Reklama

Zasiłek rodzinny: sprawdź kryteria i wysokość świadczenia. Jak złożyć wniosek o rodzinne?

Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące zasiłku rodzinnego. Dowiedz się, kiedy możesz go otrzymać, jakie warunki musisz spełnić, a także jakie dodatki ci się należą i jak złożyć wniosek o rodzinne. Zapoznaj się również ze zmianą regulacji zasiłku rodzinnego 2022.

Zasiłek rodzinny - rodzina z dwójką dzieci

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dla osób, które nie osiągają odpowiedniego dochodu pozwalającego pokryć im wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Nie każdy jednak może je otrzymać. Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego, trzeba spełniać pewne kryteria. Jeśli się w nich mieścisz, wystarczy, że złożysz wniosek o rodzinne wraz z dodatkową dokumentacją do własnego urzędu gminy/miasta lub ośrodka pomocy społecznej. Co więcej, do zasiłku rodzinnego naliczane są dodatki, które mogą wynieść nawet 400 złotych miesięcznie. Sprawdź, co to jest zasiłek rodzinny, komu się należy i ile wynosi rodzinne na dziecko. Zapoznaj się również ze zmianami regulacji dotyczącymi zasiłku rodzinnego 2021/2022.

Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny to świadczenie na dzieci, które ma częściowo pokryć wydatki związane z ich utrzymaniem. Zasiłek rodzinny przysługuje obojgu rodzicom, jednemu z rodziców dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie, która wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie dziecka) do czasu gdy:

 • ukończy 18. rok życia,
 • ukończy naukę w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 lat,
 • ukończy 24. rok życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny należy się również dziecku do ukończenia 24. roku życia, które wciąż się uczy, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców ze względu na przykład na ich śmierć lub na ustalenie świadczenia alimentacyjnego na jego rzecz. Co ważne, świadczenie z tego tytułu nie należy się dziecku z rodziny zastępczej oraz osobie, które jest w związku małżeńskim lub pobiera zasiłek na własne dziecko.

Zasiłek rodzinny: kryteria

Czy zasiłek rodzinny wlicza się do dochodu? Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Empatia.mpips.gov.pl zasiłek rodzinny mogą otrzymać rodzice lub uczeń/student, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 674 złotych w przeliczeniu na osobę. Z kolei w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością lub uczące się dziecko z niepełnosprawnością, miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie może przekraczać kwoty 764 złote w przeliczeniu na osobę. Co ważne, zasiłek dla rodzin, jak wszystkie inne świadczenia tego typu, jest wolny od podatku dochodowego. Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów jest warunkiem koniecznym do jego przyznania.

Zasiłek rodzinny 2021/2022: zmiany

Jak informują eksperci z portalu Infor.pl katalog dochodów nieopodatkowanych, w skład których wchodzi zasiłek rodzinny, ma zostać rozszerzony o stypendia dla osób bezrobotnych, które będą finansowane ze środków z Funduszu Pracy. Obecnie zmieniły się również regulacje dotyczące kryteriów przyznawania zasiłku. W tym roku zostanie uwzględnione obniżenie wynagrodzenia lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa (Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Co więcej, utrata dodatku solidarnościowego również będzie stanowiła utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych i w związku z tym zostanie uwzględniona przy ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego na okres do 31 października 2022 roku. To znaczy, że uzyskanie dodatku solidarnościowego zostanie uznane za uzyskanie dochodu.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, rodzinne na dziecko wynosi miesięcznie:

 • 95 złotych na dziecko do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 złote na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat.

Kiedy złożyć wniosek o rodzinne? Nowy okres zasiłku obowiązuje od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku. Wniosek o rodzinne na nowy okres można składać w formie elektronicznej (od 1 lipca 2021 roku) lub w formie papierowej (od 1 sierpnia 2021 roku).

Kiedy zasiłek rodzinny wpływa na konto?

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek i wymagane dokumenty do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, to ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wyplata pieniędzy, następują najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego. Złożenie wniosku od 1 września do 31 października oznacza wypłatę świadczenia do 31 grudnia, jeśli jednak kandydat złoży wniosek od 1 listopada do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, to otrzyma zasiłek do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Jak wygląda kwestia zasiłku rodzinnego i dodatków? Otóż świadczeniobiorca, który pobiera to świadczenie , ma również prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie i z tytułu:

 • urodzenia dziecka (100 złotych);
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 złotych miesięcznie);
 • samotnego wychowywania dziecka (193 złote miesięcznie na jedno dziecko, jednak nie więcej niż 386 złotych na wszystkie dzieci);
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 złotych miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego);
 • rozpoczęcia roku szkolnego (110 złotych na dziecko);
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania (szkoła w miejscu zamieszkania – 113 złotych miesięcznie na dziecko, szkoła poza miejscem zamieszkania – 69 złotych miesięcznie na dziecko);
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością (na dziecko do ukończenia 5. roku życia 90 złotych miesięcznie lub na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 lat 110 złotych miesięcznie).

Wniosek o zasiłek rodzinny

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek o rodzinne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, lub w ośrodku pomocy społecznej czy innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli tam właśnie została przekazana realizacja świadczenia. Właściwy wzór wniosku o zasiłek rodzinny znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Empatia.mpips.gov.pl. Taki dokument powinien również udostępnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Warto więc spytać o niego w swoim urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłek rodzinny: dokumenty

Do wniosku o zasiłek należy dołączyć odpowiednie dokumenty, dzięki którym zostanie przyznane prawo do świadczenia. Są to skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny wydane najczęściej przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Co więcej, dodatkowym dokumentem do wniosku o rodzinne jest:

 • w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia jest oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, lub uczelni wyższej potwierdzające kontynuowanie nauki;
 • w przypadku dziecka z niepełnosprawnością jest orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją, jest kopia aktów zgonu rodziców dziecka;
 • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski jest kopia karty pobytu;
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopie aktu zgonu małżonka czy drugiego rodzica dziecka gdy mowa o osobie samotnie wychowującej dziecko.

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko umieszczono w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się ma prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • samotnemu rodzicowi nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy rodzice dziecka lub jedno z nich nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany,
  oddalono powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka,
  jeden z rodziców został sądownie zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Oceń artykuł
0/5 (0)