Nagana w pracy – czym jest? Konsekwencje dla pracownika

Nagana w pracy udzielona przez szefa to jedna z mniej przyjemnych sytuacji, które mogą spotkać Cię w firmie. Niewywiązywanie się z obowiązków pracownika, łamanie zasad BHP w zakładzie pracy i notoryczne spóźnienia – mogą skutkować dywanikiem u pracodawcy i wpisem do akt. Jakie konsekwencje rodzi nagana pracownicza i za co można ją dostać?

Nagana w pracy - mężczyzna krzyczący do megafonu

Jeśli nie jesteś osobą punktualną i nie wykonujesz zadań zleconych przez szefa – możesz odbyć z nim niezbyt przyjemną rozmowę. Najczęściej kończy się na wyszczególnieniu Twoich błędów i oczekiwaniem poprawy. Nagana w pracy to znak, że takie rozmowy nie przynoszą skutku lub błędy, których się dopuszczasz, są wyjątkowo poważne. Kara nagany to łagodniejsza forma dyscyplinowania pracowników, jednak następstwem kilku “dywaników” może być kara finansowa, a nawet zwolnienie dyscyplinarne. Warto pamiętać, że mimo stosunkowo małych konsekwencji – nagana może dyskwalifikować Cię w oczach pracodawcy, planującego awanse dla swoich podwładnych. Czy otrzymanie takiego wpisu oznacza, że możesz już zacząć przeglądać nowe oferty pracy? Co na temat nagany mówi Kodeks pracy?

Nagana w pracy – co to jest? Za co można ją otrzymać?

Jak już ustaliliśmy, nagana w pracy może spotkać każdego pracownika, który łamie prawo i normy ustalone przez pracodawcę. O definicji nagany pracowniczej możesz przeczytać w Kodeksie pracy, który zawiera prawa i obowiązki każdego człowieka zatrudnionego na podstawie umowy o pracę:

Zgodnie z artykułem 108 Kodeksu pracy naganę pracowniczą można dostać za:

Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować naganę lub upomnienie.

Czym jest owa ustalona organizacja i porządek w procesie pracy? Jeśli zdarza Ci się przyjść do pracy pod wpływem alkoholu, nigdy nie przychodzisz do biura na czas lub nie należysz do osób, które nie informują swojego szefa, gdy planują nieobecność w pracy – to właśnie wtedy łamiesz zasady organizacji i porządku w pracy. Cierpliwy pracodawca prawdopodobnie upomni Cię i poprosi o zmianę podejścia do swoich obowiązków. Mniej spolegliwy szef może udzielić Ci nagany pracowniczej, która niestety będzie widnieć w Twoich aktach. 

Nagana w pracy a świadectwo pracy

Nagana w pracy, która zostawiła swoje piętno w aktach pracowniczych to dla wielu osób wystarczająca kara. Na szczęście tego typu wpis nie zostanie tam na zawsze. W świetle artykułu 113. Kodeksu pracy, nagana pracownicza znika po roku nienagannej pracy – wykonywania obowiązków bez zarzutu. Co więcej, pracodawca, który zauważył Twoją wyjątkową przemianę, może usunąć wpis przed upływem terminu. Trzecim sposobem na wcześniejsze zniknięcie nagany, jest zaakceptowanie wniosku złożonego przez zakładowe związki zawodowe. Co, jeśli Twoja umowa o pracę kończy się przed upływem terminu wykreślenia nagany? Czy przyszły pracodawca zobaczy ją w świadectwie pracy?

Nagana w pracy a świadectwo pracy to ciekawe zagadnienie. Co, jeśli wpis o karze dyscyplinarnej musi istnieć w aktach przez rok, a Twoja umowa wygaśnie po 6 miesiącach? Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa umieszczać informacji o naganie w świadectwie pracy. Dotyczy to zarówno wciąż trwającej kary, jak i takiej, która dawno temu uległa przedawnieniu. Jeśli Twój szef umieścił informację o karze porządkowej w świadectwie pracy – masz prawo do odwołania się od tej decyzji.

Nagana pracownicza – konsekwencje

Wyjątkowo poważne naruszenie zasad panujących w pracy może skończyć się nie tylko na naganie pracowniczej. W 108. artykule Kodeksu pracy istnieje informacja o możliwości nakładania na pracownika również kary pieniężnej. Jaką karę można dostać?

Szef nie może nałożyć na Ciebie finansowej kary porządkowej wedle swojego uznania. Prawo pracy jasno stwierdza, że jednorazowa kara finansowa  nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika. W przypadku nakładania się na siebie wielu kar pieniężnych – nie mogą przekraczać 1/10 miesięcznego wynagrodzenia osoby ukaranej.

Najgorszą konsekwencją otrzymania nagany w pracy jest informacja o tym trafiająca do akt osobowych pracownika. Niestety informacja o naganie w świadectwie pracy może się wiązać z niechęcią zatrudnienia ze strony innych pracodawców. Nagana to także powód do zwolnienia pracownika po naruszeniu obowiązku pracowniczego. Wówczas pracodawca nie musi zachowywać okresu wypowiedzenia.

Nagana w pracy a premia

Jeśli pracownik otrzymał karę nagany, pracodawca jednocześnie może pozbawić go premii regulaminowej. W ten sposób zostanie niejako dwukrotnie ukarany za swoje przewinienie.

Nagana w pracy a zwolnienie

Zwolnienie i nagana mogą zostać wdrożone jednocześnie. Pracodawca może rozwiązać umowę, jeśli pracownik dopuści się ciężkiego przewinienia w obszarze podstawowych obowiązków pracowniczych. Otrzymanie z tego tytułu nagany nie oznacza, że sprawa została rozwiązana. Mimo otrzymania nagany pracownik wciąż może zostać zwolniony za to samo przewinienie.

Nagana w pracy – wzór

Poniżej znajduje się przykładowy wzór nagany pracownika. Dokument należy przede wszystkim uzupełnić o przyczynę decyzji.


………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
(oznaczenie pracodawcy)

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
(oznaczenie pracownika)

NAGANA PRACOWNIKA

Na podstawie art. 108 Kodeksu pracy udzielam Pani/Panu………………………. nagany z
powodu………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu od niniejszej decyzji w ciągu 7
dni od otrzymania dokumentu.

……………………………
(podpis pracodawcy)


Wzór odwołania od nagany w pracy

Warto zaznaczyć, że pracownik ma możliwość wnieść sprzeciw od nagany. Pracodawca nie może zastosować kary po dwóch tygodniach od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przewinienia ani po trzech miesiącach od momentu jego wystąpienia. Aby wykonanie kary było możliwe, pracodawca najpierw musi wysłuchać pracownika. Zatrudniony ma prawo do wyjaśnień. Jeśli pracownik nie chce takich wyjaśnień złożyć, wówczas pracodawca może karę zastosować. Pracownik ma możliwość wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni od zawiadomienia o naganie. Poniżej zamieszczamy wzór odwołania od nagany w pracy.


………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
(oznaczenie pracownika)

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
(oznaczenie pracodawcy)

SPRZECIW PRACOWNIKA OD KARY PORZĄDKOWEJ

W ramach art. 112 k.p. wnoszę sprzeciw wobec kary nagany, która została na mnie nałożona w
dniu……………………. Uważam, że kara jest bezpodstawna. Swój sprzeciw uzasadniam……
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………
(podpis pracownika)


Nagana w pracy – kiedy wygasa? Co dalej? 

Nagana w pracy nie jest dobrym sposobem na rozpoczęcie dnia, ale warto pamiętać, że mogło być gorzej. Jeżeli pracodawca nie nałożył na Ciebie kary finansowej i nie zastosował zwolnienia dyscyplinarnego, masz rok, aby poprawić swoje notowania w firmie. W niektórych przypadkach nagana pracownicza może zniknąć nawet wcześniej – z inicjatywy pracodawcy lub związków zawodowych.

Oceń artykuł
4.2/5 (10)