Świadczenie rehabilitacyjne – kiedy możemy je otrzymać?

Do świadczenia rehabilitacyjnego mają prawo osoby chore, które ubezpieczone są w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a ich okres pobierania zasiłku chorobowego uległ przedawnieniu. Przeczytaj, na jak długo Ci przysługuje i jak złożyć wniosek.

Świadczenie rehabilitacyjne - korytarz w szpitalu

Świadczenie rehabilitacyjne

Państwo stara się pomagać obywatelom znajdującym się w ciężkiej sytuacji. Pomoc ta przyjmuje formę różnych świadczeń na dzieci, dla niepełnosprawnych, czy innych grup potrzebujących osób. Świadczenie rehabilitacyjne stanowi wsparcie pieniężne dla osób niezdolnych do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, dla których jednak wciąż są szanse na odzyskanie sprawności w ciągu roku.

Świadczenie rehabilitacyjne, na jak długo?

Jak czytamy na stronie Zus.pl, pracownik w przypadku choroby lub kontuzji uniemożliwiającej mu pełną zdolność do pracy, w pierwszej kolejności otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez okres 33 dni lub 14 dni w ciągu roku. Jeśli Twój stan zdrowia nie poprawił się, obowiązkiem pracodawcy jest złożenie zaświadczenia Z-3 (zaświadczenie płatnika składek) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym jesteś ubezpieczony. Na podstawie tego dokumentu, pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, który przysługuje mu przez okres 182 dni. W przypadku choroby zakaźnej, do 270 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne natomiast przysługuje na czas potrzebny do odzyskania sprawności. Świadczenie może zostać przyznane maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne – wniosek

Jeśli dalsze leczenie i rekonwalescencja nie pomagają, pracownik ma prawo złożyć wniosek o należne mu świadczenie rehabilitacyjne w przeciągu 6 tygodni od zakończenia pobierania zasiłku. W przypadku, gdy lekarz orzecznik przyznał zdolność do pracy, a my nie czujemy się jeszcze na siłach, również możemy złożyć taki wniosek. Dokument, który zgłosimy do ZUS, oceniany jest przez tamtejszą komisję lekarską, w tym lekarza orzecznika, który przyznaje zgodę lub odrzuca nasz wniosek.

Świadczenie rehabilitacyjne – dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć by uzyskać świadczenie?

 • Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZNp-7,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (wypełnia lekarz) OL-9,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy OL-10 – nie jest wymagany, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia chorobowego oraz kiedy osoba niedysponowana jest ubezpieczona na podstawie prowadzenia pozarolniczej działalność gospodarczą,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn jej powstania w sytuacji, gdy choroba spowodowana jest wypadkiem przy pracy,
 • pisemną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej pracownika, przekazanej przez inspektora sanitarnego
 • kartę wypadku przy pracy osoby, w przypadku wypadku przy pracy osoby ubezpieczonej, która nie jest pracownikiem danej placówki.

Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje::

 • jeśli jesteś pracownikiem na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub umowy agencyjnej,
 • Twój pracodawca opłaca składki ZUS,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub z taką osobą współpracujesz,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • w razie odbywania kary pozbawienia wolności lub w okresie tymczasowego aresztowania i wykonywania pracy,
 • odpłatnie na podstawie skierowania do pracy,
 • sprawujesz służbę zastępczą lub jesteś duchownym.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje?

Istnieją pewne sytuacje, które przekreślają szanse na uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 7 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na świadczenie nie mogą liczyć osoby, które:

 • mają prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie
 • odrębnych przepisów,
 • przebywają na urlopie bezpłatnym,
 • korzystają z urlopu wychowawczego,
 • wykonują w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracę zarobkową,
 • wykorzystują świadczenie niezgodnie z przeznaczeniem,
 • przebywają w areszcie tymczasowym lub odbywają karę pozbawienia wolności.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Według strony Zus.pl kwota świadczenia rehabilitacyjnego, jaką otrzymamy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest regulowana przepisami prawa. Na jej wysokość wpływ ma podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pobieranego przed świadczeniem. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to:

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pracownik pobiera świadczenie rehabilitacyjne w czasie ciąży
 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, za okres 90 dni (pierwszych trzech miesięcy)
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, po okresie trzech miesięcy do roku lub czasu, w którym chory uzyska pełną sprawność do wykonywania swoich obowiązków w pracy

Odmowa przyznania świadczenia

W przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wyda pozytywnej decyzji, możliwe jest odwołanie od decyzji ZUS. Odwołać można się bezpłatnie w rejonowym sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od wydania decyzji.

Oceń artykuł
5/5 (2)