Faktura i zasady związane z jej wystawianiem

W Polsce faktura jest podstawowym dokumentem sprzedaży, który zawiera szczegółowe dane o transakcji. To najpopularniejszy dokument księgujący sprzedaż. Aby dokument został nazwany fakturą, zgodnie z ustawą o VAT o rodzaju faktury jesteśmy zobligowani do zawarcia w fakturze VAT konkretnych elementów.

faktura vat

Faktura VAT i jej elementy

To jak powinna być wystawiona faktura oraz sposób jej przechowywania musi być zgodna z Art. 106 e. ustawy o VAT, faktura VAT. Co powinna zawierać faktura, aby była wystawiona prawidłowo?

 • Nazwę i adres sprzedawcy i nabywcy wraz z ich numerami identyfikującymi (NIP lub PESEL)
 • Datę wystawienia faktury oraz datę zakupu i dokonania płatności
 • Napis faktura oraz jej numer
 • Nazwę produktu/usługi, która jest przedmiotem transakcji
 • Ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
 • Cenę netto
 • Stawkę podatku
 • Kwotę rabatów
 • Łączną wartość netto towarów lub wykonywanych usług
 • Sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • Kwotę należności ogółem

Faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach, jeden dla wystawiającego drugi dla nabywającego. Tylko w przypadku wystawiania faktur dla organów egzekucyjnych jest obowiązek wystawienia faktury w trzech egzemplarzach.

Kto ma obowiązek wystawiania faktur?

Wystawienie faktury jest obowiązkiem, jeśli po drugiej stronie transakcji jest również firma, czyli:

 • zarejestrowani podatnicy VAT czynni przy sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców
 • zarejestrowani podatnicy VAT czynni przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeśli nabywca taki żąda faktury
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu

Podatnicy zwolnieni z VAT-u mogą wystawić fakturę bez VAT.

Próg podatkowy w Polsce – obliczanie i zmiany w 2020 roku

W jakich terminach należy wystawić fakturę?

Według Art. 106i ustawy 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu poprzednim, w którym dokonano jakieś usługi lub zakupu towaru.

W jaki sposób wystawić fakturę VAT?

Nie ma przepisów, które jasno określają lub wręcz nakazują, w jaki sposób wystawić fakturę. Można do tego użyć gotowych druków lub samodzielnie przygotować wzór i uzupełnić w nim odpowiednie informacje. Ważne by zawierały wszystkie elementy. Na rynku jest coraz więcej dostępnych programów, aby wystawić fakturę w wersji elektronicznej.

Przechowywanie faktur

Zobligowani jesteśmy do przechowywania faktury i ich kopii do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności od towarów i usług, w podziale na poszczególne okresy rozliczeniowe. Możemy je przechowywać w formie papierowej, jak i elektronicznej. Istotne jest, aby był do tych dokumentów łatwy dostęp.

Decyl w raportach płacowych. Jak się go oblicza?

Oceń artykuł
5/5 (2)