Zaświadczenie o zarobkach – kto je wystawia? Wzór dokumentu i omówienie

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu jest podstawą do obliczenia zdolności kredytowej i pomaga podczas zgłaszania dzieci do przedszkola. Zobacz, jak wygląda wzór dokumentu i dowiedz się, kto go wystawia.

zarobki i monety poukładane na stole

Co to zaświadczenie o zarobkach? Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach to dokument, który poświadcza, że dany pracownik regularnie uzyskuje wynagrodzenie w określonej wysokości. Takie zaświadczenie daje gwarancję, że osoba ma stabilną sytuację finansową. W zaświadczeniu znajdują się także informacje o ewentualnym wypowiedzeniu, czy możliwości likwidacji pracodawcy. Jak widać, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach to dokument, który udowadnia dobrą sytuację finansową pracownika.

Zaświadczenie o zarobkach – kto je wystawia?

Omawiany dokument często mylony jest z zaświadczeniem o dochodach, które wystawia Urząd Skarbowy po wniesieniu opłaty skarbowej. Natomiast zaświadczenie o zarobkach wystawia pracodawca, jednak w większości przypadków prawo nie nakłada na niego obowiązku stworzenia dokumentu. Zazwyczaj wystarczy zgłosić się do zatrudniającego o wydanie zaświadczenia bezpośrednio lub z pomocą odpowiedniego wniosku. Istnieją pewne wyjątki sprawiające, że pracodawca będzie musiał wystawić pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, by nie zostać posądzonym o działanie na szkodę pracownika.

Artykuł 125. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa, że:

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Takie zaświadczenie jest wydawane na druku ZUS RP-7.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach a ZUS RP-7

Chęć wypełnienia druku ZUS RP-7 jest jedynym wyjątkiem, który nakłada na pracodawcy obowiązek wystawienia zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Jeśli pracownik prosi o zaświadczenie w innych celach, jego wydanie jest dobrą wolą pracodawcy. Po co wypełnia się wyżej wymieniony druk? ZUS RP-7 jest niezbędny, aby ustalić kapitał początkowy i określić wysokość późniejszej emerytury.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu – co powinno zawierać?

Dokładne dane, jakie muszą się znaleźć na dokumencie potwierdzającym zatrudnienie, nie są określone prawnie. Jednak istnieją informacje, które zawsze powinno się zawrzeć w zaświadczeniu:

  • dane zakładu pracy, czyli adres, nazwa, dane kontaktowe i pieczątka
  • dane pracownika – imię i nazwisko, numer PESEL lub dowodu osobistego, adres zamieszkania
  • czas obowiązywania i rodzaj umowy na podstawie której pracownik wykonuje swoje obowiązki
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyliczone na podstawie ostatniego kwartału
  • charakter wykonywanej pracy
  • data, miejscowość i podpis pracodawcy

Zaświadczenie o zarobkach – wzór w formacie PDF

Dokument potwierdzający wysokość pensji i zatrudnienie może przydać np. w czasie ubiegania o miejsce dla dziecka w przedszkolu. Jak wygląda wzór zaświadczenia o zarobkach?


……………………………
(miejscowość, data)

……………………………
(pieczęć pracodawcy)

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadcza się, że Pan/Pani…………………………………………………………………….
urodzony(a)………………………………………………………………………………………………………………….
imiona rodziców…………………………………………………………………………………
zamieszkały(a)………………………………………………………………………………………………………………
legitymujący(a) się dowodem osobistym o numerze i serii…………………………………….
wydanym przez………………………………………………………………………………….
dnia………………………………………………………………………………………………
Jest zatrudniony(a) w..…………………………………………………………………………..
na stanowisku…………………………..………………………na czas określony/nieokreślony
od dnia………………………………………………do dnia……………………………… .

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z minionego kwartału wynosi……….zł. i
jest/nie jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Wyżej wymieniony(a) znajduje się/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o
pracę, a zakład pracy znajduje się/nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości.

………………………………………
(pieczęć pracodawcy)


Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie PDF

Ważne! W zależności od przeznaczenia dokument może wymagać zawarcia dodatkowych informacji.

Zaświadczenie o zarobkach a zasiłek macierzyński 

Część banków akceptuje zasiłek macierzyński jako źródło przychodów w zaświadczeniu o zarobkach. Jednak po dłuższym czasie nieobecności spowodowanej ciążą to ZUS wypłaca pieniądze, a nie pracodawca. Co oznacza, że nie zatrudniający, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za wydanie dokumentu. Aby go otrzymać, trzeba się zgłosić do placówki ZUS, gdzie zaświadczenie otrzymuje się od ręki.

Zaświadczenie o zarobkach a zajęcie komornicze

W wielu przypadkach zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach decyduje o przyznaniu kredytu lub stanowi dowód w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. W związku z tym, jak ważne jest określenie płynności finansowej pracownika – jego wszelkie zaległości komornicze powinny zostać uwzględnione w dokumencie. Zazwyczaj podaje się kwotę potrącanej zaległości lub przedstawia sygnaturę sprawy prowadzonej w związku z pracownikiem.

Fałszywe zaświadczenie o zarobkach – co za to grozi?

Celowe poświadczenie nieprawdy w zaświadczeniu o zarobkach pracownika jest objęte odpowiedzialnością karną. Podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym może oznaczać grzywnę lub karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast jeżeli sfałszowanie zaświadczenia o zarobkach miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowych, kara jest nieco bardziej surowa. Za takie przewinienie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Kiedy dostarczenie zaświadczenia o zarobkach się przydaje?

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach? Zaświadczenie o zarobkach to dokument, który przydaje się szczególnie w razie starań o kredyt. Dzięki takiemu zaświadczeniu wzrasta zdolność kredytowa wnioskodawcy. Podobny przypadek stanowi sytuacja, w której klient, chce kupić coś na raty. Wówczas daje sklepowi gwarancję, że będzie go stać na, to by terminowo spłacać raty.

Zaświadczenie o zarobkach – ważne informacje

Nie istnieje jednolita procedura ubiegania się po wydanie zaświadczenia przez pracodawcę. Pracodawca powinien wydać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na prośbę pracownika, niezależnie od ilości świadczeń, o jakie się stara.

Oceń artykuł
4.3/5 (6)