Nagroda jubileuszowa – komu przysługuje dodatkowa premia za staż pracy?

Staż pracy jest podstawowym kryterium, na podstawie którego przyznawana jest nagroda jubileuszowa. Warto wiedzieć, że to nie kodeks pracy a wewnętrzny regulamin firm i konkretne ustawy pozwalają na wypłatę środków osobom z największym stażem. Komu przysługuje nagroda jubileuszowa i ile pieniędzy może otrzymać doświadczony pracownik?

Nagroda jubileuszowa - pudełko prezentowe na stole

Nagroda jubileuszowa – co to jest?

Wiele lat pracy u jednego pracodawcy to nie lada wyzwanie, zwłaszcza w świecie nieograniczonych możliwości. Ze względu na dostępność kursów online, otwarte granice i urodzaj na rynku pracy, osoby zatrudnione zmieniają firmy częściej niż jeszcze kilka lat temu. Nagroda jubileuszowa to sposób na pokazanie uznania i podziękowania za wiele lat pracy u jednego pracodawcy. Warto wiedzieć, że warunki przyznawania takich nagród nie są zawarte w kodeksie pracy, a regulaminach zakładowych, w układzie zbiorowym pracy i ustawach dotyczących konkretnych zawodów. 

Nagroda jubileuszowa – dla kogo?

Brak zapisów o nagrodzie jubileuszowej w kodeksie pracy uzupełniają ustawy dotyczące danych grup zawodowych. Najczęściej mówi się o nagrodzie jubileuszowej dla nauczycieli lub pracowników służby cywilnej, ale lista wszystkich grup zawodowych, którym przysługuje gratyfikacja za staż pracy, jest dużo dłuższa.

Do nagrody w ramach stażu pracy zalicza się pracowników objętych odrębnymi przepisami. Nagrody jubileuszowe przysługują:

 • nauczycielom
 • pracownikom służby cywilnej i służby zdrowia
 • górnikom
 • pracownikom bibliotek
 • pracownikom urzędu skarbowego
 • pracownikom samorządowym
 • pracownikom instytucji kultury

W przypadku powyższych pracowników wobec nagrody jubileuszowej zastosowanie mają odrębne akty prawne, inne niż Kodeks pracy, np.:

 • Karta Nauczyciela,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawa o pracownikach urzędów państwowych,
 • ustawa o służbie cywilnej,
 • ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

Nagroda jubileuszowa w prywatnych zakładach pracy

Ustawy o przyznawaniu nagrody jubileuszowej nie wykluczają innych pracowników, zatrudnionych w prywatnych firmach. W tym przypadku gratyfikacja stażu pracy będzie określona w regulaminie zakładowym. Jednak warto wiedzieć, że pracodawca nie ma obowiązku ustalenia nagrody jubileuszowej w swoim zakładzie pracy, jeżeli takiego obowiązku nie wymaga ustawa. 

Nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w budżetówce i służbie cywilnej – jak ją obliczyć?

Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego to wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Obliczenia nagrody jubileuszowej dokonuje się na podstawie wypracowanych lat. Wysokość nagrody jubileuszowej w budżetówce i służbie cywilnej rośnie tak samo – z jednym wyjątkiem. Maksymalny okres, za który pracownik budżetówki może otrzymać nagrodę to 40 lat. W przypadku pracownika służby cywilnej – 45 lat. 

wysokość nagrody jubileuszowej dla pracowników służby cywilnej tabela

*nagroda jubileuszowa w budżetówce oznacza maksymalnie 300% wynagrodzenia za 40 lat pracy

Nagroda jubileuszowa nauczyciela – jak obliczyć?

Podobnie jak w przypadku nagród dla pracowników służby cywilnej, nagrody jubileuszowe nauczycieli stanowią wielokrotność miesięcznej pensji. W przypadku ciała pedagogicznego najwyższe wyróżnienie obowiązuje po przekroczeniu stażu 40 lat pracy.

wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli tabela

Co wliczamy do nagrody jubileuszowej?

Składnikami nagrody jubileuszowej są ściśle określone części pensji. Pracodawca nie może dowolnie określać podstawy do obliczenia nagrody. Musi stosować się do ustaw określających, że nagrodę jubileuszową obliczamy na podstawie:

 • stałych składników wynagrodzenia (pensji zasadniczej, dodatku stażowego)
 • zmiennych składników wynagrodzenia za okres nie dłuższy niż miesiąc (np. premie)
 • składniki zmienne za okres dłuższy niż miesiąc (np. premie kwartalne)

Nagroda jubileuszowa a emerytura

Wiele osób zastanawia się, czy nagrodę jubileuszową można wypłacić wcześniej. Rzeczywiście jest to możliwe, jednak tylko w określonej sytuacji. Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej pojawia się, gdy pracownik przechodzi na emeryturę, lecz tylko pod warunkiem, gdy do nabycia prawa do kolejnej nagrody jubileuszowej brakuje mu mniej niż 12 miesięcy (od dnia ustania stosunku pracy).

Nagroda jubileuszowa pozostaje wyłączona z podstawy wymiaru składek, jeśli przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Nagroda jubileuszowa. Co gdy brakuje kilku miesięcy?

Wszystko zależy od aktów prawnych, czy regulaminu wewnątrzzakładowego, który reguluje kwestie nagród jubileuszowych w danym zakładzie pracy. Istotna jest kwestia pozostawania w zatrudnieniu u danego pracodawcy. Nagroda jubileuszowa powinna więc przysługiwać za okrągłe lata, nawet jeśli pracownik obecnie przebywa na wypowiedzeniu, gdyż wcześniej, w momencie, gdy brakowało mu jeszcze kilku miesięcy do nagrody, złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Ustanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę to jedyna sytuacja, w której pracownik może liczyć na uzyskanie nagrody w przypadku, gdy brakuje kilku miesięcy do jej osiągnięcia.

Czy nagroda jubileuszowa może przepaść?

Niestety może dojść do sytuacji, w której nagroda jubileuszowa przepada. Tak dzieje się, gdy dokumentacja poświadczająca lata pracy pracownika jest niepełna i nie potwierdza stażu pracy upoważaniającego do nabycia nagrody jubileuszowej. Ponadto warto pamiętać, że roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej przedawnia się po 3 latach.

Wypłata nagrody jubileuszowej

Dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej ma miejsce w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, a także w dniu wejścia w życie przepisów, które zaprowadzają w zakładzie takie prawo. Nagrodę jubileuszową należy wypłacić niezwłocznie po nabyciu prawa do niej. Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie oznacza naliczenie od niej odsetek.

Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej – jak napisać?

Jeśli pracodawca od pracownika złożenia wniosku o nagrodę jubileuszową warto taki dokument sporządzić. Co powinien zawierać? Jeśli zakład pracy sam nie udostępnia formularza, pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej, powinno zawierać przede wszystkim dane pracownika, pracodawcy, wskazanie na osiągnięty staż pracy pracownika oraz podstawę ubiegania się o nagrodę. Poniżej przykładowy wzór wniosku o wypłatę nagrody jubileuszowej.


……..……………………………

(miejscowość, data)

 

…………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

(dane pracownika)

………………………………………

………………………………………

 ……………………………………… 

(oznaczenie pracodawcy)

 

Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej

 

Zwracam się z prośbą o wypłacenie mi nagrody jubileuszowej za ……………………….. lat pracy Oświadczam, że z dniem …………………………………….. osiągnęłam/ąłem okres zatrudnienia uprawniający do otrzymania nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………..

(podpis pracownika)

………………………………..

(podpis pracodawcy)


Oceń artykuł
4.7/5 (6)