Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – kto wypłaca i jak długo przysługuje?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, należy spełniać kilka warunków, jednak jest to jak najbardziej możliwe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, komu przysługuje chorobowe po ustaniu zatrudnienia i jak długo możesz otrzymywać zasiłek.  

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Chorobowe po ustaniu zatrudnienia wypłaca się zazwyczaj wtedy, gdy umowa pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym dobiega końca. W takim przypadku wynagrodzenie chorobowe może zostać zastąpione przez zasiłek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby tak się stało, były pracownik musi spełniać określone kryteria i wysłać wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia do ZUS wraz z niezbędną dokumentacją. O jakich dokumentach mowa? Jak długo można przebywać na zwolnieniu chorobowym po ustaniu zatrudnienia? Ile wynosi zasiłek z ZUS? Sprawdź!

ZUS: zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – warunki 

Zasiłek chorobowy jest wypłacany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o zasiłkach chorobowych. Z jej treści dowiesz się, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile może trwać i co w sytuacji, gdy zwolnienie trwa po rozwiązaniu umowy o pracę. Aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, należy spełniać kilka podstawowych warunków. Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

 • choroba (niezdolność do pracy) trwa nieprzerwanie przez przynajmniej 30 dni;
 • powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego;
 • powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy ukazują się później niż 14 dni od jej rozpoczęcia.

Aby mieć pewność, że pracownikowi przysługuje zwolnienie chorobowe po ustaniu zatrudnienia, warto wiedzieć, kiedy ustawa wyklucza jego przyznanie:

 • osoba ma ustalone prawo do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy;
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym;
 • osoba jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego albo zasiłku emerytalnego;
 • osoba nie przepracowała wymaganego okresu wyczekiwania;
 • ubezpieczenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia skończyło się po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku;
 • osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ile wynosi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Wiemy już, komu przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Ile wynosi? Wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia to 80% całego wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał do tej pory. Kwota ta wypłacana jest co miesiąc. Wyjątkowymi sytuacjami, gdy osoba niegdyś zatrudniona otrzymuje 100% wynagrodzenia, są:

 • zasiłek za niezdolność do pracy w wyniku wypadku w drodze do pracy lub podczas powrotu do domu;
 • świadczenia dla kobiet w ciąży;
 • gdy niezdolność do pracy wynikła z powodu badań lekarskich dla dawców narządów, komórek lub tkanek.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

ZUS ustala wysokość świadczenia chorobowego na zasadach ogólnych, jednak bierze w niej pod uwagę składniki wynagrodzenia, do jakich pracownik miał prawo w czasie pobierania świadczeń chorobowych w ciągu trwania stosunku pracy, które nie były wliczane do podstawy w trakcie zatrudnienia. Podstawę ogranicza się do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Art. 46. [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia]
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Chorobowe po ustaniu zatrudnienia – jak długo?

Do kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Z zasady pracownikom przysługuje zasiłek na czas trwania niezdolności do pracy, który nie jest dłuższy niż 91 dni w ciągu roku kalendarzowego. Skrócony okres pobierania zasiłku nie obowiązuje, gdy niezdolność jest spowodowana gruźlicą bądź ciążą pracownicy. Aby otrzymać chorobowe po ustaniu zatrudnienia, należy przedstawić zbiór dokumentów wraz z wnioskiem. Jak to zrobić? 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: jakie dokumenty?

Warto wiedzieć, że nie od razu zostanie Ci przyznany zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Jakie dokumenty do ZUS należy przygotować? Jeśli pracownikowi skończyła się umowa o pracę, musi samodzielnie postarać się o przedłużenie otrzymywania zasiłku. W tym przypadku podstawowym dokumentem, jaki należy dostarczyć do ZUS jest elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA. Wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia powinno się złożyć wraz z formularzem ZUS Z-10 oraz ZUS Z-3, jeśli chodzi o pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  oraz duchownych dedykowany jest ZUS Z-3b, a dla pozostałych ubezpieczonych ZUS Z-3a.

Zwolnienie chorobowe na wypowiedzeniu a świadectwo pracy

Świadectwo pracy wyszczególnia wszystkie informacje na temat przebiegu zatrudnienia. Mowa tutaj w szczególności o tych kwestiach, które mają wpływ na uprawnienia do świadczeń pracowniczych. Zatem świadectwo pracy służy między innymi ustalaniu okresów składkowych i nieskładkowych, jakie mają znaczenie w wyznaczaniu uprawnień emerytalno-rentowych. Informacje na temat nieobecności spowodowanej chorobą wyszczególnia się w ust. 6 pkt 8 świadectwa pracy. Należy podać liczbę dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego, jakie miały miejsce w roku rozwiązania umowy o pracę. W punkcie ust. 6 pkt 13 wpisuje się okresy nieskładkowe w czasie zatrudnienia. Zatem jeśli zwolnienie lekarskie ma miejsce jeszcze po ustaniu zatrudnienia, wówczas w dokumencie nie uwzględnia się dni wybiegających za ten okres.

Zasiłek chorobowy w Niemczech po ustaniu zatrudnienia

Niestety w Niemczech ochrona przed zwolnieniem nie obejmuje czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Z tego względu w Niemczech możliwe jest zwolnienie w czasie choroby. Jeśli pracownik zostanie zwolniony w czasie niezdolności do pracy, ma prawo wnioskować o zasiłek chorobowy. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do kasy chorych.

Kiedy chorobowe nie przysługuje?

Warto zaznaczyć, że pracownik nie zawsze ma prawo do zasiłku chorobowego. Świadczenie nie przysługuje w okresach niezdolności do pracy, jeśli ubezpieczony zachowuje prawo do pobierania wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy może nie przysługiwać pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie, jeśli naruszył on obowiązki pracownicze w sposób ciężki. Zasiłek nie przysługuje w czasie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, czy w czasie aresztowania tymczasowego. Ze świadczenia nie skorzystają także osoby niezdolne do pracy ze względu na umyślne popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia.

Oceń artykuł
5/5 (2)