Reklama

Sprostowanie świadectwa pracy – wzór wniosku. Jak poprawić błąd w dokumencie?

Sprostowanie świadectwa pracy jest konieczne, ponieważ błąd może pozbawić pracownika określonych świadczeń. Należy tego dokonać w wyznaczonym terminie. Jak wygląda korekta świadectwa pracy przez pracodawcę? Pobierz wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, który znajdziesz w artykule.

Sprostowanie świadectwa pracy - kobieta trzymająca się za głowę przed monitorem komputera

Informacje zawarte w świadectwie pracy mają wpływ na przyszłe świadczenia pracownicze byłego zatrudnionego. Jest to bardzo istotny dokument, który musi zostać dostarczony pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy. Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, musi wystrzegać się błędów, ponieważ te mogą na przykład pozbawić pracownika części urlopu wypoczynkowego. W świadectwie pracy znajdują się informacje na temat przebiegu zatrudnienia, które służą do ustalenia uprawnień pracowniczych. Z informacji w nim zawartych korzysta między innymi organ w celu ustalenia ubezpieczenia społecznego, czy uprawnień emerytalnych i rentowych. Wydanie świadectwa pracy to obowiązek pracodawcy. Musi tego dokonać w ostatnim dniu pracy zatrudnionego lub listownie w ciągu 7 dni od zakończenia stosunku pracy. W razie wydania niewłaściwego świadectwa pracy świadectwo pracy można poddać korekcie.

Kiedy pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy?

Świadectwo pracy to złożony dokument, który ma uregulowaną prawnie formę. Pomocniczy wzór świadectwa pracy znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. Na mocy nowelizacji Kodeksu Pracy w nowym świadectwie pracy trzeba także zawrzeć informacje o wykorzystanych przez pracownika dniach okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i urlopu opiekuńczego. Jednak jest to dokument pomocniczy, a więc nie ma obowiązku jego zastosowania wzoru z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Ważne, aby w świadectwie pracy znalazły się te informacje, które są wymagane.

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje na temat:

 • okresu zatrudnienia,
 • okresu wykonywania pracy tymczasowej,
 • wymiaru czasu pracy,
 • rodzaju pracy,
 • stanowiska i pełnionych funkcjach,
 • trybu zakończenia umowy,
 • odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia,
 • urlopów,
 • ochrony stosunku pracy,
 • zwolnień od pracy,
 • okresów niezdolności do pracy,
 • odbytej służby wojskowej,
 • pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych,
 • zajęć wynagrodzeń,
 • wynagrodzeń należnych,
 • składników wynagrodzeń.

Gdy pracownik otrzyma swoje świadectwo pracy, powinien dokładnie skontrolować wszystkie umieszczone w nim dane, by w razie pomyłek w krótkim czasie wnieść o sprostowanie świadectwa pracy.

Jak wygląda sprostowanie świadectwa pracy?

Jeśli pracownik zauważy błąd w świadectwie pracy, powinien zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Następnie pracodawca powinien wydać poprawiony dokument na żądanie pracownika. We wniosku należy wskazać, jaka treść w dokumencie wymaga poprawy. Procedura sprostowania świadectwa pracy powinna odbyć się w wyznaczonych terminach.

Ile dni na sprostowanie świadectwa pracy? Art. 97 KP

O terminach sprostowania świadectwa pracy mówi nam art. 97 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią przepisu pracownik ma 14 dni od dnia wydania świadectwa pracy na zgłoszenie konieczność jego sprostowania. Natomiast po otrzymaniu wniosku pracownika pracodawca powinien odnieść się do dokumentu w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Pracodawca może wniosek uwzględnić i sprostować świadectwo pracy, lecz może także wniosek pracownika odrzucić.

Art. 97 § 2(1):

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy. Termin sądowy

W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje 14 dni na wystąpienie do sądu pracy z roszczeniem o sprostowanie świadectwa pracy. Sąd może uwzględnić powództwo i wtedy pracodawca będzie musiał wystawić nowe świadectwo pracy w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia. W razie uchylania się przez pracodawcę od tego obowiązku pracownik może zwrócić się do sądu pracy, by wyegzekwował żądanie sprostowania świadectwa pracy pracownika.

Sprostowanie świadectwa pracy po wyroku zasądzającym odszkodowanie

Pracownik po wygraniu procesu o przywrócenie do pracy lub orzeczenia o odszkodowaniu może oczekiwać od pracodawcy ujęcia informacji o tym w świadectwie pracy. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu w sprawie przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia do pracy pracodawca ma 7 dni w celu uzupełnienia świadectwa pracy po orzeczeniu.

Błąd w świadectwie pracy wykryty po kilku latach

Korekta świadectwa pracy jest możliwa również po wielu latach od ustania stosunku pracy. Pracownik po latach od otrzymania świadectwa pracy wystąpić musi do byłego pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy po terminie nie może zostać zignorowany przez byłego pracodawcę. Gdy pracodawca wystawi nowe świadectwo pracy, wówczas powinien zniszczyć błędnie sporządzony dokument. Na poprawionym świadectwie należy umieścić informację o korekcie.

Sprostowanie świadectwa pracy, gdy firma nie istnieje – czy jest możliwe?

Jeśli pracownik zorientuje się o błędzie w świadectwie pracy wyjątkowo późno, to znaczy, kiedy pracodawca już nie istnieje, wówczas nie uzyska sprostowanego świadectwa pracy. W takiej sytuacji konieczne jest poświadczenie informacji zawartych w błędnym świadectwie pracy poprzez inne dokumenty pracownicze. Za dokument zastępczy może zostać uznana umowa o pracę, czy legitymacja służbowa i inne pisma dotyczące stosunku pracy.

Jeśli pracownik nie posiada żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić dane ze świadectwa pracy, wówczas warto zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po informację na temat miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej zlikwidowanego zakładu pracy. Na stronie ZUS znajduje się także baza zlikwidowanych zakładów pracy. Archiwa z dokumentacją likwidowanych zakładów pracy mogą wydawać wypisy i odpisy z dokumentacji.

Korekta świadectwa pracy – z jaką datą?

Jeśli to pracodawca zauważył błąd w świadectwie pracy jeszcze przed pracownikiem, powinien wówczas wydać nowe świadectwo pracy i wyjaśnić w dodatkowym piśmie, czego dotyczył błąd. Sprostowanie świadectwa powinno być uznane za nowy dokument i musi się na nim znaleźć data bieżąca. Na już wydane świadectwo pracy nie nanosi się poprawek. A zatem sprostowanie świadectwa pracy zawsze stanowi nowy dokument. Warto sporządzić notatkę służbową, która dokładnie wyjaśni zaistniałą sytuację i będzie stanowiła w przyszłości dowód w aktach pracowniczych. Natomiast świadectwo z błędem można usunąć z akt, gdy pracownik zwróci jego oryginał.

Sprostowanie świadectwa pracy: wzór wniosku

Poniżej zamieszczono wzór sprostowania świadectwa pracy (PDF) do pobrania. Można także skopiować treść dokumentu do edytora tekstu i dostosować do własnych wymagań.

Pobierz: wniosek o sprostowanie świadectwa pracy – wzór


……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię, nazwisko)
…………………………………
(adres)

…………………………………
…………………………………
(oznaczenie Pracodawcy)

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Na podstawie art. 97 § 21 k.p. zwracam się z prośbą o sprostowanie świadectwa pracy
wystawionego dnia …………….., doręczonego mi w dniu ………………………………..
Fragment świadectwa pracy, który wymaga sprostowania, ujęto w pkt ………………….
Błąd dotyczy…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

………………………………
(podpis)


Pozew o sprostowanie świadectwa pracy – wzór

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy to dokument, jaki należy złożyć w przypadku wejścia na drogę sądową – po odmowie sprostowania świadectwa pracy. Poniżej przykładowy wzór dokumentu.

Pobierz: pozew o sprostowanie świadectwa pracy (wzór)


………………………….., dnia………

Do Sądu Rejonowego
……………………………….

Wydział……………………..
………………………………

Adres……………………….
………………………………

Powód:……………………………………………….
………………………………………………………….

Pozwany:……………………………………………
………………………………………………………….

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Wnoszę o:
1. nakazanie pozwanemu sprostowania świadectwa pracy powoda z dnia……., doręczonego powodowi w dniu…….., poprzez zmianę informacji…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda;
3. zasądzenie od pozwaneego zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych.

Uzasadnienie

U pozwanego powód był zatrudniony od ………….. do ………………………………….na czas
…………………….. za wynagrodzeniem w wysokości …………………………… miesięcznie.
W dniu ………. powodowi wydano świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem umowy o
pracę w trybie ………………………. w dniu…………………….

Dowód: ………………………..

Powód w dniu ……………. złożył wniosek o sprostowanie świadectwa pracy ze względu na
informację………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Pozwany jednak odmówił sprostowania świadectwa pracy, ponieważ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

Dowód:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………

Nie zgadzam się z argumentacją pozwanego, ponieważ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, uważam, że wystąpienie na drogę sądową,
zasługuje na uwzględnienie.

…………………………………..

(własnoręczny podpis)

Załączniki:
● ……………………………..
● ……………………………..
● ……………………………..


Pozew o sprostowanie świadectwa pracy: opłata

Jeśli pracownik zdecyduje się złożyć pozew do sądu pracy, wówczas nie ponosi opłaty od pozwu. W sprawach pracowniczych zatrudnieni są zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłaty. Powództwo zatem nie generuje żadnych kosztów.

Jak napisać sprostowanie świadectwa pracy?

Nie ma konieczności umieszczenia na dokumencie informacji o tym, że sprostowanie świadectwa pracy stanowi korektę. Przy sporządzeniu nowego dokumentu jest on zatytułowany jako odpis świadectwa pracy. Natomiast pracodawca musi załączyć do nowego świadectwa dodatkowe pismo o treści pierwotnego świadectwa pracy, którego dotyczy sprostowanie świadectwa pracy. Pismo wyjaśniające powinno zawierać powody wystawiania nowego świadectwa pracy. Należy oznaczyć, które punkty dokładnie zostały skorygowane oraz uwzględnić informacje o zwrocie (lub nie) pierwotnego świadectwa pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy a odpis

Pracownik w niektórych przypadkach ma także możliwość wystąpienia do pracodawcy nie o sprostowanie świadectwa pracy, lecz o jego ponowne wydanie. Przykład sytuacji, w której pracownik może sformułować taką prośbę to zgubienie świadectwa pracy. Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania akt osobowych pracownika przez 50 lat od momentu rozwiązania stosunku pracy. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych od roku 2019 jest to już tylko 10 lat. Pracodawca, który posiada zatem w aktach osobowych pracowników wciąż dokument, może sporządzić odpis z bieżącą datą. Taki odpis należy sporządzić w dwóch egzemplarzach i jeden dostarczyć pracownikowi, a drugi zachować w aktach.

Oceń artykuł
0/5 (0)