Emerytura a umowa zlecenie. Czy praca na umowie zlecenie wlicza się do emerytury?

Umowa zlecenie a emerytura – czy od umowy cywilnoprawnej odprowadzane są składki emerytalne? Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury? Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

umowa zlecenie a emerytura

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. To znaczy, że nie podlega ona przepisom prawa z Kodeksu pracy, tylko przepisom z Kodeksu cywilnego. Nawiązywanie współpracy na podstawie takiego dokumentu jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Głównie dlatego, że zleceniodawca opłaca mniejsze składki za swojego zleceniobiorcę, nie musi udzielać mu płatnego urlopu czy organizować szkolenia BHP.

Umowa zlecenie a emerytura – czy składki na ubezpieczenie społeczne (w tym ubezpieczenie emerytalne) są od niej odprowadzane? Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury? Sprawdźmy!

Zasady umowy zlecenie

Na umowie zlecenie zleceniobiorcy przysługują takie prawa, jakie nadaje mu umowa. Zleceniobiorca na podstawie umowy zlecenie zobowiązuje się dokonać określoną czynność prawną z należytą starannością. W przeciwieństwie do stosunku pracy zleceniobiorca nie musi wykonywać pracy w określonym miejscu i czasie. Dopuszczalne jest również wykonanie zlecenia przez osobę trzecią, jeśli umowa nie stanowi inaczej.

Umowa zlecenie – wynagrodzenie

Zgodnie z art. 735 Kodeksu cywilnego zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie. Jednak jeśli się zgodzi, to może wykonać zlecenie bezpłatnie. Wystarczy dokonać w umowie odpowiedniego zapisu. Na umowie zlecenie należy się pensja w wysokości co najmniej najniższej krajowej. W roku 2022 jest to 19,70 zł brutto za godzinę pracy. W przypadku umowy zlecenie konieczna jest ewidencja czasu pracy, aby w razie kontroli można było zweryfikować, czy warunek pensji minimalnej został spełniony.

Umowa zlecenie a emerytura: co z ubezpieczeniem społecznym?

Emerytura a umowa zlecenie to temat, który od lat wywołuje gorące dyskusje. Otóż rodzaj tej umowy nakłada na zleceniodawcę obowiązek odprowadzania ubezpieczenia społecznego na swojego zleceniobiorcę, który świadczy pracę w jego zakładzie.

Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, kiedy zleceniobiorca ma inne tytuły do odprowadzania powyższej składki, czyli np. jest studentem lub uczniem do 26. roku życia. Wtedy zleceniodawca nie musi zgłaszać go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. To znaczy, że od wypłacanego mu wynagrodzenia nie nalicza się żadnych składek. W momencie ukończenia studiów zleceniodawca zobowiązywany jest niezwłocznie zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

Umowa zlecenie a emerytura: staż pracy

Od 1 października 2017 roku prawo do emerytury nabywa kobieta po ukończeniu 60. roku życia oraz mężczyzna po 65. roku życia. Do ustalenia wysokości emerytury uwzględnia się okresy opłacania składki emerytalnej i wysokości składek.

Staż pracy to inaczej czas pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania czy spółdzielczej umowy o pracę. Osiągnięcie odpowiedniego okresu zatrudnienia, daje pracownikowi prawo do świadczenia emerytalnego, wyższego wymiaru urlopu czy prawo do urlopu wychowawczego.

Wszystko to oznacza, że umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. Przypomnijmy, że podlega ona Kodeksowi cywilnemu, a nie Kodeksowi pracy.

Umowa zlecenie a emerytura: jakie składki?

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury? Tak. Wszystko to za sprawą ubezpieczenia społecznego, które opłacane jest przez zleceniodawcę przy nawiązywaniu współpracy ze swoim zleceniobiorcą.

W skład ubezpieczenia społecznego wchodzi:

  • Ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.) – opłacane jednocześnie przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.
  • Rentowe (8 proc.) – opłacane jednocześnie przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.
  • Wypadkowe (w zależności od stopnia ryzyka w pracy, czyli od 0,67 proc. do 3,33 proc.) – w całości opłacane przez zleceniodawcę.
  • Ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) – w całości opłacane przez zleceniodawcę.

Od umowy zlecenie pobierane są również następujące składki:

  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10 proc.) – w całości opłacane przez zleceniodawcę
  • Fundusz Pracy (2,45 proc.) – w całości opłacane przez zleceniodawcę

Zleceniobiorca może również złożyć wniosek do swojego zleceniodawcy lub bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które upoważnia do zasiłku chorobowego w niezdolności do pracy spowodowanej np. chorobą czy wypadkiem w drodze lub po pracy. Sprawdź -> Umowa zlecenie a L4

Umowa zlecenie a emerytura minimalna

Emerytura minimalna 2022 wynosi 1338,44 zł brutto. Wysokość świadczenia zależy od kwoty wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na dany rok.

Emerytura obliczana jest na podstawie wysokości odprowadzanych składek przez lata pracy. W ich skład wliczają się te obowiązkowe, jak i dobrowolne. Z racji tego, że umowa zlecenie podlega obowiązkowemu odprowadzaniu składek emerytalnych i rentowych, to zatrudnienie na podstawie takiej umowy liczone jest jako okres składkowy. Umowa zlecenie wlicza się do emerytury przez taki okres, w którym podlega oskładkowaniu.

Emerytura pomostowa a umowa zlecenie

Emerytura pomostowa nie jest dla zleceniobiorcy, który pracuje w szczególnych warunkach. Umowa zlecenie a emerytura z ZUS z tego tytułu oznacza, że zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na pomostówki zleceniobiorcy zatrudnionemu na umowie cywilnoprawnej.

Oceń artykuł
4.3/5 (9)