Zasiłek pielęgnacyjny – co to jest? Ile wynosi i jak złożyć wniosek?

Zasiłek pielęgnacyjny jest jedną z form wsparcia oferowanego przez państwo. Powstał, aby ułatwić nieco życie osobom w trudnej sytuacji życiowej. Co to jest zasiłek pielęgnacyjny? Kto może z niego skorzystać? Ile wynosi zasiłek w 2021 roku?

zasiłek pielęgnacyjny pobierany przez wnuczkę

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny to jedna z form wsparcia dla osób mających problemy z samodzielną egzystencją. Ludzie w podeszłym wieku, a także młodsze osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, mogą wymagać szczególnej opieki. Jak pewnie każdy się domyśla, taka opieka wiąże się z dodatkowymi wydatkami, które uderzają w niesamodzielnych w sposób szczególny. W ich przypadku trudno mówić o zarabianiu pieniędzy, a część obciążeń finansowych spada wtedy zazwyczaj na najbliższych członków rodziny. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych to niezbędna, choć niestety skromna pomoc od państwa. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Komu się należy? Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku? Dowiedz się więcej!

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny?

Wszelkie zasiłki rodzinne i inne udogodnienia dla osób niesamodzielnych zostały opisane w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Jeden z rozdziałów ustawy poświęcono świadczeniom opiekuńczym, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny. Co to jest? Zgodnie z artykułem 16. owej ustawy:

[…] przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego jest weryfikowana raz na trzy lata. Do ostatniej „zmiany” doszło w 2021 roku, a następna będzie miała miejsce dopiero w roku 2024. O konkretnych kwotach opowiemy w dalszej części poradnika.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Zanim zaczniemy rozbijać zasiłek pielęgnacyjny na czynniki pierwsze, warto wyjaśnić pojęcia, będące częstym źródłem pomyłek. Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny to dwa bardzo zbliżone tematy, które dotyczą jednak całkiem innych świadczeń.

Najważniejszą różnicą jest fakt, że dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast zasiłkiem pielęgnacyjnym zajmują się zazwyczaj gminne ośrodki pomocy społecznej. Co więcej, dodatek jest świadczeniem poddawanym corocznej waloryzacji, a wysokość zasiłku ustala się raz na trzy lata. Różnią się także kwoty i sposób wnioskowania o przyznanie świadczenia na dzieci niepełnosprawne, dorosłych z trudnościami w samodzielnej egzystencji i seniorów.

Świadczenie z ZUS-u automatycznie otrzymuje każda osoba, która ukończyła 75. rok życia. Jest to pewnego rodzaju dodatek do emerytury, o który nie trzeba wnioskować. Młodsze osoby mogą się o niego ubiegać za pomocą wniosku opatrzonego zaświadczeniem orzecznika ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może z niego skorzystać?

Komu należy się zasiłek pielęgnacyjny? Aby mieć szanse na otrzymanie dodatkowego świadczenia od samorządu, należy spełniać ustawowe wymagania.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (pod warunkiem, że stwierdzono u niej znaczny stopień niepełnosprawności);
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jednak niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem 21. roku życia);
  • seniorowi, który ukończył 75. rok życia.

Komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

  • Każdemu, kto został uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie niesamodzielnej, jednak przebywającej w pod opieką instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • osobie posiadającej członka rodziny, któremu przysługuje podobne wsparcie za granicą. Świadczenie, o którym mowa, powinno przysługiwać na pielęgnację tej samej osoby (chyba że konkretne dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

W przeciwieństwie do innych podobnych świadczeń kwota zasiłku pielęgnacyjnego jest waloryzowana raz na 3 lata. Ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2021 roku, a to znaczy, że do następnej dojdzie dopiero w roku 2024.

Obecnie zasiłek wynosi 215 złotych i 84 grosze miesięcznie. Ta kwota nie ulegnie zmianie przez najbliższe trzy lata.

Okres pobierania zasiłku pielęgnacyjnego – jak długo?

Prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można uzyskać na dwa sposoby. Mowa tu o zasiłku na czas określony i nieokreślony. W tym przypadku największe znaczenie ma termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na okres np. 2 lat, to osobie uprawnionej przysługują dwa lata wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją niepełnosprawnych lub seniorów może zostać przyznany także na czas nieokreślony. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostaje wydane na stałe. Bezterminową wypłatą zasiłku mogą się cieszyć także seniorzy po 75. roku życia.

Kiedy jest wypłacany zasiłek pielęgnacyjny?

Z zasady prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zyskuje się w ciągu miesiąca od złożenia stosownego wniosku. Jeżeli sytuacja wnioskującego jest nieco bardziej skomplikowana, lub urzędnicy mają wątpliwości co do wypełnionego formularza – termin może się wydłużyć do maksymalnie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Kiedy dokładnie następuje wypłata zasiłku pielęgnacyjnego? Każda gmina samodzielnie ustala terminarz wypłat świadczeń socjalnych. Aby sprawdzić, kiedy dostaniesz zasiłek, wejdź na stronę internetową podmiotu zajmującego się tym w Twojej gminie. Oczywiście taką informację można pozyskać też osobiście lub drogą pocztową.

Kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny? Gdzie złożyć wniosek?

Utarło się, że za wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kiedyś faktycznie tak było, jednak obecnie taki obowiązek spoczywa na prezydencie miasta, burmistrzu lub wójcie gminy.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy? Przyjmowaniem formularza zajmują się najczęściej urzędy gmin lub lokalne ośrodki pomocy społecznej. Wniosek należy złożyć przez internet, osobiście lub drogą pocztową. W razie wątpliwości warto skorzystać z infolinii i zapytać w urzędzie, gdzie dokładnie należy skierować pobrany wcześniej formularz.

Jak napisać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Jak już wspomnieliśmy, wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej. Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej powyższych podmiotów, albo oficjalnego portalu rządowego. Jak złożyć wniosek krok po kroku?

W pierwszej sekcji formularza należy podać szczegółowe dane lokalnego podmiotu, w którym składamy wniosek o przyznanie zasiłku. Zgodnie z poniższym zdjęciem, należy podać nazwę organu i adres placówki.

fragment wniosku o udzielenie zasiłku pielęgnacyjnego
źródło: gov.pl

Dalsza część formularza to miejsce na podanie danych osobowych osoby składającej wniosek (czyli Ciebie). W tej sekcji przedstawionej na poniższym zdjęciu należy podać numer PESEL, imię i nazwisko, a także serię i numer dowodu osobistego (jeżeli PESEL nie został nadany). Następnym krokiem jest wpisanie Twojego adresu zamieszkania i danych kontaktowych.

część formularza o zasiłek pielęgnacyjny
źródło: gov.pl

W tym miejscu musisz określić, czy wnioskujesz o zasiłek z tytułu niepełnosprawności, czy ukończenia 75. roku życia. Jeżeli składasz wniosek z tytułu opieki nad inną osobą, musisz podać jej dane osobowe i adres zamieszkania. Jeżeli wniosek składasz na siebie, tego pola nie trzeba wypełniać.

wniosek o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
źródło: gov.pl

Po przeczytaniu szeregu pouczeń zawartych w rządowym formularzu należy podać swój numer konta bankowego, na który powinny zostać przelane pieniądze. Do samego wniosku należy też dodać załączniki, potwierdzające prawo do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. Jakie to załączniki?

wzór wniosku o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego
źródło: gov.pl

Wnioskujący powinien dołączyć:

  • kopię lub skan dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dziecko do lat 16),
  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczna lub umiarkowana) dla osób powyżej 16. roku życia.
Oceń artykuł
5/5 (1)