Operator koparki – czym się zajmuje? Poznaj zarobki i wymagania na stanowisku

Operator koparki to specjalista, który jest bardzo pożądany na rynku pracy. Wszelkie inwestycje budowlane nie są w stanie powstać bez jego ingerencji. Do opanowania maszyny potrzebne są jednak odpowiednie umiejętności i spostrzegawczość. Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się operator koparki, jak nim zostać i ile można zarobić w tym zawodzie.

Operator koparki - koparka

Od lat Polska stale się rozwija. Naszym oczom ukazują się nowe budynki, deweloperzy chętnie podejmują inwestycje, powstają nowe drogi i centra handlowe. Choć ludzie mają tendencję do wyrażania niezadowolenia w razie konieczności objazdów i głośnych budów, to są one konieczne do uczynienia kraju lepszym i bardziej rozwojowym. Operator koparki to specjalista, który zwykle bierze czynny udział w ulepszaniu miejscowości, czy stawianiu  prywatnych domów. Dlatego też jest to zawód przyszłości. Zapotrzebowanie na przedstawicieli tej branży wzrasta, podczas gdy kandydatów jest niewielu. Zawód operatora koparki jest trudny i wymaga zdobycia odpowiednich uprawnień, dlatego deficyt specjalistów i wzrastające zapotrzebowanie na nich świadczy o potencjale pójścia w kierunku tego zawodu.

Operator koparki – czym się zajmuje

Operator koparki jednonaczyniowej pracuje w sektorze usług. Najogólniej mówiąc, jego zadanie polega na wykorzystaniu swoich umiejętności i uprawnień w obsłudze maszyn do robót naziemnych najczęściej w celach budowlanych. Jednak zawód operatora koparki nie ogranicza się jedynie do stawiania nowych budynków. Jego umiejętności mogą okazać się pomocne także np. w pracach górnictwa skalnego, czy modernizacji sieci trakcyjnej. Jednak głównie pracuje przy budowach i naprawach dróg, gdzie do jego obowiązków należą:

 • rozmieszczenie materiałów na terenie budowy,
 • wykopy,
 • równanie terenu budowy,
 • załadunek i relokacja materiałów,
 • oczyszczanie rowów melioracyjnych,
 • budowa dróg dojazdowych.

Należy pamiętać, że operator koparki pracuje z maszyną, a jest to sprzęt, który jak każdy inny po czasie się zużywa. To wymaga od operatora także wiedzy technicznej. Musi on dbać o stan maszynę, czyścić ją, konserwować, a w razie potrzeb przeprowadzać także drobne naprawy.

Jak wygląda praca operatora koparki?

Operator koparki zwykle znajduje się w kabinie maszyny, jednak jego środowisko pracy to ogólniej – place budowy. Należy pamiętać, że jest to miejsce pełne niebezpieczeństw. Po budowie przemieszczają się także inne maszyny stanowiące zagrożenie. Stale naruszana ziemia może się obsunąć, a pod jej powierzchnią mogą się znajdować nawet niewybuchy. Dlatego decydując się na zawód operatora koparki, należy mieć na uwadze, że jest to praca niebezpieczna. W branży występuje także inne niebezpieczeństwo – operator koparki sam może niechcący wyrządzić komuś krzywdę. Dlatego ważna jest spostrzegawczość operatora, musi być on osobą odpowiedzialną i na każdym kroku swojej pracy mieć na uwadze bezpieczeństwo nie tylko własne, lecz także osób znajdujących się wokół. Musi przestrzegać zasad BHP na budowie.

Praca operatora koparki może przyjmować stałe godziny lub zmianowe. Jednak najbardziej efektywnie pracuje się latem, kiedy słońce zachodzi później niż zimą, a sama ziemia nie jest twarda i łatwiej ją wykopać. Operator koparki to ogólne określenie, które dotyczy wszystkich specjalistów z branży, jednak tak naprawdę dokładny charakter zawodu zależy od konkretnej maszyny, w jakiej specjalizuje się operator. Np. można zdobyć uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej, czy koparko-ładowarki. Jakie jeszcze maszyny do robót ziemnych możemy wyróżnić?

 • Koparki jednonaczyniowe (kołową i gąsienicową) – koparka z jednym naczyniem o przerywanym trybie pracy;
 • Koparka wielonaczyniowa – ma wiele naczyń kopiących, a proces kopania jest ciągły. Można je spotkać w górnictwie;
 • Koparkoładowarka – służy zarówno do kopania, jak i ładowania;
 • Koparkospycharka – profiluje teren;
 • Koparka wielonaczyniowa łańcuchowa do rowów – odspaja urobek węgla za pomocą czerpaków w łańcuchu;
 • Spycharka (tzw. buldożer) – wykorzystywana w przemyśle, budownictwie i górnictwie, gdzie wyrównuje teren;
 • Równiarka – profiluje nawierzchnie dróg, lotnisk, rowów i poboczy;
 • Zgarniarka –  odseparowuje wierzchnią warstwę gruntu i transportuje go na niewielką odległość;
 • Ładowarka jednonaczyniowa – głównie służy do załadunku i transportu materiału na budowie;
 • Pogłębiarka jednoczerpakowa pływająca – wydobywa urobek chwytakiem spod wód;
 • Pogłębiarka wieloczerpakowa pływająca – umożliwia pogłębienie zbiornika wodnego, odspajając grunt od dna;
 • Pogłębiarka ssąca śródlądowa – z dna wód śródlądowych wydobywa kruszywa np. piasek. Transport kruszyw przebiega rurociągiem;
 • Palownica – drąży w gruncie otwory;
 • Kafar – pomaga wbijać pale w grunt lub dno zbiornika;
 • Urządzenie wibracyjne do pogrążania i wyrywania – pogrąża i wyrywa stalowe profile;
 • Wiertnica do kotwi – tworzy dziury do kotwi;
 • Wiertnica dla technologii bezwykopowych – służy do wykonywania odwiertów w gruncie w celu przeprowadzenia instalacji.

Predyspozycje do pracy jako operator koparki

Praca operatora koparki wymaga od kandydata dużej samodzielności. Choć zwykle może on liczyć na nadzór brygadzisty czy kierownika budowy, to jednak on sam siedzi w kabinie maszyny i często musi podejmować nagłe decyzje samodzielnie. Operator musi być dokładny i zwracać uwagę na szczegóły, ponieważ w tej pracy liczy się precyzja. Umiejętność koncentracji na zadaniu i zmysł przestrzenny to podstawa pracy w koparce. Choć w tym zawodzie nie jest wymagane wykształcenie wyższe, to z pewnością przyda się wiedza z zakresu fizyki, ponieważ wiele prac wymaga oceny zdolności maszyny do przeniesienia określonych załadunków.

Jak zostać operatorem koparki?

To rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami reguluje pracę operatora koparki. Aby zostać operatorem koparki, przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią i zdobyć uprawnienia operatora koparki. Aby je uzyskać, należy podejść do kursu na operatora koparki I klasy lub w zakresie III klasy uprawnień. Jest to możliwe dopiero po wykonaniu badań lekarskich, które nie stwierdzą przeciwwskazań do zawodu. Istnieją dwie klasy uprawnień.

 1. I klasa dotyczy wszystkich typów ładowarek.
 2. III klasa dotyczy ładowarek o masie całkowitej do 25 ton.

Wymagania na stanowisku operatora koparki

Ze względu na wysokie ryzyko zawodowe operator koparki musi kontrolować swój stan zdrowia, przechodząc przez okresowe badania lekarskie do pracy i psychotechniczne. Jak wyżej wspomniano, by przystąpić do kursu, należy wykonać badania lekarskie, jeśli nie wykażą braku przeciwwskazań do pracy w koparce, to kariera operatora będzie możliwa. Obserwując oferty pracy widać, że częstym wymogiem oprócz standardowych kompetencji twardych i miękkich jest także niekaralność, prawo jazdy kat. B lub C, oraz doświadczenie.

Gdzie szukać pracy jako operator koparki?

Pracodawcy zgłaszają swoje propozycje zatrudnienia na popularnych portalach z ofertami pracy. Zatrudnienie można znaleźć również za pośrednictwem urzędu pracy. Praca – operator koparki zwykle polega na pracy na budowie, w żwirowni, górnictwie, czy kamieniołomach. Zwykle operator może liczyć na pracę w firmie budowlanej, jednak może również otworzyć własną jednoosobową działalność gospodarczą.

Operator koparki – kompetencje i zarobki

Zapotrzebowanie na operatorów koparek wzrasta, dlatego też proponowane na rynku zarobki stale wzrastają. Są one jednak uzależnione również od kompetencji kandydata. Kompetencje zawodowe operatora koparki buduje nie tylko sam kurs, lecz przede wszystkim doświadczenie w zawodzie. Wiele lat pracy z maszynami i znajomość ich specyfikacji, a także różnych środowisk pracy daje pewność, że kandydat poradzi sobie w wielu sytuacjach. Wpływ na zarobki operatorów ma także województwo, te, w których robót wykonuje się więcej, obfitują w lepsze wynagrodzenia.

Ponadto wielkość firmy także ma znaczenie, ponieważ znane przedsiębiorstwo z dużym kapitałem i wieloma zleceniami zapewnia wyższą pensję. Pracownik bardzo zaangażowany może liczyć w wielu miejscach także na premie uznaniowe. Poza samymi pieniędzmi firmy oferują również benefity pracownicze, takie jak karta sportowa, pakiet medyczny, czy ubezpieczenie. Operator we współpracy z firmą może także podnieść swoje kompetencje zawodowe, otrzymując szkolenia.

Ile zarabia operator koparki?

Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń (stan na 2021 rok) połowa operatorów koparek może liczyć na zarobki w wysokości od 3 750 zł brutto do 5 740 zł brutto. Pensję powyżej górnej granicy może uzyskać 25% procent wszystkich zatrudnionych. Mediana zarobków na stanowisku operatora koparki wynosi natomiast 4800 zł brutto. Jak widać, zarobki operatora koparki są korzystne, jednak na znacznie wyższe może liczyć kandydat na pracownika za granicą. W innych krajach operator koparki może zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.

Kurs operatora koparki

Przyszły operator koparki, podobnie jak operator walca musi zdać egzamin po odbyciu kursu. Kursy na operatora koparki oferują szkoły, czy ośrodki szkoleniowe. Sam kurs jest płatny, a jego cena zależy np. od miasta, w jakim kandydat ubiega się o uprawnienia. Oprócz samej ceny kursu należy doliczyć również koszt np. badań lekarskich, które także są konieczne do jego podjęcia. Aby przystąpić do kursu, należy mieć prawo jazdy kategorii B lub C, ponieważ choć samo operowanie koparką nie jest zawodem motoryzacyjnym, to maszyną często trzeba wyjechać poza plac budowy. Wymagana kategoria prawa jazdy jest różna w zależności od maszyny, na jaką kandydat chce uzyskać uprawnienia.

Kurs na operatora koparki składa się na:

 • Zajęcia teoretyczne, na których kandydat uzyskuje wiedzę z zakresu przepisów BHP, obsługi i budowy maszyn, czy dokumentacji technicznej. Doszkala się także w kwestii technologii wykonywania prac ziemnych.
 • Zajęcia praktyczne – w ich trakcie kandydat uczy się samodzielnej obsługi koparki. Pozyskuje doświadczenie w zakresie operowania maszyną w zmiennych warunkach terenowych, jak i technologicznych.

Kurs operatora koparki da się znaleźć zwykle w zakresie od 1200 zł do ponad dwóch tysięcy złotych. Można się także starać o dofinansowanie ze środków unijnych lub urzędu. Zwrot kosztów kursu wynosi nawet do 80%.

Uprawnienie na operatora koparki uzyskuje się po zdaniu egzaminu. Test, podobnie jak zajęcia składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin państwowy zdaje się po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów. Gdy kandydat zaliczył wszystkie etapy, otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki. Co więcej, są one nadawane bezterminowo, a zatem nie ma konieczności powtarzania ich z biegiem lat.

Oceń artykuł
0/5 (0)