Podatek od nieruchomości. Poznaj stawki, termin i pobierz deklarację

Kto płaci podatek od nieruchomości? Właściciele gruntów i mieszkań. Jesteś jednym z nich? Mamy dla Ciebie cenne informacje. Z artykułu dowiesz się, do kiedy jest płacony podatek od nieruchomości, z czym się wiąże zgłoszenie po terminie oraz jak go obliczyć. 

podatek od nieruchomości - budynki

Co to jest podatek od nieruchomości? Podobnie jak podatek katastralny w Polsce, podatek od nieruchomości dotyczy posiadanych gruntów i budynków. To jeden z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy, finansując lokalne inwestycje. Podatek od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Wedle zasad podatek od nieruchomości muszą płacić osoby posiadające na własność budynki, mieszkania, a także grunty.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości, tak jak podatek od wzbogacenia, płacą właściciele nieruchomości. W przypadku tego pierwszego: niezależnie od tego, czy są oni osobami fizycznymi, czy prawnymi. Podatek od nieruchomości opłacają zatem wszyscy, nawet spółki nie posiadające osobowości prawnej. W przypadku współwłasności do zapłaty podatku zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości. W przypadku udziałów, co ma miejsce np. w budynku wielolokalowym, każdy udziałowiec opłaca podatek od nieruchomości. Jego wysokość obliczana jest proporcjonalnie do posiadanych udziałów. 

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości? 

Mamy obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości, gdy jesteśmy:

 • właścicielami nieruchomości oraz obiektów budowlanych,
 • samoistnymi posiadaczami nieruchomości,
 • właścicielami nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, 
 • użytkownikami wieczystymi gruntów, 
 • właścicielami domu, 
 • właścicielami mieszkania, 
 • przedsiębiorcami korzystającymi z nieruchomości na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej. 

Opodatkowaniu nie podlegają użytki rolne i lasy – oprócz tych, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości nie dotyczy także własności obcych państw czy gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi. Nieruchomości zajęte przez organy jednostek samorządowych, grunty pod pasy drogowe i grunty należące do Skarbu Państwa także nie są objęte podatkiem od nieruchomości. 


Poznaj nowe podatki 2021: jakie opłaty obowiązują?


Kto ustala podatek od nieruchomości? Poznaj stawki (2021)

To, ile wynosi podatek od nieruchomości, jest uzależnione od gminy. Rada gminy ustala wysokość podatku od nieruchomości na podstawie uchwały. Istnieją jednak stawki maksymalne podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na mieszkanie w 2021 roku ma wynosić 0,85 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, natomiast w innych przypadkach:

 • 24,84 zł/m², jeśli nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 0,52 zł za metr gruntów,
 • 11,62 zł za metr powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 
 • 5,06 zł/m² od nieruchomości działających w branży leczniczej zajmującej się udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • 8,37 zł/m² w przypadku pozostałych nieruchomości. 

Deklaracja na podatek od nieruchomości 

Właściciel nieruchomości, wobec którego zaistniał obowiązek płatności podatku od nieruchomości, musi udać się do stosownego urzędu gminy i tam złożyć deklarację na podatek od nieruchomości IN-1. Deklaracja ta jest dostępna na miejscu, w urzędzie gminy, jednak można ją pobrać także w Internecie (pobierz: deklaracja na podatek od nieruchomości IN-1). 

Wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości

W przypadku opłacenia podatku od nieruchomości po terminie naliczane są odsetki. By poradzić sobie z tym problemem, można starać się o umorzenie w całości bądź w części zaległości podatkowych, w tym odsetek. Wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości należy skierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Kara za niezapłacony podatek od nieruchomości to odsetki w wysokości 8% w stosunku rocznym, możliwe jest nawet wszczęcie egzekucji wobec majątku organizacji w przypadku działalności gospodarczych. 


Dowiedz się także, czym jest darowizna od rodziców. Kiedy podlega opodatkowaniu?


Podatek od nieruchomości po terminie: powód umorzenia

Decyzja o umorzeniu jest uzależniona od powodów złożenia wniosku. Powody te nie zostały zdefiniowane prawnie, zatem podjęcie decyzji leży w gestii organu podatkowego. Do przesłanek można zaliczyć sytuacje nadzwyczajne, jak sytuacja ekonomiczna podatnika i fakt terminowego uiszczania podatku w poprzednich latach. Wniosek można uzyskać bezpośrednio w gminie lub na stronie internetowej gminy. Jeśli zapłacisz podatek od nieruchomości po terminie, samodzielnie informując o niedopełnieniu obowiązku, to możesz złożyć tzw. czynny żal, wyjaśniając na piśmie przyczynę zwłoki oraz prosząc o niewszczynanie postępowania karnego. 

Podatek od nieruchomości. Jak obliczyć?

Podatku od nieruchomości nie trzeba obliczać samemu. To gmina dostarcza płatnikowi decyzję w tej sprawie. Jeśli jednak zastanawiasz się jak sprawdzić podatek od nieruchomości, możesz go obliczyć we własnym zakresie. Podatek od nieruchomości oblicza się w oparciu o jej powierzchnię użytkową. Niestety, część inwestorów przepłaca, przepisując metraż z projektu budynku. Powierzchnię użytkową budynku oraz jego część stanowi powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Nie liczy się klatek schodowych i szybów dźwigowych. Do obliczeń bierze się jednak pod uwagę garaże, piwnice, sutereny i użytkowe poddasza. W przypadku, gdy wysokość kondygnacji jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię omija się w obliczeniach. 

Podatek od nieruchomości a metraż: przykład obliczenia

Problem często stanowi wyznaczenie pełnego metraża, który po przemnożeniu stanowi podstawę opodatkowania. Jak obliczyć podatek od nieruchomości? Przykład może stanowić sytuacja, w której zakupione na własność mieszkanie ma udział 38/10000 części wspólnej nieruchomości o charakterze wielorodzinnym. Przyjmując, że budynek ten znajduje się na działce o powierzchni 1,7341 ha, należy obliczyć udział danego lokalu w gruncie. 

Powierzchnia udziału lokalu mieszkalnego w gruncie wynosi:

17.341,00 m² x 38/10000 = 65,90 m²

Kiedy podatek rolny a kiedy od nieruchomości?

Podatek rolny oraz podatek od nieruchomości mogą się wydawać bliźniaczymi pojęciami, jednak opłaca się je w różnych sytuacjach. Podatek rolny musi zapłacić właściciel gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne o powierzchni większej niż 1 ha. Podatek od nieruchomości musi opłacić przedsiębiorca, który na użytkach rolnych wykonuje jakąkolwiek inną działalność niż działalność rolnicza. 

Podatek od nieruchomości. Jak wypełnić przelew?

Podatek od nieruchomości można opłacić przelewem. Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

 • nazwa organu i numer rachunku, 
 • kwota, 
 • numer rachunku płatnika, 
 • adres płatnika, 
 • NIP lub PESEL, 
 • okres płatności, 
 • symbol płatności (INNE),
 • sprecyzowanie zobowiązania (podatek od nieruchomości),
 • podpis. 

Lubisz morze? To może praca w Gdańsku Cię zainteresuje!


Jak i gdzie zapłacić podatek od nieruchomości? Przez Internet lub w gminie

Podatek od nieruchomości można opłacić w kasie gminy lub za pośrednictwem bankowości internetowej, wykonując przelew. Najwygodniej jest go uiścić przez Internet. Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Informacji na ten temat najlepiej jest szukać na stronach internetowych stosownych gmin.

Co ile się płaci podatek od nieruchomości? Termin

Po nabyciu nieruchomości podatnik musi zgłosić ją do opodatkowania w ciągu 14 dni od momentu uzyskania prawa wieczystego użytkowania. Teoretycznie podatek od nieruchomości można opłacać w czterech ratach, a terminy ich płatności to kolejno: 15.03, 15.05, 15.09, 15.11. Na raty nie można rozbić podatku, który wynosi mniej niż 100 zł. Może się zdarzyć, że decyzja dotycząca podatku dojdzie do płatnika po ustalonym terminie płatności raty. Wówczas ma on 14 dni na jej opłacenie. Na poinformowanie o zmianie charakteru nieruchomości (np. wykonaniu tzw. „dobudówek”) podatnik ma 14 dni. Jeśli budowa domu została ukończona, dokumenty można przekazać do 15 stycznia kolejnego roku. Wątpliwości budzi sytuacja, w której budowa domu dopiero się rozpoczyna.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora