

Opis produktu lub usługi

W tej części biznesplanu należy przedstawić szczegółową charakterystykę przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Analiza powinna zawierać informacje na temat rodzaju usługi lub produktu, jego nazwy i najważniejszych cech, sugerowanej ceny, kosztu produkcji, posiadanych patentów i praw autorskich oraz sposobu dystrybucji. Poza tym warto opisać, jak produkt wypada na tle konkurencji, jaką ma wartość dla klienta, jak wygląda proces jego produkcji oraz plany na jego unowocześnienie. Profesjonalny biznesplan powinien również zawierać ilustrację produktu, która ukazuje jego wygląd i sposób działania.

Rynek i konkurencja

Analiza rynku w biznesplanie ma za zadanie scharakteryzowanie otoczenia, w którym będzie działało nasze przedsiębiorstwo. Mowa o aspektach takich jak branża, wielkość rynku i panujące na nim tendencje. Rzetelnie przygotowane badanie pozwoli również dowiedzieć się, czy oferowana usługa lub produkt znajdzie nabywców, kim są potencjalni klienci, ile zarabiają, jakie są ich potrzeby oraz jaka jest ich szacunkowa liczba. Kluczowe jest, aby zarówno przedsiębiorca, jak i inwestor otrzymali szczegółowy obraz otoczenia.

Charakterystyka konkurencji w biznesplanie ma z kolei zadanie przedstawić pozycję rynkową konkurencji, jej słabe i mocne strony oraz zagrożenie, jakie stwarza dla naszego przedsiębiorstwa. Warto wyróżnić konkurentów bezpośrednich, czyli takich, którzy posiadają w swojej ofercie podobny produkt oraz potencjalnych, czyli zaspokajających te same potrzeby klientów. W tej części należy także zastanowić się, co sprawia, że nasz produkt jest unikalny oraz jaką mamy dzięki temu przewagę konkurencyjną.

W tej części można również umieścić analizę SWOT przedsiębiorstwa. Jej celem jest przedstawienie mocnych i słabych stron firmy, a także szans i zagrożeń w otoczeniu.

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa jeden z najważniejszych elementów w strukturze biznesplanu, który opisuje działania, jakie ma zamiar podjąć przedsiębiorstwo, aby sprzedać określoną usługę lub produkt. Plan marketingowy w biznesplanie musi zawierać informacje o narzędziach, które pozwolą dotrzeć do klientów, cenie produktu lub usługi, kanałach dystrybucji, formie promocji i reklamy. W tej części warto również oszacować budżet, taki możemy przeznaczyć na działania marketingowe.

Analiza finansowa

Analiza finansowa to sekcja najbardziej interesująca inwestorów, pozwalająca opracować cały plan działania. To na jego podstawie można określić, czy całe przedsięwzięcie ma szansę na sukces. W biznesplanie plan finansowy obejmuje: perspektywy sprzedaży, nakłady finansowe, a także prognozy zysków lub strat. Można zawrzeć w nim również informacje na temat źródeł finansowania działalności, analizę progu rentowności, obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kapitał, a w biznesplanie firm już istniejących na rynku, również sprawozdania historyczne.

Analizę finansową sporządza się na najbliższe dwa lata funkcjonowania przedsiębiorstwa w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Plany i harmonogram realizacji

Tworząc biznesplan krok po kroku, nie należy zapominać o planach i harmonogramach podejmowanych działań. Dzięki nim przedsiębiorca uniknie chaosu, który mógłby zrujnować nawet najbardziej obiecujący projekt. W tej części powinny znaleźć się cele oraz terminy, w jakich chcemy je zrealizować, narzędzia, które pomogą nam w ich osiągnięciu, a także czynniki, które na nie wpływają. Warto pamiętać, że zarówno terminy, jak i cele mogą ulec zmianom w trakcie pracy. Taka sytuacja ma miejsce stosunkowo często i nie ma w niej nic złego. O wiele gorszym byłaby próba zrealizowania celów, które w międzyczasie przestały być tak istotne, jak zakładaliśmy na początku.

Podsumowanie

Podsumowanie to opis ubierający wszystko w zgrabną całość. W przypadku starania się o dotację, stanowi dobrą okazję do zachęcenia potencjalnego inwestora realizacją projektu. Z tego powodu powinny się w nim znaleźć korzyści, które może on osiągnąć.  Podsumowanie biznesplanu  musi również zawierać aspekty, które w największym stopniu mogą zagrozić powodzeniu przedsięwzięcia. Takie zestawienie pozwala ocenić potencjalne ryzyko niepowodzenia z efektami realizacji projektu.

Załączniki

Gotowy biznesplan powinien również zawierać załączniki, które uzupełniają materiał główny. Wśród nich mogą się znaleźć:

 • słowniczek terminów wykorzystywanych w branży, w jakiej działa firma,
 • wyniki badań rynkowych,
 • życiorysy zawodowe kadry zarządzającej i najważniejszych pracowników,
 • specyfikację techniczną produktu,
 • dane patentowe,
 • kopie dokumentów i umów, które mogą być niezbędne do oceny biznesplanu,
 • materiały reklamowe wykorzystywane przez firmę,
 • listy referencyjne od osób trzecich,
 • umowy z najważniejszymi partnerami biznesowymi.

Biznesplan – wzór

Jesteś na etapie przygotowywania analizy biznesowej własnego przedsiębiorstwa? Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda biznesplan? Skorzystaj z przykładowego biznesplanu ze szczegółową instrukcją i inspiracjami, którzy przygotowaliśmy. PDF, który proponujemy podzielony jest na etapy zgodnie z konstrukcją takiego dokumentu: każdy z nich zawiera wskazówki dotyczące sugerowanych treści poszczególnych podpunktów wzorowego biznesplanu. Pobierz poniżej 👇

BIZNESPLAN: WZÓR PDF

 

Oceń artykuł
5/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora