Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? Czy można pobierać je jednocześnie?

Jaka jest różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym a dodatkiem pielęgnacyjnym? Te dwa świadczenia całkowicie się od siebie różnią. Sprawdź, na jakich zasadach działają dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny. Komu się należą?

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny - opiekun z podopiecznym na wózku

Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny – czy to jest to samo? Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast dodatek pielęgnacyjny należy do świadczeń emerytalno-rentowych. To znaczy, że jedno i drugie to zupełnie różne świadczenia, działające na innych zasadach. Wyjaśniamy, jaka jest różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym a dodatkiem pielęgnacyjnym. Kiedy są wypłacane i czy można pobierać te dwa świadczenia jednocześnie?

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny – różnice

Na samym początku wyjaśnimy, na jakich zasadach działają zarówno zasiłek, jak i dodatek pielęgnacyjny. Dodatek regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek natomiast Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Komu należą się świadczenia? Zwróć również uwagę na źródło i sposób wypłacania pieniędzy dla świadczeniobiorców.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny należy się w celu częściowego pokrycia wydatków na leczenie, opiekę i wsparcie osoby z niepełnosprawnością oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Mowa o konieczności zapewnienia opieki stałej i długotrwałej oraz pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, czyli mycie się, ubieranie, samodzielne jedzenie posiłków i tym podobne.


Wiesz, że opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego? Przeczytaj o tym więcej na Poradniku.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat;
  • osobie, która ukończyła 75. rok życia.

Prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony. Chyba że lekarz orzecznik uznał niezdolność do samodzielnej egzystencji czasową, wtedy zasiłek przysługuje osobie uprawnionej tylko przez ten okres.

Jeszcze do niedawna to ZUS zajmował się wypłatą obu świadczeń, co mogło powodować jeszcze większe zmylenie osób starających się o świadczenia. Obecnie ich wypłaty są bardziej podzielone. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez urzędy właściwe dla świadczeniobiorcy ze względu na miejsce jego zamieszkania. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli osoba jest umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie nieodpłatnie oraz gdy członek rodziny tej osoby otrzymuje już za granicą świadczenie umożliwiające pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.

Dla kogo dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy się osobie, która:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji;
  • ukończyła 75 lat (w tym przypadku nie trzeba składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Świadczenie zostaje przyznane z urzędu).

Opiekun seniora ma prawo do zasiłku opiekuńczego na osobę starszą. Przeczytaj o tym więcej na naszym Poradniku.


Dodatek pielęgnacyjny nie należy się osobom starszym, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

Ważne! Dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest “z urzędu”. Co to dokładnie znaczy? Że osoba, która ukończy 75 lat, automatycznie otrzymuje pieniądze. Nie musi w tym celu składać żadnych wniosków ani przypominać ZUS-owi, że osiągnęła wymagany do świadczenia wiek. Dodatek pielęgnacyjny można otrzymać także wcześniej. Jeśli sytuacja dotyczy osoby o złym stanie zdrowia, która nie jest zdolna do pracy ani samodzielnej egzystencji, to wiek nie ma znaczenia. Jednak konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Wniosek należy podeprzeć zaświadczeniem o stanie zdrowia (aktualny druk OL-9 dostępny na stronie ZUS). Wypełnieniem zaświadczenia zajmuje się lekarz osoby starającej się o dodatek. Ważne, by dokument został wypełniony maksymalnie na miesiąc przed złożeniem wniosku. Konieczne jest dostarczenie wszelkiej dokumentacji medycznej, która może mieć wpływ na przyznanie świadczenia. Dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osoba, która stara się o dodatek może samodzielnie udać się do placówki z wnioskiem, przesłać go pocztą lub poprosić o dostarczenie opiekuna. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym renty socjalne.

Wysokość zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny to zbliżone wysokością kwoty z niewielką przewagą dodatku pielęgnacyjnego. 

  • Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji i od marca 2021 jest wypłacany w wysokości 239,66 zł miesięcznie;
  • Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie uległa zmianie od listopada 2019 i wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – można pobierać jednocześnie?

Jeśli wyjaśniliśmy już, czym różnią się dwa powyższe świadczenia, sprawdźmy, czy można pobierać je w tym samym czasie.

Zgodnie z informacją podaną na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny nie mogą być wypłacane jednocześnie. To znaczy, że zasiłek nie przysługuje osobom pobierającym dodatek pielęgnacyjny i na odwrót.

Jeśli ZUS przyznał dodatek osobie mimo uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, wówczas świadczeniobiorca sam powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi wypłacającemu zasiłek pielęgnacyjny. To osoba uprawniona do świadczeń musi o tym pamiętać, ponieważ obecnie jeszcze organy wypłacające świadczenia nie mają systemu wzajemnego informowania się o prawie do świadczenia danej osoby.

Obu świadczeń nie można pobierać jednocześnie, ponieważ w rzeczywistości mają one bardzo podobny charakter i świadczeniobiorca nie może pobierać obu świadczeń na ten sam cel. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której mimo pobierania zasiłku, osobie zostanie przyznany dodatek, to emerytura świadczeniobiorcy zostanie pomniejszona o kwotę, jaką uzyskał w ramach zasiłku.


Szukasz pracy w Bydgoszczy? Aplikuj na nasze oferty praca Bydgoszcz

Oceń artykuł
3.7/5 (6)