Karta Nauczyciela i jej przywileje

Karta Nauczyciela to ustawa uchwalona w dniu 26 stycznia 1982 roku wielokrotnie nowelizowana w celu dopasowania jej do obecnych realów. Jest ona najważniejszym aktem prawnym, regulującym prawa i obowiązki nauczyciela. Zapoznaj się z jej przywilejami. 

karta nauczyciela

Karta nauczyciela – kto jej podlega?

Zgodnie z ustawą z dn. 26 stycznia 1982 roku Karcie Nauczyciela podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni, w tym nauczyciele i wychowawcy pracujący w placówkach publicznych i zakładach poprawczych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz schroniskach dla nieletnich.

Pracownicy pracujący w szkolnictwie prywatnym (niepublicznym) nie podlegają Karcie Nauczyciela lub podlegają jej w mocno ograniczonym zakresie. Wszystko jednak zależy od podstaw zatrudnienia przez dyrektora danej placówki.

Każdy pedagog, który podlega Karcie Nauczyciela musi być zatrudniony na umowę o pracę. Dotyczy to osób pracujących w placówkach publicznych jak i prywatnych oraz prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego.

Przywileje Karty Nauczyciela

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie zasadnicze

Według ustawy każdy nauczyciel otrzymuje pensję na początku kolejnego miesiąca wysokości przynajmniej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, które może być zwiększane przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą daną placówkę. Jednostka ta korzysta głównie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub z dochodów własnych.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy od stopnia awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany), posiadanych kwalifikacji, a także wymiaru zajęć obowiązkowych.

Dodatki

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nauczyciele otrzymują również:

 • Dodatek za wysługę lat (zgodnie z Art. 33. 1. przysługuje mu dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy wypłacany w miesięcznym okresie rozliczeniowym, zaczynając od czwartego roku pracy. Dodatek ten nie może przekroczyć 20 % pensji zasadniczej)
 • Dodatek motywacyjny,
 • Dodatek funkcyjny (w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i warunki pracy)

Wysokość dodatków zależy od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy oraz wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Dodatkowe godziny pracy przydzielane są tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela. W innym wypadku nie jest to możliwe.

Nagrody i inne świadczenia

Wynikające ze stosunku pracy, na przykład za wieloletnią pracę w zawodzie nauczyciel otrzymuje specjalną nagrodę jubileuszową. Wygląda to w następujący sposób:

 • 40 lat pracy – 250% miesięcznego wynagrodzenia
 • 35 lat pracy – 200% miesięcznego wynagrodzenia
 • 30 lat pracy – 150% miesięcznego wynagrodzenia
 • 25 lat pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia
 • 20 lat pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia

Według Karty Nauczyciela nauczycielowi przysługuje również prawo do trzynastki, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i wysokości opisanej w ustawie z dn. 12 grudnia 1997 roku o wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Art. 64. 1. Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze takim, jaki odpowiada okresowi ferii świątecznych, zimowych i letnich oraz w czasie ich trwania. Jednak może zostać on zobowiązany do wykonania czynności związanych z między innymi:

 • Przeprowadzeniem egzaminu
 • Opracowywaniem szkolnego zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w określonej formie
 • Prac ściśle związanych z zakończeniem lub rozpoczęciem roku szkolnego

Wymienione powyżej czynnosi nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Czas pracy

Według Art. 42 1. Ustawy z dn. 26 stycznia 1982 roku czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40. godzin w tygodniu, w których zawarte będą:

 • Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze prowadzone bezpośrednio z uczniami
 • Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, np. kursy, szkolenia, samokształcenie i doskonalenie zawodowe
 • Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, np. uczestnictwo w odpowiednim przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w zawodzie oraz egzaminu maturalnego – z wyjątkiem ustnego

Urlop dla poratowania zdrowia

Każdemu nauczycielowi przysługuje urlop dla poratowania zdrowia, jednak jego łączny wymiar nie może przekraczać 3 lat z całego okresu zatrudnienia. W dodatku nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym nie traci comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i prawa do innych świadczeń pracowniczych oraz dodatków za wysługę lat. Osoba, która udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego to dyrektor placówki.

Karta Nauczyciela a zniżki

Karta Nauczyciela nie ma żadnego wpływu na zniżki lub rabaty. Jeżeli taka osoba chce skorzystać z na przykład tańszych przejazdów komunikacją, może we własnym zakresie wyrobić sobie legitymację nauczycielską, która uprawnia do 33. procentowej ulgi na przejazdy publicznymi środkami transportu.

Więcej informacji na temat praw i przywilejów w Karcie Nauczyciela znajdziesz TUTAJ.

Jeśli posiadasz specjalizację nauczycielską i szukasz dodatkowej pracy, sprawdź nasz artykuł na temat korepetycji udzielanych przez platformę internetową:

E-korepetycje – świetny pomysł na mały biznes 

Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora